Olympiáda Mladý účtovník 2016

Olympiáda Mladý účtovník 2016

Informácie o súťaži

Olympiáda Mladý účtovník 2016

 • Slovenská komora certifikovaných účtovníkov a spoločnosť KROS a. s. vyhlásili ďalší, už 19. ročník, súťaže pre študentov stredných škôl v účtovníctve - Olympiáda Mladý účtovník 2016.
 • Olympiáda Mladý účtovník je celoštátna súťaž pre študentov stredných škôl a obchodných akadémií v účtovníctve a v programe OMEGA. Jej cieľom je zvyšovanie prestíže účtovníctva ako odborného predmetu a zároveň motivácia študentov pri štúdiu účtovnej problematiky.
 • Obsah olympiády plne zodpovedá učebnej osnove z účtovníctva na stredných školách a môžu sa do nej prihlásiť študenti bez ohľadu na absolvovaný ročník a typ školy.

O čo sa súťaží v roku 2016?

 • Pre najlepších študentov v regionálnych kolách a celoštátnom kole budú opäť pripravené zaujímavé a hodnotné ceny. Odmeny sú pripravené aj pre pedagógov, ktorí študentov pripravujú.

 

1 miesto:

 • najlepší študent – finančná odmena 333 EUR,
 • najlepší pedagóg – finančná odmena 333 EUR. 

2. miesto:

 • študent – notebook Acer v hodnote 200 EUR,
 • učiteľ – tablet Asus v hodnote 100 EUR.

3. miesto: 

 • študent – tablet Asus v hodnote 100 EUR,
 • učiteľ – fotoaparát Canon Ixus 50 EUR.

4. - 15. miesto - ostatní účastníci celoštátneho kola:

 • finančná odmena 33 EUR. 

 

Ceny v súťaži Mladý účtovník 2016

Regionálne kolo

 • 1. miesto: outdoorová kamera Rollei Actioncam 300
 • 2. miesto: externý disk Western Digital Elements 750 GB
 • 3. miesto: power banka iGET Power B-12000

 

Podrobné informácie k Olympiáde Mladý účtovník

Mladý účtovník na softvéri KROS

 • Olympiáda prebieha na účtovnom softvéri OMEGA, ktorý vyvíja spoločnosť KROS. Po výborných skúsenostiach a vďaka rozšíreniu programu OMEGA na stredných školách bude aj tento ročník prebiehať v tomto programe. Nezabudneme ani na klasické ručné účtovanie, ktoré je dôležité pre pochopenie účtovnej problematiky.
 • Použitie účtovného softvéru OMEGA pri súťaži prináša zvýšenie kvality súťaže, zlepšenie a zrýchlenie možností klasifikácie a má aj praktický prínos pre jej účastníkov, ktorí získavajú cenné skúsenosti využiteľné v ďalšom živote.

Mladý účtovník účtuje na OMEGE

 • Nie je náhoda, že olympiáda prebieha práve na účtovnom softvéri OMEGA - podvojné účtovníctvo. Tento softvér získal prestížne ocenenie Slovak Gold a využíva ho na vzdelávacie účely vyše 450 škôl a vzdel. organizácií na Slovensku. Takmer 85 % obchodných akadémií vyučuje účtovníctvo v programe OMEGA.
 • OMEGA patrí k najrozšírenejším a aj najobľúbenejším účtovným softvérom na slovenskom trhu. Používa ho už viac ako 18 000 firiem! Účtovný softvér OMEGA tiež spĺňa všetky náročné kritériá a potreby škôl – vďaka projektu Podpora škôl je jeho použitie pre účely výučby v školách a vzdelávacích zariadeniach celkom bezplatné.

Dôležité informácie:

 • Olympiáda sa uskutoční na verzii programu OMEGA 19.20. Všetkým školám odporúčame, aby si po uvedenom termíne stiahli verziu OMEGA 19.20 a svojich študentov pripravovali na nej.

stiahnut-velke     

 • Príklad na regionálne a celoštátne kolo súťaže je spracovaný v súvislosti s platnou legislatívou. Môže ísť o novinky, s ktorými sa študenti ešte nemuseli stretnúť, preto sme pripravili pomôcku na olympiádu - pokyny ku práci v programe.

