Účtovníctvo

Počet príspevkov: 2688, Posledná zmena: 10.04.2015, 11:45
Vaše meno:*
Emailová notifikácia:
Názov príspevku:*
Text príspevku:*
Vyplňte prosím všetky položky označené symbolom *.
Predfaktúra v Alfe
(Ľubka, 02.03.2011, 16:06)
Dobrý deň, môžem prijatú predfaktúru zaevidovať do knihy záväzkov, alebo mám postupovať inak?
re: Pojmy peniaze a ceniny a ich ponímanie v Alfe
(Tomaschek Peter, 02.03.2011, 14:57, Reakcia na: re: Pojmy peniaze a ceniny a ich ponímanie v Alfe)
Ďakujem za odpoveď.Aj keď nechápem, že na je jednej strane užívateľ má prehľad o jednotlivých zostatkoch na viacerých bankových účtoch ale neplatí to pri analogickom stĺpci hotovosť zostatok. Vedieť aký mám zostatok peňazí mi prijde rovnocenné ako mať priamočiary prehľad o peniazoch na bankových účtoch.


dotácia z UPSVAR
(Alena S, 02.03.2011, 14:51)
Prosím o radu pri účtovaní príspevku od UPSVAR...vytvorila som podľa inštrukcií BU ale keďže som len začiatočníčka tak prosím o radu keďže ďalej nerozumiem účtovaniu na interne doklady, keďže som len začiatočníčka ako som už spomínala. Ďakujem pekne
re: Pojmy peniaze a ceniny a ich ponímanie v Alfe
(Andrea Kotrbancová, 02.03.2011, 13:36, Reakcia na: Pojmy peniaze a ceniny a ich ponímanie v Alfe)
Dobrý deň, oddeliť účtovanie cenín od hotovostných peňazí je možné len samostatnou pokladnicou pre ceniny. Je potrebné mať zakúpený modul pokladnice. V prípade že pokladnica pre ceniny aj peniaze je spoločná, od zostatku v peňažnom denníku je potrebné odpočítať zostatok cenín, ktorý nájdete v Evidencií/Cenín. Pri inventarizácií vyplníte mincovku ručne podľa skutočnosti a priložíte vytlačenú evidenciu cenín.
Pojmy peniaze a ceniny a ich ponímanie v Alfe
(Tomaschek Peter, 02.03.2011, 10:49)
Dobrý deň, podľa mňa program Alfa nejednotne pristupuje k pojmu pokladnica a ignoruje pojem peniaze, ktorý používa ministerstvo financií vo výkaze o majetku a záväzkoch. Napríklad Pokladničnú knihu mieša s evidenciou cenín, čiže je to úplne zbytočná zostava, pretože z nej nezistím samotný pohyb a stav peňazí. Ale na druhej strane, k nej ponúka voľbu inventarizácie pokladnice, kde sa k nej stavia ako k evidencii výlučne peňazí a neumožní vám tam doplniť ceniny, ktoré tam v skutočnosti zahŕňa. Aj keď s peniazmi denno denne pracujem, aký mám ich stav sa z Alfy priamo nedozviem. Táto situácia sa tu riešila už viac krát a boli dva závery buď si kúpte doplnkový modul alebo sa to možno niekedy zapracuje. Plánuje sa to v dohľadnej dobe doriešť alebo sa mám po siedmich rokoch platenia aktualizácií poobzerať ako to rieši iný softvér?
re: Číslovanie bankových výpisov
(Andrea Kotrbancová, 01.03.2011, 15:21, Reakcia na: Číslovanie bankových výpisov )
V programe ALFA je možné nastaviť číslovanie bankových výpisov aj mesačne. Nastavíte si ho v Číselníku/Bankové účty - cez Nastavenie užívateľského číslovania. Pre druhé trojčíslie si nastavte formát aktuálnej bunky  Počítadlo „+ 1 pri zmene mesiaca, inak ponecháva. To znamená, že program pridelí číslo bankového výpisu, t.j. druhé trojčíslie(napr. B-002/003/001),  len vtedy, ak sa zmení mesiac. Príklad: 01.03. bude číslo B-002/003/1, ďalej 01.04 bude číslo B-002/004/1.
Posledné trojčíslie si môžete nastaviť podľa toho, ako chcete číslovať jednotlivé položky bankového výpisu. Ak chcete, aby v každom mesiaci boli číslované od 1 (B-002/003/, B-002/003/2,..), tak formát aktuálnej bunky nastavte Počítadlo  "+1 pri nezmenenom mesiaci, inak 1".
re: Tlač v PD
(Andrea Kotrbancová, 01.03.2011, 14:06, Reakcia na: Tlač v PD)
Dobrý deň, prečiarknutý doklad v tlačovej zostave znamená, že  má v peňažnom denníku príznak "Škrtni" a svieti na červeno. Keďže uzávierková operácia svieti na zeleno, nie je vidieť červený príznak. Opravte to v peňažnom denníku. Dostaňte sa na uzávierkový doklad a stlačte tlačidlo "Škrtni".
Zrážková daň je výdavok, ktorý sa účtuje do stĺpca Daň z príjmov a uvádza sa v DPFO na r.99 (§43).  Od r. 2011 zaúčtujete preplatok iba do stĺpca Iný nezdaniteľný príjem.
Tlač v PD
(elenap, 01.03.2011, 11:51)
Dobrý deň. Pri tlači peňažného denníka mi na predposlednej strane prečiarklo údaje poslednej uzávierkovej operácie. Neviem , či je to preto, že tam operácia nemala byť alebo iná chyba. Prečiarknuté je por. č., dátum, číslo dokladu a text, sumy sú dobre vytlačené, tak je to aj pri otvorení denníka. Je to na konci strany, posledná strana je už len súčet. Ide o operáciu zrazenie zrážkovej dane z preplatku zdravotnej poisťovne. Mám uzávierkové operácie odpisyDHM, príjem zrážkovej dane ako vysporiadanie pohľadávky , aby som mala v príjme celý preplatok poisťovne  a túto poslednú. Nenaväzuje na účtovanie v programe, neviem či je to tak preto? Stačí , ak si zrážkovú daň v DP uplatním na základe potvrdenia z poisťovne a netreba ju  dávať do denníka? Prosím o odpoveď, nakoľko musím potom znovu tlačiť aj ostatné doklady k uzávierke. Ďakujem.
re: Účtovanie poskytnutých preddavkov - rozpor
(Erika Dingová, 01.03.2011, 10:47, Reakcia na: re: Účtovanie poskytnutých preddavkov - rozpor)
Dobrý deň,
po vstupe do evidencie záväzkov v pravom dolnom rohu sú načítané všetky došlé záväzky (+ preddavky). V ľavom hornom rohu evidencie záväzkov si užívateľ môže voľbu Preddavky odkliknúť.
Do výkazu o majetku a záväzkoch (r.17) sa automaticky importuje suma bez Preddavkov.
Číslovanie bankových výpisov
(Zita Hegedusová, 01.03.2011, 10:41)


