Časté otázky pre produkt ALFA plus

Účtovníctvo (47)

Ručné zaevidovanie miezd v ALFA plus

Zamestnancovi ste 14. septembra 2016 vyplatili mzdu za mesiac august 2016. Mzda bola vyplatená na bankový účet v sume 671,53 EUR. Čistá mzda je znížená o príspevok na stravné vo výške 20,- EUR. Zdravotnej poisťovni ste odviedli poistné za zamestnanca v sume 36,- EUR, za zamestnávateľa v sume 90,- EUR. Sociálnej poisťovni ste odviedli poistné za zamestnanca v sume 84,60 EUR, za zamestnávateľa v sume 226,70 EUR. Daňovému úradu v rámci preddavkovej dane ste odviedli sumu 87,87 EUR. Príspevok do sociálneho fondu je vo výške 5,40 EUR.

Mzdu zaevidujte výberom z hlavného menu v programe Evidencie/Záväzky. Mzdové záväzky zaevidujte tlačidlom Pridaj.

Čistá mzda

 • Vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Mzdový záväzok a vyplňte Predmet fakturácie,
 • sumu doplňte do poľa Základ,
 • na záložke Zápis do vyberte Stĺpec PD – Mzdy, prípadne Členenie.

Zdravotné poistenie – zamestnanec + zamestnávateľ

 • Vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Mzdový záväzok a vyplňte Predmet fakturácie,
 • sumu doplňte do poľa Základ,
 • na záložke Zápis do v poli Stĺpec PD kliknite na tlačidlo R. V zobrazenom formulári je zaevidovaná celá suma v jednom riadku. Kliknite na Rozdeľ,
 • nastavte sa na prvý riadok a kliknite na Oprav. V poli Základ opravte sumu na 36,- EUR (odvody zamestnanec). Stĺpec PD vyberte Mzdy, doplňte Členenie. Formulár uložte OK,
 • nastavte sa na druhú položku a kliknite na Oprav. V poli Základ opravte sumu na 90,- EUR (odvody zamestnávateľ). Stĺpec PD vyberte Odvody do fondov, doplňte Členenie. Formulár uložte OK.

Odvody zo mzdy za zamestnávateľa smerujú do stĺpca Odvody fondov s príslušným členením.

Sociálne poistenie – zamestnanec + zamestnávateľ

 • Vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Mzdový záväzok a vyplňte Predmet fakturácie,
 • sumu doplňte do poľa Základ,
 • na záložke Zápis do v poli Stĺpec PD kliknite na tlačidlo R. V zobrazenom formulári je zaevidovaná celá suma v jednom riadku. Kliknite na Rozdeľ,
 • nastavte sa na prvý riadok a kliknite na Oprav. V poli Základ opravte sumu na 84,60,- EUR (odvody zamestnanec). Stĺpec PD vyberte Mzdy, doplňte Členenie. Formulár uložte OK,
 • nastavte sa na druhú položku a kliknite na Oprav. V poli Základ opravte sumu na 226,70 EUR (odvody zamestnávateľ). Stĺpec PD vyberte Odvody do fondov, doplňte Členenie. Formulár uložte OK.

Čistá mzda

 • Vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Mzdový záväzok a vyplňte Predmet fakturácie,
 • sumu doplňte do poľa Základ,
 • na záložke Zápis do vyberte Stĺpec PD – Mzdy, prípadne Členenie.

Tvorba sociálneho fondu

 • Vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Sociálny fond – Tvorba sociálneho fondu a vyplňte Predmet fakturácie,
 • sumu doplňte do poľa Základ,
 • na záložke Zápis do vyberte Stĺpec PD – Tvorba soc. fondu, prípadne Členenie.

Príspevok na stravné

 • vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Mzdový záväzok a vyplňte Predmet fakturácie,
 • sumu doplňte do poľa Základ,
 • na záložke Zápis do vyberte Stĺpec PD – Mzdy, prípadne Členenie.

Príspevok na stravné účtujete to stĺpca PD – Mzdy a to z dôvodu, aby v tomto stĺpci bola zaúčtovaná – skutočne vypočítaná čistá mzda zamestnanca. Príjem stravného od zamestnanca zaúčtujte cez Interný doklad/Príjem. Stĺpec PD vyberte Iný príjem neovplyvňujúci základ dane.

 

Zaevidovanie dlhodobého majetku a výpočet zrýchlených odpisov

Spoločnosť zakúpila dňa 4.8.2015 stroj pre stavebníctvo v sume 16 859,25 EUR. Dátum zaradenia do majetku spoločnosti je rovnaký s dátumom obstarania (4.8.2015). Majetok je zaradený v druhej odpisovej skupine a spôsob odpisovania je zrýchlený. Účtovné odpisy sú rovné daňovým.

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Dlhodobý majetok a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte nový majetok,
 • vyplňte Názov, Typ majetku, Klasifikáciu produkcie, Odpisovú skupinu a Spôsob daň. odpisovania,
 • na záložke Pohyby majetku kliknite na tlačidlo Obstaranie,
 • Typ pohybu vyberte Nákup a Text doplňte Nákup,
 • Dátum pohybu uveďte 04.08.2015,
 • v poli Doklad pohybu pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na príslušný záväzok, ktorý sa vzťahuje k obstaraniu majetku a kliknite na tlačidlo Vybrať. Číslo záväzku bude z evidencie záväzkov doplnené,
 • časti Obstarávacia cena doplňte sumu 16 859,25 EUR,

 • vyplnený formulár potvrďte tlačidlom OK. Zobrazenú otázku „Chcete majetok aj zaradiť?“ potvrďte tlačidlom Áno. Majetok bude automaticky zaradený aj do majetku spoločnosti, s dátumom 04.08.2015.

 • Na záložke Daňový odpisový plán sú vypočítané a zobrazené odpisy za všetky roky počas, ktorých bude majetok odpisovaný.
 • v prvom roku odpisovania (2015) je vypočítaná len alikvótna časť odpisov (od mesiaca zaradenia majetku) z celkového ročného odpisu. To znamená, že v prvom roku je odpis vypočítaný ako 16 859,25/6/12 x 5 = 1 170,78 EUR (OC/počet rokov odpisovania/celkový počet mesiacov v roku x počet mesiacov od zaradenia majetku – alikvótna časť),
 • v ďalších rokoch odpisovania sa vo výpočte odpisu nezohľadňuje neuplatnený odpis z prvého roku odpisovania. Pri výpočte sa postupuje tak, ako keby bol v prvom roku uplatnený celkový ročný 100% odpis. Ročný odpis sa vypočíta ako 2 x zostatková cena / rozdiel medzi priradeným koeficientom pre zrýchlené odpisovanie platným v ďalších rokoch a počtom rokov, počas ktorých sa majetok už odpisoval. Zostatková cena sa vypočíta ako 16 859,25 – 2 809,88 = 14 049,37 Eur. Ročný odpis 14 049,37 x 2/7-1 = 4 683,12 Eur,
 • neuplatnená pomerná časť ročného odpisu z prvého roka sa uplatní v roku nasledujúcom po uplynutí doby odpisovania (2021), do výšky zostatkovej ceny.

 • Na záložke Účtovný odpisový plán vyberte Spôsob účt. odpisovania napr. Podľa daňových odpisov,
 • účtovné odpisy sú vypočítané a zobrazené mesačne za všetky roky, počas ktorých bude majetok odpisovaný.

Účtovné odpisy zapnete cez Firma/Nastavenia/Ďalšie možnosti/Dlhodobý majetok – Zobrazovať účtovný odpisový plán. Účtovné odpisy vyjadrujú skutočnú mieru opotrebenia dlhodobého majetku, preto spôsob odpisovania pri účtovnom odpisovom pláne zvoľte podľa potreby.

 • v prvom roku odpisovania je vypočítaná len alikvotná časť v závislosti od počtu mesiacov používania majetku,
 • v ďalších rokoch odpisovania sa nezohľadňuje neuplatnený odpis z prvého roku odpisovania. Pri výpočte sa postupuje tak, ako keby bol v prvom roku uplatnený celkový ročný 100% odpis. Ročný odpis sa vypočíta ako 2 x zostatková cena/počet rokov, za ktorý sa majetok má odpísať (16 859,25 – 2 809,88 x 2/6= 4 683,12),
 • v poslednom roku (2021) sa uplatní odpis do výšky neuplatnenej zostatkovej ceny majetku.
 • vyplnený formulár potvrďte tlačidlom OK.

Zaokrúhľuje sa až vypočítaný uplatnený odpis a to na celé EURá nahor. Neuplatnená zostatková cena majetku sa odpíše až v poslednom roku odpisovania a vypočítaná suma sa nezaokrúhľuje.

 

Výpočet účtovných a daňových odpisov

 • Z hlavného menu v programe vyberte Firma/Uzávierky a koniec roka/Uzávierka dlhodobého majetku. Pomocou tlačidla Pridaj, vytvorte novú uzávierku,
 • v poli Typ uzávierky a obdobie je doplnené Účtovná. V pravej časti zobrazeného formulára je nastavené Obdobie Od (Nedef.) a Obdobie Do 31.01.2015 a to z dôvodu, že účtovná uzávierka sa vytvára mesačne,
 • vyplnený formulár uložte tlačidlom OK. Rovnakým spôsobom vytvorte účtovné uzávierky za ďalšie mesiace (február až december). Vypočítané účtovné odpisy budú na karte majetku zaevidované v stĺpci UZ – príznak „fajky“.

 • Daňovú uzávierku vytvorte potvrdením tlačidla Pridaj. V časti Typ uzávierky a obdobie zvoľte Daňová. V pravej časti formulára je nastavené Obdobie Od (Nedef.) a Obdobie Do 31.12.2015 a to z dôvodu, že daňová uzávierka sa vykonáva len raz ročne,
 • na záložke Zaúčtovanie odpisov kliknite na voľbu Zaúčtovať odpisy do peňažného denníka. Po potvrdení voľby sa zobrazí číslo Interného dokladu, pod ktorým budú vypočítané daňové odpisy zaúčtované v evidencii peňažného denníka,
 • vyplnený formulár potvrďte tlačidlom OK. Vypočítané daňové odpisy budú na karte majetku zaevidované v stĺpci UZ – príznak „fajky“ a zároveň budú zaevidované aj do evidencie peňažného denníka.

Generovanie záväzkov

Generovanie záväzkov umožňuje v evidencii záväzkov jednoducho zaevidovať pravidelne opakujúce sa došlé faktúry ako napr. faktúru za elektriku, vodu, nájomné, odvody SZČO a pod. Táto funkcia je dopracovaná od verzie Alfy plus 6,50.

Od Slovenských elektrární máte k dispozícii rozpis mesačných platieb za elektriku. Jednoltivé mesačné splátky sú v sume 102,44 EUR s DPH, Základ 85,37 EUR a DPH 17,07 EUR a Dátum vzniku daňovej povinnosti je 20. deň príslušného mesiaca. Opakujúce sa mesačné splátky zaevidujte do programu nasledovne:

 • z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky
 • v spodnej časti evidencie kliknite na tlačidlo Generovanie záväzkov.

 • V zobrazenom formulári Generovanie záväzkov vyplňte Extérne číslo, Partner,
 • pole Obdobie je prednastavené automaticky podľa systémového dátumu v PC – do konca príslušného roka. Uvedené obdobie je možné zmeniť,
 • v poli DVDP vyberte deň ku ktorému záväzok evidujete,
 • doplňte Typ dokladu a Predmet fakturácie,
 • vyplňte pole Spolu s rozpisom na základ a DPH,
 • v poli Stĺpec PD vyberte Výdavok za služby a vyplňte Členenie, prípadne Stredisko.
 • V spodnej časti formulár je zakliknutá voľba Vytvorené záväzky označiť farbou a v ďalšom poli vyberte farbu, ktorou budú vytvorené záväzky označené,
 • kliknite na tlačidlo Generuj.

 •  V nasledujúcom formulári je zobrazená informácia Vygenerovanie záväzkov prebehlo úspešne. Zároveň je zobrazená informácia, že záväzky obsahujúce DPH boli automaticky zapísané aj do evidencie DPH. Formulár potvrďte tlačidlom Dokonči.
 • Po potvrdení tlačidlom Dokonči v evidencii záväzkov sú novo-vytvorené záväzky označené žltou resp. zvolenou farbou.
 • Označené záväzky odznačte cez Filter/Označovanie.
 • Vytvorené záväzky sú automaticky zaevidované aj do evidencie DPH. Zápis do DPH skontrolujte výberom z hlavnéhomenu v programe Evidencie/DPH.

V peňažnom denníku v poli Všetky typy dokladov vyberte Banka. V ďalšom poli vyberte konkrétnu banku, ktorú chcete zobraziť.

Kurzový lístok stiahnete výberom z hlavného menu v programe Číselníky/Kurzový lístok. Na tlačidle Pridaj kliknite na šípku otočenú smerom dole a vyberte Import kurzového lístka z internetu.

Platba kartou

Od verzie ALFY plus 8,00 je účtovanie platby kartou jednoduchšie a rýchlejšie! Doklad, ktorý bol uhradený platobnou kartou zaúčtujete len dvoma zápismi.

Dňa 5.1.2017 ste nakúpili PHL v sume 42,54 Eur s DPH. Nákup ste uhradili platobnou kartou a o nákupe máte doklad z registračnej pokladne. Na bankovom výpise je nákup spracovaný s dátumom 9.1.2017. PHL si daňovník uplatňuje v 100% výške.

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník,
 • v časti Interný doklad zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia podľa dokladu z registračnej pokladnice – 5.1.2017,
 • doplňte Partnera a do pola Spolu doplňte sumu 42,54 Eur,
 • v spodnej časti kliknite na Vzorové doklady a vyberte Nákup PHL. Program automaticky doplní Stĺpec PD, Členenie a Text,
 • na záložke Zápis do je voľba DPH zakliknutá a doplnený je riadok DPH 21A,
 • keďže suma bola uhradená platobnou kartou vo formulári zakliknite Platba kartou,
 • vyplnený výdavkový doklad uložte.

 • Vo formulári Záznam DPH – Pridaj je doplnený Oddiel KV – B3,
 • formulár potvrďte OK.
 • Zaúčtovaný interný doklad je automaticky zaúčtovaný do konkrétneho stĺpca PD – Výdavok za zásoby a automaticky aj na Priebežnú položku.

Informáciu o tom, že Interný doklad bol uhradený platobnou kartou overíte v stĺpci Platba kartou.

 

Na základe bankového výpisu zo dňa 9.1.2017 zaúčtujte platbu na bankovom účte, kedy sa vyrovnajú priebežné položky a poníži sa stav na bankovom účte.

 • V časti Banka zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • doplňte Partnera a Stĺpec PD vyberte Výdavok na priebežnú položku,
 • v poli % DPH je N a do poľa Základ je automaticky doplnená suma priebežnej položky 42,54 Eur,
 • výdavkový doklad uložte – OK.

Finančný lízing na nákup auta u neplatiteľa DPH

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v § 25 ods. 6 stanovuje, že pri obstaraní hmotného majetku formou finančného prenájmu súčasťou obstarávacej ceny u daňovníka nie je daň z pridanej hodnoty. To znamená, že u neplatiteľa DPH, ktorý obstará auto formou finančného prenájmu, suma DPH nevstupuje do obstarávacej ceny majetku a suma DPH je jeho daňovým výdavkom.

Neplatiteľ DPH zakúpil auto formou finančného lízingu. Na základe lízingovej zmluvy bola vystavená faktúra na 1. zvýšenú splátku v sume 6 320,- Eur s DPH (základ 5 266,67 Eur a DPH 1 053,33 Eur). Na zvyšnú sumu bol vystavený splátkový kalendár, ktorý obsahuje rozpis konkrétnych mesačných splátok – istina + DPH, úrok + DPH a poistné.

I. záväzok – súčet istiny (I. zvýšená splátka 5 266,67 Eur + súčet mesačných splátok istiny 7 899,84 Eur) v sume 13 166,51 Eur.

 • Z hlavného menu v programe ALFA plus vyberte Evidencie/Záväzky a tlačidlom Pridaj, pridajte nový záväzok,
 • vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko a vyplňte Predmet fakturácie a Sumu,
 • Stĺpec PD vyberte Nákup DM a doplňte Členenie,
 • vyplnený formulár záväzku uložte tlačidlom OK.

II. záväzok – I. zvyšená splátka v sume 6 320,- Eur (základ 5 266,67 Eur + DPH 1 053,33 Eur).

 • V Evidencii/Záväzky tlačidlom Pridaj, pridajte nový záväzok,
 • vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko a vyplňte Predmet fakturácie a Sumu.
 • Na záložke Zápis do v poli Stĺpec PD kliknite na R. Vo formulári rozdeľte sumu na Nákup DM (základ) a Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane (DPH). Tlačidlom Rozdeľ rozdeľte sumu na dva zápisy,
 • nastavte sa na prvý zápis a kliknite na Oprav. V poli Základ opravte sumu na 5 266,67 Eur. Stĺpec PD vyberte Nákup DM, doplňte Členenie. Formulár uložte,
 • nastavte sa na druhý riadok a zvoľte Oprav. V poli Základ prepíšte sumu na 1 053,33 Eur. Stĺpec PD
 • vyberte Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane, doplňte Členenie. Vyplnený formulár uložte,
 • po uložení formulára Rozpis – Interné rozúčtovanie bude v poli Stĺpec PD a Členenie doplnené (Rozpis),
 • vyplnený formulár záväzku uložte OK.

Úhradu I. zvýšenej splátky v sume 6 320,- Eur zaúčtujte v evidencii peňažného denníka.

 • V evidencii peňažného denníka v časti Banka zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte na uhrádzaný záväzok a kliknite na Vybrať,
 • suma faktúry je doplnená do formulára Úhrada dokladu, ktorý potvrďte tlačidlom OK. Údaje zo záväzku sa doplnia do výdavkového dokladu,
 • výdavkový doklad uložte tlačidlom OK.

Ručná úhrada I. záväzku – súčet istiny v sume 5 266,67 Eur.

 • V evidencii záväzkov sa nastavte na konkrétny záväzok a kliknite na Oprav,
 • na záložke Vyrovnanie tlačidlom Pridaj doplňte čiastočnú úhradu v sume 5 266,67 Eur (I. zvýšenej splátky – základ),
 • doplnenú čiastočnú úhradu a celý záväzok uložte tlačidlom OK.

Evidovanie a účtovanie mesačných splátok.

Splátkový kalendár obsahuje rozpis dohodnutých splátok, pričom výška mesačnej dohodnutej splátky je 420,18 Eur: 263,33 Eur (Istina + DPH) + 112,63 Eur (Úrok + DPH) + poistné v sume 44,22 Eur. Mesačné splátky sú splatné vždy 16. deň v mesiaci.

Mesačné splátky istiny a úroku účtujete do daňových výdavkov vo výške a v čase, ako boli zaplatené. Sumu istiny účtujete do stĺpca PD Nákup DM, sumu DPH z istiny do Ostatných výdavkov ovplyvňujúcich základ dane. Úrok + DPH a poistné do stĺpca PD Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane.

Prvú mesačnú splátku lízingu zaevidujte v evidencii záväzkov nasledovne:

 • tlačidlom Pridaj, pridajte nový záväzok,
 • vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Iný záväzok – Iný záväzok a vyplňte Predmet fakturácie.
 • Na záložke Zápis do v poli Stĺpec PD kliknite na R. Vo formulári rozdeľte sumu na Nákup DM a Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane.
 • Nastavte sa na zápis a kliknite na Oprav. V poli Základ opravte sumu na 219,44 Eur (istina). Stĺpec PD vyberte Nákup DM, doplňte Členenie. Formulár uložte,
 • tlačidlom Pridaj doplňte ďalší zápis. V poli Základ doplňte sumu 43,89 Eur (DPH z istiny). Stĺpec PD vyberte Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane, doplňte Členenie. Vyplnený formulár uložte,
 • tlačidlom Pridaj doplňte ďalší zápis. V poli Základ doplňte sumu 112,63 Eur (úrok + DPH). Stĺpec PD vyberte Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane, doplňte Členenie. Vyplnený formulár uložte,
 • tlačidlom Pridaj doplňte ďalší zápis. V poli Základ doplňte sumu 44,22 Eur (poistné). Stĺpec PD vyberte Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane, doplňte Členenie. Vyplnený formulár uložte.

 • • Vyplnený formulár Rozpis – Interné rozúčtovanie a celý záväzok uložte OK.

Úhradu I. mesačnej splátky v sume 420,18 Eur zaúčtujte v evidencii peňažného denníka.

 • V evidencii peňažného denníka v časti Banka zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte na uhrádzaný záväzok a kliknite na Vybrať,
 • suma záväzku je doplnená do formulára Úhrada dokladu, ktorý potvrďte tlačidlom OK. Údaje zo záväzku sa doplnia do výdavkového dokladu,
 • výdavkový doklad uložte tlačidlom OK.

Ručná úhrada I. záväzku – súčet istiny v sume 219,44 Eur.

 • V evidencii záväzkov sa nastavte na konkrétny záväzok a kliknite na Oprav,
 • na záložke Vyrovnanie tlačidlom Pridaj doplňte čiastočnú úhradu v sume 219,44 Eur (mesačná splátka istiny),
 • doplnenú čiastočnú úhradu a celý záväzok uložte tlačidlom OK.

Rovnakým spôsobom budete účtovať predpis a úhradu mesačných splátok každý mesiac (prípadne
v intervaloch, ktoré máte stanovené v zmluve). Zaplatenú mesačnú splátku istiny ručne
zaevidujte aj na I. záväzku.

Účtovanie stravných lístkov pre SZČO nakúpených na preddavkovú faktúru na obdobie vopred

Živnostník si od stravovacej spoločnosti dňa 02.05.2016 zakúpil 60 ks stravných lístkov. Hodnota stravného lístka je 4,00 EUR. Stravovacia spoločnosť za nakúpené stravné lístky vystavila preddavkovú faktúru v sume 248,00 EUR. Na preddavkovej faktúre je vyfakturovaná aj provízia za stravné lístky vo výške 8,00 EUR. Živnostník preddavkovú faktúru uhradil dňa 28.5.2016 a týmto dňom bola doručená aj faktúra – daňový doklad. V máji odpracuje živnostník 20 dní, to znamená, že do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane si môže uplatniť len sumu za 20 ks stravných lístkov, čiže sumu 80,- EUR.

Zaevidovanie došlej preddavkovej faktúry do evidencie záväzkov v programe ALFA plus

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte nový záväzok,
 • vyplňte Externé číslo, Partner a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Preddavková faktúra a vyplňte Predmet fakturácie,
 • do poľa Základ doplňte celkovú sumu preddavkovej faktúry 248,00 EUR,
 • na záložke Zápis do v poli Stĺpec PD rozúčtujte sumu na Výdavok za služby, kde bude smerovať suma za províziu a Výdavok na priebežnú položku, kde bude smerovať suma za stravné lístky. Kliknite na tlačidlo R (Rozpis),
 • v zobrazenom formulári Rozpis – Interné rozúčtovanie pomocou tlačidla Rozdeľ, rozdeľte sumu základu na dve položky. Kliknutím na tlačidlo Oprav vstúpte do prvej položky. V poli Základ opravte sumu na 8,00 EUR (suma provízie). V poli Stĺpec PD zvoľte Výdavok za služby a doplňte prípadné Členenie,
 • rovnakým spôsobom opravte aj druhú položku. Do poľa Základ doplňte sumu 240,00 EUR (suma za stravné lístky). V poli Stĺpec PD zvoľte Výdavok na priebežnú položku a doplňte prípadné Členenie,
 • formulár uložte tlačidlom OK.

 • Na faktúre v poli Stĺpec PD je zobrazený informatívny údaj (Rozpis),
 • riadok DPH je N (Nevstupuje do DPH),
 • záväzok uložte tlačidlom OK.

Úhrada preddavkovej faktúry v evidencii peňažného denníka

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník,
 • v časti Banka zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na uhrádzaný záväzok a kliknite na tlačidlo Vybrať,
 • zobrazený formulár Úhrada dokladu uložte tlačidlom OK. Údaje z došlej preddavkovej faktúry sú doplnené do výdavkového dokladu,
 • výdavkový doklad uložte tlačidlom OK.

Na základe prijatej platby dodávateľ vystavil faktúru – daňový doklad k prijatej platbe s rozpisom na základ a DPH. Došlú faktúru zaevidujte do evidencie záväzkov.

Podľa usmernenia Daňového riaditeľstva Banská Bystrica nemá daňovník SZČO nárok na odpočítanie sumy DPH z provízie z nákupu stravných lístkov.

 

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte nový záväzok,
 • vyplňte Externé číslo, Partner a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko a vyplňte Predmet fakturácie,
 • v poli % DPH vyberte N a to z dôvodu, že SZČO nemá nárok na odpočet DPH z provízie a stravné lístky DPH neobsahujú,
 • do poľa Základ doplňte celkovú sumu faktúry 248,00 EUR,
 • na záložke Zápis do v poli Stĺpec PD rozúčtuje sumu – podľa rozúčtovania na preddavkovej faktúre, kliknutím na tlačidlo R (Rozpis),
 • záväzok uložte tlačidlom OK.

Úhradu faktúry k prijatej platbe v evidencii záväzkov zaevidujte ručne. Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky:

 • nastavte sa na faktúru k prijatej platbe a kliknite na tlačidlo Oprav,
 • na záložke Vyrovnanie tlačidlom Pridaj zaevidujte úhradu,
 • v zobrazenom formulári vyplňte Dátum a čas vyrovnania,
 • v poli Typ vyrovnania vyberte Preddavok,
 • v zobrazenom formulári Úhrada dokladu v poli Doklad vyrovnania kliknite na tlačidlo s tromi bodkami čím vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na preddavkovú faktúru a kliknite na tlačidlo Vybrať,
 • v poli Doklad vyrovnania je doplnené číslo preddavkovej faktúry a v poli Uhradiť suma preddavku,
 • formulár vyrovnanie uložte tlačidlom OK.
 • záväzok uložte tlačidlom OK.