 • Pre školy, ktoré softvér OMEGA nepoznajú, alebo s ním nemajú skúsenosti, sme pripravili aktivity, ktoré zahŕňajú bezplatné zaslanie programu OMEGA, bezplatnú dodávku príručiek k programu, ako aj bezplatné úvodné školenie učiteľov. Viac informácií o výhodách projektu Podpora škôl získate na stránke www.kros.sk/skolskeverzie.

Organizácia

 • Olympiádu organizuje Slovenská komora certifikovaných účtovníkov – SKCÚ (www.skcu.sk) v spolupráci so spoločnosťou KROS a.s. (www.kros.sk). Programové vybavenie a podporu školám pri výučbe programu OMEGA realizuje spoločnosť KROS a.s. Obsah olympiády plne zodpovedá učebnej osnove z účtovníctva na obchodných akadémiách alebo stredných školách, kde sa vyučuje predmet účtovníctvo. Účastníci olympiády vypracujú komplexný súvislý príklad za jedno účtovné obdobie v eurách, v jednom podnikateľskom subjekte na počítači v účtovnom softvéri OMEGA.

Financie

 • Cestovné súťažiacim študentom na úrovni regionálneho a celoštátneho kola hradí KROS. Pre vyplatenie cestovného je potrebné predložiť cestovné lístky. Pri ceste autom bude študentom preplatené cestovné na základe orientačnej ceny cesty vlakom, druhá trieda. 

Obsah súvislého príkladu z roku 2015 (celoštátne kolo):

 • Začiatočný účet súvahový. 
 • Počiatočné saldokonto. 
 • Zaúčtovanie účtovných prípadov (formou účtovných predpisov pre jednotlivé účtovné prípady).
 • Výpočet a zaúčtovanie dane z príjmov.
 • Uzávierka účtov.
 • Účtovná závierka – vypracovanie účtovného výkazu Účtovná závierka v plnom rozsahu.
 • Študenti riešia príklad písomne na papier a aj v programe OMEGA.
 • V materiáloch na stiahnutie nájdete príklady z celoštátneho kola olympiády.

Pri súťaži nie je možné používať vlastné pomôcky alebo poznámky - povolená je iba vlastná kalkulačka a písacie potreby. Každý súťažiaci dostane v materiáloch vytlačenú účtovnú osnovu, ktorú môže pri súťaži použiť. Všetky údaje je potrebné zaokrúhľovať podľa platnej legislatívy, tzn. na 2 desatinné miesta. Súčasťou príkladu je aj krátky test z programu OMEGA. V teste sú teoretické otázky ohľadom ovládania a práce v programe OMEGA. V niektorých otázkach môže byť viacero správnych odpovedí. Za každú správnu odpoveď je možné získať 1 bod. Celkom bolo možné získať 12  bodov k dobru.

Postupový kľúč do celoštátneho kola:

 • Z každého regionálneho kola postúpia automaticky iba študenti na 1. - 3. mieste (tzn. celkom 9 študentov). Zostávajúcich 6 študentov postúpi na základe ich bodového hodnotenia, tzn. postúpia študenti s vyšším počtom bodov z celej SR, nezávisle na mieste konania regionálneho kola. Takto je zaručené, že do celoštátneho kola postúpi naozaj 15 najlepších študentov s najvyšším bodovým ohodnotením.

Časový harmonogram olympiády:

Školské kolá - január/február 2016

V priebehu januára a februára 2016 prebehnú na každej škole, školské kolá súťaže v účtovníctve, ktoré organizuje každá škola vo vlastnej réžii. Zo školského kola škola vyberie maximálne dvoch študentov, ktorí ju budú reprezentovať na regionálnom kole. Následne škola prihlási dvoch svojich študentov do regionálneho kola pomocou webového formulára. Zverejnený bude od 9. 2. 2016.

