Časté otázky pre produkt CENKROS 4

Ponukový rozpočet (8)

Pri veľkých zákazkách vás môžu prepočty pri jednotlivých úpravách, napríklad zmene množstva alebo ceny zdržiavať. Program musí spracovať množstvo dát ktoré okamžite prepočítava. Funkcia automatického prepočtu je vždy prednastavene zapnutá, pretože všetky výstupy z programu CENKROS 4 musia byť bezchybné. Funkciu je možné aj vypnúť čím prácu môžete urýchliť.

Tento prepočet vypnete stlačením pravého tlačidla myši na akejkoľvek položke a zrušením označenia Okamžitý prepočet po zmene.

Pri veľkých zákazkách vás môžu prepočty pri jednotlivých úpravách, napríklad zmene množstva alebo ceny zdržiavať. Program musí spracovať množstvo dát ktoré okamžite prepočítava. Funkcia automatického prepočtu je vždy prednastavene zapnutá, pretože všetky výstupy z programu CENKROS 4 musia byť bezchybné. Funkciu je možné aj vypnúť čím prácu môžete urýchliť.

Tento prepočet vypnete stlačením pravého tlačidla myši na akejkoľvek položke a zrušením označenia Okamžitý prepočet po zmene.

Po vypnutí nastavenia nebude prebiehať prepočet po každej zmene v rozpočte, alebo kalkulácií. Avšak program eviduje všetky tieto zmeny a potrebu prepočtu zdôrazní farebným zvýraznením celkovej ceny a upozornením, ktoré nájdete na záložke základné. Po prepočte zákazky sa upozornenie vypne

Informácia: V prípade, že zákazku zabudnete prepočítať program pri spustení tlače, alebo exportu, automaticky zabezpečí prepočet zákazky, čím zaistí správnosť výstupov.

V programe Cenkros 4 máte možnosť jednoducho presúvať položky a tak si zvoliť ľubovoľné poradie vybraných položiek. Takéto preusporiadanie môže slúžiť na lepšiu orientáciu v rozpočte, alebo pri realizácií na lepšiu predstavu postupnosti prác na stavbe.

V rozpočte si označte v stĺpci „O“ položky ktoré chcete presúvať (napr. položky s poradovým číslom 3 a 5.) Takto označené položky uchopíme ľavým tlačidlom myši a následne ich ťahaním presunieme na požadované miesto (položky sa zaradia za položku, na ktorej ste nastavený, viď. obrázky nižšie).

 Položky sa presunú za zvýraznenú položku (Zemné práce).

Takto môžete presúvať položky v celom rozpočte.

Pozor! Síce ste zmenili poradie položiek, poradové číslo ostáva ponechané tak, ako boli položky do rozpočtu zapísané. Ak chcete prečíslovať položky, zvoľte funkciu Prečísluj položky zo záložky Nástroje

Každý rozpočtár alebo kalkulant urobí pri zostavovaní rozpočtu, alebo kalkulácie občas chybu. Program CENKROS 4 Vám umožňuje vykonať kontrolu rozpočtu, ktorá Vám pomôže za pár sekúnd identifikovať všetky nezrovnalosti, ktoré vznikli pri tvorbe rozpočtu.

Kontrolu rozpočtu/kalkulácie spustíte na záložke Nástroje pomocou funkcie Kontrola rozpočtu. Zobrazí sa Vám okno s tabuľkou obsahujúcou všetky nezrovnalosti v rozpočte, ktoré sú rozdelené do niekoľkých kategórii:

Zabudli ste rozpočet skontrolovať? Pred tlačou/exportom CENKROS 4 automaticky upozorní na túto skutočnosť a rozpočet si budete môcť dodatočne skontrolovať a vzniknuté chyby odstrániť.

Dôležitá informácia: Nemusíte tráviť množstvo času postupnou kontrolou jednotlivých rozpočtov. Funkcia Kontrola rozpočtu je dostupná aj v okne Prehľad stavby, ktoré je dostupné v Zozname zákaziek na záložke Nástroje. Pomocou nej si viete skontrolovať položky celej stavby rýchlo a jednoducho na jednom mieste.

Pomocou tejto funkcie môžete porovnávať položky aktuálne zobrazeného rozpočtu s cenníkovou databázou alebo verziou rozpočtu inej zákazky či kalkulácie. Spustením funkcie sa zobrazí stĺpec jednotková cena porovnávacia, dopočíta sa celková cena a následne zobrazí stĺpec rozdiel celkových cien aj v grafickom prevedení.