Keďže v jednoduchom účtovníctve sa ceniny evidujú v peňažnom denníku ako hotovosť, príjmovým pokladničným dokladom vykonajte zápis do peňažného denníka o príjme cenín – stravných lístkov

 • Z hlavného menu programu vyberte Evidencie/Peňažný denník,
 • v časti pokladnica zvoľte Príjem,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia a Partner,
 • v poli Stĺpec PD vyberte Príjem z priebežnej položky,
 • do poľa Základ doplňte sumu 240,00 EUR,
 • vyplňte Členenie a Text,
 • príjmový doklad uložte tlačidlom OK.


Prijaté stravné lístky zaevidujte aj do evidencie cenín

 • Z hlavného menu programu vyberte Evidencie/Ceniny,
 • tlačidlom Príjem zaevidujte nákup stravných lístkov,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • Druh ceniny vyberte Stravné lístky,
 • Doplňte Text, Nominálnu hodnou a Množstvo,
 • vyplnený formulár uložte tlačidlom OK.

Výdaj stravných lístkov za mesiac máj zaevidujte do evidencie peňažného denníka

 • Z hlavného menu programu vyberte Evidencie/Peňažný denník,
 • v časti Pokladnica zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia a Partner,
 • v poli Stĺpec PD vyberte Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane,
 • v poli % DPH vyberte N (Neobsahuje) a do poľa Základ doplňte sumu 80,00 EUR,
 • vyplňte Členenie a Text,
 • výdavkový doklad uložte tlačidlom OK.

Vydané stravné lístky zaevidujte do evidencie cenín

 • Z hlavného menu programu vyberte Evidencie/Ceniny,
 • tlačidlom Výdaj zaevidujte výdaj stravných lístkov,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • Druh ceniny vyberte Stravné lístky,
 • Doplňte Text, Nominálnu hodnou a Množstvo,
 • vyplnený formulár uložte tlačidlom OK.

Celkovú tržbu z registračnej pokladnice zaúčtujete do pokladnice ako príjem ovplyvňujúci základ dane. Sumu, ktorá bola uhradená cez terminál zaúčtujete na priebežnú položku.

Zaúčtovanie tržby z registračnej pokladnice

Podnikateľ – platiteľ DPH prijíma tržby cez registračnú pokladnicu. Okrem platieb v hotovosti prijíma aj platby kartou cez terminál.
Celková denná uzávierka je v sume 1 095,64 Eur s DPH. Tržba v hotovosti je v sume 564,24 Eur a zvyšná suma 531,40 bola uhradená cez terminál.

Zaevidovanie dennej tržby v peňažnom denníku ALFY plus

 • V peňažnom denníku v časti Pokladnica zvoľte príjem:
 • vyplňte Dátum a Partnera,
 • stĺpec PD vyberte Príjem za tovar a doplňte sumu,
 • platiteľ DPH zaklikne voľbu Doklad z ECR, čím bude nastavený správny oddiel KV D1,
 • na záložke Zápis do je DPH zakliknutá – riadok 03/04,
 • vyplnený príjmový doklad uložte.
 • vo formulári DPH je doplnený oddiel KV D1.

V ďalším dokladom preúčtujte sumu, ktorá bola uhradená cez terminál medzi pokladnicou a bankou.

 • V pokladnici zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum a Partnera,
 • stĺpec PD vyberte Výdavok na priebežnú položku a doplňte sumu uhradenú cez terminál,
 • doplňte Text a vyplnený doklad uložte.

Tretím dokladom zaúčtujte príjem v banke na základe bankového výpisu a vyrovnajte priebežné položky.

 • V banke zvoľte Príjem,
 • vyplňte Dátum a Partnera,
 • stĺpec PD vyberte Príjem z priebežnej položky a doplňte sumu uhradenú cez terminál,
 • doplňte Text a vyplnený doklad uložte.

Ak suma, ktorá bola pripísaná na bankový účet už je znížená o poplatok za platbu cez terminál, ďalším dokladom v banke zaúčtujte výdavok. Poplatok banke zaúčtujte do stĺpca Výdavok za služby.

Zaevidovanie dlhodobého majetku a výpočet odpisov pri používaní majetku aj na súkromné účely

Dňa 03.10.2016 spoločnosť zakúpila a do majetku spoločnosti zaradila osobný automobil v sume 14 128,25 EUR. Automobil je zaradený v prvej odpisovej skupine, spôsob odpisovania je rovnomerný (od 1.1.2015 je možné majetok zaradený v prvej odpisovej skupine odpisovať len rovnomerne). Účtovné odpisy sú rovné daňovým.

Osobný automobil zaevidujte do evidencie dlhodobého majetku.

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Dlhodobý majetok a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte nový majetok,
 • yplňte Názov, Typ majetku, Klasifikáciu produkcie, Odpisovú skupinu a Spôsob daň. odpisovania,
 • na záložke Pohyby majetku kliknite na tlačidlo Pridaj pohyb,
 • Typ pohybu vyberte Obstaranie – Nákup a Text doplňte Nákup,
 • Dátum pohybu uveďte 03.10.2016,
 • v časti Doklad pohybu pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na príslušný záväzok, ktorý sa vzťahuje k obstaraniu osobného automobilu a kliknite na tlačidlo Vybrať. Číslo záväzku bude z evidencie záväzkov doplnené,
 • v poli Obstarávacia cena doplňte sumu 14 128,25,- EUR.

 • Vyplnený formulár potvrďte tlačidlom OK. Zobrazenú otázku „Chcete majetok aj zaradiť?“ potvrďte tlačidlom Áno. Osobný automobil bude automaticky zaradený aj do majetku spoločnosti, s dátumom 03.10.2016.

 • Na záložke Daňový odpisový plán sú vypočítané a zobrazené odpisy za všetky roky počas, ktorých
  bude majetok odpisovaný.

 • V prvom roku odpisovania (2016) je vypočítaná len alikvótna časť ročného odpisu vrátane mesiaca, kedy bol majetok zaradený do používania,
 • v ďalších rokoch (2017, 2018, 2019) je vypočítaný ročný odpis podľa mesiacov používania majetku,
 • v poslednom roku (2020) je vypočítaný odpis do výšky neuplatnenej zostatkovej ceny majetku.
 • Na karte majetku, ktorý využívate aj na súkromné účely zakliknite voľbu Majetok využívaný aj na osobnú potrebu. V sprístupnenom poli je automaticky doplnená paušálna náhrada 80%, ktorú môžete zmeniť na zvolené %.
 • Zakliknutím voľby je v záložke Daňový odpisový plán v stĺpci Uplatnený daňový odpis prepočítaná suma odpisov, ktorá vstupuje do daňových výdavkov.

 • Na záložke Účtovný odpisový plán vyberte Spôsob účt. odpisovania napr. Podľa daňových odpisov,
 • účtovné odpisy sú vypočítané a zobrazené mesačne za všetky roky, počas ktorých bude majetok odpisovaný.

Účtovné odpisy zapnete cez Firma/Nastavenia/Ďalšie možnosti/Dlhodobý majetok – Zobrazovať účtovný odpisový plán. Účtovné odpisy vyjadrujú skutočnú mieru opotrebenia dlhodobého majetku, preto spôsob odpisovania pri účtovnom odpisovom pláne zvoľte podľa potreby.

 • V prvom roku odpisovania je vypočítaná len alikvótna časť ročného odpisu vrátane mesiaca, kedy bol majetok zaradený do používania,
 • v ďalších rokoch je vypočítaný odpis podľa mesiacov používania majetku,
 • v poslednom roku je vypočítaný odpis do výšky neuplatnenej zostatkovej ceny majetku.
 • Vyplnený formulár majetku uložte tlačidlom OK.

Zaokrúhľuje sa až vypočítaný uplatnený odpis a to na celé EURá nahor. Neuplatnená zostatková cena majetku sa odpíše až v poslednom roku odpisovania a vypočítaná suma sa nezaokrúhľuje.

Výpočet účtovných a daňových odpisov

 • Z hlavného menu v programe vyberte Firma/Uzávierky a koniec roka/Uzávierka dlhodobého majetku. Pomocou tlačidla Pridaj, vytvorte novú uzávierku,
 • v poli Typ uzávierky a obdobie je doplnené Účtovná. V pravej časti zobrazeného formulára je nastavené Obdobie Od (Nedef.) a Obdobie Do 31.01.2016 a to z dôvodu, že účtovná uzávierka sa vytvára mesačne,
 • vyplnený formulár uložte tlačidlom OK. Rovnakým spôsobom vytvorte účtovné uzávierky za ďalšie mesiace (február až december). Vypočítané účtovné odpisy budú na karte majetku zaevidované v stĺpco UZ – príznak „fajky“.

 • Daňovú uzávierku vytvorte pomocou tlačidla Pridaj,
 • v časti Typ uzávierky a obdobie zvoľte Daňová. V pravej časti formulára je nastavené Obdobie Od (Nedef.) a Obdobie Do 31.12.2016 a to z dôvodu, že daňová uzávierka sa vykonáva len raz ročne,
 • na záložke Zaúčtovanie odpisov zakliknite voľbu Zaúčtovať odpisy do peňažného denníka. Po potvrdení voľby sa zobrazí číslo Interného dokladu, pod ktorým budú vypočítané daňové odpisy zaúčtované v evidencii peňažného denníka
 • vyplnený formulár uložte tlačidlom OK. Vypočítané daňové odpisy budú na karte majetku zaevidované v stĺpci UZ – príznak „fajky“ a zároveň budú zaúčtované aj do evidencie peňažného denníka.

Ak predchádzajúci účtovný rok bol už účtovaný v Alfe plus v poli Obdobie od bude doplnený dátum 1.1.2016.

Príklad:
Dňa 14. 05. 2014 ste boli služobným vozidlom na zahraničnej pracovnej ceste v Ostrave. Hraničným
prechodom do Českej republiky je Makov. Cestou späť ste v Českej republike tankovali 20 l nafty, v celkovej
sume 698,- CZK.
V tomto prípade bude služobná cesta rozdelená na 4 samostatné úseky (medzizastávky), ktoré zaevidujte do evidencie jázd.
 Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Jazdy a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte novú jazdu,
 v časti Vozidlo vyberte cez rozbaľovaciu šípku vozidlo, ktorým bola jazda uskutočnená,
 vyplňte polia Vodič a Účel jazdy (pokiaľ sa Vám uvedené údaje nedoplnili automaticky zo záložky
Číselníky/Vozidlá – Nastavenia o vozidle),
 v pravej časti formulára zakliknite voľbu Zahraničná jazda, čím sa automaticky zobrazí záložka Jazda po
úsekoch.

Prvý úsek jazdy Žilina – Makov
 Pomocou tlačidla Pridaj pridajte prvý úsek jazdy,
 v zobrazenom formulári vyplňte miesto začiatku úseku, dátum, čas a zároveň aj koniec úseku, dátum a čas,
 v poli Štát je uvedené Slovenská republika,
 počet prejdených kilometrov program doplní automaticky zo systémovej databázy vzdialeností (v rámci
Slovenskej republiky), prípadne z vášho číselníka vzdialeností. Pokiaľ doplnený údaj nesúhlasí so skutočnosťou,
opravte ho,
 pre uloženie údajov prvého úseku a pridanie druhého úseku, potvrďte tlačidlo OK a Pridaj.

Druhý úsek jazdy Makov – Ostrava (Makov – hraničný prechod)
 Miesto, dátum a čas začiatku druhého úseku program doplní automaticky z konca prvého úseku,

– uveďte miesto, dátum a čas pre koniec druhého úseku,
– v poli Štát vyberte krajinu, do ktorej prechodom cez hraničný prechod (Makov) vstupujete, v tomto prípade
Česko,
– doplňte počet prejdených kilometrov,
– pre uloženie údajov druhého úseku a pridanie tretieho úseku, potvrďte tlačidlo OK a Pridaj.

Tretí úsek jazdy Ostrava – Makov
 Miesto, dátum a čas začiatku tretieho úseku program doplní automaticky z konca druhého úseku,

– uveďte miesto, dátum a čas pre koniec tretieho úseku,
– v poli Štát je uvedené Česko,
– doplňte počet prejdených kilometrov,
– v časti PHL (zahraničie) doplňte tankovanie, ktoré ste na tomto úseku jazdy vykonali. Zadajte Čerpanie v litroch, Cenu s DPH za liter, Menu a Kurz,
– pre uloženie údajov tretieho úseku a pridanie posledného úseku, opäť potvrďte tlačidlo OK a Pridaj.

Posledný úsek jazdy Makov – Žilina
Miesto, dátum a čas začiatku posledného úseku program doplní automaticky z konca predchádzajúceho úseku,

– uveďte miesto, dátum a čas konca posledného úseku,
– v poli Štát vyberte krajinu, do ktorej prechodom cez hraničný prechod (Makov) vstupujete, v tomto prípade Slovenská republika,
– pre uloženie údajov posledného úseku potvrďte tlačidlo OK.
– V záložke Jazda po úsekoch sa zobrazí toľko úsekov, koľko konkrétna pracovná cesta zahŕňala, v tomto prípade 4 úseky,

– na záložke Náhrada za jazdu skontrolujte programom vypočítanú náhradu za jazdu. Jej zobrazenie môže byť Sumárne alebo Podrobne,

– poznámku o jazde uveďte v záložke Poznámka,
– vytvorenú zahraničnú jazdu uložte tlačidlom OK.

 

 

 

 

Videonávod ako postupovať pri zotriedení a prečíslovaní dokladov si pozrite na https://www.kros.sk/alfa-plus/podpora/videonavody. V časti Peňažný denník vyberte Ako zotriediť a prečíslovať doklady peňažného denníka.

Súhrnný výkaz vytvoríte výberom z menu Firma/Daňové priznania, výkazy a závierka, kde vyberte Súhrnný výkaz DPH. Nový Súhrnný výkaz vytvoríte tlačidlom Pridaj.

Došlý dobropis zaevidujete v evidencii záväzkov s Typom dokladu – Dobropis. Sumy dobropisu doplňte mínusom.

Došlý dobropis a úhrada

Dodávateľ Vám v júni 2016 dodal tovar, na ktorý vystavil faktúru – daňový doklad. Časť tovaru ste reklamovali a vrátili späť. Dodávateľ Vám na reklamovanú časť tovaru vystavil a zaslal dobropis v sume 660,- EUR s DPH. Došlý dobropis zaevidujte mínusovou sumou do evidencie záväzkov.

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte nový záväzok,
 • vyplňte Externé číslo, Partera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Dobropis – Tuzemsko a vyplňte Predmet fakturácie,
 • do poľa Spolu doplňte sumu mínusom s rozpisom na základ a DPH,
 • na záložke Zápis do vyplňte Stĺpec PD prípadne Členenie,
 • Riadok DPH je doplnený 21Ao (Oprava odpočítanej dane z tovarov a služieb kúpených v tuzemsku, s možnosťou odpočítania dane, vyššia daň),
 • vyplnený formulár záväzku uložte tlačidlom OK.

 • Po uložení záväzku je zobrazený formulár Záznam DPH – Pridaj, v ktorom je doplnený Oddiel KV – C2,
 • v poli P. č. pôvodného dokladu uveďte číslo faktúry, ku ktorej bol dobropis vystavený,
 • formulár evidencie DPH uložte tlačidlom OK.

Úhrada došlého dobropisu v evidencii peňažného denníka

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník,
 • v časti Banka zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na uhrádzaný dobropis a kliknite na tlačidlo Vybrať,
 • zobrazený formulár Úhrada dokladu uložte tlačidlom OK. Údaje z došlého dobropisu sú doplnené do výdavkového dokladu,
 • výdavkový doklad uložte tlačidlom OK.

 

Keďže suma došlého dobropisu bola zaúčtovaná ako Výdavok – mínusom, suma dobropisu
bude na bankový účet pripočítaná.

 

V júli 2016 podnikateľ požiadal o spotrebný úver. Suma úveru vo výške 5 800,- EUR bola na bankový účet pripísaná dňa 22.7.2016. Mesačné splátky úveru budú splácané vo výške 480,- EUR, úver v sume 460,- EUR a úrok v sume 20,- EUR.
V auguste 2016 podnikateľ kúpil osobný automobil v sume 9 865,55 EUR s DPH. Na nákup automobilu použil okrem vlastných prostriedkov aj spotrebný úver. Poskytnutý spotrebný úver (sumu úveru + úrok) zaevidujte do evidencie záväzkov.
• Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte nový záväzok,
• vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
• Typ dokladu vyberte Úver – Prijatý úver,
• doplňte Predmet fakturácie.
• V poli % DPH je doplnené N a do pola Základ doplňte sumu úveru vrátane úroku,
• na záložke Zápis do vyplňte Stĺpec PD prípadne Členenie,
• v časti DPH je doplnené N,
• vyplnený formulár záväzku uložte tlačidlom OK.

Peňažné prostriedky, ktoré banka zaslala na bankový účet zaúčtujte do peňažného denníka.
• Z hlavného menu v programe vyberte Peňažný denník,
• v časti Banka zvoľte Príjem,
• vyplňte Dátum vyhotovenia a Partnera,
• Stĺpec PD vyberte Iný príjem neovplyvňujúci základ dane,
• sumu prijatého úveru doplňte do pola Základ,
• vyplňte Členenie a Text,
• príjmový doklad uložte tlačidlom OK.

Došlú faktúru za nákup automobilu zaúčtujte do evidencie záväzkov.
• Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte nový záväzok,
• vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
• Typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko,
• doplňte Predmet fakturácie a Sumu,
• Stĺpec PD vyberte Nákup DM a doplňte Členenie,
• Riadok DPH je doplnený 21A,
• vyplnený formulár uložte tlačidlom OK.

– v zobrazenom formulári Záznam DPH – Pridaj je doplnený Oddiel KV – B2,
– formulár evidencie DPH uložte tlačidlom OK.

Úhradu záväzku za nákup automobilu zaúčtujte v peňažnom denníku.
• Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník,
• v časti Banka zvoľte Výdavok,
• vyplňte Dátum vyhotovenia,
• v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na konkrétnu došlú faktúru a kliknite na Vybrať. Údaje z došlej faktúry sú naimportované do výdavkového dokladu,
• výdavkový doklad uložte tlačidlom OK.

Účtovanie mesačných splátok a rozúčtovanie do príslušného stĺpca peňažného denníka.
• Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník,
• v časti Banka zvoľte Výdavok,
• vyplňte Dátum vyhotovenia,
• v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na záväzok a kliknite na Vybrať. V zobrazenom formulári Úhrada dokladu, v časti Uhradiť prepíšte sumu na 480,- EUR a potvrďte OK. Údaje zo záväzku sú naimportované do výdavkového dokladu.

v poli Stĺpec PD kliknite na tlačidlo R (Rozpis),
• vo formulári Rozpis – Interné rozúčtovanie celá suma splátky smeruje do stĺpca Iný výdavok neovplyvňujúci základ dane. Kliknite na tlačidlo Oprav,
• v poli Základ opravte sumu na splátku úveru 460,- EUR. Stĺpec PD je Iný výdavok neovplyvňujúci základ dane. Formulár uložte tlačidlom OK,
• splátku úroku doplňte kliknutím na Pridaj. V poli Základ doplňte 20,- EUR. Stĺpec PD vyberte Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane. Formulár uložte OK.

– vo výdavkom doklad v poli Stĺpec PD a Členenie je zobrazený (Rozpis),
– doklad uložte tlačidlom OK.

Rovnakým spôsobom budete účtovať sumu mesačnej splátky každý mesiac. Sumu úveru budete účtovať do stĺpca PD Iný výdavok neovplyvňujúci základ dane a sumu úroku do stĺpca PD Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane.

Výberom z hlavného menu Evidencie/Dlhodobý majetok. Nastavte sa na konkrétny majetok tlačidlom Oprav. Na záložke Pohyby majetku kliknite na Pridaj pohyb.

Typ pohybu vyberte Vyradenie – Likvidácia. Doplňte Text a Dátum pohybu. Vyplnený formulár potvrďte OK. Doplnené zmeny na karte majetku uložte tlačidlom OK.

Príklad:
V dňoch od 27.5.2014 do 31.5.2014 ste sa zúčastnili obchodného rokovania v Ríme (Taliansko). Začiatok
cesty je v Dolnej Vsi. Cesta z Dolnej Vsi do Bratislavy bola zrealizovaná firemným automobilom a
z Bratislavy do Ríma ste cestovali letecky. Cena letenky je 359,- EUR a ubytovanie je v sume 892,- EUR.
V tomto prípade bude služobná cesta rozdelená na 4 samostatné úseky (medzizastávky), ktoré zaevidujte do evidencie
cestovných príkazov.
 Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Cestovné príkazy a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte nový
cestovný príkaz,
 číslo cestovného príkazu doplní program automaticky,
 v časti Všeobecné údaje vyplňte polia Osoba a Účel,
 v pravej časti formulára zakliknite voľbu Zahraničný CP, čím sa automaticky zaklikne voľba Podrobný cestovný
príkaz.

Prvý úsek cesty
 Pomocou tlačidla Pridaj pridajte prvý úsek cestovného príkazu,
 v časti Použitý dopravný prostriedok v časti Vozidlo, vyberte konkrétny firemný automobil,
 vyplňte miesto začiatku úseku, dátum, čas a zároveň aj koniec úseku, dátum a čas,
 v poli Štát je uvedené Slovenská republika,

voľba Prvý úsek pracovnej cesty bude automaticky zakliknutá,
 v poli Vzdialenosť uveďte počet prejdených kilometrov,
 pre uloženie údajov prvého úseku a pridanie druhého úseku, potvrďte tlačidlo OK a Pridaj.

Druhý úsek cesty Bratislava – Rím
 V časti Použitý dopravný prostriedok zakliknite Iný a vyplňte Lietadlo. Uvedenú možnosť môžete vybrať aj
kliknutím na voľbu tri bodky,
 miesto, dátum a čas začiatku druhého úseku program doplní automaticky z konca prvého úseku jazdy,
 uveďte miesto, dátum a čas pre koniec druhého úseku,
 v poli Štát vyberte konkrétny štát, v tomto prípade Taliansko,
 pre uloženie údajov druhého úseku a pridanie tretieho úseku, potvrďte tlačidlo OK a Pridaj.

Tretí úsek cesty Rím – Bratislava
 Miesto, dátum a čas začiatku tretieho úseku program doplní automaticky z konca druhého úseku jazdy,
 uveďte miesto, dátum a čas pre koniec tretieho úseku,
 v poli Štát je uvedené Taliansko.
 Na záložke Výdavky v časti Cestovné a miestna preprava doplňte sumu letenky 359,- EUR. V časti
Ubytovanie doplňte sumu 892,- EUR,
 pre uloženie údajov tretieho úseku a pridanie štvrtého úseku, potvrďte tlačidlo OK a Pridaj.

Štvrtý úsek cesty Bratislava – Dolná Ves
 V časti Použitý dopravný prostriedok zakliknite Vozidlo a vyberte konkrétne vozidlo,
 miesto, dátum a čas začiatku štvrtého úseku program doplní automaticky z konca tretieho úseku jazdy,
 uveďte miesto, dátum a čas pre koniec posledného úseku,
 v poli Štát vyberte Slovenská republika,
 v poli Vzdialenosť doplňte počet prejdených kilometrov,
 pre uloženie údajov posledného úseku, potvrďte tlačidlo OK.

Cestovný príkaz prepočítajte pomocou tlačidla Prepočítaj cestovný príkaz,
 na záložke Vyúčtovanie a náhrady skontrolujte vypočítanú náhradu za vytvorenú jazdu. Údaje je možné zobraziť
Sumárne, Iba výdavky, Iba cest. náhrady.

Na záložke Príkaz na vyslanie vyplňte pomocou tlačidla Pridaj poskytnutý preddavok. Pri zahraničnej služobnej
ceste zákon stanovuje povinnosť poskytnúť pracovníkovi preddavok. Údaje ako dátum vyslania na služobnú cestu,
štát a miesto výkonu vyplňte na záložke Ďalšie údaje,

 

 

Zahraničná faktúra za ubytovanie a vrátenie sumy DPH

Ubytovacie služby sú služby, ktoré sa vzťahujú na nehnuteľnosť. Miesto dodania služby je tam, kde sa nehnuteľnosť nachádza, to znamená, že daňová povinnosť vzniká v tom štáte, kde je nehnuteľnosť.

Daňovník – platiteľ DPH bol na služobnej ceste v Rakúsku, kde dostal faktúru za ubytovanie. Na faktúre je uvedená rakúska DPH aj IČ DPH – spoločnosť je v Rakúsku platiteľom DPH. Celková suma faktúry je 231,- Eur s DPH, z toho suma DPH je 21,- Eur.

Z pohľadu zákona o dani z príjmov sa zaplatená „zahraničná“ DPH posudzuje za daňový/nedaňový výdavok vzhľadom na refundáciu sumy DPH.

Ak daňovník nemá nárok na vrátenie DPH (nepresiahne sumu 50,- Eur/ročne), zaplatená DPH je daňovým výdavkom v období kedy bolo za službu zaplatené.
 • Došlú faktúru za ubytovanie zaevidujte do záväzkov s typom dokladu Faktúra – EÚ služba,

 • Riadky DPH opravte na N (Nevstupuje do DPH),
 • Stĺpec PD vyberte Výdavok za služby,
 • vyplnený formulár uložte.
 • Úhradu faktúry zaúčtujte v peňažnom denníku podľa skutočnosti. Suma faktúry bude vstupovať do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane.

 

Ak daňovník má nárok na vrátenie DPH a požiada o vrátenie sumy DPH:
 • v zdaňovacom období kedy DPH zaplatil je suma DPH nedaňový výdavok,
 • v zdaňovacom období kedy požiada o vrátenie DPH sa suma DPH stáva daňovým výdavkom.