To, akým spôsobom bude školské kolo prebiehať, je na rozhodnutí školy. Na prípravu školských kôl sa môžu využiť materiály a riešené príklady v programe OMEGA. Odbornosť účtovného prípadu na regionálnom kole bude obdobná, ako v predchádzajúcich ročníkoch olympiády. Pre úspešné zvládnutie však bude potrebné, aby študent ovládal aspoň základy práce v programe OMEGA.  

Regionálne kolo - 31. marec 2016

Regionálne kolo prebehlo na počítačoch a účtovnom softvéri OMEGA. Po vyhodnotení regionálnej súťaže postupuje 15 najlepších študentov do celoštátneho kola. Študenti na 1. - 3. mieste postupujú automaticky, tzn. celkom 9 študentov. Zostávajúcich 6 študentov postúpi na základe ich bodového hodnotenia, tzn. študenti s vyšším počtom bodov z celej SR, nezávisle na mieste konania regionálneho kola. Takto je zaručené, že do celoštátneho kola postúpi naozaj 15 najlepších študentov s najvyšším bodovým ohodnotením.

Na regionálnom kole sa zúčastnilo celkom 133 študentov zo 70-tich stredných škôl, z toho:

 • v Bratislave 41 študentov,
 • v Košiciach 43 študentov a
 • v Žiline 49 študentov.

Regionálne kolo sa uskutočnilo 31. marca 2016 na školách:

 • v Bratislave, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Hrobákova 11, mapa
 • v Košiciach, Stredná odborná škola, Ostrovského 1, mapa
 • v Žiline, Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, mapa

Regionálne kolo prebehlo v každom meste v dvoch blokoch:

 • Blok I. – od 8:00 do 10:30,
 • Blok II. – od 11:30 do 14:00.

Rozdelenie na bloky je z dôvodu kapacity PC učební. Študentov prihlasujte vždy iba do jedného bloku. (tzn. môžete si vybrať, či študenti súťaž absolvujú v Bloku I. (ráno) alebo v Bloku II. (popoludní). Napríklad študenti, ktorí budú na súťaž dlhšie cestovať, môžu využiť neskorší Blok II.

Kto postupuje do celoštátneho kola?

Študent Škola
Mária Kvasnicová OA M. Hodžu Trenčín
Veronika Cundrová OA Prešov
Natália Koníčková OA M. Hodžu Trenčín
Lívia Dvorská OA Ružomberok
Viktória Horáčiková OA Inovecká, Topoľčany
Dominika Hulinková Súkromná OA Jarná 13, Žilina
Dana Zahornacká OA Volgogradská 3, Prešov
Lukáš Oslanec Súkromná OA Žiar nad Hronom
Michal Drevenák OA Kukučínova 2, Trnava
Patrik Orlík OA Humenné
Ingrid Vraníková OA Považská Bystrica
Dominika Stupiaková OA Ružomberok
Patrik Ihnát OA Centrálna 464, Svidník
Kristína Ištvániková OA Prievidza
Timea Bahurinská OA Račianska 107, Bratislava

Z regionálneho kola v každom meste postúpili automaticky študenti na 1. - 3. mieste, tzn. celkom 9 študentov. Zostávajúcich 6 študentov postúpilo na základe ich bodového hodnotenia, tzn. študenti s vyšším počtom bodov z celej SR, nezávisle na mieste konania regionálneho kola. Takto je zaručené, že do celoštátneho kola postúpilo naozaj 15 najlepších študentov s najvyšším bodovým ohodnotením.

 

Fotogaléria z regionálneho kola 2016 v Žiline:

Regionálne kolo Mladý účtovník 2016  Regionálne kolo Mladý účtovník 2016  Regionálne kolo Mladý účtovník 2016  

Regionálne kolo Mladý účtovník 2016  Regionálne kolo Mladý účtovník 2016  Regionálne kolo Mladý účtovník 2016

Celoštátne kolo 28. 4. 2016 - poznáme víťazov

 • Celoštátne kolo sa uskutočnilo 28. apríla 2016 v Žiline na Strednej odbornej škole podnikania, Sasinkova 45. 