Dobrý deň, chcela by som touto cestou tvorcov programu ALFA poprosiť , aby sa niečo konečne vylepšilo v číslovaní bankových výpisov , nakoľko podľa Postupov JU citujem :
§ 2
Deň uskutočnenia účtovného prípadu
(1) Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň splnenia dodávky, platby záväzku, inkasa pohľadávky,
započítania pohľadávky, postúpenia pohľadávky, prevzatia dlhu, poskytnutia a prijatia preddavku,
úhrady úveru alebo pôžičky poskytnutím nového úveru alebo pôžičky, zistenia manka na majetku
a záväzkoch, schodku, prebytku majetku, škody na majetku, vkladu do obchodnej spoločnosti
a družstva, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a deň zistenia ďalších skutočností
vyplývajúcich z osobitných predpisov2) alebo z povahy účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom
účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali a účtovná jednotka má k dispozícii potrebné podklady,
ktoré dokumentujú tieto skutočnosti.

Z uvedeného dôvodu žiadam o vyjadrenie kedy už konečne  číslovanie bankových výpisov bude upravené tak , aby sme mohli účtovať o pohybe na bežnom účte v skutočnom dátume , ako pohyb nastal s tým, že nám zachová v mesiaci číslo bankového výpisu  a zmení len číslo položky .Ak chce účtovná jednotka postupovať v súlade s Postupmi JU a Zákonom o účtovníctve , tak pracne každý jeden pohyb musí opraviť ručne cez možnosť „OPRAV“ a ja si myslím, že program je cenovo dosť zaplatený na to , aby sme sa tejto úpravy zo strany Krosu dočkali .
V mojom prípade to znamená , že príde mi bankový výpis za mesiac marec s pohybom každý deň.
Ak účtujem prvý pohyb 1.3. ...tak číslo bude pridelení v poriadku  002/003/001, ale ak prejdem na dátum 02.03. tak číslo systém mi pridelí číslo 002/004/001 čo pre mňa znamená už číslo aprílového bankového výpisu .
V tom prípade mám dve možnosti :
- všetko nahrať s dátum 31.3. a po ukončení účtovania cez „Oprav“ opravím dátum na základe skutočného bankového výpisu a spárujem prípadne platby s pohľadávkami a záväzkami, kde mi upraví číslovanie dokladu, ktorým bola zaúčtovaná úhrada 
- alebo každý jeden pohyb si upravovať číslovanie v rámci účtovania .
Citujem z Vašej Pomoci F1:
SYSTÉM UŽÍVATEĽSKÉHO ČÍSLOVANIA BANKOVÝCH VÝPISOV

