Menu

Koniec roka sa blíži. Ste pripravení?

V závale kontrolných výkazov a jeho noviniek sa pomaly ale isto približujeme k novému roku. S tým súvisí okrem stanovenia si novoročných predsavzatí aj zhodnotenie roku predchádzajúceho. Pozrieme sa ako sme hospodárili, koľko sme minuli, koľko ušetrili, a  posúdime, kde si môžeme povoliť, alebo utiahnuť opasok. Pre účtovníkov to však znamená „opakovanie si matematiky“, študovanie legislatívnych zmien, hŕbu papierov a kontrolu celého účtovníctva. Ale ako začať? Ktoré výkazy podať? Ako ich skontrolovať? Aké novinky platia na tento rok? Ste naozaj pripravení na koniec roka? To sú otázky, na ktoré dostanete odpoveď v tomto článku. Tak skontrolujme aj tú úplne poslednú zásuvku, či tam náhodou nenájdeme nejakú zabudnutú faktúru a hor sa do vytvárania inventúr a výkazov.

Je mnoho zákonov a paragrafov, ktoré hovoria o tom, ako a kedy sa má uzávierka roka vykonať, čo všetko má obsahovať, alebo aké operácie zahŕňa. Keď už hovoríme o zákonoch, určite si pozrite zákon o účtovníctve, postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve, zákon o dani z príjmov a ďalšie. My ich citovať nebudeme, ale vyberieme tie najpodstatnejšie informácie, ktoré by sa vám na konci roka mohli zísť.

V prvom rade si objasníme základné pojmy a vysvetlíme si rozdiel medzi účtovnou uzávierkou a účtovnou závierkou a rozdiel medzi inventarizáciou a inventúrou.

Účtovná uzávierka súvisí s uzatvorením jednotlivých účtovných kníh ako je peňažný denník, kniha pohľadávok, kniha záväzkov a ostatné pomocné knihy.

Účtovná závierka zahŕňa vytvorenie dvoch najhlavnejších dokumentov, a to výkazu o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch.

Inventarizáciou sa overuje, či stav majetku a záväzkov v účtovníctve súhlasí so skutočnosťou a inventúrousa zisťuje skutočný stav majetku a záväzkov.

Samotné uzavretie účtovného obdobia z laického hľadiska zahŕňa vykonanie množstva operácií. My sme vybrali tie najdôležitejšie:

  • výpočet odpisov majetku,
  • výpočet kurzových rozdielov,
  • vykonanie inventarizácie pokladnice,
  • vykonanie inventarizácie skladu,
  • vytvorenie výkazu o príjmoch a výdavkoch,
  • vytvorenie výkazu o majetku a záväzkoch,
  • vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb.

Poďme sa bližšie pozrieť na tieto jednotlivé operácie.

Odpisy

Ak podnikateľ nakúpi hmotný alebo nehmotný majetok, ktorého cena je vyššia ako 1700 € a doba použiteľnosti viac ako jeden rok, nemôže si ho dať hneď do daňových výdavkov. Do daňových výdavkov sa takýto majetok dostáva postupne, formou odpisov a kým sa odpíše celá hodnota majetku, trvá to aj niekoľko rokov. Všetko to závisí od toho, akou formou je majetok obstaraný, tzn. či kúpou alebo lízingom, a takisto aj akým spôsobom bude majetok odpisovaný, tzn. rovnomerne alebo zrýchlene. Rovnomerným spôsobom je ročný odpis vypočítaný ako podiel vstupnej ceny a počtu rokov odpisovania. Zrýchleným spôsobom sa ročný odpis vypočítava na základe koeficientov, ktoré sú dané na základe odpisových skupín. To, akým spôsobom bude majetok odpisovaný, je na podnikateľovi. On rozhoduje o tom, v akej výške si bude môcť za určité obdobie ponížiť základ dane. Spôsob odpisovania nie je možné počas odpisovania majetku meniť, ale je možné ho prerušiť. To, kedy a koľkokrát podnikateľ preruší odpisovanie, nie je presne v zákone stanovené a rozhodnutie je opäť na podnikateľovi. Dôležitou informáciou pri uplatňovaní odpisu na konci roka je, že majetok musí byť zaradený v podnikaní k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia! Ročný odpis a aj pomerná časť z ročného odpisu sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