Najlepší mladí účtovníci na Slovensku v roku 2016 

 • Víťazom 19. ročníka Olympiády Mladý účtovník 2016 a najlepším mladým účtovníkom na Slovensku sa stal Michal Drevenák z Obchodnej akadémie, Kukučínova 2 v Trnave. Za 1. miesto získal finančnú odmenu 333 €. Rovnakú cenu získala aj jeho učiteľka, Ing. Jana Ardonová, ktorá ho na súťaž pripravovala.
 • Na druhom mieste skončila a notebook Acer získala Lívia Dvorská z Obchodnej akadémie v Ružomberku. Jej pedagogička, Ing. Nadežda Bakurová, získala tablet.
 • Na treťom mieste sa umiestnila Veronika Cundrová z Obchodnej akadémie v Prešove, ktorá získala tablet Asus. Ing. Viera Gašparová, ktorá ju na súťaž pripravovala, získala digitálny fotoaparát.
 • Ostatní študenti získali za účasť v celoštátnom kole finančnú odmenu 33 €.

Výsledky celoštátneho kola Mladý účtovník 2016:

Umiestnenie Meno a priezvisko Pedagóg a škola
1. miesto Michal Drevenák Ing. Jana Ardonová
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
2. miesto Lívia Dvorská

Ing. Nadežda Bakurová

Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok
3. miesto Veronika Cundrová Ing. Viera Gašparová
Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov

Na spoločnom 4. mieste sa umiestnili študenti:

Študent Škola
Natália Koníčková OA M. Hodžu Trenčín
Kristína Ištvániková OA Prievidza
Dana Zahornacká OA Prešov
Viktória Horáčiková OA Topoľčany
Patrik Hnát Spojená škola Svidník
Patrik Orlík OA Humenné
Mária Kvasnicová OA M. Hodžu Trenčín
Dominika Hulinková Súkromná OA Žilina
Dominika Stopiaková OA Ružomberok
Lukáš Oslanec Súkromná OA Žiar nad Hronom
Ingrid Vraníková OA Považská Bystrica
Timea Bahurinská OA Bratislava

Projekt Podpora škôl – podpora výučby účtovníctva na školách

Spoločnosť KROS a.s., spoluorganizátor a dodávateľ softvéru OMEGA pre súťaž, pripravil pre vzdelávacie zariadenia projekt Podpora škôl, v rámci ktorého ponúka každej škole zdarma:

 • bezplatné školské verzie programov ALFA plus, OLYMP, OMEGA a dodávku ich aktuálnych verzií,
 • bezplatnú dodávku 2 ks príručiek k programom,
 • bezplatné využívanie služieb HOTLINE – telefonické a emailové poradenstvo pri práci s programom.
 • Ak sa chcete zapojiť do projektu Podpora škôl, postupujte podľa inštrukcií na našej internetovej stránke.

 Materiály na stiahnutie

Príklad Olympiáda Mladý účtovník 2016

Regionálne kolo:

Zadanie: Regionálne kolo Mladý účtovník 2016 - zadanie.pdf

Riešenie: Regionálne kolo Mladý účtovník 2016 - riešenie.pdf

Celoštátne kolo:  

Zadanie: Celoštátne kolo Mladý účtovník 2016 - zadanie.pdf

Riešenie: Celoštátne kolo Mladý účtovník 2016 - riešenie.pdf

Ako si dané súbory stiahnete? Pravým tlačidlom myši kliknite na príslušný súbor. Z ponuky, ktorá sa vám zobrazí, vyberte voľbu "Uložiť cieľ ako..." ("Save Target As..."). Objaví sa systémové okno pre zadanie cesty, kam sa má súbor uložiť. Zadajte cestu napr. C:MOJE DOKUMENTY a uložte súbor. Ak nemáte nainštalovaný voľne šíriteľný program Adobe Reader alebo Adobe Acrobat, môžete si ho stiahnuť z nasledovnej stránky.)