Postup: v pravej hornej časti programu spustíme funkciu Pohľady a z predvolených pohľadov vyberieme Porovnanie cien. V hornej lište programu sa nám otvorí nová záložka Porovnanie cien.

Následne v ľavom hornom rohu vyberiete či chcete ceny porovnávať s databázou alebo verziou rozpočtu či kalkulácie.

TIP: Vďaka filtrom, ktoré máte k dispozícií sa môžete zamerať len na ceny drahšie alebo lacnejšie podľa rozsahu ktorý si nastavíte. V prípade že chcete porovnávanie vypnúť, stačí v záložke Základné spustiť predvolený pohľad.

Rozpočet si viete sprehľadniť alebo rozčleniť do viacerých kategórií. Vďaka priradeniu príznaku položky môžete pomocou rôznych farieb usporiadať položky rozpočtu do prehľadných kategórií.

MOŽNOSTI PRÁCE SO STĹPCAMI:

Výber stĺpcov:

1. Pravým tlačidlom myši kliknite na riadok s popismi stĺpcov.

2. Zo zobrazeného menu vyberte možnosť “Výber stĺpcov”.

Zobrazí sa Vám:

Presúvanie stĺpcov:

Jednotlivé stĺpce viete medzi sebou presúvať. Stačí stĺpec myšou premiestniť na vybrané miesto. Môžete to využiť napríklad pri menšom monitore, keď chcete mať dôležité informácie na začiatku rozpočtu.

Skrytie stĺpca:

V prípade, že sú v rozpočte stĺpce, ktoré Vás nezaujímajú a nechcete aby sa zobrazovali, môžete tieto stĺpce skryť. Stĺpce skryjete potiahnutím stĺpca smerom nahor, až do chvíle kým sa zobrazí krížik na stĺpci.

 

TIP: Rozpočet s farebným príznakom viete vytlačiť cez funkciu Export Excel Komplet v zozname zákaziek na záložke tlač a export. V údajoch položky je nutné zaškrtnúť Farebné príznaky.

Rozpočet si viete sprehľadniť alebo rozčleniť do viacerých kategórií. Vďaka priradeniu príznaku položky môžete pomocou rôznych farieb usporiadať položky rozpočtu do prehľadných kategórií.

Nastavením príznakov si zabezpečíte, že na položky, ktoré je potrebné ešte editovať nezabudnete a neodovzdáte chybný rozpočet. Je to možné dvoma spôsobmi – po položkách alebo hromadne:

 • Pomocou plávajúceho menu v stĺpci P

Po nastavení v stĺpci na prislúchajúcej položke a kliknutím na pravé tlačidlo myši, sa zobrazia príznaky, z ktorých viete zvoliť žiadaný príznak.

 • Označením viacerých položiek

V zákazke označíte všetky položky, ktorým chcete nastaviť jednotný príznak a následne zo záložky Základné, pomocou funkcie Označené – Nastav príznak si zvolíte žiadaný príznak.

Takýmto istým spôsobom viete príznak položkám zrušiť, zvolením poslednej možnosti v príznakov “Žiadny”.

V prípade že ste sa pri prideľovaní príznakov pomýlili je v programe dostupná funkcia Krok späť ktorá je dostupná až do chvíle kým nedôjde k preuloženiu rozpočtu.

TIP: Rozpočet s farebným príznakom viete vytlačiť cez funkciu Export Excel Komplet v zozname zákaziek na záložke tlač a export. V údajoch položky je nutné zaškrtnúť Farebné príznaky.

Každý si chce prácu zjednodušiť a preto je umožnené v programe kopírovať časti rozpočtu, ktorý bol  v minulosti spracovaný. V programe CENKROS 4 môžete do novej zákazky prenášať zvolené položky, celé objekty a ich kód následne upraviť podľa aktuálnej cenníkovej databázy.

Kopírovanie do rozpočtu je možné dvoma spôsobmi:

Funkciou Vlož z inej zákazky, ak kopírujete iba časť položiek

V rozpočte spustíte funkciu Vlož z inej zákazky a následne sa nastavíte na objekt/časť  a označíte si položky, ktoré chcete kopírovať do rozpočtu. Zároveň si viete nastaviť parametre kopírovania podľa Vašich požiadaviek.

