KROS logo
Novinky ALFA plus 02/2015 ALFA plus


Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015

Vážený používateľ programu ALFA plus,

ak používate auto na podnikanie, máte do 1. februára 2016 povinnosť podať Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a daň za auto aj zaplatiť.

Od 1. januára 2015 vstúpil do platnosti nový Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel, ktorý zaviedol viaceré novinky.

Najdôležitejšou zmenou je zavedenie jednotnej sadzby dane v rámci celej Slovenskej republiky. Zmena nastáva aj pri podaní daňového priznania. Správu dane vykonávajú daňové úrady podľa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby. Daňovník bude teda komunikovať s príslušným daňovým úradom v mieste svojho trvalého bydliska alebo sídla bez ohľadu nato, v akom kraji má vozidlo evidované.

Predmet dane 

Predmetom dane je motorové vozidlo a prípojné vozidlo, zaradené v jednej z kategórii L, M, N a O. Vozidlo je predmetom dane vtedy, ak má pridelené evidenčné číslo v Slovenskej republike a používa sa v zdaňovacom období na podnikanie alebo na inú samostatne zárobkovú činnosť.

L – motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky

M (M1, M2, M3) – motorové vozidlá najmenej so štyrmi kolesami určené na prepravu osôb

N (N1, N2, N3) – motorové vozidlá najmenej so štyrmi kolesami určené na prepravu nákladov

O (O1, O2, O3, O4) – prípojné vozidlá

Základ dane

Základom dane pri osobnom vozidle je zdvihový objem valcov motora v cm3 uvedený v doklade, pričom osobným vozidlom sa rozumie vozidlo kategórie L a M1.

Základom dane pri úžitkovom vozidle a autobuse je ich najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa dokladu, pričom úžitkovým vozidlom sa rozumie vozidlo kategórie M2, M3, N1-N3 a O1 – O4.

Vznik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvý deň v mesiaci, v ktorom sa vozidlo stalo predmetom dane.

Zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť zaniká posledný deň v mesiaci, v ktorom došlo k:

  • vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie vozidiel,
  • ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
  • zániku daňovníka bez likvidácie,
  • zmene držiteľa vozidla,
  • ukončeniu použitia vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla, bola zrušená alebo nepoužíva vozidlo na podnikanie.

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia, ak sa vozidlo počas celého zdaňovacieho obdobia nepoužívalo na podnikanie a o vozidle sa počas zdaňovacieho obdobia neúčtovalo alebo neboli uplatnené výdavky spojené s užívaním vozidla. V súvislosti s uvedeným zánikom sa zaviedla oznamovacia povinnosť. Lehota na oznámenie tejto skutočnosti je do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

Ročné sadzby

Ročné sadzby dane sú jednotné pre celé územie Slovenskej republiky a sú upravené v Prílohe č. 1 Zákona o dani z motorových vozidiel.

Výšku ročnej sadzby dane ovplyvňuje dátum prvej evidencie vozidla v SR.

Ročná sadzba dane sa zníži o:

  • 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
  • 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,
  • 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov.

Po uplynutí času na zníženie sadzby dane (tzn. po uplynutí 108 kalendárnych mesiacov)  sa použije stanovená ročná sadzba dane podľa Prílohy č. 1 Zákona o dani z motorových vozidiel počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov.

Po uplynutí času, kedy sa použije stanovená ročná sadzba dane (tzn. po uplynutí celkovej doby 144 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla) sa následne zvýši sadzba dane o:

  • 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov,
  • 20 % pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla.

Preddavky na daň

Preddavky na daň sú určené na základe predpokladanej dane. Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane upravenej podľa § 7 za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Informácie z oblasti legislatívy a príklady ako vyplníte daňové priznanie k dani z motorových vozidiel nájdete v elektronickej príručke:

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel 2015
Gabriela Trpišová


Gabriela Trpišová
vedúca odd. podpory programu ALFA plus

KROS a.s.,
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina


Kontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 51
e-mail:
internet: www.kros.sk

Pozrite si videoškolenie DPMV, jazdy a cestovné príkazy