Žiadosť o vrátenie sa podáva najneskôr do 30.9. kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za ktoré sa uplatňuje nárok  na vrátenie DPH (za ktoré bola DPH zaplatená).

 • Došlú faktúru zaevidujte do záväzkov s typom dokladu Faktúra – EÚ služba,
 • Riadky DPH zmeňte na N (Nevstupuje do DPH),
 • V poli stĺpec PD kliknite na R (Rozpis). Vo formulári rozúčtujte sumu na výdavok ovplyvňujúci základ dane 210,- Eur a výdavok neovplyvňujúci základ dane 21,- Eur    
 • Úhradu faktúry zaúčtujte v peňažnom denníku. Suma základu bude vstupovať do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane a suma DPH do výdavkov neovplyvňujúcich základ dane.

V kalendárnom roku, kedy požiadate o vrátenie DPH v peňažnom denníku preúčtujte sumu DPH z výdavkov neovplyvňujúcich do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane. Preúčtovanie sumy je uzávierková operácia.                             .

 • V časti Interný doklad zvoľte Výdavok,
 • Stĺpec PD vyberte Iný výdavok neovplyvňujúci základ dane,
 • v Základe doplňte sumu DPH, ktorú žiadate vrátiť mínusom,
 • v záložke Ostatné zakliknite Uzávierkový doklad,
 • vyplnený doklad uložte.

 

Druhým dokladom zaúčtujte sumu do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane.

 • V časti Interný doklad zvoľte Výdavok,
 • Stĺpec PD vyberte Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane,
 • v Základe doplňte sumu DPH,
 • v záložke Ostatné zakliknite Uzávierkový doklad,
 • výdavkový doklad uložte.

 

Daňovník má povinnosť evidovať nárok na vrátenú sumu DPH aj v evidencii pohľadávok.

 • Pohľadávku zaevidujte s typom dokladu Iná pohľadávka – Iná pohľadávka,
 • % DPH vyberte N (Neobsahuje DPH) a vyplňte Základ,
 • Stĺpec PD vyberte Iný príjem ovplyvňujúci základ dane, 
 • vyplnený formulár uložte.
 • Úhradu pohľadávky zaúčtujte v peňažnom denníku na základe bankového výpisu.

Postup pre zaúčtovanie poskytnutého preddavku, faktúry k prijatej platbe a vyúčtovacej faktúry za dodanie tovaru

Dodávateľ Vám vystavili preddavkovú faktúru v sume 450,- EUR. Preddavkovú faktúru ste zaevidovali do evidencie záväzkov a uhradili z peňažného denníka. Po prijatí platby Vám dodávateľ vystavil faktúru k prijatej platbe a následne vyúčtovaciu faktúru spolu s tovarom v sume 550,- EUR.

Preddavkovú faktúru zaevidujte v ALFE plus výberom z hlavného menu v programe Evidencie/Záväzky pomocou tlačidla Pridaj:
– vyplňte Externé číslo, Partnera a dátumy Vyhotovené, Prijaté, Splatnosť a DUÚP,
– v poli Typ dokladu vyberte Preddavková faktúra,
– vyplňte Predmet fakturácie,
– do poľa Suma doplňte sumu preddavku,
– na záložke Zápis do vyberte Stĺpec PD, prípadne Členenie a Stredisko,
– záväzok uložte tlačidlom OK.

Úhradu preddavkovej faktúry zaevidujte výberom z hlavného menu Evidencie/Peňažný denník a v časti Banka zvoľte Výdavok:
– vyplňte Dátum vyhotovenia a pole Partner,
– v poli Uhrádzaný doklad kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na preddavkovú faktúru a kliknite na tlačidlo Vybrať,
– vo formulári Úhrada dokladu je v časti Uhradiť doplnená suma preddavkovej faktúry, formulár uložte tlačidlom OK,
– údaje z preddavkovej faktúry sa preniesli do výdavkového dokladu, ktorý potvrďte tlačidlom OK.

Na základe prijatej úhrady vystavil dodávateľ faktúru – daňový doklad k prijatej platbe, ktorú zaevidujte výberom z hlavného menu Evidencie/Záväzky pomocou tlačidla Pridaj:
– vyplňte Externé číslo, Partnera a dátumy Vyhotovené, Prijaté, Splatnosť a DUÚP,
– v poli Typ dokladu ponechajte Faktúra – Tuzemsko,
– vyplňte Predmet fakturácie,
– do poľa Suma doplňte sumu faktúry,
– na záložke Zápis do vyberte Stĺpec PD, prípadne Členenie a Stredisko,
– záväzok uložte tlačidlom OK.

Úhradu preddavku zaevidujte na faktúru k prijatej platbe ručne. Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky:
– nastavte sa na faktúru k prijatej platbe a pomocou tlačidla Oprav ju otvorte,
– na záložke Vyrovnanie pridajte ručne úhradu pomocou tlačidla Pridaj,
– v zobrazenom formulári vyplňte Dátum a čas vyrovnania a v poli Typ vyrovnania vyberte Preddavok,
– v zobrazenom formulári Úhrada dokladu v časti Vyrovnávajúci doklad kliknite v poli Doklad vyrovnania na tlačidlo s tromi bodkami a vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na preddavkovú faktúru a kliknite na tlačidlo Vybrať,
– v poli Doklad vyrovnania je doplnené číslo preddavkovej faktúry a v poli Uhradiť suma preddavku,
– formulár vyrovnanie uložte tlačidlom OK,

– v spodnej časti záväzku je v časti Zostáva vyrovnať uvedená suma 0 EUR,
– záväzok uložte tlačidlom OK.

Ako posledný doklad zaevidujte konečnú vyúčtovaciu faktúru, ktorá je v sume 550,- EUR. Suma 450,- EUR s DPH už bola vysporiadaná faktúrou k prijatej platbe, preto do evidencie záväzkov zaevidujte len rozdiel, ktorý treba uhradiť v sume 100,- EUR.

Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky a kliknite na tlačidlo Pridaj:

– vyplňte Externé číslo, Partnera a dátumy Vyhotovené, Prijaté, Splatnosť a DUÚP,
– v poli Typ dokladu ponechajte Faktúra – Tuzemsko,
– vyplňte Predmet fakturácie,
– do poľa Suma doplňte sumu 100,- EUR,
– na záložke Zápis do vyberte Stĺpec PD, prípadne Členenie a Stredisko,
– záväzok uložte tlačidlom OK.

Vyúčtovaciu faktúru uhraďte výberom z hlavného menu v programe Evidencie/Peňažný denník a v časti Banka zvoľte Výdavok:
– vyplňte Dátum vyhotovenia a pole Partner,
– v poli Uhrádzaný doklad kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na vyúčtovaciu faktúru a kliknite na tlačidlo Vybrať,
– vo formulári Úhrada dokladu je v časti Uhradiť doplnená suma faktúry, formulár uložte tlačidlom OK,
– údaje z vyúčtovacej faktúry sa preniesli do výdavkového dokladu, ktorý potvrďte tlačidlom OK.

 

Podnikateľovi v júni 2016 vznikla poistná udalosť. Z autoservisu za opravu automobilu dostal faktúru na sumu 4 095,50 EUR s DPH. Podnikateľ cez bankový účet uhradil autoservisu sumu 722,58 EUR. Zvyšnú sumu 3 372,92 EUR uhradila poisťovňa priamo na bankový účet autoservisu. Informáciu o úhrade faktúry podnikateľ získal na základe krycieho listu, ktorý mu poisťovňa zaslala.
• Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte nový záväzok,
• vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
• Typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko,
• doplňte Predmet fakturácie,
• do pola Spolu doplňte sumu 4 095,50 EUR s rozpisom na základ a DPH,
• na záložke Zápis do vyplňte Stĺpec PD prípadne Členenie,
• v časti DPH je doplnený riadok 21A,
• vyplnený formulár záväzku uložte tlačidlom OK

– Po uložení záväzku je zobrazený formulár Záznam DPH – Pridaj, v ktorom je doplnený Oddiel KV – B2. Formulár evidencie DPH uložte tlačidlom OK.

Čiastočná úhrada záväzku
• Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník,
• v časti Banka zvoľte Výdavok,
• vyplňte Dátum vyhotovenia,
• v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na konkrétnu došlú faktúru a kliknite na Vybrať. V zobrazenom formulári Úhrada dokladu, v časti Uhradiť prepíšte sumu na 722,58 EUR a potvrďte OK. Údaje z došlej faktúry sú naimportované do výdavkového dokladu,
• výdavkový doklad uložte tlačidlom OK.

Zvyšnú úhradu faktúry v sume 3 372,92 EUR, ktorú poisťovňa uhradila priamo na účet autoservisu, zaevidujte v evidencii záväzkov ručne.
• Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky,
• nastavte sa na konkrétnu došlú faktúru a kliknite na Oprav,
• úhradu zaevidujte na záložke Vyrovnanie tlačidlom Pridaj,
• v zobrazenom formulári vyplňte Dátum a čas vyrovnania a Typ vyrovnania vyberte Úhrada. Vo formulári Úhrada dokladu je doplnená suma 3 372,92 EUR, formulár uložte tlačidlom OK. V poli Doklad vyrovnania poznačte informáciu napr. Úhrada na základe krycieho listu,
• vyplnený formulár a zmeny na záväzku uložte tlačidlom OK.

Postup pre zaúčtovanie poskytnutého preddavku, faktúry k prijatej platbe a vyúčtovacej faktúry za dodanie tovaru v ALFE plus

Dodávateľ Vám vystavili preddavkovú faktúru v sume 450,- EUR. Preddavkovú faktúru ste zaevidovali do evidencie záväzkov a uhradili z peňažného denníka. Do 15 dní, najneskôr do konca mesiaca je dodávateľ povinný vystaviť daňový doklad k prijatej platbe na sumu 450,- EUR. Ďalší mesiac poslal tovar spolu s vyúčtovacou faktúrou, ktorej celková suma je 550,- EUR.
Preddavkovú faktúru zaevidujte výberom z hlavného menu v programe Evidencie/Záväzky pomocou tlačidla Pridaj:
– vyplňte Externé číslo, Partnera a dátumy Vyhotovené, Prijaté, Splatnosť a DVDP,
– v poli Typ dokladu vyberte Preddavková faktúra,
– vyplňte Predmet fakturácie,
– v poli % DPH je N – Neobsahuje a do poľa Základ doplňte sumu preddavku,
– na záložke Zápis do vyberte Stĺpec PD, prípadne Členenie a Stredisko,
– v poli DPH je uvedené N – Nevstupuje do DPH,
– záväzok uložte tlačidlom OK.

Úhradu preddavkovej faktúry zaevidujte výberom z hlavného menu Evidencie/Peňažný denník a v časti Banka zvoľte Výdavok:
– vyplňte Dátum vyhotovenia a pole Partner,
– v poli Uhrádzaný doklad kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na preddavkovú faktúru a kliknite na tlačidlo Vybrať,
– vo formulári Úhrada dokladu je v časti Uhradiť doplnená suma preddavkovej faktúry, formulár uložte tlačidlom OK,
– údaje z preddavkovej faktúry sa preniesli do výdavkového dokladu, ktorý potvrďte tlačidlom OK.

V prípade, že neevidujete preddavkové faktúry v programe, je potrebné celú sumu preddavku smerovať vo výdavkovom doklade pri úhrade do sadzby DPH N – Neobsahuje a riadku DPH N – Nevstupuje do DPH.

Na základe prijatej úhrady vystavil dodávateľ faktúru – daňový doklad k prijatej platbe, ktorú zaevidujte výberom z hlavného menu Evidencie/Záväzky pomocou tlačidla Pridaj:
– vyplňte Externé číslo, Partnera a dátumy Vyhotovené, Prijaté, Splatnosť a DVDP,
– v poli Typ dokladu ponechajte Faktúra – Tuzemsko,
– vyplňte Predmet fakturácie,
– do poľa Spolu doplňte sumu s rozpisom na základ a DPH,
– na záložke Zápis do vyberte Stĺpec PD, prípadne Členenie a Stredisko,
– v poli DPH je uvedené 21A – Daň z tovarov a služieb kúpených v tuzemsku (§ 49 ods. 2 písm. a)), s možnosťou odpočítania dane, vyššia daň,
– záväzok uložte tlačidlom OK,

– v zobrazenom formulári Záznam DPH – Pridaj je doplnený Oddiel KV – B2,
– formulár uložte tlačidlom OK.

Keďže pri úhrade preddavku bola celá suma tovaru (s DPH) zaúčtovaná do stĺpca PD Výdavok za zásoby, je potrebné preúčtovať sumu DPH zo stĺpca Výdavok za zásoby do stĺpca Zaplatená DPH.

Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník a v časti Interný doklad zvoľte Výdavok:
– vyplňte Dátum vyhotovenia a pole Partner,
– v poli Stĺpec PD vyberte Výdavok za zásoby,
– v poli Základ kliknite na tlačidlo R (Rozpis) a vo formulári Rozpis sumy doplňte sumy,
– v časti pre 20% sadzbu DPH doplňte do poľa Spolu sumu preddavkovej faktúry s rozpisom na základ a DPH a v časti so sadzbou DPH – N doplňte do poľa Spolu sumu preddavkovej faktúry s mínusom,
– formulár uložte tlačidlom OK,

– v poli Základ je uvedená suma s mínusom a v poli DPH je tá istá suma s plusom,
– na záložke Zápis do voľbu DPH odznačte, a to z dôvodu, že suma DPH bola uplatnená pri zaevidovaní faktúry k prijatej platbe,
– interný doklad uložte tlačidlom OK,
– zobrazenú otázku Uložiť záznam? Suma je rovná 0. Ste si istý, že chcete takýto doklad uložiť? potvrďte tlačidlom Áno.

Úhradu preddavku zaevidujte na faktúru k prijatej platbe ručne. Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky:
– nastavte sa na faktúru k prijatej platbe a pomocou tlačidla Oprav ju otvorte,
– na záložke Vyrovnanie pridajte ručne úhradu pomocou tlačidla Pridaj,
– v zobrazenom formulári vyplňte Dátum a čas vyrovnania a v poli Typ vyrovnania vyberte Preddavok,
– v zobrazenom formulári Úhrada dokladu v časti Vyrovnávajúci doklad kliknite v poli Doklad vyrovnania na tlačidlo s tromi bodkami a vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na preddavkovú faktúru a kliknite na tlačidlo Vybrať,
– v poli Doklad vyrovnania je doplnené číslo preddavkovej faktúry a v poli Uhradiť suma preddavku,
– formulár vyrovnanie uložte tlačidlom OK,

– v spodnej časti záväzku je v časti Zostáva vyrovnať uvedená suma 0 EUR,
– záväzok uložte tlačidlom OK.

Ako posledný doklad zaevidujte konečnú vyúčtovaciu faktúru, ktorá je v sume 550,- EUR s DPH. Suma 450,- EUR s DPH už bola vysporiadaná faktúrou k prijatej platbe, preto do evidencie záväzkov zaevidujte len rozdiel, ktorý treba uhradiť v sume 100,- EUR s DPH.
Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky a kliknite na tlačidlo Pridaj:
– vyplňte Externé číslo, Partnera a dátumy Vyhotovené, Prijaté, Splatnosť a DVDP,
– v poli Typ dokladu ponechajte Faktúra – Tuzemsko,
– vyplňte Predmet fakturácie,
– do poľa Spolu doplňte sumu 100,- EUR s rozpisom na základ a DPH,
– na záložke Zápis do vyberte Stĺpec PD, prípadne Členenie a Stredisko,
– v poli DPH je uvedené 21A – Daň z tovarov a služieb kúpených v tuzemsku (§ 49 ods. 2 písm. a)), s možnosťou odpočítania dane, vyššia daň,
– záväzok uložte tlačidlom OK,

– v zobrazenom formulári Záznam DPH – Pridaj je doplnený Oddiel KV – B2,
– formulár uložte tlačidlom OK.

Vyúčtovaciu faktúru uhraďte výberom z hlavného menu v programe Evidencie/Peňažný denník a v časti Banka zvoľte Výdavok:
– vyplňte Dátum vyhotovenia a pole Partner,
– v poli Uhrádzaný doklad kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na vyúčtovaciu faktúru a kliknite na tlačidlo Vybrať,
– vo formulári Úhrada dokladu je v časti Uhradiť doplnená suma faktúry, formulár uložte tlačidlom OK,
– údaje z vyúčtovacej faktúry sa preniesli do výdavkového dokladu, ktorý potvrďte tlačidlom OK.

V prípade, že je preddavková faktúra uhradená 31.12. a daňový doklad je vystavený až v nasledujúcom roku, celú sumu vrátane DPH zaúčtujte 31.12. do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane (napr. Výdavok za zásoby). V nasledujúcom roku interným dokladom sumu DPH preúčtujte z výdavkov ovplyvňujúcich základ dane do stĺpca Zaplatená DPH.

 

Prehľad Príjmy a výdavky slúži pre manažérske a informačné účely. Obsahuje sumarizáciu príjmov a výdavkov zaúčtovaných v peňažnom denníku.
V evidencii peňažného denníka podrobnejšie členíte jednotlivé príjmy a výdavky, napríklad výdavky za zásoby – Nákup PHL, Kancelárske potreby a iné. Vytlačte doklady zaúčtované za účtovné obdobie 2015 v stĺpci Výdavok za zásoby spolu s analytickým členením. Z hlavného menu v programe vyberte Prehľady/Príjmy a výdavky:
– v zobrazenom formulári Príjmy a výdavky – prehľad sa nachádzajú údaje o príjmoch a výdavkoch členené podľa toho, či ovplyvňujú základ dane alebo nie,
– stĺpce PD sú rozdelené na príjmy a výdavky,
– vo vrchnej časti formulára kliknite na Filter a vyberte Dátum vyhotovenia,
– v zobrazenom filtri nastavte Účtovné obdobie – 2015,
– pomocou tlačidla Info môžete zobraziť napríklad Súčty podľa základu dane, Súčty po mesiacoch, Členenie stĺpca PD a iné,
– nastavte sa na stĺpec Výdavok za zásoby

– riadok označte dvojklikom ľavým tlačidlom myši v stĺpci Oz – označovanie, alebo pomocou tlačidla Funkcie/Označovanie/Označiť záznam. Riadok je možné označiť aj pomocou klávesy Insert,

– Označený stĺpec vyfiltrujte kliknutím na tlačidlo Filter a zvoľte možnosť Zobraziť podľa označenia,
– v zobrazenom filtri vyberte z rozbaľovacieho zoznamu Označené,
– vo formulári je zobrazený iba označený stĺpec PD – Výdavok za zásoby,

– vyfiltrovaný a označený stĺpec vytlačte v spodnej časti formulára cez Tlač/Príjmy a výdavky s dokladmi,

– pomocou tlačidla Náhľad zobrazíte tlačovú zostavu na obrazovku a pomocou tlačidla Tlač zostavu vytlačíte.

Príklad:
Dňa 28. 05. 2014 ste boli služobným vozidlom na zahraničnej pracovnej ceste v Ostrave. Hraničným
prechodom do Českej republiky je Makov. Späť na Slovensko ste sa vrátili 29. 05. 2014. Cena za ubytovanie
bola 1 000,- CZK, v rámci ubytovania boli poskytnuté aj raňajky. Cestou späť ste v Českej republike
tankovali 45 l benzínu, v celkovej sume 1 570,50 CZK.
V tomto prípade bude služobná cesta rozdelená na 4 samostatné úseky (medzizastávky), ktoré zaevidujte do evidencie
cestovných príkazov.
 Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Cestovné príkazy a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte nový
cestovný príkaz,
 číslo cestovného príkazu doplní program automaticky,
 v časti Všeobecné údaje vyplňte polia Osoba a Účel,
 v pravej časti formulára zakliknite voľbu Zahraničný CP, čím sa automaticky zaklikne voľba Podrobný
cestovný príkaz.

Prvý úsek cesty Žilina – Makov
 Pomocou tlačidla Pridaj pridajte prvý úsek cestovného príkazu,
 v časti Použitý dopravný prostriedok vyberte konkrétne vozidlo,
 vyplňte miesto začiatku úseku, dátum, čas a zároveň aj koniec úseku, dátum a čas,
 v poli Štát je uvedené Slovenská republika,

voľba Prvý úsek pracovnej cesty bude automaticky zakliknutá,
 v poli Vzdialenosť uveďte počet prejdených kilometrov,
 pre uloženie údajov prvého úseku a pridanie druhého úseku, potvrďte tlačidlo OK a Pridaj.

Druhý úsek cesty Makov – Ostrava
 Miesto, dátum a čas začiatku druhého úseku program doplní automaticky z konca prvého úseku jazdy,
 uveďte miesto, dátum a čas pre koniec druhého úseku,
 v poli Štát vyberte krajinu, do ktorej prechodom cez hraničný prechod (Makov) vstupujete, tomto prípade Česko,
 v poli Vzdialenosť doplňte počet prejdených kilometrov,
 pre uloženie údajov druhého úseku a pridanie tretieho úseku, potvrďte tlačidlo OK a Pridaj.

Tretí úsek cesty Ostrava – Makov
 Miesto, dátum a čas začiatku tretieho úseku program doplní automaticky z konca druhého úseku jazdy,
 uveďte miesto, dátum a čas pre koniec tretieho úseku,
 v poli Štát je uvedené Česko,
 v poli Vzdialenosť doplňte počet prejdených kilometrov.
 Na záložke PHL doplňte tankovanie, ktoré ste na tomto úseku vykonali. Zadajte Čerpanie v litroch, Cenu s DPH za
liter a Menu,
 zakliknite voľbu Započítaj do vyúčtovania cestovného príkazu, suma čerpania bude vyúčtovaná na výstupnej
zostave cestovného príkazu.

Na záložke Výdavky v časti Ubytovanie doplňte sumu 1 000,- CZK.

Na záložke Krátenie stravného zakliknite voľbu Krátenie za bezplatne poskytnuté raňajky,
 pre uloženie údajov tretieho úseku a pridanie štvrtého úseku, potvrďte tlačidlo OK a Pridaj.

Štvrtý úsek cesty Makov – Žilina
 Miesto, dátum a čas začiatku štvrtého úseku program doplní automaticky z konca tretieho úseku jazdy,
 uveďte miesto, dátum a čas pre koniec posledného úseku,
 v poli Štát vyberte krajinu, do ktorej prechodom cez hraničný prechod (Makov) vstupujete, tomto prípade Slovenská
republika,
 v poli Vzdialenosť doplňte počet prejdených kilometrov,
 pre uloženie údajov posledného úseku potvrďte tlačidlo OK.

Cestovný príkaz prepočítajte pomocou tlačidla Prepočítaj cestovný príkaz,
 na záložke Vyúčtovanie a náhrady skontrolujte vypočítanú náhradu za jazdu. Údaje je možné zobraziť Sumárne,
Iba výdavky, Iba cest. náhrady.

Na záložke Príkaz na vyslanie vyplňte pomocou tlačidla Pridaj poskytnutý preddavok. Pri zahraničnej služobnej
ceste zákon stanovuje povinnosť poskytnúť pracovníkovi preddavok. Údaje ako dátum vyslania na služobnú cestu,
štát a miesto výkonu vyplňte na záložke Ďalšie údaje,
 vytvorený cestovný príkaz potvrďte tlačidlom OK.

 

Sumu na došlej faktúre rozúčtujte do viacerých stĺpcov peňažného denníka alebo do rôznych sadzieb DPH pomocou tlačidla R (Rozpis).

Rozúčtovanie dokladu do viacerých sadzieb DPH a stĺpcov peňažného denníka

Dodávateľ Vám vystavil a zaslal faktúru v celkovej sume 371,50 EUR. Faktúra obsahuje položky za tovar v sume 361,- EUR s DPH a ostatné služby, ktoré sú bez DPH v sume 10,50 EUR.

Sumy na faktúre je potrebné rozúčtovať do dvoch sadzieb DPH, pričom tovar bude v 20% sadzbe DPH a ostatné služby v sadzbe DPH – N (Neobsahuje DPH). Rovnako je potrebné rozúčtovať stĺpce peňažného denníka z pohľadu dane z príjmov. Tovar do stĺpca PD Výdavok za zásoby a služby do stĺpca PD Výdavok za služby.

Došlú faktúru zaevidujte výberom z hlavného menu Evidencie/Záväzky pomocou tlačidla Pridaj:

 • vyplňte Externé číslo, Partnera a dátumy Vyhotovené, Prijaté, Splatnosť a DVDP,
 • v poli Typ dokladu ponechajte Faktúra – Tuzemsko a vyplňte Predmet fakturácie,
 • v poli Základ kliknite na tlačidlo R (Rozpis),
 • v zobrazenom formulári Rozpis sumy zadajte v časti pre 20% sadzbu DPH do poľa Spolu sumu 361,- EUR s rozpisom na základ a DPH. Riadok DPH je doplnený 21A – Daň z tovarov a služieb kúpených v tuzemsku (§ 49 ods. 2 písm. a)), s možnosťou odpočítania dane, vyššia daň,
 • sumu 10,50 EUR bez DPH zaevidujte v časti pre % DPH – N. Riadok DPH je doplnený N – Nevstupuje do DPH. Vyplnený formulár uložte tlačidlom OK.

 • Na záložke Zápis do rozúčtujte stĺpce peňažného denníka z pohľadu dane z príjmov,
 • v poli Stĺpec PD kliknite na tlačidlo R (Rozpis). Vo formulári Rozpis – Interné rozúčtovanie je celá suma základu rozúčtovaná do jedného stĺpca peňažného denníka. Kliknite na tlačidlo Rozdeľ pre rozdelenie sumy na dve časti,
 • nastavte sa na prvý riadok a pomocou tlačidla Oprav upravte v poli Základ sumu za tovar 300,83 EUR. V poli Stĺpec PD vyberte Výdavok za zásoby, prípadne doplňte Členenie. Vyplnený formulár uložte tlačidlom OK,
 • nastavte sa na druhý riadok a pomocou tlačidla Oprav upravte v poli Základ sumu za služby 10,50 EUR. V poli Stĺpec PD vyberte Výdavok za služby, prípadne doplňte Členenie. Vyplnený formulár uložte tlačidlom OK,
 • vo vrchnej časti formulára skontrolujte pole Zostáva rozpísať, v ktorom by mala byť uvedená nula, čo znamená, že celá suma základu faktúry je správne rozpísaná. Formulár uložte tlačidlom OK,

 • v poli Stĺpec PD a Riadok DPH je uvedený informatívny údaj (Rozpis),
 • vyplnený záväzok uložte tlačidlom OK.
 • Vo formulári Záznam DPH – Pridaj smeruje suma za tovar do oddielu KV B2,
 • formulár uložte tlačidlom OK.