Kurzové rozdiely

Kurzové rozdiely súvisia len s účtovaním majetku a záväzkov v cudzej mene. Tento rozdiel môže vzniknúť, ak je suma prepočítaná na eurá pri evidovaní pohľadávky alebo majetku v cudzej mene iná, ako suma prepočítaná na eurá pri úhrade pohľadávky alebo záväzku. Taktiež môže vzniknúť na konci roka, kedy sa cudzia mena v hotovosti a na devízových účtoch prepočítava k 31. 12. kurzom vyhláseným ECB. Samozrejme, na konci roka je potrebné vypočítať aj kurzové rozdiely z neuhradených alebo čiastočne uhradených pohľadávok a záväzkov. Tie však neovplyvňujú základ dane, ale ovplyvňujú samotný výkaz o majetku a záväzkoch. Výsledkom výpočtu kurzových rozdielov môže byť kurzová strata alebo kurzový zisk.

Inventarizácia pokladnice

Inventarizáciou pokladnice sa overuje, či skutočný stav peňažných prostriedkov v pokladnici zodpovedá účtovnému stavu. Novinkou je, že podľa zákona o účtovníctve od roku 2014 stačí túto inventarizáciu vykonávať jedenkrát za účtovné obdobie. Výsledkom inventarizácie pokladnice môže byť schodok alebo prebytok. Schodok môže vzniknúť vo výnimočnom prípade. Vtedy je skutočný stav pokladnice nižší ako stav v účtovníctve. Schodok je potrebné zaevidovať do peňažného denníka ako daňový alebo nedaňový výdavok (závisí to od príčiny vzniku schodku). Prebytok môže vzniknúť, ak skutočný stav je vyšší ako stav v účtovníctve. Aj tento výsledok inventarizácie je potrebné vyrovnať buď daňovým alebo nedaňovým príjmom.

Inventarizácia skladu

Inventarizácia skladu porovnáva skutočný stav tovaru na sklade so stavom v účtovníctve.  Predchádza jej inventúra, ktorou sa zisťuje skutočný stav skladu. Výsledkom tejto inventarizácie môže byť prebytok alebo manko. Prebytok vznikne v prípade, že skutočné množstvo tovaru je vyššie ako to, ktoré je zaevidované v účtovníctve. Opak je vznik manka, kedy je množstvo tovaru v skutočnosti nižšie ako v účtovníctve. V oboch prípadoch je potrebné tento stav v účtovníctve vyrovnať a to zaevidovaním výdajky alebo príjemky.

Výkaz o príjmoch a výdavkoch

Tento výkaz zisťuje výsledok hospodárenia a výšku základu dane. Údaje sa získavajú priamo z peňažného denníka a vypočítavajú sa ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami, ktoré ovplyvňujú základ dane. Ak si uplatňujete paušálne výdavky percentom z príjmov alebo vediete daňovú evidenciu, tento výkaz nezostavujete.

Výkaz o majetku a záväzkoch

Výkaz o majetku a záväzkoch poskytuje informácie o stave majetku a o výške záväzkov za bežné účtovné obdobie, ale aj za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Údaje sú doplnené z rôznych evidencií, alebo teda účtovných kníh. Okrem stavu majetku a záväzkov je tu uvedený aj stav na sklade, stav pohľadávok, zostatok na bankovom účte a v pokladni, stav priebežných položiek a ďalšie položky. Taktiež platí, že tento výkaz nevytvárate, ak si uplatňujete paušálne výdavky percentom z príjmov alebo vediete daňovú evidenciu.

Povráva sa aj o výraznej zmene vzhľadu a podávania uvedených výkazov. Navrhovaná zmena sa týka vytvorenia jedného dokumentu, ktorý bude zahŕňať údaje z oboch výkazov. Táto zmena by mala byť platná už za účtovné obdobie 2014.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb sa vzťahuje na každého občana, ktorý v zdaňovacom období, čiže v kalendárnom roku 2014 dosiahne zdaniteľné príjmy vyššie ako 1901,67 eura. Rozlišujeme dva typy daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb, a to daňové priznanie FO typ A alebo typ B. Najčastejšie používaným daňovým priznaním je typ B. Tento typ podáva daňovník, ak za dané zdaňovacie obdobie dosiahol príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku, alebo ostatný príjem. Daňové priznanie typu A musí podať daňovník, ak za dané zdaňovacie obdobie dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti, t. j. zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Viac o daňových priznaniach za rok 2014 sa dozviete v  pripravovanej publikácii Daňové priznanie 2014, ktorá by mala byť vydaná začiatkom roka 2015.

Ste teda na koniec roka naozaj pripravení? ☺

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty