Účtovníctvo

Počet príspevkov: 2680, Posledná zmena: 16.03.2015, 07:09
Vaše meno:*
Emailová notifikácia:
Názov príspevku:*
Text príspevku:*
Vyplňte prosím všetky položky označené symbolom *.
re: Účtovanie poskytnutých preddavkov - rozpor
(Erika Dingová, 01.03.2011, 10:47, Reakcia na: re: Účtovanie poskytnutých preddavkov - rozpor)
Dobrý deň,
po vstupe do evidencie záväzkov v pravom dolnom rohu sú načítané všetky došlé záväzky (+ preddavky). V ľavom hornom rohu evidencie záväzkov si užívateľ môže voľbu Preddavky odkliknúť.
Do výkazu o majetku a záväzkoch (r.17) sa automaticky importuje suma bez Preddavkov.
Číslovanie bankových výpisov
(Zita Hegedusová, 01.03.2011, 10:41)


Dobrý deň, chcela by som touto cestou tvorcov programu ALFA poprosiť , aby sa niečo konečne vylepšilo v číslovaní bankových výpisov , nakoľko podľa Postupov JU citujem :
§ 2
Deň uskutočnenia účtovného prípadu
(1) Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň splnenia dodávky, platby záväzku, inkasa pohľadávky,
započítania pohľadávky, postúpenia pohľadávky, prevzatia dlhu, poskytnutia a prijatia preddavku,
úhrady úveru alebo pôžičky poskytnutím nového úveru alebo pôžičky, zistenia manka na majetku
a záväzkoch, schodku, prebytku majetku, škody na majetku, vkladu do obchodnej spoločnosti
a družstva, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a deň zistenia ďalších skutočností
vyplývajúcich z osobitných predpisov2) alebo z povahy účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom
účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali a účtovná jednotka má k dispozícii potrebné podklady,
ktoré dokumentujú tieto skutočnosti.

Z uvedeného dôvodu žiadam o vyjadrenie kedy už konečne  číslovanie bankových výpisov bude upravené tak , aby sme mohli účtovať o pohybe na bežnom účte v skutočnom dátume , ako pohyb nastal s tým, že nám zachová v mesiaci číslo bankového výpisu  a zmení len číslo položky .Ak chce účtovná jednotka postupovať v súlade s Postupmi JU a Zákonom o účtovníctve , tak pracne každý jeden pohyb musí opraviť ručne cez možnosť „OPRAV“ a ja si myslím, že program je cenovo dosť zaplatený na to , aby sme sa tejto úpravy zo strany Krosu dočkali .
V mojom prípade to znamená , že príde mi bankový výpis za mesiac marec s pohybom každý deň.
Ak účtujem prvý pohyb 1.3. ...tak číslo bude pridelení v poriadku  002/003/001, ale ak prejdem na dátum 02.03. tak číslo systém mi pridelí číslo 002/004/001 čo pre mňa znamená už číslo aprílového bankového výpisu .
V tom prípade mám dve možnosti :
- všetko nahrať s dátum 31.3. a po ukončení účtovania cez „Oprav“ opravím dátum na základe skutočného bankového výpisu a spárujem prípadne platby s pohľadávkami a záväzkami, kde mi upraví číslovanie dokladu, ktorým bola zaúčtovaná úhrada 
- alebo každý jeden pohyb si upravovať číslovanie v rámci účtovania .
Citujem z Vašej Pomoci F1:
SYSTÉM UŽÍVATEĽSKÉHO ČÍSLOVANIA BANKOVÝCH VÝPISOV

Program ALFA vygeneruje ďalšie číslo nasledovne: Pokiaľ sa dátum nemení, zvyšuje v príslušnom dni len číslo položky: B-03/021/004, B-03/021/005, B-03/021/006 … Ak program ALFA zaregistruje zmenu dátumu, vždy zvýši číslo výpisu: B-03/022/001 (číslo položky nastaví vždy na hodnotu 001).