Dôležitá informácia: Ak kopírujete položky zo stavieb z roku 2017 a starších, kódy položiek aktualizujete podľa aktuálnej cenovej úrovne v okne Zoznamu zákaziek, na záložke „Úpravy“ funkciou Aktualizácia kódov

Pokiaľ však potrebujete nájsť konkrétnu technológiu alebo materiál, tak zadaním časti popisu do vyhľadávacieho políčka vám program okamžite zobrazí iba tie stavby, v ktorých sa hľadané položky nachádzajú. Navyše vám zobrazí prvú zákazku, v ktorej sú tieto položky použité a farebne ich zvýrazní.

Pozor! Pri vyhľadávaní položiek alebo stavieb v okne Vlož z inej zákazky, program vyhľadáva slovo len v stavbách, ktoré boli uložené do Archívu cien.

Pomocou Dvojoknového zobrazenia, ak kopírujete celý objekt

V Zozname zákaziek spustíte Dvojoknové zobrazenie a označíte objekty/časti, ktoré chcete kopírovať do novej zákazky. Nastavením na danú stavbu a spustením funkcie kopíruj sa zvolené údaje prenesú do požadovanej zákazky. Zároveň si tak, ako v predchádzajúcom prípade nastavíte parametre kopírovania.

Pri rozpočtovaní a používaní prírážok sa môže stať že neviete presne určiť z čoho je prirážka počítaná. Ak chcete v otvorenom rozpočte zistiť, z ktorých položiek je počítané množstvo prirážky, môžete na to využiť funkciu Položky pre výpočet prirážky.

Funkciu spustíte v Rozpočte zo záložky Nástroje, Položky pre výpočet prirážky.  Pred spustením funkcie je potrebné nastaviť sa na požadovanú prirážku a následne sa v rozpočte označia všetky položky, z ktorých je počítané množstvo aktuálnej prirážky.

 

Pozor! Funkciu Položky pre výpočet prirážky je možné použiť iba na položkách, ktoré sú definované ako prirážky. V opačnom prípade vyskočí upozornenie, že položka na ktorej ste spustili funkciu nieje prirážka.

Zoznam zákaziek (5)

Ceny položiek si viete uložiť do Archívu cien, ktorý umožňuje ukladať ceny z podaných ponúk alebo už realizovaných zákaziek.

Archív cien si naplníte v Zozname zákaziek, zo záložky Údržba, stlačením ikony Naplnenie archívu cien a následne zvolíte, od ktorého dátumu sa budú stavby archivovať.

Archivované ceny môžete neskôr využiť pri podávaní inej ponuky (na inej stavbe), oceňovaní alebo kontrole cien rozpočtu. K tomu slúžia funkcie Auditór cien a Archív cien.

AUDITÓR CIEN

Pomocou tejto funkcie získate prehľad, aké ceny ste pre aktuálnu položku ponúkli na iných stavbách v rôznorodom časovom období. Funkcia je dostupná v module Rozpočet a Kalkulácia zo záložky Zobrazenie.

Program Vám zobrazí stavby, v ktorých bola položka použitá, v akom množstve a jednotkovej cene. Následne cenu z tabuľky Auditóra cien môžete preniesť do ceny aktuálnej položky pomocou ikony Blesku.

V grafe nájdete vývoj minimálnej, priemernej a aktuálnej a aktuálne použitej ceny v rôznom časovom období.

ARCHÍV CIEN

Na rozdiel od Auditóra cien, ktorý zobrazuje maximálne 10 cien v najmladších archivovaných stavbách Vám Archív cien ponúka informácie o všetkých položkách, ich celkovej cene a zároveň aká cena bola použitá v rozpočte/kalkulácií. Funkcia je dostupná v module Rozpočet a Kalkulácia zo záložky Nástroje.

Detailnejšie informácie o položke môžete získať tlačidlom Ukáž detail položky a cenu položky, ktorú chcete v danej stavbe použiť prenesiete tlačidlom Prenes cenu.

Pozor! Pred prenesením ceny z archívu cien do zákazky je potrebné prekontrolovať, či sa vo vyvolanom archíve nachádza položka s požadovaným popisom a hlavne mernou jednotkou. V zozname sa totiž zobrazujú položky, ktoré sa s aktuálnou položkou zo zákazky zhodujú v kóde. Môže sa preto ľahko stať, že ostatné údaje položiek budú rozdielne.