Rozúčtovanie sadzieb DPH, stĺpcov peňažného denníka a prípadne členení môžete v programe rozpísať pri účtovaní dokladov v peňažnom denníku, v evidencii záväzkov a v evidencii pohľadávok. V poliach, ktoré sa na dokladoch dajú rozúčtovať je uvedené tlačidlo R (Rozpis).

Záväzok uhraďte výberom z hlavného menu v programe Evidencie/Peňažný denník a v časti Banka zvoľte Výdavok:

 • vyplňte Dátum vyhotovenia a pole Partner,
 • v poli Uhrádzaný doklad kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na záväzok a kliknite na tlačidlo Vybrať,
 • vo formulári Úhrada dokladu je v časti Uhradiť doplnená suma záväzku, formulár uložte tlačidlom OK,
 • údaje zo záväzku sa preniesli do výdavkového dokladu spolu s rozpisom stĺpca peňažného denníka, sadzieb DPH a riadkov DPH,
 • doklad uložte tlačidlom OK.

 

S účinnosťou od 1.1.2015 sa v zákone  č. 595/2003  Z. z. o dani z príjmov §2 písm. i) spresňuje definícia daňového výdavku o primeranosť výšky uplatňovaných výdavkov v prípade výdavkov súvisiacich s využívaním majetku, ktorý má charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov k dosiahnutým zdaniteľným príjmom.

V nadväznosti na uvedené sa v §19 ods.2 písm. t) obmedzuje výška výdavkov na obstaranie, prevádzkovanie, opravy, udržiavanie a technické zhodnotenie majetku s charakterom osobnej potreby.

Daňovník si môže uplatniť daňové výdavky súvisiace s predmetným majetkom vo výške 100% len v prípade, ak je využívaný výlučne na podnikanie. 100% používanie na podnikanie je nutné preukázať. Ak využíva majetok aj na súkromné účely uplatňuje si daňové výdavky vo forme paušálnych výdavkov 80% avšak len za predpokladu, že majetok nevyužíva na podnikanie v menšej miere.

Ak ide o auto ako majetok charakteru osobnej potreby – tu môže nastať viacero situácií, napr.:

Nie je nevyhnutné, aby daňovník, ktorý uplatňuje paušálne výdavky na nákup PHL vo výške 80% musel automaticky iné súvisiace výdavky s motorovým vozidlom krátiť tiež na 80%. Uplatnenie 80% paušálneho výdavku na nákup PHL automaticky neznamená, že daňovník deklaruje celkové využívanie vozidla na podnikanie len na 80%. Vozidlo môže v 100% výške používať na podnikanie a 80% paušál uplatňuje len z dôvodu, aby nemusel viesť evidenciu knihy jázd. Ak však motorové vozidlo používa aj na súkromné účely, potom kráti aj iné súvisiace výdavky a použije na daňové výdavky paušál.

V účtovnom softvéri pre jednoduché účtovníctvo ALFA plus je možné spustiť aj opakovaný prechod. Začiatočné stavy v novom účtovnom roku budú aktualizované a údaje, ktoré už boli zaúčtované ostanú zachované.

Otvorte účtovníctvo predchádzajúceho účtovného roka, cez Firma/Otvoriť. Opakovaný prechod spustite opäť cez Firma/Uzávierky a koniec roka/Prechod do ďalšieho roka. Program zobrazí formulár Opakovaný prechod. V nasledujúcom formulári sú zakliknuté všetky evidencie, ktoré sa majú v novom roku aktualizovať. Vo formulári môžete nastaviť len evidencie, ktoré potrebujete aktualizovať. Tlačidlom Spusti bude spustený opakovaný prechod.

Došlú faktúru v evidencii záväzkov rozúčtujte cez Vzorové doklady – Výdavky osobnej potreby.

Prijaté faktúry a výdavky osobnej potreby

Výdavky súvisiace s majetkom, ktorý môže mať charakter osobnej potreby, môže podnikateľ do daňových výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov uznať len v pomernej časti. Takýto výdavok sa rozlišuje z pohľadu dane z príjmov, aj z pohľadu dane z pridanej hodnoty.

Podnikateľ, ktorý je platiteľom DPH používa na pracovné aj osobné účely mobilný telefón v pomere 80:20 percent. Na konci mesiaca dostal faktúru od mobilného operátora v sume 75,80 EUR s DPH.

Došlú faktúru zaevidujte do evidencie záväzkov výberom z hlavného menu v ALFE plus Evidencie/Záväzky pomocou tlačila Pridaj:

 • vyplňte Externé číslo faktúry, Partnera a Dátumy,
 • v poli Typ dokladu ponechajte Faktúra – Tuzemsko a doplňte Predmet fakturácie,
 • do poľa Spolu zaevidujte sumu 75,80 EUR s DPH,
 • na záložke Zápis do v poli Stĺpec PD vyberte Výdavok za služby,
 • v spodnej časti formulára kliknite na tlačidlo Vzorové doklady a zo zoznamu vyberte Výdavky osobnej potreby,

 • v zobrazenom formulári Výdavky osobnej potreby zadajte percento, z ktorého si uplatňujete výdavky v paušálnej výške, napr. 80% a formulár potvrďte tlačidlom OK,
 • po výbere vzorového dokladu je v poli DPH a Stĺpec PD uvedený (Rozpis) a v poli % DPH je uvedené (R),
 • ozúčtovanie sumy faktúry z pohľadu dane z pridanej hodnoty overte kliknutím na tlačidlo „R“ v poli Základ,
 • vo formulári Rozpis sumy v poli Riadok DPH kliknite na rozbaľovaciu šípku stlačte tlačidlo „R“,

 • vo formulári Podrobný rozpis sumy (EUR) je suma faktúry rozdelená na dva záznamy,
 • prvý záznam je vo výške 80% z ceny faktúry, sadzba DPH je 20% a riadok DPH je 21A,
 • druhý záznam je vo výške 20% z ceny faktúry, sadzba DPH je 20% a riadok DPH je 21An,
 • formulár potvrďte tlačidlom OK,

 • rozúčtovanie sumy základu z pohľadu dane z príjmov môžete overiť kliknutím na tlačidlo „R“ v poli Stĺpec PD,
 • vo formulári Rozpis – Interné rozúčtovanie je suma faktúry rozúčtovaná do dvoch stĺpcov PD,
 • do stĺpca Výdavok za služby vstupuje 80% sumy základu a 20% sumy základu vstupuje do stĺpca Iný výdavok neovplyvňujúci základ dane,
 • pomocou tlačidla Oprav doplňte potrebné Členenie, prípadne Strediská a formulár uložte tlačidlom OK,

 • vyplnený záväzok uložte tlačidlom OK,
 • v zobrazenom formulári Záznam DPH – Pridaj smeruje 80% sumy faktúry do Oddielu KV – B2 a zvyšných 20% sumy faktúry Nevstupuje do KV,
 • formulár uložte tlačidlom OK.

Na základe uvedeného postupu bude v Kontrolnom výkaze DPH uvedená:

 • celková suma základu dane vo výške 100% z došlej faktúry,
 • celková suma dane vo výške 100% z došlej faktúry,
 • celková suma odpočítanej dane vo výške 80% z došlej faktúry.

Úhradu záväzku zaevidujte do peňažného denníka výberom z hlavného menu Evidencie/Peňažný denník a v časti Banka zvoľte Výdavok:

 • vyplňte Dátum vyhotovenia a pole Partner,
 • v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov, v ktorej sú zobrazené všetky záväzky pre zvoleného partnera. Nastavte sa na uhrádzaný záväzok a kliknite na tlačidlo Vybrať,
 • suma faktúry je doplnená do formulára Úhrada dokladu, ktorý potvrďte tlačidlom OK. Údaje zo záväzku sa doplnia do dokladu,
 • v poli Stĺpec PD a na záložke Zápis do je v poli DPH uvedený (Rozpis), podľa rozúčtovania záväzku,
 • výdavkový doklad uložte tlačidlom OK.

Rovnakým spôsobom môžete pomocou tlačidla Vzorové doklady rozúčtovať do osobnej potreby všetky záväzky, prípadne hotovostné výdavkové doklady v evidencii peňažného denníka.

 

 

Dodávateľ z Českej republiky Vám zaslal faktúru za tovar v sume 1 250,- CZK s dátumom vystavenia 7.7.2016. Faktúra bola prijatá spolu s tovarom 8.7.2016. Úhrada faktúry bola zrealizovaná z tuzemského bankového účtu dňa 12.7.2016. Došlú faktúru zaevidujte výberom z hlavného menu v programe Evidencie/Záväzky pomocou tlačidla Pridaj:
– vyplňte Externé číslo záväzku, Partnera a dátumy Vyhotovené, Prijaté, Splatnosť a DVDP,
– v poli Typ dokladu vyberte Faktúra – EÚ tovar,
– doplňte Predmet fakturácie,
– v poli Mena vyberte CZK a do poľa Základ doplňte sumu faktúry 1 250,- CZK,
– v poli Kurz záväzku a Kurz DPH bude automaticky doplnený kurz, ak je v programe stiahnutý kurzový lístok. Kurz môžete stiahnuť kliknutím v poli Kurz záväzku na tlačidlo s tromi bodkami,
– v zobrazenom formulári Kurzový lístok kliknite na rozbaľovaciu šípku na tlačidle Pridaj a vyberte Import kurzového lístka z internetu,

– vo formulári Import kurzového lístka z internetu vyberte Obdobie, za ktoré chcete stiahnuť kurzový lístok, v časti Peňažná mena zvoľte CZK a kliknite na tlačidlo Stiahni,
– oznam o úspešnom stiahnutí kurzového lístka potvrďte tlačidlom OK. Nastavte sa na príslušný kurz a tlačidlom Vybrať kurz preneste do záväzku,
– kurzový lístok je možné v programe stiahnuť aj iným spôsobom, a to výberom z hlavného menu Číselníky/Kurzový lístok,

– po doplnení kurzu bude suma záväzku prepočítaná aj na menu EUR,
– na záložke Zápis do vyberte Stĺpec PD, prípadne Členenie a Stredisko,
– v tomto prípade vzniká tzv. „samozdanenie“ a v poli DPH je uvedená sadzba 20% a doplnený riadok 07/08 pre zdaniteľné obchody – Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z členských štátov a riadok 21C pre odpočítanie dane – Daň z nadobudnutých tovaru z iného členského štátu,
– vyplnený záväzok uložte tlačidlom OK,

Pri evidovaní došlej faktúry z EÚ za tovar je potrebné do kontrolného výkazu doplniť dátum nadobudnutia tovaru z EÚ. Ide o dátum, kedy bol tovar v skutočnosti nadobudnutý. Údaj vyplňte na zázname DPH v poli DNT.
– vo formulári Záznam DPH – Pridaj je doplnený Oddiel KV – B1,
– suma je zaevidovaná v dvoch riadkoch – zdaniteľné obchody aj odpočítanie dane, do kontrolného výkazu bude suma zaevidovaná iba v jednom riadku,
– v poli DNT vyplňte dátum nadobudnutia tovaru z EÚ a formulár uložte tlačidlom OK

Pri evidovaní došlej zahraničnej faktúry z EÚ za službu postupujte rovnakým spôsobom. Typ dokladu vyberte Faktúra – EÚ služba, podľa ktorého program nastaví riadky DPH pre samozdanenie 11/12 a 21B.

Úhradu záväzku zaevidujte výberom z hlavného menu v programe Evidencie/Peňažný denník a v časti Banka zvoľte Výdavok:
– vyplňte Dátum vyhotovenia, prípadne pole Partner,
– v poli Uhrádzaný doklad kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na uhrádzaný záväzok a kliknite na tlačidlo Vybrať,
– v zobrazenom formulári Úhrada dokladu je v časti Uhradiť doplnená suma v CZK. Ak je v ALFE plus stiahnutý kurzový lístok v poli CZK/EUR je doplnený Kurz úhrady. Prípadne kurz doplňte ručne alebo stiahnite z internetu kliknutím na tlačidlo s tromi bodkami,
– v spodnej časti formulára je doplnený kurzový rozdiel – Kurzová strata/Kurzový zisk. Formulár uložte tlačidlom OK,

– údaje zo záväzku sa doplnili do výdavkového dokladu, ktorý uložte tlačidlom OK.

V prípade, že máte voči jednému partnerovi záväzok a zároveň pohľadávku, môžete po vzájomnej dohode namiesto úhrady dokladov využiť vzájomné započítanie dokladov. Pre tento účel Vám program Alfa plus ponúka funkciu Zápočet pohľadávok/Záväzkov. Funkcia Vám umožní vytvoriť vzájomný zápočet medzi:

 • vystavenou faktúrou a došlou faktúrou,
 • vystavenou faktúrou a vystaveným dobropisom,
 • došlou faktúrou a došlým dobropisom.

 

Vzájomné vysporiadanie pohľadávok a záväzkov

Vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov upravuje § 14 ods. 7 postupov účtovania. Využijete ho v prípade, ak máte voči jednému partnerovi pohľadávky a zároveň aj záväzky. Vtedy namiesto úhrady dokladov môžete po vzájomnej dohode využiť vzájomné započítanie dokladov. Ide o uzávierkovú operáciu, ktorá sa v peňažnom denníku účtuje k dátumu 31.12.

Zápočet dokladov môžete vytvoriť medzi:

 • vystavenou faktúrou a došlou faktúrou,
 • vystavenou faktúrou a vystaveným dobropisom,
 • došlou faktúrou a došlým dobropisom.

Odberateľovi ste vystavili faktúru v hodnote 550 EUR s DPH, ktorú evidujete v pohľadávkach ako neuhradenú. Odberateľ je zároveň Vašim dodávateľom a vystavil Vám faktúru v hodnote 285,50 EUR s DPH, ktorú evidujete v záväzkoch ako neuhradenú. Spoločne ste sa dohodli na vzájomnom započítaní dokladov vo výške 285,50 EUR. Zvyšnú sumu pohľadávky uhradí odberateľ z bankového účtu.

Účtovanie vzájomného zápočtu

Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Zápočet pohľadávok / záväzkov:

 • pomocou tlačidla Pridaj zaevidujte zápočet,
 • najskôr vyberte Partnera, s ktorým ste sa dohodli na započítaní dokladov, vyplňte Dátum vyhotovenia zápočtu a v poli Podpísané v vyplňte mesto (doplnené je automaticky z firemných údajov),
 • pomocou tlačidiel Pridaj pohľadávku a Pridaj záväzok vyberte doklady z evidencie pohľadávok a z evidencie záväzkov, ktoré chcete započítať,
 • v spodnej časti formulára je zobrazená Započítaná suma a tiež suma, ktorá Zostáva uhradiť od partnera,

 

K vytvorenému zápočtu dokladov môžete v evidencii vytlačiť Dohodu o započítaní vzájomných pohľadávok alebo Započítanie pohľadávok jednostranným právnym úkonom.

 

 • zápočet uložte a v evidencii peňažného denníka program zaúčtuje uzávierkové Interné doklady s dátumom 31.12.2017.

Vzájomné vysporiadanie došlej faktúry a došlého dobropisu

Účtovanie vzájomného započítavania pohľadávok/záväzkov upravuje § 14 ods. 7 postupov účtovania. Vzájomný zápočet faktúr je uzávierková operácia, ktorú v peňažnom denníku účtujete k dátumu 31.12.

Došlú faktúru za tovar v sume 124,86 EUR s DPH ste zaevidovali do evidencie záväzkov. Časť tovaru bola reklamovaná a na reklamovanú časť dodávateľ vystavil dobropis v sume – 56,28 EUR s DPH. Dobropis je zaevidovaný v evidencii záväzkov so zápornou sumou.

Na základe dohody o vzájomnom zápočte zaúčtujte úhrady došlej faktúry a došlého dobropisu v peňažnom denníku. Vzájomný zápočet vykonajte len vo výške došlého dobropisu, t.j. 56,28 EUR a k dátumu 31.12.

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník,
 • v časti Interný doklad zvoľte Výdavok, vyplňte Dátum vyhotovenia 31.12.,
 • v časti Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami načítajte údaje z došlého dobropisu,
 • vo formulári Uhradiť je načítaná celá suma dobropisu a formulár potvrďte OK,
 • údaje z dobropisu sú načítané do interného dokladu mínusovou sumou,
 • na záložke Ostatné zakliknite voľbu Uzávierkový doklad,
 • výdavkový doklad uložte OK. Interný uzávierkový doklad bude v evidencii peňažného denníka podsvietený na zeleno.

Ďalším dokladom v peňažnom denníku čiastočne uhraďte došlú faktúru.

 • V časti Interný doklad zvoľte Výdavok,
 • Dátum vyhotovenia vyplňte 31.12.,
 • v poli Uhrádzaný doklad tlačidlom s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na uhrádzanú faktúru a kliknite na Vybrať,
 • v zobrazenom formulári Úhrada dokladu, v časti Uhradiť prepíšte sumu na 56,28 EUR a potvrďte OK,
 • údaje z došlej faktúry sú načítané do výdavkového dokladu, v sume 56,28 EUR,
 • na záložke Ostatné zakliknite voľbu Uzávierkový doklad,
 • výdavkový doklad uložte OK. Interný uzávierkový
  doklad bude v evidencii peňažného denníka podsvietený na zeleno.

Po zaúčtovaní interných dokladov bude v evidencii záväzkov došlý dobropis uhradený na celú sumu a čiastočne uhradená došlá faktúra. Zvyšnú sumu došlej faktúry, zaúčtujte v peňažnom denníku podľa skutočnosti – na základe bankového výpisu.

Zaúčtované Interné doklady je potrebné na konci roka prečíslovať – tlačidlom Prečísluj doklady. Je to z dôvodu, že vzájomný zápočet je účtovaný k 31.12. a počas roka môžu byť zaúčtované aj iné interné doklady, ktoré nie sú účtované k dátumu 31.12.

Po registrácii za platiteľa DPH, je možné v prvom zdaňovacom období odpočítať DPH z majetku, ktorý ste nadobudli pred dňom registrácie, ak tento majetok spĺňa podmienky odpočtu.

Odpočet DPH môžete uplatniť:
▪ z odpisovaného majetku – len zo zostatkovej ceny,
▪ zo zostatkovej ceny zásob na sklade – na základe inventarizácie skladu.

Neplatiteľ DPH v septembri 2018 zakúpil a zaradil do majetku osobný automobil v sume 13 458,25 eur. Za rok 2018 bol uplatnený odpis v sume 872,- eur a v roku 2019 bol uplatnený odpis v sume 2 615,- eur. Zostatková cena majetku k 31.12.2019 je 6 971,25 eur. Daňovník sa v marci 2020 stal platiteľom DPH.

DPH vypočítate zo zostatkovej ceny majetku nasledovne:
6 971,25 : 120 x 100 = 5 809,37 eur
Zostatková cena : DPH x 100 = zostatková cena bez DPH.
6 971,25 – 5 809,37 = 1 161,88 eur
Zostatková cena – zostatková cena bez DPH = nárok na odpočet DPH.

Zaúčtovanie DPH zo zostatkovej ceny dlhodobého majetku
Sumu DPH preúčtujte v peňažnom denníku:
▪ v časti Interný doklad zvoľte Výdavok,
▪ vyplňte dátum, partnera a Stĺpec PD vyberte Nákup DM,
▪ v Základe kliknite na R (Rozpis). Vo formulári v riadku pre 20% DPH v poli Spolu doplňte
zostatkovú cenu majetku, t. j. 6 971,25 eur. Riadok DPH vyberte 29 (Odpočet dane pri registrácii § 55).
▪ V riadku N doplňte rovnakú sumu mínusom. Vyplnený formulár uložte.

Po uložení rozpisu bude suma DPH 1 161,88 eur uvedená mínusom v základe a kladnou sumou bude uvedená pre DPH. Takýmto spôsobom sa preúčtuje suma uplatnenej DPH z Nákupu DM do stĺpca Zaplatená DPH.
▪ na záložke Zápis do je DPH zakliknutá a doplnený je (Rozpis)
▪ výdavkový doklad uložte. Zobrazenú otázku Uložiť záznam? Suma je rovná 0, potvrďte Áno.

▪ Vo formulári Záznam DPH – Pridaj je riadok DPH 29 a suma Nevstupuje do KV.

Zostatkovú cenu majetku zníženú o sumu DPH opravte na karte majetku.

▪ Cez Evidencie/Dlhodobý majetok sa nastavte na konkrétnu kartu a zvoľte Oprav,
▪ na záložke Pohyby majetku pridajte pohyb. Typ pohybu vyberte Zníženie ceny – Registrácia platiteľa DPH. Vyplňte dátum a sumu.
▪ Vyplnený formulár a kartu majetku uložte.

Daňovník na základe inventarizácie skladu overil, že v sklade eviduje zásoby tovaru, ktoré nakúpil od platiteľov DPH v sume 3 456,28 eur.

DPH z evidovaných zásob tovaru vypočítajte nasledovne:
3 456,25 : 120 x 100 = 2 880,23 eur
Zostatková cena : DPH x 100 = zostatková cena bez DPH.
3456,25 – 2 880,23 = 576,05 eur
Zostatková cena – zostatková cena bez DPH = nárok na odpočet DPH.

Odpočet DPH z evidovaných zásob
Sumu DPH preúčtujte v peňažnom denníku:
▪ v časti Interný doklad zvoľte Výdavok,
▪ vyplňte dátum, partnera a Stĺpec PD vyberte Výdavok za zásoby,
▪ v Základe kliknite na R (Rozpis). Vo formulári v riadku pre 20% DPH v poli Spolu doplňte zostatkovú sumu skladu, t. j. 3 456,28 eur a vyberte r. 29 (Odpočet dane pri registrácii § 55).
▪ V riadku N doplňte rovnakú sumu mínusom. Rozpis sumy uložte.

Po uložení bude na výdavkovom doklade suma DPH 576,05 eur doplnená mínusom v základe a kladnou sumou bude pre DPH. Takýmto spôsobom sa preúčtuje suma uplatnenej DPH z Výdavok za zásoby do stĺpca Zaplatená DPH.
▪ Na záložke Zápis do je DPH zakliknutá a doplnený je (Rozpis),
▪ výdavkový doklad uložte. Zobrazenú otázku Uložiť záznam? Suma je rovná 0, potvrďte Áno.
▪ Vo formulári Záznam DPH – Pridaj je riadok DPH 29 a suma Nevstupuje do KV.

Novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH bola s účinnosťou od 1.1.2016 zavedená nová osobitná úprava uplatňovania dane na základe platby (tzv. osobitný režim).

V praxi táto zmena zákona znamená, že daňová povinnosť z dodaných tovarov a služieb vznikne až dňom prijatia platby. Rovnaký princíp nastane aj pri odpočítaní dane – odpočet DPH nastane až dňom úhrady faktúry dodávateľovi.

Uplatňovanie dane na základe platby je dobrovoľná úprava a daňovník, ktorý chce uplatňovať DPH až na základe platby musí spĺňať nasledovné podmienky:

– je platiteľom DPH podľa § 4 (tuzemský platiteľ),

– obrat jeho firmy za predchádzajúci rok nepresiahol 100.000,- Eur a predpokladá sa, že tento obrat nedosiahne ani v prebiehajúcom roku,

– firma nie je konkurze, v likvidácii, v skupinovej registrácii,

– nahlásenie začatia dobrovoľnej úpravy na Finančné riaditeľstvo SR.

 

Ak daňovník spĺňa vyššie uvedené podmienky v Alfe plus túto možnosť nastaví cez Firma/Nastavenia/Firemné údaje. V zobrazenom formulári zakliknite Uplatňovanie DPH na základe platby. Automaticky je zobrazený formulár Nastavenia platiteľa DPH – Pridaj, kde v poli Zmena je platná od – doplňte dátum od kedy ste prihlásený na uplatňovanie osobitného režimu DPH. Vykonané zmeny uložte tlačidlom OK.

Voľbu platiteľ DPH vypnete výberom z menu v programe Firma/Nastavenia/Firemné údaje na záložke Všeobecné. V zobrazenom formulári vypnite voľbu Platiteľ DPH alebo iná osoba registrovaná pre daň.

Faktúra za tovar do členských štátov EÚ v cudzej mene

Českému odberateľovi – platiteľovi DPH v ČR, ste dňa 4.5.2018 vystavili ako platiteľ DPH v SR faktúru za tovar. Faktúra je vystavená v českých korunách.

 

Vystavenie faktúry v ALFE plus

 • Z hlavného menu v programe vyberte Obchod/Faktúry a pridajte nový doklad,
 • vyplňte údaje o odberateľovi a dátumoch,
 • v poli Typ dokladu vyberte Faktúra – EÚ tovar a doplňte Predmet fakturácie,
 • v poli Mena dokladu vyberte CZK a doplňte kurzy,
 • Kurz pohľadávky a Kurz DPH je doplnený v prípade, že je v programe stiahnutý kurzový lístok,
 • kurz môžete stiahnuť aj vo faktúre kliknutím v poli Kurz pohľadávky na tlačidlo s tromi bodkami (alebo cez menu Číselníky/Kurzový lístok). Kliknite na rozbaľovaciu šípku na tlačidle Pridaj a vyberte Import kurzového lístka z internetu a nastavte potrebné údaje,
 • na záložke Položky pridajte fakturovanú položku,
 • vyplňte Názov položky, Množstvo a Predajnú jednotkovú cenu v CZK, sadzba DPH – % DPH je 0 (nulová) a predajná cena je podľa kurzu prepočítaná na EUR,
 • na záložke Zápis do vyplňte Stĺpec PD, prípadne Členenie, Riadok DPH je 16 – Dodanie tovarov do členských štátov oslobodené od dane, s možnosťou odpočítania dane (§43),
 • položku uložte,

Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty – § 74, je povinnou náležitosťou faktúry slovná informácia o oslobodenom dodaní alebo prenesení daňovej povinnosti.