Z uvedeného dôvodu Vás žiadam o vyjadrenie , do kedy ešte budeme čakať na nápravu .
re: Účtovanie poskytnutých preddavkov - rozpor
(Gabriela Kalašová, 28.02.2011, 15:04, Reakcia na: re: Účtovanie poskytnutých preddavkov - rozpor)
Urobila som to tak, ale v evidencii záväzkov mi stále ukazuje celkovú sumu zdupľovanú - t.j.  namiesto 100,64 mám 201,28 (vpravo dole  v kolonke "uhradené"). Akoby som mala dve faktúry na tú istú sumu. Nebude to robiť problémy?
re: Účtovanie poskytnutých preddavkov - rozpor
(Erika Dingová, 28.02.2011, 14:25, Reakcia na: re: Účtovanie poskytnutých preddavkov - rozpor)
Úhradu predd.faktúry vykonáte cez Evidencia/Peňažný denník/Výdavok. Úhradu faktúry - daňový doklad vykonáte v evidencii záväzkov ručne. Vstúpte na konkrétnu faktúru cez Oprav a úhradu zadefinujte cez tlačidlo Pridaj.
re: Prijatá faktúra
(Erika Dingová, 28.02.2011, 14:22, Reakcia na: re: Prijatá faktúra)
Dobrý deň,
dobropis vystavíte cez Fakturácia/Faktúry/Pridaj. Vytvorený dobropis uložíte tlačidlom OK. Následne dobropis vytlačte cez Tlač.
Výstupná zostava bude mať názov faktúra, ale keďže jednotlivé sumy v dobropise sú zadefinované mínusom, pôjde o dobropis.
re: Účtovanie poskytnutých preddavkov - rozpor
(Gabriela Kalašová, 28.02.2011, 14:17, Reakcia na: re: Účtovanie poskytnutých preddavkov - rozpor)
Ďakujem za odpoveď. Ešte ma zaujíma ako spárujem konečnú faktúru s preddavkom. V evidencii záväzkov mi budú "visieť" dve faktúry.
re: dobropis k vystavenej faktúre
(Erika Dingová, 28.02.2011, 14:06, Reakcia na: dobropis k vystavenej faktúre)
Dobrý deň,
dobropis k faktúre vystavíte cez Fakturácia/Faktúry/Pridaj. Keďže faktúra - daňový doklad je potrebné v Nastaveniach zmeniť sadzbu DPH na 19% a 10%. Následne zadefinujte jednotlivé položky s mínusovou hodnotou. Faktúru uložte tlačidlom OK.
Vystavení dobropis s 19% DPH je potrebné zaevidovať do evidencie pohľadávok ručne, cez Evidencia/Pohľadávky/Pridaj. Následne bude dobropis zaevidovaný aj do evidencie DPH.
re: Prijatá faktúra
(Miroslava Kudolániová, 28.02.2011, 13:55, Reakcia na: re: Prijatá faktúra)
Mňa by zaujímalo, ako potom ten dobropis pre odberateľa vytlačím v papierovej forme, ďakujem
re: Prijatá faktúra