Program CENKROS 4 umožňuje obnoviť stavbu z automatickej zálohy, pričom si viete nastaviť obdobie, za ktoré sa majú zálohy uchovávať.

Automatická archivácia stavieb Vám zabezpečí, že pri zatváraní programu sa vytvoria zálohy všetkých zmenených stavieb. Výhodou tejto archivácie je, že nemusíte po každej zmene stavby manuálne archivovať, ale stačí raz nastaviť miesto archivovania a za aké obdobie sa majú stavby ukladať a program sa už sám postará o ich archiváciu.

Funkcia je dostupná v okne Nastavenia na záložke Automatické operácie (je potrebné mať zapnuté pokročilé nastavenia).

V textovom poli je preddefinovaný adresár, kde sa zálohy stavieb ukladajú. Dané umiestnenie viete zmeniť podľa potreby,

Do textového políčka “Vytvárať automatická zálohy v priebehu posledných X dní” si môžete určiť počet dní, za ktoré sa majú zálohy uchovávať. To znamená, že za každý deň, počas ktorého ste s programom pracovali (maximálne však X dní) a aj ho zatvorili, bude existovať práve 1 záloha každej zmenej/novovvytvorenej stavby.

 

Pozor!

V prípade, že v priebehu dňa spustíte program viackrát tak pri každom zatvorení programu sa záloha zmenenej stavby prepíše.  Ak stavbu zmeníte aj ďalší deň, vytvorí sa už nová záloha.

Takúto stavbu viete obnoviť pomocou funkcie Obnova archivovaných zákaziek dostupnej zo Zoznamu zákaziek a zvolíte možnosť Obnova z automatických záloh.

V programe CENKROS 4 je možné vytlačiť Vašu zákazku ako oficiálnu cenovú ponuku. Takúto ponuku viete vytvoriť s konkrétnym znením, zadanou zľavou, rekapituláciou a položkovým rozpočtom.

Cenová ponuka je dostupná v Zozname zákaziek na záložke Úpravy.

Tá Vám umožní nastaviť návrh zliav alebo prirážok editáciou žlto podfarbených buniek. Definované zľavy sú len návrhom a zatiaľ nijako neovplyvňujú aktuálnu cenu stavby. Zľavy sa aplikujú až po Premietnutí do rozpočtu.

Cenovú ponuku si viete skontrolovať a vytlačiť pomocou Ponukového listu, do ktorého sa prenášajú údaje zadané pri založení stavby. Taktiež je v ňom možné doplniť bližšie špecifikácie prislúchajúce danej stavbe. Pri zadávaní údajov Vám pomôže aj centrálny zoznam firiem a do samotnej ponuky sa prenáša aj logo firmy.

V programe CENKROS 4 viete spojiť viaceré objekty do jednej zákazky pomocou funkcie Spoj označené zákazky, avšak využitie tejto funkcie je možné ak chcete spájať iba Zákazky jednej stavby.

Funkcia je dostupná v Zozname zákaziek na záložke Úpravy alebo ju môžete vyvolať z Plávajúceho menu.

Predtým je potrebné označiť si zákazky, ktoré chcete spojiť a následne si zvolíte, či ich spojíte do aktuálnej alebo novej zákazky.

Do aktuálnej zákazky – vybraním tejto možnosti sa označené zákazky spoja do existujúcej zákazky, na ktorú sa musíte pred spustením funkcie v zozname zákaziek nastaviť.

Do novej zákazky – vybraním tejto možnosti sa otvorí okno Založenie zákazky pre vloženie novej zákazky. V okne vyplníte potrebné údaje a potvrdíte stlačením OK.

Informácia! Ak potrebujete spájať Zákazky z rôznych stavieb využite funkciu Vlož z inej zákazky, alebo kopírovanie/presun pomocou dvojoknového zobrazenia. Informácie o využití týchto funkcií nájdete vo FAQu pod názvom Vloženie položiek a objektov do rozpočtu z inej zákazky s aktuálnym kódom.

V zozname zákaziek máte možnosť roztriediť si jednotlivé zákazky do ľubovolných adresárov, aby ste vedeli efektívnejšie pracovať. Takéto triedenie môžete zvoliť napríklad podľa obdobia, alebo toho či je stavba dokončená, rozpracovaná a podobne.