Program ALFA vygeneruje ďalšie číslo nasledovne: Pokiaľ sa dátum nemení, zvyšuje v príslušnom dni len číslo položky: B-03/021/004, B-03/021/005, B-03/021/006 … Ak program ALFA zaregistruje zmenu dátumu, vždy zvýši číslo výpisu: B-03/022/001 (číslo položky nastaví vždy na hodnotu 001).

Z uvedeného dôvodu Vás žiadam o vyjadrenie , do kedy ešte budeme čakať na nápravu .
re: Účtovanie poskytnutých preddavkov - rozpor
(Gabriela Kalašová, 28.02.2011, 15:04, Reakcia na: re: Účtovanie poskytnutých preddavkov - rozpor)
Urobila som to tak, ale v evidencii záväzkov mi stále ukazuje celkovú sumu zdupľovanú - t.j.  namiesto 100,64 mám 201,28 (vpravo dole  v kolonke "uhradené"). Akoby som mala dve faktúry na tú istú sumu. Nebude to robiť problémy?
re: Účtovanie poskytnutých preddavkov - rozpor
(Erika Dingová, 28.02.2011, 14:25, Reakcia na: re: Účtovanie poskytnutých preddavkov - rozpor)
Úhradu predd.faktúry vykonáte cez Evidencia/Peňažný denník/Výdavok. Úhradu faktúry - daňový doklad vykonáte v evidencii záväzkov ručne. Vstúpte na konkrétnu faktúru cez Oprav a úhradu zadefinujte cez tlačidlo Pridaj.
re: Prijatá faktúra
(Erika Dingová, 28.02.2011, 14:22, Reakcia na: re: Prijatá faktúra)
Dobrý deň,
dobropis vystavíte cez Fakturácia/Faktúry/Pridaj. Vytvorený dobropis uložíte tlačidlom OK. Následne dobropis vytlačte cez Tlač.
Výstupná zostava bude mať názov faktúra, ale keďže jednotlivé sumy v dobropise sú zadefinované mínusom, pôjde o dobropis.
re: Účtovanie poskytnutých preddavkov - rozpor
(Gabriela Kalašová, 28.02.2011, 14:17, Reakcia na: re: Účtovanie poskytnutých preddavkov - rozpor)
Ďakujem za odpoveď. Ešte ma zaujíma ako spárujem konečnú faktúru s preddavkom. V evidencii záväzkov mi budú "visieť" dve faktúry.
re: dobropis k vystavenej faktúre
(Erika Dingová, 28.02.2011, 14:06, Reakcia na: dobropis k vystavenej faktúre)
Dobrý deň,
dobropis k faktúre vystavíte cez Fakturácia/Faktúry/Pridaj. Keďže faktúra - daňový doklad je potrebné v Nastaveniach zmeniť sadzbu DPH na 19% a 10%. Následne zadefinujte jednotlivé položky s mínusovou hodnotou. Faktúru uložte tlačidlom OK.
Vystavení dobropis s 19% DPH je potrebné zaevidovať do evidencie pohľadávok ručne, cez Evidencia/Pohľadávky/Pridaj. Následne bude dobropis zaevidovaný aj do evidencie DPH.
re: Prijatá faktúra
(Miroslava Kudolániová, 28.02.2011, 13:55, Reakcia na: re: Prijatá faktúra)
Mňa by zaujímalo, ako potom ten dobropis pre odberateľa vytlačím v papierovej forme, ďakujem
re: Prijatá faktúra
(Erika Dingová, 28.02.2011, 13:51, Reakcia na: Prijatá faktúra)
Dobrý deň,
došlú faktúry zaevidujte do evidencie záväzkov cez tlačidlo Pridaj.
Následne úhradu faktúry v peňažnom denníku vykonáte dvoma zápismi. Prvým dokladom zaevidujete čiastočnú úhradu do prevádzkovej réžie a druhým zápisom zaevidujte sumu do stĺpca materiál.
dobropis k vystavenej faktúre
(Miroslava Kudolániová, 28.02.2011, 13:21)
Dobrý deň, prosím poradiť ako vystavím dobropis v programe ALFA. 1.10.2010 som odberateľovi vystavila faktúru vo výške 66,38 EUR, ktorá je už zaúčtovaná. Po vzájomnej dohode sme sa dohodli, že je nemusí uhradiť. ďakujem
Prijatá faktúra
(Maja, 28.02.2011, 13:04)
Prosím o radu,ako zaúčtujem prijatú Fa vo výške 550 Eur,z toho 180 Eur potrebujem zaúčtovať do prevádzkovej réžie (čerpanie dotácie) a zvyšok za materiál.
Srdečne ďakujem.
re: Účtovanie poskytnutých preddavkov - rozpor
(Erika Dingová, 28.02.2011, 12:55, Reakcia na: Účtovanie poskytnutých preddavkov - rozpor)
Dobrý deň,
došlú predd.faktúru doporučujeme užívateľom programu Alfa evidovať v evidencii záväzkov - typ dokladu Preddavok. A to z dôvodu, že pri úhrade faktúry ako Výdavok (Banka alebo Pokladnica) sa zobrazia príslušné Účely (výdavkové) stĺpce peň. denníka.
V prípade, že predd.faktúru zaevidujete do evidencie pohľadávok, úhradu do výdavkových stĺpcov peňažného denníka nevykonáte.
re: dotacia z uradu prace
(Erika Dingová, 28.02.2011, 12:22, Reakcia na: dotacia z uradu prace )
Dobrý deň,
uvedenú informáciu doporučujeme prekonzultovať s daňovým poradcom.
re: ako zaučtovat dotáciu z úradu práce
(Erika Dingová, 28.02.2011, 12:21, Reakcia na: ako zaučtovat dotáciu z úradu práce )
Dotáciu do peňažného denníka zaúčtujete ako nezdaniteľný príjem. Jednotlivé nákupy, ktoré sú spojené s podnikaním, si budete cez interný doklad odmínusovávať z príjmov. Ďalším dokladom uvedenú sumu cez interný doklad zaúčtujete do príjmov ovplyvňujúcich základ dane.
Konkrétne výdavky následne účtujete do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane.
Účtovanie poskytnutých preddavkov - rozpor
(Gabriela Kalašová, 28.02.2011, 12:09)
Účtujem pre občianske združenie (OZ), JÚ, neplatca DPH, Alfa.
OZ dostalo zálohovú faktúru na 100% sumu. S dodaním tovaru prišla konečná faktúra.