(Erika Dingová, 28.02.2011, 13:51, Reakcia na: Prijatá faktúra)
Dobrý deň,
došlú faktúry zaevidujte do evidencie záväzkov cez tlačidlo Pridaj.
Následne úhradu faktúry v peňažnom denníku vykonáte dvoma zápismi. Prvým dokladom zaevidujete čiastočnú úhradu do prevádzkovej réžie a druhým zápisom zaevidujte sumu do stĺpca materiál.
dobropis k vystavenej faktúre
(Miroslava Kudolániová, 28.02.2011, 13:21)
Dobrý deň, prosím poradiť ako vystavím dobropis v programe ALFA. 1.10.2010 som odberateľovi vystavila faktúru vo výške 66,38 EUR, ktorá je už zaúčtovaná. Po vzájomnej dohode sme sa dohodli, že je nemusí uhradiť. ďakujem
Prijatá faktúra
(Maja, 28.02.2011, 13:04)
Prosím o radu,ako zaúčtujem prijatú Fa vo výške 550 Eur,z toho 180 Eur potrebujem zaúčtovať do prevádzkovej réžie (čerpanie dotácie) a zvyšok za materiál.
Srdečne ďakujem.
re: Účtovanie poskytnutých preddavkov - rozpor
(Erika Dingová, 28.02.2011, 12:55, Reakcia na: Účtovanie poskytnutých preddavkov - rozpor)
Dobrý deň,
došlú predd.faktúru doporučujeme užívateľom programu Alfa evidovať v evidencii záväzkov - typ dokladu Preddavok. A to z dôvodu, že pri úhrade faktúry ako Výdavok (Banka alebo Pokladnica) sa zobrazia príslušné Účely (výdavkové) stĺpce peň. denníka.
V prípade, že predd.faktúru zaevidujete do evidencie pohľadávok, úhradu do výdavkových stĺpcov peňažného denníka nevykonáte.
re: dotacia z uradu prace
(Erika Dingová, 28.02.2011, 12:22, Reakcia na: dotacia z uradu prace )
Dobrý deň,
uvedenú informáciu doporučujeme prekonzultovať s daňovým poradcom.
re: ako zaučtovat dotáciu z úradu práce
(Erika Dingová, 28.02.2011, 12:21, Reakcia na: ako zaučtovat dotáciu z úradu práce )
Dotáciu do peňažného denníka zaúčtujete ako nezdaniteľný príjem. Jednotlivé nákupy, ktoré sú spojené s podnikaním, si budete cez interný doklad odmínusovávať z príjmov. Ďalším dokladom uvedenú sumu cez interný doklad zaúčtujete do príjmov ovplyvňujúcich základ dane.
Konkrétne výdavky následne účtujete do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane.
Účtovanie poskytnutých preddavkov - rozpor
(Gabriela Kalašová, 28.02.2011, 12:09)
Účtujem pre občianske združenie (OZ), JÚ, neplatca DPH, Alfa.
OZ dostalo zálohovú faktúru na 100% sumu. S dodaním tovaru prišla konečná faktúra.