 

Adresár si vytvoríte v Zozname zákaziek na záložke Štruktúra stavby, spustením ikony Vytvor adresár.

Zobrazí sa okno, kde do textového políčka zadáte názov vytváraného adresára a potvrdíte tlačidlom OK. Adresár môže obsahovať aj ďalšie pod-adresáre, ktoré si viete vytvoriť totožným spôsobom.

Po vytvorení potrebných adresárov si v Zozname zákaziek spustíte dvojoknové zobrazenie, kde v jednom okne budete nastavený na adresár, do ktorého chcete stavbu presunúť a v druhom okne sa kurzorom nastavíte na požadovanú stavbu. Pomocou funkcie Presuň sa dané stavby premiestnia do požadovaného adresára.

Dôležitá informácia! Adresár viete vytvoriť aj priamo v dátovom umiestntní cestou C:\CenkrosData\Zákazky, kde štandardnou formou kopírovania a vkladania si prenesiete potrebné zákazky.

Technické (4)

Jednu licenciu programu CENKROS 4 je možné prenášať medzi dvoma PC zariadeniami. Takýmto spôsobom si viete zabezpečiť používanie programu na dvoch miestach. Licencia je stále len jedna, takže program budeme môcť súčasne použiť len v jednom počítači.

Licenciu uvoľníte zo záložky CENKROS 4, ktorá sa nachádza v ľavom hornom rohu.

Klikom myši na  záložku Informácie o programe a následne klikom na Uvoľniť licenciu dôjde k uvoľneniu licencie.

 

Po potvrdení Áno sa licencia uvoľní a program CENKROS 4 sa automaticky vypne.

 

Pri spustení programu na inom počítači Vás vyzve na zadanie licenčného čísla. Po overení sa program CENKROS 4 spustí a budete môcť v programe pracovať bez obmedzení.

POZOR!: Pre aktiváciu licencie je nutné pripojenie k internetu. V prípade, že pripojenie nemáte, viete licenciu aktivovať pomocou sprievodcu, ktorý sa v takomto prípade automaticky zobrazí.

Niekedy pri nesprávnom vypnutí programu môže nastať situácia že pri opätovnom spúšťaní CENKROS 4 hlási chybu so súborom kros.mdb. Túto chybu odstránite jednoduchým nahradením, ideálne nakopírovaním nového súboru z inštalačného DVD.

Ešte predtým než z DVD nakopírujete súbor Kros.mdb musíte priamo v adresári kde máte vytvorenú záložku CenkrosData, najčastejšie na umiestnení C:\CenkrosData premenovať poškodený súbor (napríklad na kros_starý.mdb).

 

Po premenovaní súboru kros.mdb vložíte inštalačné DVD aktuálnej verzie programu (tej verzie, ktorú máte nainštalovanú na Vašom PC) do DVD mechaniky a zobrazený automatický inštalátor zrušte.

 

Otvorte obsah inštalačného DVD a zvoľte cestu E:\Install\Cenkros\CenkrosData, kde nájdete súbor Kros.mdb. Súbor je potrebné nakopírovať do adresára CenkrosData, v ktorom sme súbor v predchádzajúcom kroku premenovali.

Pozor! Nahradením súboru kros.mdb prídete o vlastné pohľady, vzorové nastavenia a podobne. Všetky tieto nastavenia budú ako po prvej inštalácií programu. Ak ste mali namapované iné úložisko zákaziek ako je štandardne prednastavené na C:\CenkrosData\ toto nastavenie je potrebné tiež namapovať odznova.

Počas práce na počítači, vždy nastane situácia keď je PC zastaralý a vy chcete preniesť všetky dôležité údaje do nového, aby ste mohli pokračovať v práci na výkonnejšom zariadení. Všetky data dokážete preniesť napríklad pomocou USB kľúča.

Okrem Zákaziek viete preniesť do nového počítača aj ďalšie dôležité dáta ako napríklad Stavby v Archíve, Databázy, naplnený Centrálny zoznam firiem. Všetky tieto údaje sa nachádzajú štandardne na C:\CenkrosData. Potrebné adresáre a súbory skopírujete na USB kľúč. Umiestnenie zložky CenkrosData sa môže líšiť v závislosti od nastavenia umiestnenia ktoré ste nastavili pri inštalovaní programu.