 

 • na záložke Texty doplňte v časti Záver informáciu „Dodanie je oslobodené od dane“,
 • vyplnenú faktúru uložte,
 • vo formulári Záznam DPH – Pridaj je zobrazená informácia, že takáto faktúra Nevstupuje do KV, ale vykazuje sa v daňovom priznaní DPH a súhrnnom výkaze,
 • záznam uložte.

Úhrada faktúry na tuzemský bankový účet v mene EUR

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denníka a v časti Banka pridajte Príjem,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia a Partnera,
 • v poli Uhrádzaný doklad kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a z evidencie pohľadávok vyberte uhrádzanú faktúru v cudzej mene,
 • vo formulári Úhrada dokladu je v časti Uhradiť doplnená suma úhrady a prípade stiahnutého kurzového lístka aj Kurz úhrady,
 • suma úhrady je zobrazená v mene EUR a CZK s uvedením kurzového rozdielu, ktorým môže byť kurzový zisk alebo kurzová strata,
 • formulár uložte,
 • údaje z pohľadávky sa doplnili do príjmového dokladu, ktorý taktiež uložte.

Mzdy predstavujú Váš záväzok voči zamestnancom. Vygenerovanú mzdu z Olympu naimportujete v Alfe plus priamo v evidencii záväzkov tlačidlom Import z Olympu.

Import miezd z Olympu

Mzdy vytvorené v programe Olymp môžete jednoduchým spôsobom naimportovať do evidencie záväzkov. Úhradu mzdových záväzkov zaúčtujete v peňažnom denníku.

V Olympe vytvorené mzdy vyexportujete cez Exporty/Alfa plus.

 


Mzdu v Alfe plus naimportujte výberom z hlavného menu Evidencie/Záväzky. V spodnej časti vo formulára kliknite na Import z Olympu.

Vo formulári v poli Umiestnenie exportu z Olympu bude cesta doplnená automaticky v prípade ak program Olymp je nainštalovaný v rovnakom PC ako program Alfa plus. Ak Olymp je nainštalovaný v inom PC cestu pre exportný súbor vyberte ručne.

Vyberte Názov firmy a Obdobie a kliknite na Importuj.

Mzdy budú v evidencii záväzkoch naimportované a úhradu zaúčtujte v peňažnom denníku na základe bankového výpisu.


Odvody do sociálnej poisťovne a rovnako aj odvody do zdravotnej poisťovne budú naimportované ako dva samostatné záväzky a to z dôvodu, že odvody za zamestnanca smerujú do stĺpca peňažného denníka Mzdy a odvody za zamestnávateľa do stĺpca peňažného denníka Odvody do fondov.

Príspevok na stravné smeruje do stĺpca peňažného denníka Mzdy a to z dôvodu, že v tomto stĺpci má byť zaúčtovaná skutočne vypočítaná čistá mzda zamestnanca. Úhradu v peňažnom denníku zaúčtujte pomocou Interného dokladu.

 

Zaevidovanie JCD

Dňa 13.6.2016 ste od colného úradu prijali JCD v sume 692,40 EUR. JCD zahŕňa: DPH v sume 652,- EUR a Clo v sume 40,40 EUR. JCD ste uhradili dňa 14.6.2016 z bankového účtu.

 

Doklad JCD zaevidujte do evidencie záväzkov.

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky. Tlačidlom Pridaj, pridajte nový záväzok,
 • vyplňte pole Extérne číslo, Partner a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte JCD – JCD a vyplňte Predmet fakturácie,
 • v poli Základ kliknite na tlačidlo R (Rozpis),
 • vo formulári Rozpis sumy v riadku pre 20% DPH doplňte v poli DPH sumu DPH. Clo doplňte do riadku N,
 • vyplnený formulár uložte tlačidlom OK,
 • zobrazenú otázku „Uložiť záznam“, potvrďte tlačidlom Áno.

 • Vo formulári Záväzok – Pridaj bude v poli % DPH uvedené (R) – Rozpis,
 • na záložke Zápis do vyberte Stĺpec PD, prípadne Členenie,
 • záväzok uložte tlačidlom OK.

Nárok na odpočet DPH vzniká až dňom zaplatenia a zaúčtovania úhrady JCD v peňažnom denníku.

 

Úhrada JCD

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník,
 • v časti Banka zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na uhrádzaný záväzok a kliknite na tlačidlo Vybrať. V zobrazenom formulári Úhrada dokladu je načítaná celá suma záväzku. Formulár uložte tlačidlom OK,
 • vo výdavkovom doklade je v poli Základ doplnená suma CLA a v poli DPH suma DPH,
 • na záložke Zápis do je voľba DPH zakliknutá a v poli DPH je doplnený (Rozpis),
 • výdavkový doklad uložte tlačidlom OK.

 • Vo formulári Záznam DPH – Pridaj na záložke Zápis do DPH doplňte informáciu, že suma nevstupuje do
  kontrolného výkazu. Kliknite na tlačidlo Oprav,

 • v poli Oddiel KV DPH vyberte Nevstupuje do KV a potvrďte OK. Zobrazenú otázku „Uložiť záznam? DPH nie je 20% zo základu“ potvrďte Áno,
 • vyplnený formulár uložte tlačidlom OK.

Uplatnenie DPH v inom období

 

Zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH – § 51 upravuje uplatnenie práva na odpočítanie dane. Platiteľ DPH má možnosť odpočítať DPH najskôr v zdaňovacom období DPH, v ktorom odpočet vznikol a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka.

Mesačný platiteľ DPH dňa 30.5.2018 prijal došlú tuzemskú faktúru za nákup tovaru v sume 254,26 Eur s DPH. Vznik daňovej povinnosti je rovnaký 30.5.2018.
Odpočet DPH si chce daňovník uplatniť až v mesiaci jún 2018.

 

Zaevidovanie došlej faktúry v záväzkoch:

 • V evidencii záväzky pridajte nový doklad,
 • vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko a doplňte Predmet fakturácie,
 • vyplňte Sumu faktúry, Predmet fakturácie a Členenie,
 • záväzok uložte.

 • Vo formulári DPH je doplnený Oddiel KV – B2,
 • v poli DUD – Dátum uplatnenia dane prepíšte dátum na obdobie kedy si chcete DPH uplatniť – v tomto príklade jún 2018,
 • formulár DPH uložte. Zobrazenú otázku „Dátum uplatnenia dane (DUD) nesúhlasí s dátumom vzniku daňovej povinnosti (DVDP), potvrďte Áno.
 • Suma DPH bude do výkazu DPH a kontrolného výkazu vstupovať podľa DUD – jún 2018.

Zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH – § 51 upravuje uplatnenie práva na odpočítanie dane. Platiteľ DPH má možnosť odpočítať DPH najskôr v zdaňovacom období, v ktorom odpočet vznikol a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka.
Mesačný platiteľ DPH dňa 20.7.2016 prijal došlú tuzemskú faktúru za nákup materiálu v sume 635,25 Eur s DPH. Vznik daňovej povinnosti na faktúre je 19.7.2016. Odpočet sumy DPH z tejto faktúry si chce platiteľ DPH uplatniť až v mesiaci august 2016.
• Z hlavného menu v softvéri ALFE plus vyberte Evidencie/Záväzky a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte nový záväzok,
• vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
• Typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko,
• doplňte Predmet fakturácie.
• Doplňte sumu s rozpisom na Základ a DPH,
• na záložke Zápis do vyplňte Stĺpec PD prípadne Členenie,
• v časti DPH je doplnený riadok 21A (Daň z tovarov a služieb kúpených v tuzemsku (§ 49 ods. 2 písm. a)), s možnosťou odpočítania dane, vyššia daň),
• vyplnený formulár záväzku uložte tlačidlom OK.
Po uložení faktúry je zobrazený formulár Záznam DPH – Pridaj, v ktorom je doplnený Oddiel KV – B2,
• V poli DUD – Dátum uplatnenia dane prepíšte dátum na obdobie kedy si chcete DPH uplatniť – v tomto príklade august 2016,
formulár evidencie DPH uložte tlačidlom OK. Zobrazenú otázku „Uložiť záznam? Dátum uplatnenia dane (DUD) nesúhlasí s dátumom vzniku daňovej povinnosti (DVDP)“, potvrďte Áno.
• Suma DPH bude do výkazu DPH a kontrolného výkazu vstupovať podľa Dátumu uplatnenia dane – august 2016.

Novela zákona č. 268/2015 zavádza tuzemské samozdanenie stavebných prác vrátane dodania stavieb a ich častí. Zoznam stavebných prác, ktorých sa táto zmena dotýka sa nachádzajú v Klasifikácii produkcie v sekcii F.

Praxi to znamená, že faktúra za stavebné práce bude vystavená bez DPH a DPH odvedie daňovému úradu až odberateľ faktúry. Na faktúre musí byť uvedený povinný text “Prenesenie daňovej povinnosti”.

Prijatý preddavok a jeho vyúčtovanie pre neplatiteľa DPH

Postup pre zaúčtovanie prijatého preddavku a faktúry k prijatej platbe za dodanie tovaru v účtovnom softvéri ALFA plus

Odberateľovi ste vystavili preddavkovú faktúru v sume 350,- EUR. Preddavková faktúra bola zaevidovaná do evidencie pohľadávok a uhradená z peňažného denníka. Po skončení dodávky odberateľovi vystavíte faktúru k prijatej platbe.

Preddavkovú faktúru vystavte výberom z hlavného menu v programe Obchod/Preddavkové faktúry pomocou tlačidla Pridaj:

 • vyplňte Odberateľa a dátumy Vyhotovené a Splatnosť,
 • v poli Typ dokladu je Preddavková faktúra,
 • vyplňte Predmet fakturácie a v prípade potreby pole Objednávka,
 • na záložke Položky pomocou tlačidla Pridaj doplňte fakturovanú položku,
 • vyplňte názov položky, množstvo a predajnú jednotkovú cenu. Položku uložte tlačidlom OK,

 • preddavkovú faktúru uložte tlačidlom OK,
 • vystavenú preddavkovú faktúru vytlačte kliknutím na tlačidlo Tlač/Preddavková faktúra.

Úhradu preddavkovej faktúry zaevidujte výberom z hlavného menu Evidencie/Peňažný denník a v časti Banka zvoľte Príjem:

 • vyplňte Dátum vyhotovenia a pole Partner,
 • v poli Uhrádzaný doklad kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a vstúpte do evidencie pohľadávok. Nastavte sa na preddavkovú faktúru a kliknite na tlačidlo Vybrať,
 • vo formulári Úhrada dokladu je v časti Uhradiť doplnená suma preddavkovej faktúry, formulár uložte tlačidlom OK,
 • údaje z preddavkovej faktúry sa preniesli do príjmového dokladu, ktorý potvrďte tlačidlom OK.

Na základe prijatej úhrady vystavte odberateľovi faktúru k prijatej platbe na základe zrealizovanej dodávky tovaru. Faktúru k prijatej platbe vystavte výberom z hlavného menu Obchod/Faktúry:

 • v zozname faktúr kliknite na šípku na tlačidle Kópia a vyberte Kópia z preddavkovej faktúry a vstúpte do preddavkových faktúr. Nastavte sa na konkrétnu preddavkovú faktúru a kliknite na tlačidlo Vybrať,
 • zobrazenú otázku Chcete tento doklad aj pridať medzi prepojené doklady? potvrďte tlačidlom Áno,
 • údaje z preddavkovej faktúry sa doplnili do faktúry,
 • v prípade potreby opravte dátumy Vyhotovené, Splatnosť a dátum DUÚP,
 • na záložke Texty v poli Záver doplňte informáciu o vyfakturovanom preddavku, napr. Vyfakturovaný preddavok zo dňa 22.3.2016,
 • na záložke Vyrovnanie je doplnená úhrada z preddavkovej faktúry,
 • faktúru uložte tlačidlom OK,

 • faktúru k prijatej platbe vytlačte kliknutím na tlačidlo Tlač/Faktúra.

Pokiaľ potrebujete pridať do vyúčtovacej faktúry ešte ďalší tovar, faktúru vystavte cez menu Obchod/Faktúry pomocou tlačidla Pridaj. Do faktúry doplňte už vyfakturovaný tovar a pridajte nový tovar. Na záložke Vyrovnanie pridajte už zrealizovanú úhradu s typom Preddavok a pri tlači bude k úhrade doplnená už len zvyšná časť faktúry.

Preplatok z RZZP za SZČO

Zaevidovanie pohľadávky

 • Vyplňte partnera a dátumy,
 • v poli Typ dokladu vyberte Iná pohľadávka,
 • doplňte predmet fakturácie,
 • v poli % DPH vyberte N – Neobsahuje a doplňte sumu preplatku,
 • Stĺpec PD vyberte Príjem zdanený zrážkou u zdroja, prípadne doplňte vlastné členenie,
 • vyplnený formulár uložte.
 • Pohľadávku uhraďte v peňažnom denníku ako Banka/Príjem.

 

 

Nedoplatok z RZZP za SZČO

Zaevidovanie záväzku

 • Vyplňte externé číslo, partnera a dátumy,
 • v poli Typ dokladu vyberte Odvody poistného,
 • doplňte Predmet fakturácie,
 • sumu nedoplatku doplňte do základu,
 • Stĺpec PD vyberte Odvody do fondov a členenie – Nedoplatok z RZZP (SZČO),
 • vyplnený formulár uložte.
 • Záväzok uhraďte v peňažnom denníku ako Banka/Výdavok.

Preplatok z RZZP za zamestnanca a zamestnávateľa

Zaevidovanie pohľadávky

 • Vyplňte partnera a dátumy,
 • v poli Typ dokladu vyberte Iná pohľadávka,
 • doplňte predmet fakturácie,
 • v poli % DPH  vyberte N – Neobsahuje a doplňte sumu preplatku,
 • Stĺpec PD vyberte Iný príjem ovplyvňujúci základ dane, prípadne doplňte vlastné členenie,
 • vyplnený formulár uložte.
 • Pohľadávku uhraďte v peňažnom denníku ako Banka/Príjem.

 

Nedoplatok z RZZP za zamestnanca a zamestnávateľa

 • Sumu nedoplatku zrazíte v mzde za príslušne obdobie,
 • nedoplatok bude zaúčtovaný do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane po úhrade mzdy v peňažnom denníku.

Vzájomné vysporiadanie odoslanej a došlej faktúry

Účtovanie vzájomného započítavania pohľadávok/záväzkov upravuje § 14 ods. 7 postupov účtovania. Pri vzájomnom započítaní sa účtuje zánik pohľadávky v knihe pohľadávok a zánik záväzkov v knihe záväzkov. Vzájomný zápočet faktúr je uzávierková operácia, ktorú v peňažnom denníku účtujete k dátumu 31.12.

Odberateľovi ste vystavili faktúru v sume 596,- EUR s DPH a túto faktúru evidujete v evidencii pohľadávok ako neuhradenú. Odberateľ je zároveň aj vaším dodávateľom a vystavil Vám faktúru v sume 315,55 EUR s DPH, ktorú evidujete v evidencii záväzkov ako neuhradenú.

Na základe dohody o vzájomnom zápočte zaúčtujte úhrady týchto faktúr v peňažnom denníku. Vzájomný zápočet vykonajte len vo výške došlej faktúry, t.j. 315,55 EUR a k dátumu 31.12.


 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník,
 • v časti Interný doklad zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia 31.12.,
 • v časti Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami načítajte údaje z došlej faktúry,
 • vo formulári Uhradiť je načítaná celá suma záväzku a formulár potvrďte OK,
 • údaje z došlej faktúry sú načítané do interného dokladu,
 • na záložke Ostatné zakliknite voľbu Uzávierkový doklad,
 • výdavkový doklad uložte OK. Interný uzávierkový doklad bude v evidencii peňažného denníka podsvietený na zeleno.

Ďalším dokladom v peňažnom denníku čiastočne uhraďte odoslanú faktúru z evidencie pohľadávok.


 • V časti Interný doklad zvoľte Príjem,
 • Dátum vyhotovenia vyplňte 31.12.,
 • v poli Uhrádzaný doklad tlačidlom s tromi bodkami vstúpte do evidencie pohľadávok. Nastavte sa na uhrádzanú pohľadávku a kliknite na Vybrať.
 • v zobrazenom formulári Úhrada dokladu, v časti Uhradiť prepíšte sumu na 315,55 EUR a potvrďte OK,
 • údaje z odoslanej faktúry sú načítané do príjmového dokladu, v sume 315,55 EUR,
 • na záložke Ostatné zakliknite voľbu Uzávierkový doklad,
 • príjmový doklad uložte OK. Interný uzávierkový doklad bude v evidencii peňažného denníka podsvietený na zeleno.

Po zaúčtovaní interných dokladov bude v evidencii záväzkov došlá faktúra uhradená na celú sumu. V evidencii pohľadávok bude odoslaná faktúra uhradená čiastočne. Zvyšnú sumu odoslanej faktúry, zaúčtujte v peňažnom denníku podľa skutočnosti – na základe bankového výpisu.

Zaúčtované Interné doklady je potrebné na konci roka prečíslovať – tlačidlom Prečísluj doklady. Je to z dôvodu, že vzájomný zápočet je účtovaný k 31.12. a počas roka môžu byť zaúčtované aj iné interné doklady, ktoré nie sú účtované k dátumu 31.12.

Vzájomné vysporiadanie odoslanej faktúry a odoslaného dobropisu

Účtovanie vzájomného započítavania pohľadávok/záväzkov upravuje § 14 ods. 7 postupov účtovania. Vzájomný zápočet faktúr je uzávierková operácia, ktorú v peňažnom denníku účtujete k dátumu 31.12.

Odberateľovi ste vystavili faktúru za tovar v sume 238,56 EUR s DPH. Odoslaná faktúra je zaevidovaná v evidencii pohľadávok. Časť tovaru bola reklamovaná a na reklamovanú časť ste vystavili dobropis v sume -39,50 EUR s DPH. Dobropis je v evidencii pohľadávok zaevidovaný zápornou sumou.

Na základe dohody o vzájomnom zápočte zaúčtujte úhrady odoslanej faktúry a odoslaného dobropisu v peňažnom denníku. Vzájomný zápočet vykonajte len v sume odoslaného dobropisu, t.j. 39,50 EUR a k dátumu 31.12.

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník,
 • v časti Interný doklad zvoľte Príjem,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia 31.12.,
 • v časti Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami načítajte údaje z odoslaného dobropisu,
 • vo formulári Uhradiť je načítaná celá suma dobropisu a formulár potvrďte OK,
 • údaje z dobropisu sú načítané do interného dokladu mínusovou sumou,
 • na záložke Ostatné zakliknite voľbu Uzávierkový doklad,
 • príjmový doklad uložte OK. Interný uzávierkový doklad bude v evidencii peňažného denníka podsvietený na zeleno.

 

Ďalším dokladom v peňažnom denníku čiastočne uhraďte odoslanú faktúru.

 • V časti Interný doklad zvoľte Príjem,
 • Dátum vyhotovenia vyplňte 31.12.,
 • v poli Uhrádzaný doklad tlačidlom s tromi bodkami vstúpte do evidencie pohľadávok. Nastavte sa na uhrádzanú faktúru a kliknite na Vybrať,
 • v zobrazenom formulári Úhrada dokladu, v časti Uhradiť prepíšte sumu na 39,50 EUR a potvrďte OK,
 • údaje z odoslanej faktúry sú načítané do príjmového dokladu, v sume 39,50 EUR,
 • na záložke Ostatné zakliknite voľbu Uzávierkový doklad,
 • príjmový doklad uložte OK. Interný uzávierkový doklad bude v evidencii peňažného denníka podsvietený na zeleno.

Po zaúčtovaní interných dokladov bude v evidencii pohľadávok odoslaný dobropis uhradený na
celú sumu a čiastočne uhradená odoslaná faktúra. Zvyšnú sumu faktúry, zaúčtujte v peňažnom
denníku podľa skutočnosti – na základe bankového výpisu.

Zaúčtované Interné doklady je potrebné na konci roka prečíslovať – tlačidlom Prečísluj doklady. Je to
z dôvodu, že vzájomný zápočet je účtovaný k 31.12. a počas roka môžu byť zaúčtované aj iné interné
doklady, ktoré nie sú účtované k dátumu 31.12.

Lízing automobilu

Firemné vozidlo bolo zakúpené formou lízingu. Rozpis jednotlivých splátok lízingu je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Do evidencie záväzkov zaevidujte dva záväzky voči lízingovej spoločnosti:

 • prvý záväzok bude obsahovať sumu všetkých splátok istiny podľa splátkového kalendára,
 • druhý záväzok bude obsahovať prvú zvýšenú splátku + poplatok za uzatvorenie zmluvy.

I. záväzok – súčet splátok istiny (podľa splátkového kalendára) v sume 16 792,14 EUR.

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky a tlačidlom Pridaj, pridajte nový záväzok,
 • vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko a vyplňte Predmet fakturácie,
 • v poli % DPH vyberte N a v poli Základ doplňte sumu istiny,
 • na záložke Zápis do v poli Stĺpec PD vyberte Nákup DM,
 • v poli DPH je N (Neobsahuje),
 • záväzok uložte tlačidlom OK.

II. záväzok – prvá zvýšená splátka + poplatok za uzatvorenie zmluvy, v sume 8 923,86 EUR.

 • V evidencii záväzkov tlačidlom Pridaj, pridajte nový záväzok,
 • vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko a vyplňte Predmet fakturácie,
 • v poli Spolu doplňte sumu s rozpisom na základ a DPH,
 • na záložke Zápis do v poli Stĺpec PD vyberte Nákup DM,
 • v poli DPH je doplnený riadok 21A,
 • záväzok uložte tlačidlom OK.

Po uložení záväzku je zobrazený formulár Záznam DPH – Pridaj, v ktorom je doplnený Oddiel KV – B2. Formulár evidencie DPH uložte tlačidlom OK.

Úhradu záväzku v sume 8 923,86 EUR zaúčtujte v evidencii peňažného denníka.

 • V evidencii peňažného denníka v časti Banka zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte na uhrádzaný záväzok a kliknite na Vybrať,
 • suma faktúry je doplnená do formulára Úhrada dokladu, ktorý potvrďte tlačidlom OK. Údaje zo záväzku sa doplnia do výdavkového dokladu,
 • výdavkový doklad uložte tlačidlom OK.
Evidovanie a účtovanie mesačných splátok.

Splátkový kalendár obsahuje rozpis dohodnutých splátok, pričom výška mesačnej dohodnutej splátky je 527,76 EUR: 379,46 EUR (Istina + DPH) + 148,30 EUR (Úrok + DPH). Mesačné splátky sú splatné vždy 6. deň v mesiaci.

 

Mesačné splátky istiny a úroku účtujete do daňových výdavkov vo výške a v čase, ako boli zaplatené. Sumu istiny účtujete do stĺpca PD Nákup DM a úrok do stĺpca PD Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane.

 

Suma istiny bude uhrádzaná nadväznosťou na I. prvý záväzok – v sume 16 792,14 EUR.
Prvú mesačnú splátku zaevidujte v evidencii záväzkov nasledovne:

 • tlačidlom Pridaj, pridajte nový záväzok,
 • vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko a vyplňte Predmet fakturácie,
 • v poli Základ kliknite na tlačidlo R. Vo formulári Rozpis sumy v riadku pre 20% DPH doplňte sumu istiny a úroku s rozpisom na základ a DPH. V poli N doplňte sumu základu istiny mínusom (-316,22 EUR). Vyplnený formulár potvrďte tlačidlom OK.

 • na záložke Zápis do v poli Stĺpec PD vyberte Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane,
 • v poli DPH je doplnené Rozpis,
 • záväzok uložte tlačidlom OK.
 • Po uložení záväzku je zobrazený formulár Záznam DPH – Pridaj, v ktorom je doplnený Oddiel KV –
  B2. Formulár evidencie DPH uložte tlačidlom OK.

Úhradu mesačnej splátky v sume 527,76 EUR zaúčtujte v evidencii peňažného denníka dvoma samostatnými dokladmi.
Prvým výdavkovým dokladom v sume 316,22 EUR (splátka istiny) čiastočne uhraďte záväzok, ktorý je zaevidovaný ako Nákup DM (záväzok v sume 16 792,14 EUR). Druhým výdavkovým dokladom v sume 211,54 EUR (úrok + DPH) uhraďte záväzok – I. mesačnú splátku.

Prvá úhrada záväzku – istina:

 • v evidencii peňažného denníka v časti Banka zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte na uhrádzaný záväzok (záväzok v sume 16 792,14 EUR) a kliknite na Vybrať. Vo formulári Úhrada dokladu, v časti Uhradiť, prepíšte sumu úhrady na sumu 316,22 EUR a potvrďte tlačidlo OK. Údaje zo záväzku sa doplnia do výdavkového dokladu,
 • výdavkový doklad uložte tlačidlom OK.

Druhá úhrada záväzku – úrok:

 • v evidencii peňažného denníka v časti Banka zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte na uhrádzaný záväzok (záväzok I. mesačná splátka) a kliknite na Vybrať. Zobrazený formulár Úhrada dokladu potvrďte tlačidlo OK. Údaje zo záväzku sa doplnia do výdavkového dokladu,
 • výdavkový doklad uložte tlačidlom OK.

