KROS logo
Novinky ALFA plus 03/2016 ALFA plus


Nová verzia 7.10

Vážený používateľ programu ALFA plus,

informujeme Vás o vydaní novej verzie 7.10.

Novinky verzie 7.10

 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2015 typ A
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2015 typ B

Dôležité informácie o daňovom priznaní

 • Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2015 máte povinnosť  podať vtedy, ak Vaše zdaniteľné príjmy za rok 2015 presiahli sumu 1 901,67 eur. Do zdaniteľných príjmov sa zahŕňa akýkoľvek  príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane z príjmov.
 • Daňové priznanie typ B podávate vtedy, ak ste dosiahli príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku, alebo ostatný príjem.
 • Daňové priznanie typ A podávate vtedy, ak ste dosiahli príjmy iba zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody.
 • Sadzba dane je 19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (t. j. suma 35 022, 312 eur).
 • Sadzba dane je 25% z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima (t. j. suma 35 022, 312 eur).
 • Životné minimum platné k 01.01.2015 je 198,09 eur .
 • Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2015 je potrebné podať a daň aj  zaplatiť do 31. marca 2016.
 • Lehotu na podanie daňového priznania je možné predĺžiť v súlade s § 49 ods. 3 ZDP. Ak si chcete lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť, musíte správcovi dane túto skutočnosť oznámiť do 31. marca 2016.

Nezdaniteľné časti základu dane (§ 11 ZDP)

 • Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka  je 3 803,33 eur a to v prípade, ak máte základ dane v roku 2015 rovný alebo nižší ako 19 809 eur (100-násobok platného životného minima) . Ak máte základ dane vyšší ako 19 809 eur, nezdaniteľná časť sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 8 755,578 eur (44,2-násobok platného životného minima) a jednej štvrtiny základu dane.
 • Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela závisí od toho, aký máte základ dane, ale aj od výšky vlastných príjmov manželky/manžela.
  • Ak máte v roku 2015 základ dane rovný alebo nižší ako 35 022,31 eur (176,8-násobok platného životného minima), nezdaniteľná časť základu dane je 3 803,33 eur a to v prípade, ak manželka/manžel nemala vlastné príjmy. Ak manželka/manžel mala vlastné príjmy, tak nezdaniteľnú časť základu dane vypočítate rozdielom medzi sumou 3 803,33 eur a vlastnými príjmami manželky/manžela.
  • Ak máte v roku 2015 základ dane vyšší ako 35 022,31 eur (176,8-násobok platného životného minima), nezdaniteľnú časť základu dane  vypočítate rozdielom medzi sumou 12 558,906 eur (63,4-násobok platného životného minima) a jednej štvrtiny základu dane a to v prípade, ak manželka/manžel nemala vlastný príjem. Ak manželka/manžel mala vlastné príjmy, tak nezdaniteľnú časť základu dane vypočítate rozdielom medzi sumou 12 558,906 eur a jednej štvrtiny základu dane daňovníka zníženej o výšku vlastného príjmu manželky/manžela. Rovnaký postup sa uplatňoval aj za zdaňovacie obdobie roka 2014.
  • Nezdaniteľná časť základu dane na preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) je najviac 2 % zo základu dane zisteného z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 ZDP) alebo z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP). Maximálna suma pre uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti je 988,80 eur.
  • Nezdaniteľná časť základu dane na preukázateľné zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) je suma zaplatených príspevkov, najviac do výšky 180 eur.

Daňový bonus

 • Ročná suma daňového bonusu platná pre rok 2015 je 256,92 eur a môžete si ho uplatniť v prípade, ak ste v roku 2015 mali zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 2 280 eur a vykázali ste kladný základ dane (čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti), pričom musia byť splnené aj ďalšie podmienky pre jeho uplatnenie (§ 33 ZDP).

Ako získate novú verziu?

 • Ak máte platný Balík podpory, verziu si stiahnete z našej internetovej stránky, alebo cez program ALFA plus, v menu Program / Aktualizácia. 

stiahnuť

 • Ak nemáte platný Balík podpory, odporúčame Vám uhradiť preddavkovú faktúru na obnovenie Balíka podpory cez Zónu pre klienta. Po úhrade budete mať ihneď k dispozícii aktuálnu licenciu programu.

Zóna pre klienta

Videobalík MINI + publikácia zadarmo

K piatim videoškoleniam získate zadarmo publikáciu Daňové priznanie 2015 (v hodnote 16,50 s DPH).

V publikácii sú uvedené najdôležitejšie znenia Zákona o dani z príjmov, ktoré sú doplnené o aktuálne zmeny, komentáre a upozornenia. Publikácia tiež obsahuje množstvo názorných príkladov a postupov vypĺňania daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B a typ A.

Vo videoškoleniach sa dozviete dôležité informácie o uzávierke roka a daňovom priznaní k dani z príjmov FO za rok 2015, legislatívnych zmenách pri daňových výdavkoch a majetku, o zmenách v uplatňovaní DPH od januára 2016, o používaní automobilu na podnikanie, cestových príkazoch, DPMV a získate informácie o vystavení rôznych typov faktúr a o vedení skladu.

 

Objednať small
Gabriela Trpišová


Gabriela Trpišová
vedúci odd. podpory programu ALFA plus

KROS a.s.,
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina


Kontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 51
e-mail:
internet: www.kros.sk

TIP: Sprievodca vyplnením daňového priznania k dani z príjmov s príkladmi