Následne preneste iba obsah adresárov do nového počítača na totožné umiestnenie. Po opätovnom spustení programu sa stavby objavia v Zozname zákaziek, databázy v zozname databáz a podobne.

Dôležitá informácia: Obsah pôvodného adresára CenkrosData ponechajte zálohovaný. Odstráňte ho až v prípade ak budete mať istotu, že Vám v programe nič nechýba a preniesli ste všetky potrebné dáta.

Ak máte vo firme zakúpených viac licencií a potrebujete zistiť rozsah licencie a licenčné číslo, ktoré máte pridelené pri konkrétnom používateľovi môžete tak spraviť priamo cez program.

V ktoromkoľvek okne programu, máte možnosť výberom z hlavného menu v ľavom hornom rohu zvoliť modrú záložku s nápisom CENKROS 4. Z ponúknutého menu je potrebné vybrať druhú možnosť Informácie o programe. Následne sa Vám zobrazí všetko potrebné o Vašej licencií zatriedené do štyroch hlavných sekcií.

 

Informácie o inštalácií na aktuálnom PC

Platnosť Balíka podpory

Konfigurácia programu

Rozsah zakúpených databáz

Informácia!

V okne Informácie o programe nájdete aj telefonické kontakty na Výrobcov programu KROS a.s. a databáz CENEKON, a.s. .

Cenníková databáza (3)

Ak obsahuje cenník materiálov a prác vlastné položky, program CENKROS4 Vám umožňuje jednoducho preindexovať ceny týchto položiek podľa potreby.

 • Vlastné položky si vyfiltrujte pomocou pohľadu Vlastné položky
 • Položky, ktorých ceny chcete upraviť si označíte v stĺpci “O”

Ceny označených položiek môžete následne upraviť požadovaným indexom pomocou funkcie Kopírovanie ceny. Funkciu vyvoláte zo záložky Nástroje – Hromadná zmena.

Napríklad potrebujete zvýšiť cenu vlastných materiálov o 10%. V rozbaľovacom zozname Zdrojová cena si určíte typ ceny, ktorá sa bude upravovať a následne nastavíte index na 1,1 čo predstavuje navýšenie o 10%. Výslednou hodnotou je Vami predvolená Cieľová cena.

Ak potrebujete pri spracovaní rozpočtov využívať konkrétny materiál od samotného výrobcu alebo pradajcu s platným balíkom podpory máte dostupné Materiály online. Ceny týchto materiálov sú pravidelne aktualizované a dopĺňané priamo dodávateľmi.

Cenníky obsahujú navyše doplnkové informácie o položke, v niektorých prípadoch aj obrázok materiálu a dostupnosť materiálu u konkrétneho predajcu

V databáze Materiály online sa nachádza viac ako 1 000 000 materiálov od rôznych výrobcov a predajcov. Preto odporúčame pri vyhľadávaní požívať viacero vyhľadávacích slov čím si viete zúžiť množstvo vyhľadaných položiek.

 

TIP: Niektoré položky v programe majú nastavený aj priamy preklik do e-shopu. Dokážete si tak v rýchlosti pozrieť dostupnosť tovaru na sklade alebo ďalšie doplnkové parametre. Funkciu spustíte kliknutím na ikonu Materiál v e-shope.

Ak ste do rozpočtu vkladali nové položky, ktoré nie sú obsiahnuté v cenníkoch alebo ste nacenili  zadanie od investora s jeho vlástnými R-položkami a chceli by ste si tieto položky spolu s cenami preniesť do vlastnej cenníkovej databázy, môžete využiť funkciu Ulož do firemnej databázy. Tá je dostupná zo záložky Nástroje, ktorá je dostupná v module Rozpočet a kalkulácia. Funkciu tiež spustíte stlačením klávesovej skratky Ctrl+G.

Funkcia prenesie zo zákazky do vlastnej databázy všetky alebo len označené položky. Môžete taktiež zvoliť či chcete preniesť aj rozbor TOV, alebo chcete preniesť len položky materiálov.

Položky vlastnej cenníkovej databázy viete následne využívať při tvorbe rozpočtov.

POZOR! Ak nemáte vytvorenú vlastnú databázu, je potrebné ju založiť. Vlastnú databázu si vytvoríte v Zozname databáz pomocou funkcie Založ databázu.