Rovnakým spôsobom budete účtovať predpis a úhradu istiny každý mesiac (prípadne v intervaloch, ktoré máte ustanovené v zmluve). Sumu istiny účtujete do stĺpca Nákup DM a sumu úroku do stĺpca Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane.

Účtovanie poskytnutého úveru – II. spôsob

V júli 2016 podnikateľ zakúpil osobný automobil v sume 11 235,- EUR. Faktúru za nákup automobilu čiastočne uhradil z vlastných prostriedkov, v sume 4 735,- EUR. Na zvyšnú sumu použil spotrebný úver z banky, ktorý banka uhradila priamo na účet dodávateľa, od ktorého auto zakúpil. Suma úveru vrátane úroku je 7 109,- EUR, úver je 6 500,- EUR a úrok 609,- EUR. Mesačné splátky sú v sume 582,- EUR, splátka úveru 542,- EUR a splátka úroku 40,- EUR.

Došlú faktúru za nákup automobilu zaúčtujte do evidencie záväzkov.

 • V hlavnom menu softvéru ALFA plus vyberte Evidencie/Záväzky a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte nový záväzok,
 • vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko,
 • doplňte Predmet fakturácie a Sumu,
 • Stĺpec PD vyberte Nákup DM a doplňte Členenie,
 • Riadok DPH je doplnený 21A,
 • vyplnený formulár uložte tlačidlom OK.

 • v zobrazenom formulári Záznam DPH – Pridaj je doplnený Oddiel KV – B2,
 • formulár evidencie DPH uložte tlačidlom OK.

Čiastočnú úhradu záväzku za nákup automobilu zaúčtujte v peňažnom denníku.

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník,
 • v časti Banka zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na konkrétnu došlú faktúru a kliknite na Vybrať. Vo formulári Úhrada dokladu v časti Uhradiť prepíšte sumu úhrady. Formulár uložte OK. Údaje z došlej faktúry sú naimportované do výdavkového dokladu,
 • výdavkový doklad uložte tlačidlom OK.

Poskytnutý spotrebný úver (sumu úveru + úrok) zaevidujte do evidencie záväzkov.

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte nový záväzok,
 • vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Úver – Prijatý úver,
 • doplňte Predmet fakturácie.
 • V poli % DPH je doplnené N a do pola Základ doplňte sumu úveru vrátane úroku,
 • na záložke Zápis do vyplňte Stĺpec PD prípadne Členenie,
 • v časti DPH je doplnené N,
 • vyplnený formulár záväzku uložte tlačidlom OK.

Zvyšnú sumu došlej faktúry za nákup automobilu, ktorú uhradila banka úverom na účet dodávateľa, v evidencii záväzkov uhraďte ručne.

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky,
 • vyhľadajte konkrétny záväzok a kliknite na Oprav,
 • na záložke Vyrovnanie tlačidlom Pridaj doplňte zvyšnú úhradu,
 • vyplňte Dátum vyrovnania, Typ vyrovnania vyberte Úhrada. V zobrazenom formulári v časti Uhradiť je doplnená zvyšná suma záväzku. Formulár uložte OK. V poli Doklad vyrovnania doplňte informáciu napr. úhrada spotrebným úverom,
 • vyplnené formuláre uložte tlačidlom OK

Účtovanie mesačných splátok a rozúčtovanie do príslušného stĺpca peňažného denníka.

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník,
 • v časti Banka zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na záväzok a kliknite na Vybrať. V zobrazenom formulári Úhrada dokladu, v časti Uhradiť prepíšte sumu na 582,- EUR a potvrďte OK. Údaje zo záväzku sú naimportované do výdavkového dokladu.

 • V poli Stĺpec PD kliknite na tlačidlo R (Rozpis),
 • vo formulári Rozpis – Interné rozúčtovanie celá suma splátky smeruje do stĺpca Iný výdavok neovplyvňujúci základ dane. Kliknite na tlačidlo Oprav,
 • v poli Základ opravte sumu na splátku úveru 542,- EUR. Stĺpec PD je Iný výdavok neovplyvňujúci základ dane. Formulár uložte tlačidlom OK,
 • splátku úroku doplňte kliknutím na Pridaj. V poli Základ doplňte 40,- EUR. Stĺpec PD vyberte Ostatné
  výdavky odpočítateľné od základu dane. Formulár uložte OK.

 • Vo výdavkom doklad v poli Stĺpec PD a Členenie je zobrazený (Rozpis),
 • doklad uložte tlačidlom OK.

Rovnakým spôsobom budete účtovať sumu mesačnej splátky každý mesiac. Sumu úveru budete účtovať do stĺpca PD Iný výdavok neovplyvňujúci základ dane a sumu úroku do stĺpca PD Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane.

Došlú faktúru za mobilný telefón zaevidujete do záväzkov a touto faktúrou si uplatníte sumu DPH. Čiastočnú úhradu zaúčtujete v peňažnom denníku.

Ďalšie faktúry budete opäť evidovať v evidencii záväzkov, ale sumu za mobilný telefón budete smerovať do N-sadzby DPH.

Evidovanie faktúr za nákup mobilu

Vo februári 2017 ste zakúpili telefón od spoločnosti, ktorá Vám poskytuje mobilné služby. Faktúra za mobil je v sume 498,- Eur a suma faktúry je rozpísaná na základ a DPH. Z tejto faktúry ste uhradili len akontáciu v sume 90,- Eur. Jednotlivé mesačné splátky telefónu sú uvádzané v ďalších faktúrach, kde okrem splátky je uvedený aj mesačný paušál. V marci 2017 Vám bola doručená faktúra na celkovú sumu 43,89 Eur s DPH. Suma za paušál je 33,89 Eur s DPH (základ 28,24 Eur/DPH 5,65 Eur). Splátka telefónu je v sume 10,- Eur a táto suma DPH neobsahuje.

Došlú faktúru za telefón zaevidujte do evidencie záväzkov

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky a tlačidlom Pridaj, pridajte nový záväzok,
 • vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko a doplňte Predmet fakturácie,
 • V poli Spolu vyplňte sumu faktúry s rozpisom na základ a DPH,
 • na záložke Zápis do vyplňte Stĺpec PD prípadne Členenie,
 • vyplnený formulár záväzku uložte tlačidlom OK.

 • Po uložení záväzku je zobrazený formulár Záznam DPH – Pridaj, v ktorom je doplnený Oddiel KV – B2. Formulár evidencie DPH uložte tlačidlom OK.

Čiastočnú úhradu faktúry zaúčtujte v peňažnom denníku.

 • V časti Banka zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • v poli Uhrádzaný doklad tlačidlom s tromi bodkami vstúpte do záväzkov a vyberte uhrádzanú faktúru,
 • vo formulári Úhrada dokladu v časti Uhradiť prepíšte sumu na 90,- Eur a potvrďte OK,
 • údaje z došlej faktúry sú načítané do výdavkového dokladu a doklad uložte.

Faktúru za telefón, kde je uvedená splátka za telefón aj paušál zaevidujte opäť do evidencie záväzkov.

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky a tlačidlom Pridaj, pridajte nový záväzok,
 • vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko a doplňte Predmet fakturácie,
 • V poli Základ kliknite na R. Vo formulári v riadku pre 20% DPH doplňte sumu mesačného paušálu.Splátku telefónu doplňte do N – sadzby DPH. Vyplnený formulár uložte.

 • Na záložke Zápis do v poli Stĺpec PD kliknite na tlačidlo R. Vo formulári rozúčtujte sumu z pohľadu dane z príjmov. Tlačidlom Oprav vstúpte na zápis a vo formulári opravte sumu za mesačný paušál a Stĺpec PD vyberte Výdavok za služby. Formulár uložte. Kliknite na Pridaj. Vyplňte sumu za mesačnú splátku telefónu a vyberte Stĺpec PD Výdavok za zásoby. Formulár uložte.

 • Vo formulári záväzku bude v poli % DPH, Stĺpec PD prípadne v Členení uvedený Rozpis. Vyplnený záväzok uložte tlačidlom OK.

 • Po uložení záväzku je zobrazený formulár Záznam DPH – Pridaj, v ktorom je doplnený Oddiel KV – B2. Formulár evidencie DPH uložte tlačidlom OK.

Úhradu faktúry zaúčtujte v peňažnom denníku.

 • V časti Banka zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • v poli Uhrádzaný doklad tlačidlom s tromi bodkami vstúpte do záväzkov a vyberte uhrádzanú faktúru,
 • formulár Úhrada dokladu potvrďte OK,
 • údaje z došlej faktúry sú načítané do výdavkového dokladu a doklad uložte.

Uhradené mesačné splátky za telefón zaevidujte na prvej faktúre, ktorú evidujete v záväzkoch ako čiastočne uhradenú – ručne.

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky,
 • nastavte sa na konkrétnu faktúru a kliknite na Oprav,
 • na záložke Vyrovnanie kliknite na Pridaj,
 • vo formulári vyplňte Dátum úhrady, Typ vyrovnania vyberte Úhrada a v poli Uhradiť doplňte uhradenú mesačnú splátku za telefón. Vyplnený formulár úhrady a celý záväzok uložte tlačidlom OK.

Rovnakým spôsobom pridávajte čiastočné úhrady dovtedy, kým neuhradíte celkovú sumu
faktúry za nákup mobilu.

Platiteľ DPH je povinný v poslednom zdaňovacom období, v ktorom bol platiteľom DPH (podľa rozhodnutia daňového úradu) zdaniť majetok, pri obstaraní ktorého si daň odpočítal.

Mesačný platiteľ DPH v januári 2020 požiadal daňový úrad o zrušenie registrácie. Daňový úrad určil posledný deň za platiteľa DPH 14.2.2020.
V dlhodobom majetku eviduje osobný automobil, ktorý kúpil v apríli 2017 v sume 23 560,- eur bez DPH. Zároveň eviduje aj zásoby na sklade v sume 1 832,73 eur.

Dlhodobý majetok
▪ DPH vypočítate zo zostatkovej ceny, ktorú overíte na karte majetku na záložke Daňový odpisový plán v stĺpci Zostatková cena. Keďže daňovník ruší registráciu v priebehu roka 2020, použije zostatkovú cenu k 31.12.2019.
▪ Zo zostatkovej ceny vypočítate 20% DPH, 7 362 x 20% = 1472,40 eur.

O vypočítanú sumu DPH, ktorú vrátite daňovému úradu navýšite aj obstarávaciu cenu majetku, na záložke Pohyby majetku tlačidlom Pridaj pohyb.
▪ Typ pohybu vyberte Zvýšenie ceny – Zrušenie registrácie platiteľa DPH.

Zaúčtovanie DPH
▪ Sumu zaúčtujete priamo v evidencii DPH tlačidlom Pridaj, kde vyplňte dátumy, prípadne partnera,
▪ v ďalšom formulári vyberte riadok 03n/04n (Dodanie tovaru a služby v tuzemsku (§ 8 a 9), daňová povinnosť pri zrušení registrácie DPH (§ 81), neovplyvňuje koeficient, vyššia daň) a oddiel KV vyberte Nevstupuje do KV.

Sklad – zásoby
▪ Stav na sklade ku zvolenému dátumu overíte cez Sklad/Skladové karty/Tlač/Stav na sklade. Vo filtri zvoľte nastavte konkrétne kritéria, v našom príklade 14.2.2020 a zvoľte Náhľad.

 • Vo výstupnej zostave bude zobrazená celková skladová cena, ktorú evidujete na sklade ku zvolenému dátumu.
 • Z tejto sumy vypočítate 20% DPH, v našom príklade zo sumy 1 832,73 x 20% = 366,55 eur.

Zaúčtovanie DPH
▪ Sumu zaúčtujete priamo v evidencii DPH tlačidlom Pridaj, kde vyplňte dátumy, prípadne partnera,
▪ v ďalšom formulári vyberte riadok 03n/04n a oddiel KV vyberte Nevstupuje do KV.

Výpočet a zaúčtovanie DPH pri neodpisovanom majetku (nové od 1.1.2020)

Pri zrušení registrácie sa odvádza DPH aj z tovarov, ktoré boli nadobudnuté na iný účel ako na ďalší predaj pričom ich obstarávacia cena je nižšia ako 1 700,- eur vrátane a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Ide o tzv. dlhodobý neodpisovaný majetok, napr. počítač alebo stroj, ktorý sa využíva na podnikanie (nebol kúpený s tým, že sa bude predávať ako zásoba).

Neodpisovaný majetok – PC

Platiteľ DPH má v majetku firmy PC, ktorý kúpil v marci 2018 v sume 1 000,- bez DPH.
DPH sa v tomto prípade vypočíta zo zostatkovej ceny, ktorá sa určí ako pri majetku, ktorý by bol odpisovaný rovnomerne po dobu 4 rokov.

Základom pre výpočet DPH je zostatková cena k 31.12.2019 (ako keby sa majetok odpisoval rovnomerne 4 roky bez ohľadu na zaradenie),
▪ to znamená 1 000 (obstarávacia cena bez DPH) : 4 roky = 250,- eur, čo je ročný odpis. Čiže zostatková cena k 31.12.2019 je 500,- eur (obstarávacia cena 1 000 – 500 odpis za rok 2018 a 2019).
▪ Zo zostatkovej ceny 500,- eur vypočítajte 20% DPH – čo je suma 100,- eur.

Zaúčtovanie DPH
▪ Sumu zaúčtujete priamo v evidencii DPH tlačidlom Pridaj, kde vyplňte dátumy, prípadne partnera,
▪ v ďalšom formulári vyberte riadok 03n/04n a oddiel KV vyberte Nevstupuje do KV.
Jednoduché účtovníctvo a faktúry

Zaplatená DPH a jej preúčtovanie v peňažnom denníku
Po vytvorení výkazu DPH je suma, ktorú máte uhradiť DÚ zaevidovaná aj do evidencie záväzkov. Úhradu daňovej povinnosti zaúčtujte v peňažnom denníku na základe bankového výpisu.
▪ Po úhrade záväzku celá suma DPH vstupuje do stĺpca PD Zaplatená DPH – čo je výdavok neovplyvňujúci základ dane.
▪ Vypočítaná suma DPH zo zásob a z neodpisovaného majetku (PC) má vstupovať do daňových výdavkov. Z toho dôvodu sumu 466,55 eur preúčtujete cez Interný doklad do stĺpca Ostatné výdavky ovplyvňujúce základ dane.

Ak platiteľ dane odpočítal DPH pomerne (vstupnú sumu DPH krátil koeficientom), zohľadní túto skutočnosť aj pri odvode DPH – pri zrušení registrácie DPH.

Obchod (19)

Dodanie kovového odpadu alebo kovového šrotu tuzemským dodávateľom pre tuzemského odberateľa, pričom sú obidvaja platiteľmi DPH, je od dane oslobodené. Podľa § 69 ods. 12 písm. a) až e) je povinný daň zaplatiť nadobúdateľ – odberateľ.
Dňa 7.7.2016 ste odberateľovi, ktorý je platiteľ DPH predali a vystavili faktúru za kovový šrot podľa § 69 ods. 12 písm. a) až e) v sume 9 895,50 EUR.
• Z hlavného menu v programe vyberte Obchod/Faktúry a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte novú faktúru,
• vyplňte pole Odberateľ, Číslo faktúry a Dátumové polia,
• Typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko a vyplňte Predmet fakturácie.
• Na záložke Položky tlačidlom Pridaj, doplňte fakturovanú položku,
• vyplňte Názov položky, Množstvo, Sadzbu DPH vyberte 0 (Nulová) a doplňte Predajnú jednotkovú cenu,
• na záložke Zápis do vyplňte Stĺpec PD prípadne Členenie,
• Riadok DPH vyberte O (Dodanie služieb podľa osobitných pravidiel § 16 a iné dodania, pri ktorých daň platí príjemca podľa § 69 ods. 2, 9 – 12).
Podľa § 74 ods. 1 písm. k) a § 69 ods. 12 Zákona o DPH musí faktúra obsahovať informáciu, že osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby – „prenesenie daňovej povinnosti“.
• Na záložke Texty v časti Úvod doplňte informáciu napr. Fakturujeme Vám podľa § 69 ods. 12 písm. a) až e),
• v časti Záver doplňte povinnú slovnú informáciu „Prenesenie daňovej povinnosti“.
Vystavenú faktúru uložte tlačidlom OK.
• Po uložení faktúry je zobrazený formulár Záznam DPH – Pridaj, v ktorom je doplnený Oddiel KV – Nevstupuje do KV,
• formulár evidencie DPH uložte tlačidlom OK. Suma faktúry nevstupuje do výkazu DPH ani do kontrolného výkazu.
Úhrada faktúry na bankový účet v účtovnom softvéri ALFA plus:
• Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník,
• v časti Banka zvoľte Príjem,
• vyplňte Dátum vyhotovenia,
• v poli Uhrádzaný doklad kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a vstúpite do evidencie pohľadávok. Nastavte na uhrádzanú pohľadávku a kliknite na Vybrať. Zobrazený formulár Úhrada dokladu uložte tlačidlom OK. Údaje z pohľadávky sú načítané do príjmového dokladu,
• vyplnený formulár uložte tlačidlom OK.

Faktúry za zvolené obdobie zobrazíte výberom z hlavného menu v programe Obchod/Faktúry. Kliknite na Filter/Dátum vyhotovenia. V zobrazenom miniinfe vyberte mesiac marec.

Faktúry za zvolené obdobie zobrazíte výberom z hlavného menu v programe ALFA plus Obchod/Faktúry. Kliknite na Filter/Dátum vyhotovenia. V zobrazenom miniinfe vyberte mesiac marec.

Nastavte sa na konkrétnu faktúru a kliknite na Tlač a vyberte Úhrada faktúry cez ECR

Prijatý preddavok a jeho vyúčtovanie
Postup pre zaúčtovanie prijatého preddavku, faktúry k prijatej platbe a vyúčtovacej faktúry za dodanie tovaru

Odberateľovi ste vystavili preddavkovú faktúru v sume 350,- EUR. Preddavková faktúra bola zaevidovaná do evidencie pohľadávok a uhradená z peňažného denníka. Do 15 dní,
najneskôr do konca mesiaca je povinnosť vystaviť daňový doklad k prijatej platbe na sumu 350,- EUR. Ďalší mesiac odošlete odberateľovi tovar spolu s vyúčtovacou faktúrou, ktorej celková suma je 450,- EUR.

Preddavkovú faktúru v programe ALFA plus vystavte výberom z hlavného menu Obchod/Preddavkové faktúry pomocou tlačidla Pridaj:
– vyplňte Odberateľa a dátumy Vyhotovené a Splatnosť,
– v poli Typ dokladu je Preddavková faktúra,
– vyplňte Predmet fakturácie a v prípade potreby pole Objednávka,
– na záložke Položky pomocou tlačidla Pridaj doplňte fakturovanú položku,
– vyplňte názov položky, množstvo, v poli % DPH ponechajte 20% a sumu zaevidujte s rozpisom na základ a DPH. Položku uložte tlačidlom OK,

– preddavkovú faktúru uložte tlačidlom OK,
– vystavenú preddavkovú faktúru vytlačte kliknutím na tlačidlo Tlač/Preddavková faktúra.

Preddavkovú faktúru odporúčame vytvoriť v rovnakých sadzbách DPH, ako bude končená faktúra. Vytlačená bude v celkovej sume bez DPH a do evidencie pohľadávok bude zaevidovaná v sadzbe DPH N – Neobsahuje a v riadku DPH N – Nevstupuje do DPH.

Úhradu preddavkovej faktúry zaevidujte výberom z hlavného menu Evidencie/Peňažný denník a v časti Banka zvoľte Príjem:
– vyplňte Dátum vyhotovenia a pole Partner,
– v poli Uhrádzaný doklad kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a vstúpte do evidencie pohľadávok.
– Nastavte sa na preddavkovú faktúru a kliknite na tlačidlo Vybrať, vo formulári Úhrada dokladu je v časti Uhradiť doplnená suma preddavkovej faktúry, formulár uložte tlačidlom OK,
– údaje z preddavkovej faktúry sa preniesli do príjmového dokladu, ktorý potvrďte tlačidlom OK.

V prípade, že neevidujete preddavkové faktúry v programe, je potrebné celú sumu preddavku smerovať v príjmovom doklade pri úhrade do sadzby DPH N – Neobsahuje a riadku DPH N – Nevstupuje do DPH.

Na základe prijatej úhrady vystavte faktúru – daňový doklad k prijatej platbe, ak dodávka tovaru nebola zrealizovaná, alebo rovno vyúčtovaciu faktúru, ak bola zrealizovaná. Faktúru k prijatej platbe vystavte výberom z hlavného menu Obchod/Faktúry:
– v zozname faktúr kliknite na šípku na tlačidle Kópia a vyberte Kópia z preddavkovej faktúry a vstúpte do preddavkových faktúr. Nastavte sa na konkrétnu preddavkovú faktúru a kliknite na tlačidlo Vybrať,
– zobrazenú otázku Chcete tento doklad aj pridať medzi prepojené doklady? potvrďte tlačidlom Áno,
– údaje z preddavkovej faktúry sa doplnili do faktúry,
– v prípade potreby opravte dátumy Vyhotovené, Splatnosť a dátum DVDP doplňte podľa skutočnosti, kedy bola prijatá platba na bankový účet,
– na záložke Vyrovnanie je doplnená úhrada z preddavkovej faktúry,
– faktúru uložte tlačidlom OK,

– v zobrazenom formulári Záznam DPH – Pridaj je doplnený Oddiel KV – A1,
– formulár uložte tlačidlom OK,

– faktúru k prijatej platbe vytlačte kliknutím na tlačidlo Tlač/Faktúra.

Keďže pri úhrade preddavku bola celá suma tovaru (s DPH) zaúčtovaná do stĺpca PD Príjem za tovar, je potrebné preúčtovať sumu DPH zo stĺpca Príjem za tovar do stĺpca Prijatá DPH.
Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník a v časti Interný doklad zvoľte Príjem:
– vyplňte Dátum vyhotovenia a pole Partner,
– v poli Stĺpec PD vyberte Príjem za tovar,
– v poli Základ kliknite na tlačidlo R (Rozpis) a vo formulári Rozpis sumy doplňte sumy,

– v časti pre 20% sadzbu DPH doplňte do poľa Spolu sumu preddavkovej faktúry s rozpisom na základ
a DPH a v časti so sadzbou DPH – N doplňte do poľa Spolu sumu preddavkovej faktúry s mínusom,
– formulár uložte tlačidlom OK,

– v poli Základ je uvedená suma s mínusom a v poli DPH je tá istá suma s plusom,
– na záložke Zápis do voľbu DPH odznačte, a to z dôvodu, že suma DPH bola uplatnená pri vystavení faktúry k prijatej platbe,
– interný doklad uložte tlačidlom OK,
– zobrazenú otázku Uložiť záznam? Suma je rovná 0. Ste si istý, že chcete takýto doklad uložiť? potvrďte tlačidlom Áno.

– Nakoniec vystavte vyúčtovaciu faktúru, ktorej celková suma je vyššia ako suma preddavkovej faktúry. Z hlavného menu v programe vyberte Obchod/Faktúry:
– nastavte sa na faktúru k prijatej platbe a kliknite na tlačidlo Kópia a údaje z faktúry k prijatej platbe sa doplnia do faktúry,
– upravte sumu pôvodnej položky, prípadne doplňte novú položku a vyfakturovaný preddavok zadajte ako ďalšiu položku do faktúry mínusovou sumou,
– otázku Uložiť záznam? Predajná jednotková cena by mala byť kladná potvrďte tlačidlom Áno a faktúru uložte tlačidlom OK,

– vo formulári Záznam DPH – Pridaj smeruje je doplnený Oddiel KV – A1,
– formulár uložte tlačidlom OK,

– vyúčtovaciu faktúru vytlačte kliknutím na tlačidlo Tlač/Faktúra.

Vyúčtovaciu faktúru uhraďte výberom z hlavného menu v programe Evidencie/Peňažný denník a v časti Banka zvoľte Príjem:
– vyplňte Dátum vyhotovenia a pole Partner,
– v poli Uhrádzaný doklad kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a vstúpte do evidencie pohľadávok. Nastavte sa na vyúčtovaciu faktúru a kliknite na tlačidlo Vybrať,
– vo formulári Úhrada dokladu je v časti Uhradiť doplnená suma faktúry, formulár uložte tlačidlom OK,
– údaje z vyúčtovacej faktúry sa preniesli do príjmového dokladu, ktorý potvrďte tlačidlom OK.

Vystavenie faktúry s tuzemským prenosom daňovej povinnosti

Od 1.1.2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 222/2004 Z . z. o dani z pridanej hodnoty, ktorá okrem iného priniesla zmeny aj v tuzemskom prenose daňovej povinnosti. Podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona sa vypúšťa podmienka platná pre prenos daňovej povinnosti, ktorou bola suma základu dane vo výške 5 000 EUR pri predaji obilnín a kovových predmetov. (Pri mobilných telefónoch a integrovaných obvodoch limit základu dane 5 000 EUR a viac zostáva zachovaný).

Odberateľovi – platiteľovi DPH – ste vystavili faktúru za predaj 86 kg pšenice v cene 1,50 EUR/1 kg.

 

Z hlavného menu účtovného softvéru ALFA plus vyberte Obchod/Faktúry a pridajte nový doklad:

 • vyplňte odberateľa, číslo faktúry a dátumy,
 • Typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemský prenos daňovej povinnosti – § 69,
 • vyplňte Predmet fakturácie,
 • na záložke Položky pridajte fakturovanú položku,
 • % DPH je 0,
 • Riadok DPH je O – Dodanie služieb podľa osobitných pravidiel § 16 a iné dodania, pri ktorých daň platí príjemca podľa § 69 ods. 2, 9 -12,
 • položku uložte,

Podľa § 74 ods. 1 písm. k) a § 69 ods. 12 Zákona o DPH musí faktúra obsahovať slovnú informáciu, že osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby – „prenesenie daňovej povinnosti“.