Otázka:
Pri účtovaní som natrafila na takýto rozpor.

V príručke k programu Alfa sa uvádza -
www.kros.sk/tmp/asset_cache/link/0000044083/Poskytnute_preddavky_2010.pdf
Dodávatel vám vystavil preddavkovú faktúru vo výške 395,- €. Túto faktúru si zaevidujte do evidencie záväzkov.

V opatrení MF SR z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74 pre JÚ som však našla, že
"§ 5, odsek 1)
V knihe pohľadávok sa účtujú aj pohľadávky z poskytnutých
preddavkov."
www. finance.gov.sk/Documents/1_Adresar_redaktorov/Salkovicova/podnikatelia/Opatrenie_MF_27076_2007_74.pdf

Nie je v príručke chyba? Lebo aj na kurze JÚ v Žiline (organizovanom IJAV) som sa stretla s tým, že poskytnutý preddavok sa má zaúčtovať v knihe pohľadávok.

Ako mám postupovať? Zaúčtovala som to do knihy pohľadávok, ale teraz neviem, ako ďalej.
Ďakujem.
dotacia z uradu prace
(Eva, 28.02.2011, 11:55)
Dobrý nevediem jednoduché účtovníctvo ale chcem podať paušalné výdavky tak potom tu dotáciu dám ako zdaniteľný príjem? celý
ako zaučtovat dotáciu z úradu práce
(Eva, 28.02.2011, 10:55)
Dobrý obraciam sa na vás s prosbou ako zaúčtovať dotáciu z úradu práce  práce  minulý rok ako zdaniteľný príjem alebo nezdaniteľný príjem  prosím ďakujem