Čerpanie (3)

Počas realizácie zákazky môže dôjsť k viacerým zmenám oproti zmluvnému rozpočtu. Keď si upravíte rozpočet a prepnete sa do vytvoreného čerpania, tak v ňom tieto zmeny nevidíte. Prenos aktuálnych informácií o položkách (množstvo, cena a pod.) z najvyššej verzie rozpočtu do aktuálnej splátky čerpania zabezpečíte pomocou funkcie Aktualizácia čerpania podľa rozpočtu.

Funkcia je dostupná v Čerpaní zo záložky Nástroje pod názvom Aktualizácia podľa rozpočtu.

Po spustení funkcie sa zobrazí ponuka s možnosťami aktualizácie, je na Vás ktoré údaje si vyberiete aktualizovať.

POZOR!: Pokiaľ sú v čerpaní nejaké položky naviac a boli už čerpané, tak tieto položky sa z čerpania nevymažú a budú len doplnené položky, ktoré boli vložené do rozpočtu.

V praxi sa často stáva, že suma splátok sa kvôli zaokrúhľovaniu nezhoduje s dohodnutou zmluvnou cenou z rozpočtu. Ak potrebujete, aby sa tieto sumy rovnali, môžete využiť funkciu Dočerpaj všetko. Táto funkcia dočerpá všetky položky a Krycí list poslednej splátky tak, aby súčet všetkých splátok súhlasil s cenou z rozpočtu. Navyše vloží do Faktúry a do Krycieho listu v čerpaní centové vyrovnanie, ktorým sa zabezpečí zhoda uvedených cien.

Funkciu v čerpaní spustíte stlačením ikony Dočerpaj všetko na záložke Základné.

Zobrazí sa upozornenie, že spustením funkcie sa nenávratne dočerpajú všetky položky.

Stlačením Áno sa položky dočerpajú, stlačením Nie sa funkcia nespustí.

Ak investor požaduje prehľad čerpania jednotlivých položiek zo všetkých objektov, pre všetky doterajšie splátky, takýto zoznam je možné získať cez funkciu Prehľad čerpania stavby. Funkcia môže byť zaujímavá aj pre vnútrofiremné využitie, ako podklady na kontrolu pre stavebný dozor.

Funkcia Prehľad čerpania stavby je dostupná v Zozname zákaziek na záložke Nástroje. Tento prehľad je zoznam všetkých položiek čerpania stavby – teda položiek čerpania nachádzajúcich sa vo všetkých zákazkách

Celý prehľad stavby je hierarchicky usporiadaný a vidíte komplexné informácie o položkách a to v akom období boli konkrétne položky čerpané a aký je zostatok. Pomocou tlačidiel “ + a ” môžete rozbaľovať a zbaľovať jednotlivé úrovne.

Rýchlejším spôsobom ako dosiahnuť požadované zobrazenie je použiť tlačidlá v spodnej časti okna a obsah okna môžete vyexportovať do fomátu XLS. Do exportovaného súboru sa dostanú len tie údaje, ktoré sú v Prehľade čerpania zobrazené.

Export, import, tlač (2)

V programe CENKROS 4 je možné vyexportovať zostavu do formátu “.PDF”. Takýto export je podporený cez funkciu Hromadná tlač, ktorá je dostupná zo záložky Tlač a export v zozname zákaziek a každom module programu.

 • Po spustení funkcie si v ľavej časti zaškrtnite, ktoré tlačové zostavy chcete exportovať.
 • V pravej časti si určíte rozsah exportu (napr. za aktuálnu zákazku alebo celú stavbu).
 • Následne si zvolíte spôsob exportu pomocou tlačidla Export do PDF.

 

 

Následne sa v okne Hromadná tlač vyfiltrujú zostavy, ktoré ste si vybrali pre export do PDF a zároveň Vám program ponúkne určiť umiestnenie výstupu a spôsob generovania exportovaného súboru.

Funkcia Export Excel Komplet je výmenný formát pre exportovanie rozpočtu s cenami alebo bez cien ako zadanie, v ktorom si sami dokážete navoliť aké údaje budú vo výslednom súbore vyexportované. Súbor môžete vyexportovať uzamknutý, čím zabránite prípadným zmenám. Výhodou tohto formátu je prevzorcovanie a rýchlosť jeho prepočtov aj mimo programu Cenkros 4.

Funkcia je dostupná v okne Zoznamu zákaziek v záložke Tlač a export a spustíte ju stlačením ikony Export Excel Komplet. Následne sa otvorí nastavenie exportu, rozdelené do jednotlivých sekcií.

 

Po kliknutí na “ceruzku” si sami zvolíte rozsah dát ktoré chcete vyexportovať.

TIP: Všetky údaje, ktoré si pri vyexportovaní nastavíte, ostanú uložené aj pre budúci export, okrem nastavení v sekcií „Pokročilé“.

UPOZORNENIE: Dokument, ktorý je odomknutý alebo zamknutý vlastným heslom môže byť užívateľom zmenený a pri následnom importe nemusí byť správne načítaný.

Kalkulácia (2)

Ak máte zakúpený program s modulom Kalkulácia k dispozícií máte tzv. limitky. Túto funkciu môžete použiť ak potrebujete dostať z programu súpis materiálov, strojov alebo profesií.

Tento výstup je dostupný zo záložky Tlač a Export funkciou Oceňovacie podklady v module rozpočet, alebo Kalkulácia.

Program Vám prioritne ponúka iba najčastejšie používane šablóny (zvýraznené zeleným písmom), ale máte možnosť Zobraziť všetky šablóny.

Následne si vyberiete limitku podľa aktuálnej potreby, ktorú viete vytlačiť, exportovať do .xls alebo poslať na mail.

Dôležitá informácia: Zostava Limitka materiálov umožňuje vytvoriť podklad pre ocenenie materiálov konkrétnych výrobcov vrátane ich katalógových čísel. Zostava je dostupná priamo z Oceňovacích podkladov alebo zo záložky tlač a export.

Ak chcete dosiahnúť iba cenu za prácu, kde nebude zahrnutá cena materiálu, viete túto úpravu zadefinovať v module Rozpočet alebo Kalkulácia pomocou funkcie Oceňovacie podklady dostupnej zo záložky Základné.

 

Ešte predtým ako vytvoríte tieto zmeny, vytvorte si pomocnú verziu rozpočtu. Zabezpečíte si, že sa k pôvodnej verzií budete môcť bezproblémovo vrátiť.

Po spustení oceňovacích podkladov je potrebné nastaviť všetkým položkám typ ceny na kalkulovaná, teda položky musia obsahovať rozbor TOV.V prípade potreby Vás na to program automaticky upozorní.

V okne oceňovacích podkladov zvoľte možnosť Hromadnej zmeny. Na to, aby ste dosiahli cenu iba za prácu bez materiálu je potrebné vynásobiť cenu všetkých materiálových položiek hodnotou “0”

Touto zmenou dosiahnete, že jednotková cena všetkých materiálov bude vynulovaná a zostanú ocenené iba položky za cenu pracovníkov, strojov a subdodávok. Zmeny sa prenesú až potvrdením tlačidla OK.

Nastavenia (1)

Chcete si v programe upraviť nastavenia tak, aby sa preberali pri každej založenej stavbe? Vytvorením nastavenia základného vzoru stavby zabezpečíte, že všetky novovytvorené stavby budú obsahovať totožné údaje/nastavenia a to tie, ktoré ste zadali pri vytvorení základného vzoru.

Nastavenie spustíte v ľavej hornej časti programu, kliknutím na modrú záložku CENKROS 4.

Nastaveniach vzorovej stavby, ktoré spustíte je možné definovať:

 

 • Základné nastavenia – obsahuje nastavenia zoskupené do záložiek. Kliknutím na konkrétne nastavenie môžete v pravej časti okna zmeniť jeho parametre. Tieto parametre predstavujú pravidlá, ktoré sa budú zachovávať pre každú novozaloženú stavbu
 • Založenie stavby, zákazky – základné údaje o klasifikácií stavby, mieste, objednávateľovi, zhotoviteľovi, projektantovi a pod. sa po ich nastavení prenášajú pri založení novej stavby, zákazky
 • Súhrnný a krycí list rozpočtu – Údaje, ktoré nastavíte na Krycom a Súhrnom liste vzorovej zákazky, sa budú prenášať do Krycích a Súhrnných listov nových stavieb
 • Kalkuláciu réžií stavby – Záložka Výrobná réžia umožňuje prednastaviť pre nové stavby kalkuláciu réžií stavby (zvlášť pre rozpočet a zvlášť pre kalkuláciu).

Previous

Next

KROS
Share via