 

 • na záložke Texty v časti Záver doplňte informáciu „Prenesenie daňovej povinnosti“,
 • faktúru uložte.
 • Vo formulári DPH doplňte ďalšie údaje tlačidlom Oprav,
 • v strednej časti zakliknite voľbu Dodanie tovaru, pri ktorom sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia (§ 69 ods. 12, písm. f) až i) a zobrazené upozornenie so znením zákona potvrďte,
 • v ďalšej časti vyplňte Číselný kód tovaru, Množstvo tovaru a Mernú jednotku,
 • vo vrchnej časti Oddiel KV DPH vyberte A2 a formuláre uložte.

Druh tovaru sa vypĺňa iba v prípade fakturovania mobilných telefónov a integrovaných obvodov.

 

Od verzie Alfy plus 9,50 je vo výstupnej zostave faktúry sumár platby uvedený ako Prenos DP.

 

Príklad:
Dňa 20.01.2015 ste ako platiteľ DPH v SR, vystavili nezdaniteľnej osobe (občanovi) s bydliskom v Českej republike, faktúru za elektronickú službu (§ 68 zákona o DPH č. 222/2004 Z. z.). Miestom dodania služby je miesto, kde má občan bydlisko (§ 16 ods. 14. zákona o DPH). V danom príklade je miestom dodania služby Česká republika (štát, v ktorom je príjemca služby usadený).

V tomto prípade máte 2 možnosti:
1. Ako zdaniteľná osoba sa zaregistrujete v štáte, v ktorom má príjemca služby – občan – trvalý pobyt, sídlo alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. V uvedenom príklade sa zaregistrujete v štáte Česká republika a faktúru vystavíte s takou sadzbou DPH a s takými náležitosťami faktúry, aké sú platné pre legislatívu štátu Česká republika. Daň z vystavenej faktúry odvediete v Českej republike.
2. Ako zdaniteľná osoba so sídlom v SR využijete možnosť osobitnej úpravy (zjednodušeného režimu DPH) pre vybrané služby podľa § 68 – tzv. Mini One Stop Shop. V uvedenom prípade sa bude za štát identifikácie, v ktorom budete mať ako zdaniteľná osoba povolenie na osobitný režim, pokladať Slovenská republika. Aj v tomto prípade faktúru vystavíte s takou sadzbou DPH a s takými náležitosťami faktúry, aké sú platné pre legislatívu štátu Česká republika. Daň z vystavenej faktúry odvediete v Slovenskej republike.

V programe ALFA plus je možné vyhotoviť faktúru so sadzbou DPH platnou v danom štáte EÚ. Faktúra vystavená v programe ALFA plus obsahuje náležitosti, ktoré sú vo väčšine prípadov jednotné s legislatívou iných členských štátov EÚ. V prípade, že niektorá z krajín EÚ požaduje uvádzať v náležitostiach faktúry ďalšie údaje, tieto je potrebné do vystavenej faktúry doplniť ručne.

V nižšie uvedenom postupe si ukážeme vystavenie faktúry zdaniteľnou osobou pre občana s bydliskom v Českej republike. Zdaniteľná osoba využila osobitnú úpravu, tzv. Mini One Stop Shop a štátom identifikácie pre zjednodušený režim DPH je Slovenská republika.
– Z hlavného menu v programe vyberte Obchod/Faktúry a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte novú faktúru,
– vyplňte pole Odberateľ a Dátumové polia,
– Typ dokladu vyberte Faktúra – EÚ služba – § 68,
– v poli Sadzba DPH uveďte sadzbu DPH, ktorá je platná v štáte príjemcu služby, t.j. v štáte, v ktorom má občan – príjemca služby – trvalý pobyt, sídlo alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava (Česko=21 % DPH),
– vyplňte Predmet fakturácie,
– na záložke Položky pridajte položku pomocou tlačidla Pridaj,
– vyplňte pole Názov položky, Množstvo, Sadzbu DPH ponechajte N (Neobsahuje) a doplňte Predajnú jednotkovú cenu,
– na záložke Zápis do vyplňte Stĺpec PD a Členenie,
– Riadok DPH je N (Nevstupuje do DPH),
– formulár potvrďte tlačidlom OK,

– faktúru potvrďte tlačidlom OK,
– do evidencie pohľadávok bude faktúra zapísaná v sadzbe DPH N (Neobsahuje), s riadkom DPH N (Nevstupuje do DPH),

– vyhotovenú faktúru vytlačte potvrdením tlačidla Tlač/Faktúra,
– celková suma faktúry sa rozpočíta v tlačovej zostave faktúry na základ a DPH, podľa sadzby DPH zadanej v poli Sadzba DPH.

V evidencii faktúr a v evidencii pohľadávok zostane faktúra zaevidovaná v sadzbe DPH – N (Neobsahuje), s riadkom DPH – N (Nevstupuje do DPH).
Aby ste mali prehľad o sadzbách DPH použitých pre tlač faktúr s typom dokladu – EÚ služba – § 68, môžete v evidencii faktúr zapnúť použitím pravého tlačidla myši – voľba – Výber stĺpcov – zobrazovanie stĺpca Sadzba DPH v % (§ 68).

Vďaka vyfiltrovaniu faktúr za konkrétnu sadzbu DPH, príp. štát odberateľa, získate podklad pre vyhotovenie osobitného daňového priznania. Osobitné daňové priznanie podáte elektronicky cez príslušnú webovú aplikáciu FR SR. Daňové priznanie sa podáva v členskom štáte identifikácie (v našom príklade v SR) za každý kalendárny štvrťrok, a to aj vtedy, ak služby neboli dodané. Daňové priznanie je potrebné podať do 20. dňa po skončení kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa daňové priznanie podáva. Do tohto dňa musí byť vypočítaná daň aj zaplatená. Daň sa považuje za zaplatenú až pripísaním na účet FR SR.

Úhrada odoslanej faktúry v peňažnom denníku
– Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník,
– v časti Banka zvoľte Príjem,
– zadajte Dátum vyhotovenia (v našom príklade 10.02.2015),
– v časti Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie pohľadávok. Nastavte sa na uhrádzanú faktúru a stlačte tlačidlo Vybrať. Údaje z vystavenej faktúry sa doplnia do príjmového dokladu.

Vzhľadom k tomu, že suma uhrádzanej pohľadávky zahŕňa aj sumu DPH v sadzbe DPH, ktorú ste uviedli na faktúre v bunke Sadzba DPH, a táto suma nie je príjmom ovplyvňujúcim základ dane, pri úhrade faktúry je potrebné rozúčtovať sumu úhrady do príjmov ovplyvňujúcich základ dane a do príjmov neovplyvňujúcich základ dane.

V časti Stĺpec PD pomocou tlačidla R (Rozpis) vykonajte rozpis uhrádzanej sumy nasledovne:

Pri rozúčtovaní sumy uhrádzanej faktúry do stĺpcov peňažného denníka vám odporúčame vychádzať zo sumy základu a DPH uvedenej na tlačovej zostave faktúry.
– formulár interného rozúčtovania potvrďte tlačidlom OK,
– príjmový doklad potvrďte tlačidlom OK.

Nové prepojenie

Databázu v Alfe plus s iKROS účtom prepojíte cez Firma/Importy a exporty /Import faktúr z aplikácie iKROS.

 • Prepojenie vytvoríte doplnením emailovej adresy konkrétneho iKROS účtu a kliknutím na Prepoj.
 • Majiteľovi iKROS účtu bude zaslaná emailom žiadosť o prepojenie s Alfou plus, ktoré zrealizuje kliknutím na „Povoliť prepojenie“.
 • V iKROS účte prepojenie overíte cez Nastavenia/Prepojenie s účtovníctvom.
 • V Alfe plus po prepojení s iKROSom bude zobrazené tlačidlo na „Zmeň“.
 • Faktúry vystavené v iKROSe naimportujete cez Obchod/Faktúry/Import dokladov/Import faktúr z iKROSu.
 • Po importe je zobrazená informácia o celkovom počte naimportovaných faktúr.
 • Naimportované faktúry budú vo fakturácií „označené“ napr. žltou farbou.
 • Tieto faktúry je potrebné zapísať aj do evidencie pohľadávok prípadne DPH, cez tlačidlo Zapíš do pohľadávok a DPH.
 • Po naimportovaní do Alfy plus budú faktúry v iKROS účte uzamknuté.

V zozname vystavených faktúr informáciu o úhrade zobrazíte kliknutím na Info a vyberte Vyrovnanie. V zobrazenom miniinfe budú zobrazené doklady, ktorými bola faktúra uhradená.

Zaúčtovanú úhradu je možné overiť aj priamo vo faktúre v záložke Vyrovnanie.

Dodací list vytlačíte aj priamo vo fakturácií. Nastavte sa na konkrétnu faktúru a na tlačidle Tlač kliknite na rozbaľovaciu šípku a z ponuky vyberte Dodací list.

Áno, upomienku vytvoríte výberom z hlavného menu Obchod/Upomienky tlačidlom Generuj. Vytvorenú upomienku vytlačíte tlačidlom Tlač.

Áno. Nastavte sa na konkrétnu faktúru a kliknite na Tlač/Faktúra. Vo formulári kliknite na záložku Nastavenia. V časti Ďalšie nastaveniaTlačiť v jazyku cez rozbaľovaciu šípku vyberte napr. Nemecký alebo Anglický jazyk a zvoľte Náhľad.

Metodické a praktické poznámky k eKase

Projekt ekasa spustený Finančnou správou už v apríli 2019 priniesol povinnosť „online“ prepojenia pre všetkých podnikateľov prijímajúcich platby za tovar a služby v hotovosti. Napriek tomu, že mnohí sa do systému zapojili až od 01.01.2020, ekasa funguje v praxi už vyše roka. Za toto obdobie sa doladila spolupráca medzi Finančnou správou, výrobcami pokladníc a účtovných softvérov a samotnými predajcami. A sú to práve oni, podnikatelia, kto nesie zodpovednosť za správne používanie zariadenia – online alebo virtuálnej registračnej pokladnice.

Ako systém eKasa zmenil evidenciu platieb a vystavovanie pokladničných dokladov? Čo všetko by mal podnikateľ o eKase vedieť? Prinášame vám prehľad tých najdôležitejších pojmov a pravidiel, s ktorými sa pri používaní pokladníc v systéme eKasa klient môžete stretnúť. Pozrite si  ich v Metodických a praktických poznámkach k eKase.

 

Pri vystavení dobropisu je dôležité vybrať správny typ dokladu, ktorý predvolí riadky DPH a dobropisované položky zaevidovať mínusom.

Vystavený dobropis a jeho úhrada

Odberateľovi ste v júni 2018 dodali tovar, na ktorý ste vystavili faktúru – daňový doklad. Časť tovaru Vám odberateľ reklamoval a vrátil späť. Na reklamovaný tovar ste vystavili dobropis v sume -300,- EUR s DPH.

 

Zaevidovanie dobropisu v evidencii faktúr
Z hlavného menu ALFY plus vyberte Obchod/Faktúry a pridajte nový doklad:

 • vyplňte odberateľa, číslo faktúry a dátumy,
 • Typ dokladu vyberte Dobropis – Tuzemsko a vyplňte Predmet fakturácie,
 • na záložke Položky pridajte fakturovanú položku,
 • vyplňte názov položky, množstvo, a predajnú jednotkovú cenu uveďte mínusom,
 • na záložke Zápis do vyberte Stĺpec PD a Členenie,
 • Riadok DPH je doplnený 03o/04o,
 • formulár uložte.

 • na záložke Texty doplňte v časti Úvod informáciu napr.: Dobropisujeme Vám nasledujúci tovar k faktúre číslo:
 • doklad uložte.

 • Na Zázname DPH – Pridaj je doplnený Oddiel KV – C1,
 • v poli P. č. pôvodného dokladu uveďte číslo faktúry, ku ktorej bol dobropis vystavený,
 • formulár evidencie DPH uložte.

Úhrada vystaveného dobropisu v evidencii peňažného denníka

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník,
 • v časti Banka zvoľte Príjem,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • v poli Uhrádzaný doklad tlačidlom  vstúpte do evidencie pohľadávok,
 • vyberte uhrádzaný dobropis,
 • zobrazený formulár Úhrada dokladu uložte tlačidlom OK. Údaje z vystaveného dobropisu sú doplnené do príjmového dokladu,
 • príjmový doklad uložte.

Keďže suma vystaveného dobropisu bola zaúčtovaná ako Príjem – mínusom, suma dobropisu bude z bankového účtu odpočítaná.

Pri vystavení faktúry za službu do krajín EÚ je potrebné vybrať správny Typ dokladu Faktúra – EÚ služba.

Faktúra za službu do členských štátov EÚ

Českému odberateľovi – platiteľovi DPH v ČR, ste dňa 7.5.2018 vystavili ako platiteľ DPH v SR faktúru za prepravu tovaru v sume 1 025,- EUR. Miestom dodania služby je miesto, kde sídli príjemca služby (§ 15 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Vystavenie faktúry

 • Z hlavného menu v programe vyberte Obchod/Faktúry a pridajte nový doklad,
 • vyplňte údaje o odberateľovi a dátumoch,
 • v poli Typ dokladu vyberte Faktúra – EÚ služba a doplňte Predmet fakturácie,
 • na záložke Položky pridajte fakturovanú položku,
 • vyplňte Názov položky, Množstvo a Predajnú jednotkovú cenu,
 • sadzba DPH – % DPH je 0 (nulová),
 • na záložke Zápis do vyplňte Stĺpec PD, prípadne Členenie,
 • Riadok DPH je Osv – Dodanie služieb s miestom dodania v inom členskom štáte pre platiteľa DPH, pri ktorých daň platí príjemca, vstupuje do súhrnného výkazu,
 • položku uložte,

Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty – § 74, je povinnou náležitosťou faktúry slovná informácia o oslobodenom dodaní alebo prenesení daňovej povinnosti.

 

 • na záložke Texty doplňte v časti Záver informáciu „Prenesenie daňovej povinnosti“,
 • vyplnenú faktúru uložte,

 • vo formulári Záznam DPH – Pridaj je zobrazená informácia, že takáto faktúra Nevstupuje do KV a nevykazuje sa ani v daňovom priznaní DPH,
 • suma faktúry vstupuje do súhrnného výkazu,
 • záznam uložte.

 

Import faktúr z Omegy do Alfy plus

Do programu Alfa plus (od verzie 5,50) je možné z programu Omega naimportovať vystavené faktúry tuzemské, zahraničné a vystavené dobropisy. Export – import faktúr je vytváraný v textovom dokumente (txt).
Napr. na ploche monitora vytvorte textový dokument s príponou txt (kliknutím pravého tlačidla myši Nový/Textový dokument).
V programe Omega export vystavených faktúr vytvorte nasledovne:

 • z hlavného menu v programe vyberte Firma/Export v časti Formát Exportu zakliknite Export do textového súboru,
 • vo formulári Export v poli Výstupný súbor vyberte vytvorený textový dokument kliknutím na lupku (napr. pracovná plocha),
 • v poli Co exportovať vyberte Fakturácia,
 • v časti Fakturácia vyberte co má byt exportované (Všetko/Označené/Neoznačené)
 • kliknite na tlačidlo Štart. Zobrazenú otázku „Skutočne chcete exportovať (všetko)“, potvrďte tlačidlom Áno,
 • informáciu o ukončení exportu potvrďte tlačidlom Ok.

V programe Alfa plus naimportujte faktúry nasledovne:

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Pohľadávky,
 • v spodnej časti kliknite na tlačidlo Import faktúr a vyberte Import faktúr z Omegy,

 • v zobrazenom formulári v časti Umiestnenie importného súboru kliknutím na žltú ikonu vyberte cestu k exportnému súboru txt (napr. pracovná plocha),
 • voľba Importované pohľadávky označiť farbou je automaticky zakliknutá. Vyberte farbu, akou budú importované pohľadávky označené. V časti Pohľadávky zapísať do stĺpca PD vyberte konkrétny stĺpec PD,
 • potvrďte tlačidlo Ďalej,

 

 • po dokončení importu sa zobrazí oznam o pocte úspešné naimportovaných pohľadávok a informácia o vykonaní
  kontroly riadkov DPH. Formulár potvrďte tlačidlom Dokonči,
 • v evidencii pohľadávok budú naimportované pohľadávky označené žltou farbou.

V prípade, ak po importe pohľadávok nie je vyplnený Predmet fakturácie je potrebné tento údaj skontrolovať
v programe Omega. Tlačidlom Oprav vstúpte na konkrétny faktúru a údaj skontrolujte v časti Texty/Predmet
fakturácie.

 • Automatický zápis importovaných pohľadávok do evidencie DPH vykonajte kliknutím na tlačidlo Zapíš do DPH,
 • v zobrazenom formulári vyberte farbu naimportovaných pohľadávok a kliknite na tlačidlo Zapíš označené. Po dokončení zápisu do evidencie DPH bude zobrazený oznam o pocte zapísaných záznamov, ktorý potvrďte tlačidlom OK. Upozornenie o kontrole evidencie DPH a kontrolného výkazu potvrďte OK.

Údaje o doplnených oddieloch kontrolného výkazu skontrolujte v programe výberom z hlavného menu Evidencie/DPH.

Nastavte sa na existujúcu faktúru tlačidlom Oprav. V ľavom hornom rohu kliknite na Dodávateľ. V poli Číslo účtu pomocou rozbaľovacej šípky vyberte druhý bankový účet. Faktúru uložte tlačidlom OK.

Áno. Nastavte sa na faktúru a zvoľte Oprav. Na záložke Položky sa nastavte na konkrétnu položku a v pravej časti kliknite na šípku otočenú smerom hore alebo dole (podľa toho akým smerom chcete položku presunúť).

 

Vystavenie faktúry za stavebné práce od 1.1.2017

Novela zákona č. 268/2015 Z. z. o DPH zavádza tuzemské samozdanenie stavebných prác vrátanie dodania stavieb a ich častí. Zoznam stavebných prác, ktorých sa táto zmena dotýka sa nachádzajú v Klasifikácii produkcie v sekcii F.

V praxi to znamená, že faktúra za stavebné práce bude vystavená bez DPH a DPH odvedie Daňovému úradu až odberateľ faktúry.

S účinnosťou od 1.1.2017 daňovník, ktorý vystavuje faktúru za dodanie stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona, má povinnosť uvádzať túto faktúru v kontrolnom výkaze v oddiele A2. Správne smerovanie do oddielu kontrolného výkazu zabezpečí nový typ dokladu, ktorý je zapracovaný od verzie Alfy plus 8.00.

Dňa 30.1.2017 ste odberateľovi vystavili faktúru za stavebné práce „s prenosom daňovej povinnosti“. Suma faktúry je 1 029,45 Eur.

 

 • Z hlavného menu v programe vyberte Obchod/Faktúry a tlačidlom Pridaj, vytvorte novú faktúru,
 • vyplňte pole Odberateľ, Číslo faktúry a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Faktúra – Stavebné práce s prenosom DP – § 69. Zvolený typ dokladu prednastaví na fakturovanej položke % DPH aj riadok DPH a zabezpečí správne smerovanie do oddielu KV A2,
 • vyplňte Predmet fakturácie.

 • Na záložke Položky tlačidlom Pridaj, doplňte fakturovanú položku,
 • vyplňte Názov položky a Množstvo,
 • sadzba DPH je doplnená automaticky programom – 0 (Nula) a riadok DPH je O,
 • doplňte Predajnú jednotkovú cenu,
 • na záložke Zápis do vyplňte Stĺpec PD prípadne Členenie.

Podľa § 74 ods. 1 písm. k) a § 69 ods. 12 zákona o DPH musí faktúra obsahovať informáciu, že osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby („Prenesenie daňovej povinnosti“).

 

 • Na záložke Texty v časti Úvod doplňte informáciu napr. Fakturujeme Vám stavebné práce podľa § 69.
 • V časti Záver pomocou tlačidla s troma bodkami doplňte informáciu „Prenesenie daňovej povinnosti“.

 • Faktúru uložte tlačidlom OK.
 • Po uložení faktúry je zobrazený formulár Záznam DPH – Pridaj, v ktorom je doplnený Oddiel KV – A2. Suma faktúry nevstupuje do výkazu DPH, ale vstupuje do KV A2.

 • formulár evidencie DPH uložte tlačidlom OK.

Ak v programe nevystavujete faktúry, ale vystavené faktúry evidujete len v evidencii pohľadávok rovnako v Type dokladu vyberte Faktúra – Stavebné práce s prenosom DP – § 69. Vybraný typ dokladu automaticky doplní % DPH aj Riadok DPH a zabezpečí správne smerovanie do oddielu kontrolného výkazu A2.

Všeobecné otázky (9)

Odporúčanú konfiguráciu pre korektné fungovanie Alfa plus overíte na tejto stránke.

Nový číselný rad vytvoríte cez menu Firma/Nastavenia/Číslovanie dokladov.

Videonávod ohľadom vytvorenia nového číselného radu si pozrite na našej stránke v časti Všeobecné/Číslovanie dokladov.

V zozname faktúr kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte Export údajov/Na obrazovku. Zobrazenú výstupnu zostavu môžete cez Súbor vytlačiť, prípadne exportovať napr. do Excelu alebo Textového súboru.

Údaj “Vyhotovil” a “Schválil”zmeníte cez menu Firma/Nastavenia/Užívatelia a prístupové práva.

Vo formulári tlačidlom Oprav vstúpte na konkrétneho užívateľa. Na záložke Nastavenia v časti Vyhotovil/Zaevidoval na nových dokladoch zmeňte Meno a priezvisko. Rovnako môžete meno zmeniť aj na položke Schválil.

Zálohu účtovníctva vytvoríte výberom cez menu Firma/Archivácia.

Videonávod ohľadom vytvorenia zálohy jednoduchého účtovníctva v Alfe plus si pozrite na našej stránke, v časti Archivácia a obnovenie účtovníctva.

Zobrazenie a presúvanie stĺpcov v evidenciách

V Alfe plus môžete zobraziť rôzne stĺpce, ktoré potrebujete vidieť pri vstupe do konkrétnej evidencie. Stĺpce, ktoré nevyužívate môžete naopak vypnúť.

Zobrazenie stĺpca Partneri v peňažnom denníku.

 •  V peňažnom denníku v zozname zaúčtovaných dokladov kliknite pravým tlačidlom myši,
 • zvoľte Vyber stĺpcov,
 • stĺpce, ktoré sú zakliknuté sú už v evidencii zobrazené, v prípade potreby ich môžete vypnúť,
 • zakliknite Partner a formulár uložte tlačidlom OK,

 • stĺpec Partner bude v peňažnom denníku zobrazený.

Môže sa stať, že zobrazené stĺpce v evidencii chcete presunúť na iné miesto, ako je miesto nastavené programom. V evidencii záväzkov sa na konci formulára nachádza stĺpec s názvom Predmet fakturácie. Ak pri evidovaní záväzkov chcete mať prehľad o predmete faktúry, môžete tento stĺpec pre uľahčenie práce presunúť napríklad vedľa stĺpca Partner alebo na iné ľubovoľné miesto.

Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky:

 • vyhľadajte stĺpec s názvom Predmet fakturácie,
 • kliknite ľavým tlačidlom myši do bunky nad názvom stĺpca Predmet fakturácie. Ľavé tlačidlo myši stále držte a presuňte stĺpec vedľa Partnera alebo na iné ľubovoľné miesto,
 • pri presúvaní stĺpca sa zobrazia na určenom mieste dve pomocné šípky smerujúce k novému umiestneniu,

 • ľavé tlačidlo myši pustite a stĺpec sa presunie.

 

Rovnakým spôsobom môžete presúvať stĺpce vo všetkých evidenciách v programe.

 

Nastavenie práv urobíte cez menu Firma/Nastavenia/Užívatelia a prístupové práva.

V zobrazenom formulári tlačidlom Oprav vstúpte na konkrétneho užívateľa, ktorému chcete zmeniť resp. upraviť práva. Na záložke Prístup k modulom v časti Prístupové právanastavte práva pre konkrétnu evidenciu.

V tomto prípade načítajte do Alfy plus licenčný súbor. Aktuálnu licenciu získate v Zóne pre klienta, odkiaľ si ju prepošlete na Vašu emailovú adresu. Presný návod ako postupovať si pozrite tu.

McAfee možnosť pre nastavenie výnimiek zapracovali až v najnovšej verzii a preto je potrebné aby ste mali nainštalovanú najnovšiu verziu programu McAfee. V starších verziách toto nastavenie nie je podporované a nie je možné ho vykonať.
Postup na nastavenie výnimiek:
1) Spustite program McAfee
2) Potvrďte voľbu Virus and Spyware Protection

3) Potvrďte voľbu Real Time Scanning

4) Potvrďte voľbu Excluded Files

5) Pomocou tlačidla Add file vyhľadajte aplikáciu FBServer.exe a ALFAplus.exe a pridajte ich do zoznamu výnimiek.

6) Reštartujte PC aby sa zmena prejavila.

Sklad (7)

Voľbu vypnete/zapnete výberom z hlavného menu Sklad/Sklady. Nastavte sa na konkrétny sklad a kliknite na Oprav. Na záložke Nastavenia v časti Režim práce, odkliknite alebo zakliknite voľbu Množstvo na sklade môže ísť do mínusu.

Výberom z hlavného menu v programe Sklad/Skladové karty kliknutím na tlačidlo Pohyby(v spodnej časti formulára).

V skladových kartách kliknite na Filter a vyberte Sklad. V zobrazenom miniinfe vyberte konkrétny sklad.

Nastavte sa na konkrétnu výdajku a kliknite na Tlač. Zo zoznamu vyberte Bloček z ECR.

Nastavenie objednávok

Pred samotnou prácou s objednávkami odporúčame vykonať súvisiace nastavenia cez menu Firma  – Nastavenie – Všeobecné nastavenia – záložka Objednávky:

 • Rezervácia došlých objednávok: zadáva sa tu počet dní, podľa ktorého sa vyplní dátum rezervácie na došlej objednávke, t.j. koľko dní od dátumu vyhotovenia sa budú rezervovať položky na danej objednávke (dátum rezervácie sa automaticky vyplní na objednávke iba v prípade, že je zapnutá voľba Došlá objednávka je zároveň rezerváciou tovaru).
 • Tlačidlo Prepočet objednávok slúži na spustenie prepočtu všetkých došlých aj odoslaných objednávok zaevidovaných vo Fakturácii (využitie napr. pri výpadku el. prúdu). Prepočíta pripravené, rezervované a dodané množstvá na objednávkach a pridelí im správne označenie podľa stavu vybavenosti (vybavená, čiastočne vybavená, pripravená na odber,…, atď.).
 • Došlá objednávka je zároveň rezerváciou tovaru: tu sa nastavuje, že každá došlá objednávka bude zároveň rezerváciou. Pričom dátum rezervácie sa na konkrétnej objednávke vyplní podľa nastavenia v záložke Rezervácia došlých objednávok.
 • Rezervovať možno iba zásobu na sklade: rezervuje sa maximálne také množstvo tovaru, aké je na sklade (zásoba na sklade).
 • Automaticky prepočítať objednávky: slúži ako nastavenie na automatické prepočítanie objednávok hneď po vytvorení/oprave objednávky alebo vytvorení/oprave pohybu na sklade. Ak voľbu vypnete, program nebude automaticky prepočítavať objednávky, ani prideľovať označenie aktuálneho stavu vybavenosti.

TIP: Prepočet objednávok môžeme spustiť aj ručne vo Fakturácií – Došlé objednávky, záložka Funkcie – Ďalšie funkcie – Prepočet zobrazených objednávok.

 • Automatické vybavenie služieb a voľných položiek: zabezpečí atutomatické vybavenie (pridelenie označenia Vybavená uvedeným položkám), ak všetky skladové položky v danej objednávke budú vybavené.

V menu Firma  – Nastavenie – Všeobecné nastavenia – Sklad sa nachádza:

 • Množstvo na sklade môže ísť pod rezervovaný stav: ak je nastavená automatická rezervácia na došlej objednávke, prípadne ak sa rezervácie zadávajú ručne, tak táto voľba umožní robiť výdaj zo skladu pod rezerváciu, tzn. že sa bude daná rezervácia ignorovať. V prípade, že chcete zachovať rezerváciu v objednávke zadaného množstva položky na sklade, odporúčame voľbu nechať vypnutú.

Došlé objednávky

Objednávky sa evidujú cez menu Fakturácia – samostatne DošléOdoslané.

 PRÍKLAD: Spoločnosť Kros, a.s. dňa 10.07.2013 dostala objednávku na 500 balíkov kancelárskeho papiera. Objednávku zaevidujeme do Fakturácie – Došlé objednávky.

 

K dátumu zaevidovania objednávky, bola na sklade potrebná zásoba požadovaného tovaru – došlá objednávka dostala automaticky príznak „pripravená na odber“. Následne dňa 15.07.2013 môžeme vystaviť faktúru v menu Fakturácia – Odoslané faktúry ako kópiu z Došlej objednávky.

Z faktúry je automaticky vygenerovaná výdajka zo skladu, na základe ktorej dostane objednávka príznak „vybavená“.

POZOR: Aby príjemka/výdajka vybavila odoslanú/došlú objednávku je potrebné, aby na obidvoch dokladoch bol rovnaký partner z číselníka partnerov a rovnaké položky zo skladu.

Na došlých objednávkach sa sledujú stavy:

 1. vybavenosti, ktoré sa prideľujú podľa vytvorených výdajok,
 2. pripravenosti, ktoré sa prideľujú podľa vytvorených príjemok na sklad.

 

TIP: Stavy vybavenosti sa zobrazujú v stĺpci Stav v evidencii došlých objednávok vo Fakturácii. Ako pomôcka slúži Legenda v bočnom paneli zoznamu objednávok.

Zaevidovaná  – bez grafického označenia. Tento príznak dostane objednávka automaticky po zaevidovaní, ak sa požadovaný tovar nenachádza v zásobe na sklade.

Čiastočne vybavená – ak je na objednávke aspoň jedna položka úplne vybavená (je vytvorená výdajka zo skladu na celé objednané množstvo aspoň jednej skladovej položky).

Vybavená – ak sú na objednávke všetky položky úplne vybavené, tzn. všetky majú príznak Vybavená (bola vytvorená výdajka zo skladu na všetky položky danej objednávky v celkovom množstve).

Rezignovaná – ak nie je objednávka na 100 % vybavená a nevybavené položky už nebudú dodané, môžeme objednávku rezignovať (záložka Funkcie – Ďalšie funkcie – Zmeň stav na rezignovanú). Na takejto objednávke zostane pôvodná prepojenosť s pohybmi na sklade zachovaná. To znamená, ak bola niektorá položka napr. čiastočne vybavená výdajkou, tak táto výdajka už nevybaví danú položku v inej objednávke. Avšak pri evidovaní ďalších výdajok sa už s rezignovanou objednávkou nebude počítať, nevybavené položky v nej už žiadna ďalšia výdajka nevybaví. Rezignovaná objednávka sa nedá opravovať, iba vymazať, prípadne sa môže vrátiť do pôvodného stavu (Funkcie – Ďalšie funkcie – Zmeň stav na pôvodnú).

Čiastočne pripravená na odber –  objednávka je čiastočne pripravená na odber, ak aspoň jedna položka zadaná na objednávke je v dostatočnom množstve na sklade (ale nie všetky – vtedy by bol príznak „Pripravená na odber“) a zároveň ešte žiadna položka nie je úplne vybavená (vtedy by mala príznak „čiastočne vybavená“). Zjednodušene povedané, ak aspoň jedna položka má príznak Pripravená na odber a zároveň žiadna nemá príznak Vybavená.

Pripravená na odber – ak všetky položky zadané na objednávke sú v dostatočnom množstve na sklade, aby pokryli objednávku. Zároveň ešte žiadna z nich nie je úplne vybavená. Zjednodušene povedané, všetky položky majú príznak Pripravená na odber.

POZOR: Objednávky sa nezapisujú do evidencie účtovných dokladov a zároveň sa k nim automaticky nevytvárajú skladové výdajky/príjemky.

TIP: Pre rýchle overenie, v ktorých objednávkach je konkrétna skladová karta použitá zistíme cez menu Sklad – Skladové karty, na vybranej skladovej karte potvrdíme tlačidlo Info o objednávkach.

PRÍKLAD:

Spoločnosť Kros, a. s. dostala dňa 25.07.2013 objednávku na 500 ks zvýrazňovačov, 800 balíkov kancelárskeho papiera, s dodaním tovaru je spojený aj poplatok za dopravu 5 km. Objednávku zaevidujeme do Fakturácie medzi Došlé objednávky. Keďže k dátumu zadania objednávky nie je na sklade zásoba tovaru v potrebnom množstve, objednávka nedostáva žiadne označenie, je iba „zaevidovaná“.

Následne, po dodaní tovaru našim dodávateľom, zaevidujeme príjemku na sklad. Automatický prepočet objednávok automaticky pridelí objednávke stav „čiastočne pripravená na odber“, pretože pri dvoch položkách z objednávky je už na sklade k dispozícii požadované množstvo.

Aby sa užívateľ mohol rozhodnúť o výbere objednávky, ktrorú chce konkrétnym pohybom vybaviť, je potrebné vytvárať pohyby na sklade ako kópie z objednávok, prípadne do pohybu pridávať položky z vybranej objednávky. Zabezpečí sa tak aj jendoduchosť spätnej kontroly prepojených dokladov.

Na tovar vystavíme výdajku zo skladu cez Sklad – Pohyby na sklade. Položky do výdajky hromadne pridáme cez šípku vedľa tlačidla Pridaj položku a vyberieme Z došlej objednávky – vrátane hlavičky.

Výdajkou zo skladu sa zmenil stav vybranej Došlej objednávky na „vybavená“.

POZOR: Voľné položky alebo služby dostávajú v objednávkach automaticky stav vybavenosti, ak sú všetky položky vybavené.

 

TIP: Zmeniť stav vybavenosti voľných položiek alebo služieb je možné aj ručne priamo v Došlej objednávke cez Špeciálne operácie – Zmena vybavenosti služieb a voľných položiek.

Odoslané objednávky

Systém evidovania a vybavovania Odoslaných objednávok je rovnaký ako pri práci s Došlými objednávkami. V programe Omega ich rovnako evidujeme cez menu Fakturácia – Odoslané objednávky.

TIP: Pre zmenu stavu objednávky je celý objednávkový systém previazaný so skladovou evidenciou, to znamená pohybmi na sklade.

Došlá objednávka je vybavená zaevidovaním výdajky s rovnakým partnerom a tovarom.

Odoslaná objednávka získava príznak vybavenosti po zaevidovaní príjemky s rovnakým partnerom a tovarom

Zoznam fiskalizovaných elektronických registračných pokladníc a fiskálnych tlačiarní pre spoluprácu s programom ALFA PLUS

V programe ALFA PLUS je zapracovaná podpora pre fiskalizované registračné pokladnice a fiskálne tlačiarne
podľa zákona č. 289/2008 o registračných pokladniciach a fiskálnych moduloch.

ON-LINE komunikácia: Pri komunikácií ON-LINE je ECR stále pripojená k počítaču pomocou kábla. Pri predaji sa údaje posielajú do registračnej pokladnice, z ktorej sa následne vytlačí doklad o úhrade. Vnútorná pamäť ECR sa nevyužíva (naprogramované položky na predaj). Príkladom takejto komunikácie za pomoci programu ALFA PLUS je tlač dokladu k výdajke alebo tlač dokladu k faktúre cez ECR.

OFF-LINE komunikácia: Pri komunikácií OFF-LINE sa prenesú položky cez kábel z počítača do ECR. Následne je možné nezávisle od programu ALFA PLUS (bez prepojenia káblom) predávať naprogramované položky zadaním PLU kódu alebo pomocou klávesnice pokladnice. Údaje o predaných položkách je potrebné po pripojení pokladnice k počítaču káblom opäť preniesť do počítača. Z týchto údajov je možné zostaviť výdajku zo skladu. V režime OFF-LINE pracujú všetky nami podporované ECR.

Zoznam fiskálnych tlačiarní:
Od firmy ELCOM, s.r.o. Prešov ELCOM Efox Fiscal Printer
(www.elcom.sk) ELCOM Mini EFox Fiscal Printer
F EURO 500 FP
Od firmy VAROS Trade, s.r.o. Banská Bystrica VAROS FM 4000 Fiscal Printer
(www.varos.sk)

Výberom z hlavného menu Sklad/Skladové karty. V spodnej časti kliknite na Tlač a vyberte Stav na sklade. V zobrazenom formulári na záložke Filter nastavte konkrétne filtre a zvoľte Náhľad.

E-shop INTEO (5)

E-shop INTEO je ideálna voľba pre všetkých, ktorí chcú predávať svoj tovar cez internet. Umožňuje automatický prenos údajov medzi internetovým obchodom a programom.
Vytvorenie a prepojenie E-shopu INTEO
– Z hlavného menu v programe vyberte Firma/Importy a Exporty/Import a Export údajov z/do e-shopu,
– v zobrazenom formulári v časti Prepojenie s e-shopom kliknite na Nové prepojenie.

automaticky je zobrazená internetová stránka https://eshops.inteo.sk/ a nový e-shop vytvorte kliknutím na tlačidlo “Vytvoriť e-shop”.

 

 

Prenos skladových kariet do e-shopu

Po úspešnom prepojení účtovného softvéru ALFA plus s e-shopom vytvorené skladové karty v programe preneste do e-shopu nasledovne:
– Z hlavného menu v programe vyberte Sklad/Skladové karty,
– vo formulári kliknite na Export údajov/Export údajov do e-shopu,
– vo formulári Prenos údajov z/do e-shopu nastavte údaje potrebné pre prenos skladových kariet. V časti Vybrať skladové karty kliknite na tlačidlo Skladové karty.

V zobrazenom formulári označte skladové karty, ktoré chcete preniesť do e-shopu. Kliknite na Funkcie/Označovanie. V zobrazenom filtri kliknutím na šípku smerom dole, zakliknite Označiť zobrazené. Zobrazené skladové karty budú označené žltou farbou. Označiť skladové karty môžete aj ručne, dvojklikom myši v stĺpci Oz.

– Označeným skladovým kartám nastavte príznak e-shop, kliknutím na tlačidlo Nastav príznak e-shop.
– V zobrazenom formulári Nastavenie príznaku e-shop pre označené karty vyberte farbu, ktorou sú skladové karty označené a kliknite na Nastav príznak e-shop.
– Zobrazený oznam o úspešnom dokončení nastavenia príznaku a počte zmenených a nezmenených skladových kariet potvrďte OK.

Nastaviť príznak, aby skladová karta bola odoslaná do E-shopu je možné aj ručne. Priamo vo formulári skladovej karty, v časti E-shop zakliknutím voľby Posielať položku do e-shopu.

– Označené skladové karty, ktoré majú byť odoslané do e-shopu majú v stĺpci E-shop zakliknutú voľbu. V prípade, že stĺpec E-shop vo formulári nie je zobrazený, stĺpec zapnite priamo vo formulári kliknutím na Možnosti/Nastavenie formulára/Nastavenie tabuľky/Stĺpce.
– Zobrazený formulár zatvorte kliknutím na tlačidlo Návrat.

– Vo formulári Prenos údajov z/do e-shopu v časti Prenášať zakliknite Iba zmenené položky alebo Všetky položky.
– V časti Zobrazenie prenášaných položiek kliknutím na tlačidlo Zobraz skontrolujte zoznam skladových kariet, ktoré budú do e-shopu prenesené.
– V časti Aktualizovať je zakliknutá voľba Názov, Cena, Množstvo, Poznámka. Pri spustení prvého prenosu skladových kariet do e-shopu ponechajte zakliknuté všetky možnosti. Pri opakovanom prenose môžete nastaviť voľbu, ktorá bola na skladovej karte zmenená a ktorá sa má v E-shope aktualizovať.
– Prenos skladových kariet do e-shopu spustite kliknutím na tlačidlo Prenes. Zobrazený oznam o prenesení skladových kariet do e-shopu potvrďte tlačidlom Dokonči.

Po prihlásení sa v INTEO kliknite na Produkty. Prenášané položky v e-shope sa nemusia zobraziť ihneď, samotný prenos trvá niekoľko minút a závisí od rýchlosti načítania položiek, množstva prenášaných položiek a tiež od vyťaženosti servera e-shopu.

– Položky prenesené do e-shopu nie sú priradené k žiadnej kategórii, ktorú máte v e-shope vytvorenú, o čom informuje príznak pred názvom „Produkt nie je v systéme nikde priradený“. Nastavte sa na názov položky a kliknite na ľavé tlačidlo myši,
– na záložke Kategórie vyplňte pole Hlavné kategórie a v časti Vyberte kategóriu voľbu zakliknite. Priradené kategórie budú na položke uložené po vyplnení Stručného a Dlhého popisu na záložke Hlavné info.
– Položka zaradená do kategórie má pred názvom modrý príznak.

 

EAN kód produktu je možné zobraziť aj priamo na hlavnej stránke. V e-shope pôjdete cez Nastavenia/Produkty – Všeobecné. V poli Predvolený identifikátor produktov vyberte EAN. V časti Zobraziť indentifikátor produktu zakliknite voľbu, v ktorej časti chcete EAN kód zobraziť napr. Anotácia, Nákupný košík, Produkt, Objednávka. Po vykonaní zmien potvrďte tlačidlo Uložiť.

Od verzie softvéru Alfy plus 6,50 môžete svoj e-shop, ktorý už používate prepojiť so svojím účtovníctvom. Prepojenie umožní automatický prenos údajov medzi internetovým obchodom a programom.
– Z hlavného menu v programe vyberte Firma/Importy a Exporty/Import a Export údajov z/do e-shopu,
– v zobrazenom formulári v časti Prepojenie s e-shopom kliknite na Nové prepojenie.

– automaticky je zobrazená internetová stránka https://eshops.inteo.sk/,
– v časti „Už mám e-shop a chcem ho prepojiť“ vytvorte prepojenie s iným e-shopom, ktorý používate, kliknutím na tlačidlo Prepojiť iný e-shop.

– Kliknutím na tlačidlo Mám iný e-shop je zobrazený formulár Nastavenie iného e-shopu s vygenerovaným jedinečným kľúčom pre konkrétny e-shop,
– po kliknutí na tlačidlo Ako použiť kľúč? súhlasíte s licenčnými podmienkami a zároveň je zobrazená stránka na dokumentáciu k INTEO e-shop API. Vygenerovaný kľúč a link na dokumentáciu API rozhranie je potrebné zaslať programátorovi e-shopu, ktorý do Vášho e-shopu zapracuje potrebné úpravy.

Po úspešnom prepojení e-shopu je v Alfe plus zobrazená informácia Prepojenie s e-shopom bolo úspešné.

 

Viditeľnosť resp. zobrazenie e-shopu nastavíte cez Stránky, kde sa nastavíte na hlavnú kategóriu napr. Titulka. V pravej časti kliknite na Vlastnosti stránky.

Vo formulári Vlastnosti stránky v poli Viditeľnosť vyberte Skryté a zakliknite voľbu “Zobraziť chybu Stránka nebola nájdená”. Vykonané zmeny potvrďte tlačidlom Uložiť.

Inštalácia (5)

V prípade, že chcete aktivovať licenciu programu Alfa plus vyžaduje si to internetové pripojenie. V prípade, že na počítači nie je, program vypíše oznam „Nie je pripojenie na internet“.

V tomto prípade použite USB kľúč a licenciu aktivujte na počítači, kde je internetové pripojenie.

 1. Sprievodca aktiváciou licencie
 • Priamo v programe cez Program/Licencia – Aktivovať sa spustí sprievodca aktiváciou licencie,
 • postupujte tlačidlom Ďalej.

 • Zasuňte USB kľúč do vášho počítača a v ďalšom kroku cez tlačilo Vyhľadať – vyberte cestu k USB kľúču (napr. F:),
 • Na USB kľúči sa vytvorí priečinok Aktivácia Kros, ktorý obsahuje súbor Aktivácia.exe.

 • v poslednom kroku je uvedené, aby ste zobrali USB kľúč s licenciou a aktivovali ju na počítači, kde je internet.
 • V tomto kroku si môžete zobraziť aj Návod ako postupovať., ktorý je ďalej aj v tomto postupe.

       2.    Aktivácia licencie na počítači, kde je internet

 • pripojte USB kľúč s údajmi pre aktiváciu licencie k akémukoľvek počítaču s internetom,
 • otvorte priečinok Aktivácia KROS a dvojklikom spustite súbor Aktivácia.exe.
 • automaticky sa spustí aktivácia licencie. Sprievodcu ukončíte tlačidlom Ok.              Aktivácia licencie na počítači, kde je Alfa plus
  • USB kľúč pripojte naspäť do počítača, kde potrebujete aktivovať program,
  • spustite program Alfa plus a v zobrazenom okne bude automaticky vyplnené Vaše licenčné číslo a názov inštalácie,
  • následne kliknite na tlačidlo Vyhľadať priečinok,
  • vyhľadajte USB kľúč, na ktorom vyberte priečinok Aktivácia KROS a potvrďte tlačidlom OK.

3.      Aktivácia licencie na počítači, kde je Alfa plus

 • USB kľúč pripojte naspäť do počítača, kde potrebujete aktivovať program,
 • spustite program Alfa plus a v zobrazenom okne bude automaticky vyplnené Vaše licenčné číslo a názov inštalácie,
 • následne kliknite na tlačidlo Vyhľadať priečinok,
 • vyhľadajte USB kľúč, na ktorom vyberte priečinok Aktivácia KROS a potvrďte tlačidlom OK,
 • program sa spustí a licencia bude aktivovaná.

 

Licenciu je potrebné aktualizovať raz za 30 dní. 7 dní pred skončením 30 dňovej lehoty Vás program bude o tom informovať. V tomto prípade je potrebné znovu vykonať tento postup a teda overiť licenčné číslo na počítači, kde je internet.

Pozor! Použite rovnaký USB kľúč, na ktorom bola vykonaná prvotná Aktivácia Kros.

Pozor! Ak sa aktualizácia neoverí do 30 dní, program sa dostane do demo režimu.

 

4. Uvoľnenie licencie

Pri uvoľnení licencie postupujte rovnako (bod. 1, 2. ) bod č. 3 už nie je potrebné urobiť.

 

 

 

Áno. Ďaľšiu inštaláciu vykonáte rovnakým spôsobom ako ste vykonali prvú inštaláciu programu ALFA plus. Ak už máte v počítači nainštalovaný program ALFA plus, počas ďalšej inštalácie sprievodca v prvom kroku ponúkne dve možnosti: Aktualizácia (oprava existujúcej verzie) alebo Nová inštalácia. Po potvrdení voľby „Nová inštalácia“ bude program nainštalovaný na nové miesto s označením priečinka ALFA plus2 (C:\Program files (x86)\KROS\ALFA plus2).

Aby program správne fungoval, je potrebné zabezpečiť minimálnu konfiguráciu operačného systému Windows, ktorej súčasťou sú aktualizácie .NET Framework 4.7.

Pokiaľ nemáte spustené automatické aktualizácie vo vašom počítači, môžete si nainštalovať aktuálnu verziu Microsoft .NET Framework priamo z internetu.

Inštalačný súbor Microsoft .NET Framework 4.7 stiahnete zo stránky ->

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55167

 

 

Áno môže. Pri nesplnení minimálnej konfigurácie môžu nastať komplikácie pri prechode na vyššie verzie programu ALFA plus. Pred novou inštaláciou alebo pred aktualizáciou na vyššie verzie si overte technické parametre vo svojom počítači tu: https://www.kros.sk/alfa-plus/podpora/odporucana-konfiguracia

Inštalácia do nového PC

Ak potrebujete program nainštalovať do nového PC postupujte nasledovne:

 • v novom PC nainštalujte aktuálnu verziu ALFA plus stiahnutím z našej stránky www.kros.sk/aktualizacie. Program bude nainštalovaný ako demoverzia.
 • Pri prvom spustení Alfy plus je zobrazený formulár, kde doplňte svoje licenčné číslo. Názov inštalácie je doplnený automaticky. Kliknite na Aktivovať.

Licenčné číslo nájdete v Zóne pre klienta v časti Vaše produkty.

 

Obnovenie účtovníctva:

 • údaje s účtovníctvom nájdete v pôvodnom PC cez Tento PC/lokálny disk C: /Alfa plus v adresári DATA. Tento adresár skopírujte do nového PC na rovnaké miesto Tento PC/lokálny disk C: /Alfa plus,
 • po spustení Alfy plus konkrétne účtovníctva pripojte cez Firma/Zoznam firiem tlačidlom Pripoj.

Ak v pôvodnom PC už nebudete Alfu plus používať uvoľnite licenciu, aby ste mohli využiť inštaláciu do ďalšieho PC. Licenciu uvoľníte priamo v programe cez Program/Licencia – Uvoľnenie licencie.

Tlač (3)

Cenovky vytlačíte výberom z menu Sklad/Skladové karty. Kliknite na Tlač a vyberte Cenovky.

Výkaz DPH a KV vytvoríte cez menu Firma/Daňové priznania, výkazy a závierka, kde vyberte Daňové priznanie k DPH alebo Kontrolný výkaz DPH.

Výkazy je možné vytvoriť aj cez menu Evidencie/DPH. Kliknite na Tlač a vyberte Daňové priznanie k DPH alebo Kontrolný výkaz DPH.

Tlač PDF dokumentov z programov Alfa Plus a Taxa zabezpečuje program Adobe Reader, ktorý je štandardnou súčasťou počítačov s operačným systémom Windows.
Po vytvorení daňového priznania k dani z príjmov a otvorení vo formáte PDF, sa daňovníkovi dokument zobrazil prázdny (údaje sa nenačítali) alebo sa zobrazila chybová hláška oznamujúca, že táto verzia dokumentu nie je podporovaná.

TAXA

V tomto prípade je potrebné vstúpiť do nastavení Adobe Readeru a povoliť tlač dokumentov s platnou certifikáciou.

Na pracovnej ploche počítača dvojklikom spustíte Adobe Acrobat Reader:

 • v ľavom hornom menu vyberte na Úpravy,
 • následne zvoľte možnosť Predvoľby, v otvorenej tabuľke Zabezpečenie (zvýšené) a v širšej časti tabuľky nastavte nasledovné:
 • po spustení Taxi sa predvolené nastavenia prenesú aj do PDF formuláru a daňové priznania budú vytlačené.

ALFA PLUS

Pre správnu tlač  daňových priznaní v Alfa Plus doporučujeme nastaviť cestu k Acrobat Readeru. Cestu nastavíte cez:

 • Program/Prispôsobiť/Tlač kde zadáte cestu k Acrobat Readeru:

EKASA (1)

Metodické a praktické poznámky k eKase

Projekt ekasa spustený Finančnou správou už v apríli 2019 priniesol povinnosť „online“ prepojenia pre všetkých podnikateľov prijímajúcich platby za tovar a služby v hotovosti. Napriek tomu, že mnohí sa do systému zapojili až od 01.01.2020, ekasa funguje v praxi už vyše roka. Za toto obdobie sa doladila spolupráca medzi Finančnou správou, výrobcami pokladníc a účtovných softvérov a samotnými predajcami. A sú to práve oni, podnikatelia, kto nesie zodpovednosť za správne používanie zariadenia – online alebo virtuálnej registračnej pokladnice.

Ako systém eKasa zmenil evidenciu platieb a vystavovanie pokladničných dokladov? Čo všetko by mal podnikateľ o eKase vedieť? Prinášame vám prehľad tých najdôležitejších pojmov a pravidiel, s ktorými sa pri používaní pokladníc v systéme eKasa klient môžete stretnúť. Pozrite si  ich v Metodických a praktických poznámkach k eKase.

 

Previous

Next

KROS