Otázka:
Pri účtovaní som natrafila na takýto rozpor.

V príručke k programu Alfa sa uvádza -
www.kros.sk/tmp/asset_cache/link/0000044083/Poskytnute_preddavky_2010.pdf
Dodávatel vám vystavil preddavkovú faktúru vo výške 395,- €. Túto faktúru si zaevidujte do evidencie záväzkov.

V opatrení MF SR z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74 pre JÚ som však našla, že
"§ 5, odsek 1)
V knihe pohľadávok sa účtujú aj pohľadávky z poskytnutých
preddavkov."
www. finance.gov.sk/Documents/1_Adresar_redaktorov/Salkovicova/podnikatelia/Opatrenie_MF_27076_2007_74.pdf

Nie je v príručke chyba? Lebo aj na kurze JÚ v Žiline (organizovanom IJAV) som sa stretla s tým, že poskytnutý preddavok sa má zaúčtovať v knihe pohľadávok.

Ako mám postupovať? Zaúčtovala som to do knihy pohľadávok, ale teraz neviem, ako ďalej.
Ďakujem.
dotacia z uradu prace
(Eva, 28.02.2011, 11:55)
Dobrý nevediem jednoduché účtovníctvo ale chcem podať paušalné výdavky tak potom tu dotáciu dám ako zdaniteľný príjem? celý
ako zaučtovat dotáciu z úradu práce
(Eva, 28.02.2011, 10:55)
Dobrý obraciam sa na vás s prosbou ako zaúčtovať dotáciu z úradu práce  práce  minulý rok ako zdaniteľný príjem alebo nezdaniteľný príjem  prosím ďakujem
re: Preplatok na DzP
(Erika Dingová, 28.02.2011, 10:00, Reakcia na: Preplatok na DzP )
Dobrý deň,
uvedené preplatky zaúčtujete do peňažného denníka ako Iný nedzaniteľný príjem.
re: strava
(Erika Dingová, 28.02.2011, 09:46, Reakcia na: strava )
Dobrý deň,
pri zamestnancovi postupujete nasledovným spôsobom:
- 55% zo sumy 519,58 zaevidujete do prevádzkovej réžie. K uvedenej sume pripočítate aj celkovú sumu DPH, ktorú si aj v odpočítaní dane odpočítate
- 45% zo sumy 519,58 zaevidujete do výdavkov neovplyvňujúcich základ dane
Príjem od zamestnanca zaúčtujete nasledovným spôsobom:
- 45% z hodnoty faktúry zaevidujete ako Iný nezdaniteľný príjem. K uvedenej sume zároveň vypočítate aj príslušnú sumu DPH, ktorú zaevidujete do zdaniteľných obchodov.
Príjem od SZČO doporučujeme prekonzultovať s daňovým poradcom. Zároveň si overte informáciu či pri uvedenom príjme taktiež dopočítavate sumu DPH.
Preplatok na DzP
(Ivana, 28.02.2011, 09:42)
Dobry den, prosim Vas o radu, kam do penazneho dennika zauctovat:
- preplatok na dani z príjmov FO (SZCO)
- preplatok na rocnom zuctovani ZP za zamestnanca

Dakujem
re: Zåväzky
(Erika Dingová, 28.02.2011, 07:45, Reakcia na: ZĂĄväzky)
Poprosíme Vás uvedený príspevok nám napíšte ešte raz. Ďakujeme
strava
(Dagmar Poradová, 27.02.2011, 11:45)
Pekný deň,
už viackrát som od vás obdržala dobrú radu,
obraciam sa preto na Vás s prosbou, ako správne zaúčtovať dodavateľsku fa za stravu a jej úhradu za nasledovných podmienok:
došlá fa 618,30 € (519,58 DZ + 98,72 DPH) - 2,70 1 obed s DPH - t.j. 229 obedov.
Z tohoto počtu:
130 obedov je pre zamestnancov - 45% hodnoty stravného lístka bez DPH sa im strháva zo mzdy - ako zaevidovať túto úhradu, zvyšných 55 % uhrádza zamestnávateľ,
82 obedov sa vyfakturuje pre SZČO, ktorí vykonávajú činnosť pre firmu a ich obedy sú započítané v celkovom počte (229),vystavíme im faktúru s DPH,
17 obedov mal majiteľ  - z toho 3 boli naviac pre obchodných partnerov, ktorí boli v čase obeda na jednaní vo firme a majiteľ ich pozval na obed.
Prosím o radu ako tok krok po kroku zaučtovať, do ktorého stĺpca peň. denníka jednotlivé prípady zaradiť, čo je zdaniteľný, čo nezdaniteľný príjem - výdavok.
Za radu vopred srdečne ďakujem.
Zåväzky
(clovek, 26.02.2011, 18:09)
Príspevok na podnikanie mám v záväzkoch (stĺpec-neovplyvňujúci základ dane, typ dokladu-iný). K 31.12. som zaúčtoval ID použitú časť príspevku. V KZ sa to zobarazí správne, ale v úvodnom okne a v prehľade-záväzky sa suma z ID a z príspevku spočíta. Úhradu ID som nahodil priamo do záväzku cez kartu úhrada - pridaj.
re: pomoc
(Erika Dingová, 23.02.2011, 16:17, Reakcia na: pomoc)
Dobrý deň,
kompletné informácie získate na školení pre začiatočných užívateľov programu Alfa. Zároveň v programe Alfa doporučujeme využívať Pomoc - potvrdením klávesy F1.
Novú firmu v programe založíte cez Firma/Nová. Následne si vyplníte všetky potrebné číselníky, cez Číselník/Bankové účty, Partneri, Začiatočné zostatky - Tuzemská pokladnica, Autá atď.
pomoc
(Michaela, 23.02.2011, 14:01)
Prosí­m potrebovala by som postup celého prí­kladu...prosím všetko od začiatku, založenie firmy, firemné iniciály, nastavenie číslovania účtov, nastavenie zamestnancov, otvorenie účtov, základné imanie, nastavenie predmetu podnikania, pokladnica, ....ďakujem