KROS logo
Legislatíva účinná od 1.1.2016 CENKROS 4


Prenesenie daňovej povinnosti

Vážený používateľ CENKROS 4,

čoraz viac sa stretávame s otázkami ohľadom prenesenej daňovej povinnosti. Z toho dôvodu Vám posielame bližšie informácie o tejto novej legislatíve účinnej od 1. 1. 2016.

Povinné prenesenie daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác

S účinnosťou od 1. 1. 2016 sa rozširuje systém tuzemského samozdanenia aj na stavebný sektor (časť F štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti CPA).

Pre uplatnenie inštitútu prenesenej daňovej povinnosti musia byť splnené nasledovné podmienky:

 • Dodanie sa realizuje medzi platiteľmi dane t. j. dodávateľ a odberateľ musia byť registrovaní pre daň v SR ako platitelia dane.
 • Osobou povinnou platiť DPH bude osoba, ktorá je príjemcom stavebných prác vrátane dodania stavby a jej časti a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patria do skupiny "F" CPA.
 • Dodávateľ tovaru nie je povinný v tomto prípade platiť daň (neuplatní si DPH k cene dodaných tovarov/služieb) - vyhotoví faktúru bez DPH.
 • Príjemca plnenia (odberateľ), ktorý je osobou povinnou platiť daň, si uplatní tzv. samozdanenie, t. j. k cene dodaného tovaru alebo služby uplatní daň z pridanej hodnoty, ktorú uvedie do daňového priznania a priznanú daň odvedie do štátneho rozpočtu SR. Príjemca plnenia, platiteľ dane, má právo ním uplatnenú daň odpočítať v súlade s podmienkami podľa §49 až 51 zákona č. 222/2014 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Platitelia DPH budú vystavovať faktúry a evidovať došlé faktúry:

 • Platiteľ DPH dodávateľ - vystaví faktúru v nulovej sadzbe DPH.
  • Povinný text na faktúre: "prenesenie daňovej povinnosti".
 • Platiteľ DPH odberateľ - zaeviduje došlú faktúru so samozdanením (§ 69).

Podrobný metodický pokyn vydala aj Finančná správa SR:

Metodický pokyn k prenosu daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác.

Štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 bola od 1. januára 2008 zavedená nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA), ktorá obsahuje "produkty", t. j. výrobky alebo služby.

Tuzemský prenos daňovej povinnosti v sektore stavebníctva sa uplatňuje na dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej zmluvy, ktoré patria do sekcie "F" klasifikácie CPA. Sekcia F - Stavby a stavebné práce zahŕňa nasledovné divízie:

 • 41 - Budovy a výstavba budov
 • 42 - Stavby a práce na stavbe inžinierskych stavieb
 • 43 - Špecializované stavebné práce

 

Metodické usmernenie k zatrieďovaniu stavieb:

Práca s prenesenou DPH v novej verzii CENKROS 4 2016/I

 • Pri založení stavby je možnosť zvoliť Prenášať daňovú povinnosť - položkám vo všetkých splátkach čerpania sa nastaví nulová sadzba DPH.
 • V tlačových zostavách Krycí list čerpania a Faktúra bude uvedené, že DPH platí príjemca dane.
 • V tlačovej zostave Zisťovací protokol bude uvedená nulová sadzba DPH.

 Viac informácií ako pracovať s prenesenou DPH v CENKROS 4 spolu s príkladom sa dozviete tu: Legislatívne zmeny od 1.1.2016 - prenos daňovej povinnosti

Máte ešte starú verziu programu CENKROS plus? Neváhajte a prejdite na nový CENKROS 4 a využívajte množstvo výhod a nových funkcií.
Vladimíra Juračáková


Ing. Vladimíra Juračáková
vedúca Divízie existujúci a noví zákazníci - stavebné programy

KROS a. s.
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 31
e-mail:   
internet: www.kros.sk


Program CENKROS 4 je spoločný produkt spoločností KROS a.s. a Cenekon spol. s r.o.