Časté otázky pre produkt CENKROS 4

Ponukový rozpočet (9)

Pri veľkých zákazkách vás môžu prepočty pri jednotlivých úpravách, napríklad zmene množstva alebo ceny zdržiavať. Program musí spracovať množstvo dát ktoré okamžite prepočítava. Funkcia automatického prepočtu je vždy prednastavene zapnutá, pretože všetky výstupy z programu CENKROS 4 musia byť bezchybné. Funkciu je možné aj vypnúť čím prácu môžete urýchliť.

Tento prepočet vypnete stlačením pravého tlačidla myši na akejkoľvek položke a zrušením označenia Okamžitý prepočet po zmene.

Pri veľkých zákazkách vás môžu prepočty pri jednotlivých úpravách, napríklad zmene množstva alebo ceny zdržiavať. Program musí spracovať množstvo dát ktoré okamžite prepočítava. Funkcia automatického prepočtu je vždy prednastavene zapnutá, pretože všetky výstupy z programu CENKROS 4 musia byť bezchybné. Funkciu je možné aj vypnúť čím prácu môžete urýchliť.

Tento prepočet vypnete stlačením pravého tlačidla myši na akejkoľvek položke a zrušením označenia Okamžitý prepočet po zmene.

Po vypnutí nastavenia nebude prebiehať prepočet po každej zmene v rozpočte, alebo kalkulácií. Avšak program eviduje všetky tieto zmeny a potrebu prepočtu zdôrazní farebným zvýraznením celkovej ceny a upozornením, ktoré nájdete na záložke základné. Po prepočte zákazky sa upozornenie vypne

Informácia: V prípade, že zákazku zabudnete prepočítať program pri spustení tlače, alebo exportu, automaticky zabezpečí prepočet zákazky, čím zaistí správnosť výstupov.

Na vloženie položiek do rozpočtu je možné použiť funkciu Import Excelu, avšak na importovanie jednoduchého zoznamu položiek do tabuľky rozpočtu je najrýchlejší spôsob pomocou funkcie Vlož – hromadne dostupnej priamo v okne Rozpočet na záložke Základné.

Pomocou klávesových skratiek CTRL + C a CTRL + V si prenesiete požadovné údaje z excelu do tabuľky Hromadné vkladanie do rozpočtu. Údaje sa do rozpočtu zapíšu, poprípade prenesú za aktuálnu položku rozpočtu potvrdením Vlož do rozpočtu.

Pozor! V tabuľke je nutné definovať minimálne popis, množstvo alebo cenu. Ak povinné údaje nie sú zadané, tak príslušné políčka sa podfarbia na červeno a položku nie je možné vložiť do rozpočtu.

Každý rozpočtár alebo kalkulant urobí pri zostavovaní rozpočtu, alebo kalkulácie občas chybu. Program CENKROS 4 Vám umožňuje vykonať kontrolu rozpočtu, ktorá Vám pomôže za pár sekúnd identifikovať všetky nezrovnalosti, ktoré vznikli pri tvorbe rozpočtu.

Kontrolu rozpočtu/kalkulácie spustíte na záložke Nástroje pomocou funkcie Kontrola rozpočtu. Zobrazí sa Vám okno s tabuľkou obsahujúcou všetky nezrovnalosti v rozpočte, ktoré sú rozdelené do niekoľkých kategórii:

Zabudli ste rozpočet skontrolovať? Pred tlačou/exportom CENKROS 4 automaticky upozorní na túto skutočnosť a rozpočet si budete môcť dodatočne skontrolovať a vzniknuté chyby odstrániť.

Dôležitá informácia: Nemusíte tráviť množstvo času postupnou kontrolou jednotlivých rozpočtov. Funkcia Kontrola rozpočtu je dostupná aj v okne Prehľad stavby, ktoré je dostupné v Zozname zákaziek na záložke Nástroje. Pomocou nej si viete skontrolovať položky celej stavby rýchlo a jednoducho na jednom mieste.

V prípade že pri rozpočtovaní omylom v tabuľke rozpočtu zmažete popis, nevhodne prepíšete množstvo alebo jednotkovú cenu, zaktualizujete rozpočet nesprávnou databázou… Môžete použiť funkciu Krok späť dostupný v rozpočte.

V otvorenom rozpočte alebo v kalkulácií ju spustíte stlačením ikony “Šípka – späť alebo vpred”.

Po Kroku späť sú zmenené bunky/riadky navyše zvýraznené zelenou animáciou, tak ako môžete vidieť v obrázku nižšie.

Ďalšou z možnosti využitia Kroku späť/vpred je možné priamo vo výpočtoch výkazu výmer. Ovládanie takéhoto kroku späť/vpred je oddelené od krokov v rozpočte. V prípade že výkaz výmer uložíte, následne po ďalšom otvorení výkazu nebude možné už Krok späť/vpred používať pred uložený stav.

Treťou z možností použitia Krok späť/vpred je v Importe Excel Univerzál, ak ste sa v niečom pomýlili. Použitie je možné na všetky funkcie v definícií stĺpcov a riadkov cez ikony v pravej hornej časti okna.

TIP! Na používanie funkcie môžete používať aj klávesové skratky.

Krok späť Ctrl + Z        Krok vpred – Ctrl + Y

Pomocou tejto funkcie môžete porovnávať položky aktuálne zobrazeného rozpočtu s cenníkovou databázou alebo verziou rozpočtu inej zákazky či kalkulácie. Spustením funkcie sa zobrazí stĺpec jednotková cena porovnávacia, dopočíta sa celková cena a následne zobrazí stĺpec rozdiel celkových cien aj v grafickom prevedení.

Postup: v pravej hornej časti programu spustíme funkciu Pohľady a z predvolených pohľadov vyberieme Porovnanie cien. V hornej lište programu sa nám otvorí nová záložka Porovnanie cien.

Následne v ľavom hornom rohu vyberiete či chcete ceny porovnávať s databázou alebo verziou rozpočtu či kalkulácie.

TIP: Vďaka filtrom, ktoré máte k dispozícií sa môžete zamerať len na ceny drahšie alebo lacnejšie podľa rozsahu ktorý si nastavíte. V prípade že chcete porovnávanie vypnúť, stačí v záložke Základné spustiť predvolený pohľad.

Rozpočet si viete sprehľadniť alebo rozčleniť do viacerých kategórií. Vďaka priradeniu príznaku položky môžete pomocou rôznych farieb usporiadať položky rozpočtu do prehľadných kategórií.

MOŽNOSTI PRÁCE SO STĹPCAMI:

Výber stĺpcov:

1. Pravým tlačidlom myši kliknite na riadok s popismi stĺpcov.

2. Zo zobrazeného menu vyberte možnosť “Výber stĺpcov”.

Zobrazí sa Vám:

Presúvanie stĺpcov:

Jednotlivé stĺpce viete medzi sebou presúvať. Stačí stĺpec myšou premiestniť na vybrané miesto. Môžete to využiť napríklad pri menšom monitore, keď chcete mať dôležité informácie na začiatku rozpočtu.

Skrytie stĺpca:

V prípade, že sú v rozpočte stĺpce, ktoré Vás nezaujímajú a nechcete aby sa zobrazovali, môžete tieto stĺpce skryť. Stĺpce skryjete potiahnutím stĺpca smerom nahor, až do chvíle kým sa zobrazí krížik na stĺpci.

 

TIP: Rozpočet s farebným príznakom viete vytlačiť cez funkciu Export Excel Komplet v zozname zákaziek na záložke tlač a export. V údajoch položky je nutné zaškrtnúť Farebné príznaky.

Rozpočet si viete sprehľadniť alebo rozčleniť do viacerých kategórií. Vďaka priradeniu príznaku položky môžete pomocou rôznych farieb usporiadať položky rozpočtu do prehľadných kategórií.

Nastavením príznakov si zabezpečíte, že na položky, ktoré je potrebné ešte editovať nezabudnete a neodovzdáte chybný rozpočet. Je to možné dvoma spôsobmi – po položkách alebo hromadne:

 • Pomocou plávajúceho menu v stĺpci P

Po nastavení v stĺpci na prislúchajúcej položke a kliknutím na pravé tlačidlo myši, sa zobrazia príznaky, z ktorých viete zvoliť žiadaný príznak.

 • Označením viacerých položiek

V zákazke označíte všetky položky, ktorým chcete nastaviť jednotný príznak a následne zo záložky Základné, pomocou funkcie Označené – Nastav príznak si zvolíte žiadaný príznak.

Takýmto istým spôsobom viete príznak položkám zrušiť, zvolením poslednej možnosti v príznakov “Žiadny”.

V prípade že ste sa pri prideľovaní príznakov pomýlili je v programe dostupná funkcia Krok späť ktorá je dostupná až do chvíle kým nedôjde k preuloženiu rozpočtu.

TIP: Rozpočet s farebným príznakom viete vytlačiť cez funkciu Export Excel Komplet v zozname zákaziek na záložke tlač a export. V údajoch položky je nutné zaškrtnúť Farebné príznaky.

Každý si chce prácu zjednodušiť a preto je umožnené v programe kopírovať časti rozpočtu, ktorý bol  v minulosti spracovaný. V programe CENKROS 4 môžete do novej zákazky prenášať zvolené položky, celé objekty a ich kód následne upraviť podľa aktuálnej cenníkovej databázy.

Kopírovanie do rozpočtu je možné dvoma spôsobmi:

Funkciou Vlož z inej zákazky, ak kopírujete iba časť položiek

V rozpočte spustíte funkciu Vlož z inej zákazky a následne sa nastavíte na objekt/časť  a označíte si položky, ktoré chcete kopírovať do rozpočtu. Zároveň si viete nastaviť parametre kopírovania podľa Vašich požiadaviek.

Dôležitá informácia: Ak kopírujete položky zo stavieb z roku 2017 a starších, kódy položiek aktualizujete podľa aktuálnej cenovej úrovne v okne Zoznamu zákaziek, na záložke „Úpravy“ funkciou Aktualizácia kódov

Pokiaľ však potrebujete nájsť konkrétnu technológiu alebo materiál, tak zadaním časti popisu do vyhľadávacieho políčka vám program okamžite zobrazí iba tie stavby, v ktorých sa hľadané položky nachádzajú. Navyše vám zobrazí prvú zákazku, v ktorej sú tieto položky použité a farebne ich zvýrazní.

Pozor! Pri vyhľadávaní položiek alebo stavieb v okne Vlož z inej zákazky, program vyhľadáva slovo len v stavbách, ktoré boli uložené do Archívu cien.

Pomocou Dvojoknového zobrazenia, ak kopírujete celý objekt

V Zozname zákaziek spustíte Dvojoknové zobrazenie a označíte objekty/časti, ktoré chcete kopírovať do novej zákazky. Nastavením na danú stavbu a spustením funkcie kopíruj sa zvolené údaje prenesú do požadovanej zákazky. Zároveň si tak, ako v predchádzajúcom prípade nastavíte parametre kopírovania.

Pri rozpočtovaní a používaní prírážok sa môže stať že neviete presne určiť z čoho je prirážka počítaná. Ak chcete v otvorenom rozpočte zistiť, z ktorých položiek je počítané množstvo prirážky, môžete na to využiť funkciu Položky pre výpočet prirážky.

Funkciu spustíte v Rozpočte zo záložky Nástroje, Položky pre výpočet prirážky.  Pred spustením funkcie je potrebné nastaviť sa na požadovanú prirážku a následne sa v rozpočte označia všetky položky, z ktorých je počítané množstvo aktuálnej prirážky.

 

Pozor! Funkciu Položky pre výpočet prirážky je možné použiť iba na položkách, ktoré sú definované ako prirážky. V opačnom prípade vyskočí upozornenie, že položka na ktorej ste spustili funkciu nieje prirážka.

Priebeh výstavby (8)

Ako dočerpať položky po ukončení všetkých prác?

Pri ukončovaní niektorých prác je potrebné položky dočerpať. Aby ste nemuseli pre každú položku jednotlivo počítať, koľko výkonu ešte ostáva, použite funkciu Dočerpať.

Funkciu nájdete pri ostatných funkciách v hornej lište Priebehu výstavby:

Dočerpať môžete:

 • Jednotlivé položky – postavením sa na danú položku v priebehu výstavby a spustením funkcie
 • Diely/objekty/stavby – postavením sa na diel/objekt/stavbu a spustením funkcie
 • Označené položky – označením položiek, postavením sa na ľubovoľnú z nich, spustením funkcie a potvrdením, že chcete dočerpať za označené.

Info: Dočerpaním celej stavy sa dočerpá aj Krycí list.

 

Pozor: Položka sa dopočíta vždy v poslednom období.

 

Info: Pri dočerpaní automatických prirážok sa automatický výpočet vypne a položka sa nastaví na 100%.

 

Dôležitou novinkou v Priebehu výstavby je fakt, že položky sa dopočítajú tak, aby celková cena po sčítaní všetkých splátok bola rovnaká s rozpočtom. Nevznikajú tak centové rozdiely, ktoré boli spôsobované zaokrúhľovaním jednotlivých splátok.

Percento čerpania je  graficky znázornené aj v stĺpci  za popisom.  Rôzne stavy čerpania sú navyše farebne odlíšené:

 • Sivý graf – nečerpané položky
 • Modrý graf – čerpané položky
 • Červený graf – prečerpané položky
 • Zelený graf – dočerpané položky

Po dokončení stavby odovzdáte investorovi všetky podklady jedným klikom.

 

 Ako nahrať rozpočet stavby do Priebehu výstavby?

Rozpočet, ktorý máte vytvorený v programe CENKROS 4, nahráte do Priebehu výstavby tak, že vyberiete stavbu v Zozname zákaziek a použijete funkciu v záložke Kros platforma – Nahrať rozpočet stavby.

Pozor: Pre využívanie funkcií KROS platformy musíte byť z programu CENKROS 4 do platformy prihlásený a váš email naviazaný na účet na KROS platforme.

 

Po spustení funkcie si vyberiete, či budete sledovať Priebeh výstavby nového projektu, alebo už existujúceho projektu.

Po kliknutí na Nahrať, Vás presmeruje do KROS Platformy a položky rozpočtu sa Vám prenesú do Priebehu výstavby na platforme.

V prípade, že stojíte na stavbe, ktorá sa už na platforme nachádza, program Vás na to upozorní.

Po potvrdení sa existujúci Priebeh výstavby prepíše novým rozpočtom z programu CENKROS 4.

Pozor: Po nahratí celého rozpočtu nanovo do KROS Platformy sa vymažú splátky, ktoré sa už v Priebehu výstavby nachádzajú.

Info: Stavba, ktorej čerpanie sa nachádza v Priebehu výstavby je v programe CENKROS 4 v okne Zoznam zákaziek označená farebnou ikonou . Stlačením tejto ikonky sa viete dostať priamo do Priebehu výstavby danej stavby.

 

Ako pridať nové objekty/dodatky do Priebehu výstavby?

Nové objekty alebo dodatky stavby do priebehu výstavby rýchlo doplníte ich označením a použitím funkcie Pridať označené objekty.

INFO: Do KROS Platformy sa nenahrajú objekty bez položiek a tie, ktoré sú na platforme čerpané vo schválenom alebo schvaľovanom období. Ak chcete zmeniť takýto objekt, je nutné nahrať celý rozpočet nanovo.

 Pre lepšiu orientáciu v Priebehu výstavby sa nahratý dodatok a jeho položky farebne odlíšia:

INFO: Dodatky sa do Priebehu výstavby nahrajú vždy ako samostatné objekty.

POZOR!: Po nahratí celého rozpočtu znovu na platformu sa vymažú splátky, ktoré sa už  v Priebehu výstavby nachádzajú.

 Krycí list

Údaje z Krycieho listu rozpočtu sa do Priebehu výstavby prenesú ako samostatné diely pre dané objekty. Prenášajú sa zadané hodnoty vo Vedľajších rozpočtových nákladoch a Kompletačnej činnosti.

Ak sa v splátkach čerpania nachádzajú výkony k údajom z Krycieho listu, prenesú sa do Priebehu výstavby aj tieto údaje.

INFO: Hodnoty z Krycieho listu sa neprenášajú v percentách ale už ako vyčíslená hodnota, pričom jednotková cena je vždy 1,0€.

Ako sa evidujú prirážky v Priebehu výstavby?

V programe CENKROS 4 ste boli zvyknutí na automatické počítanie prirážok. Túto funkciu sme zapracovali aj do Priebehu výstavby. Pri poslaní rozpočtu z programu CENKROS 4 si položka pamätá, z ktorých položiek a akým spôsobom je vypočítaná (hmotnosť, hmotnosť sute alebo percento ceny).

V priebehu výstavby tieto položky jednoznačne poznáte podľa zeleného zafarbenia množstva.

Položky presunov vďaka automatickému výpočtu množstva majú aj automatický výpočet výkonov.

POZOR! Ak prenesiete obdobie čerpania z programu CENKROS 4, položke sa automatický výpočet vypne (výkon v období je čiernou farbou).

Pre opätovné nastavenie automatického výpočtu prirážky, postavte sa na položke do bunky výkonu. Zobrazí sa ikona “Krok späť”. Po kliknutí sa automaticky prepočíta výkon položky podľa nastavení, ktoré ste zadali v CENKROS 4 a vyfarbí sa na zeleno.

Po založení nového obdobia sa výpočty prirážok nastavia automaticky.

 Ako si zaregistrovať aplikáciu Priebeh výstavby?

Priebeh výstavby je online aplikácia v KROS platforme. Nahrádza modul Čerpanie, na ktorý ste boli zvyknutý v programe CENKROS 4.

 Prináša efektívnu komunikáciu medzi investorom a zhotoviteľom, zhotoviteľom, stavebným dozorom aj subdodávateľmi. Vďaka nemu budete môcť pripomienkovať a schvaľovať priebeh výstavby aj na diaľku. Jednoducho cez webový prehliadač na počítači.

Licencovanie Priebehu výstavby

Modul Priebeh výstavby je dostupný pri platnom Balíku podpory z programu CENKROS 4 len pre zostavy Investor, Stavebná firma, Komplet systém.

Prihlásenie do KROS platformy:

1. Do KROS Platformy sa prihlásite:

 • pomocou ikonky v pravom hornom rohu v okne Zoznam zákaziek,

 • alebo priamo z okna po prekliknutí sa do záložky Čerpanie a stlačením Pokračovať do Priebehu výstavby, ak na stavbe nebola založená žiadna splátka.

 

2.  V programe CENKROS 4 je potrebné prihlásiť sa do KROS platformy mailom, s ktorým budete pristupovať do Priebehu výstavby. Ak nie ste do KROS platformy ešte zaregistrovaný, zvolíte možnosť Vytvoriť nový účet:

 • po vytvorení účtu Vám na vami zadaný mail príde žiadosť o aktiváciu Vášho účtu do KROS platformy,
 • potvrdením tlačidla Aktivovať účet sa Vám účet úspešne aktivuje,
 • po prihlásení sa do platformy sa následne previaže emailový účet s Vašou licenciou.

3. Rozpočet sa Vám automaticky nahrá do KROS Platformy a otvorí sa Vám Priebeh výstavby v prehliadači, v ktorom sa z bezpečnostných dôvodov musíte prihlásiť ešte raz Vašim mailom.

 

Ako začať pracovať v Priebehu výstavby?

Po prihlásení sa do KROS Platformy vyberte  projekt,  v ktorom chcete sledovať priebeh výstavby. Ak ste si nahrali svoj rozpočet do Priebehu výstavby, tak v zozname projektov sa založil nový projekt.

V ľavom bočnom panely kliknite na Priebeh výstavby.

Pre začiatok práce s Priebehom výstavby si môžete spustiť Sprievodcu, ktorý Vás navedie ako začať s Priebehom výstavby pracovať.

Pozor: Aby ste mohli začať sledovať  Priebeh výstavby pre konkrétnu stavbu, je potrebné  najprv nahrať rozpočet z programu CENKROS 4.

 

Info: Stavba, ktorej čerpanie sa nachádza v Priebehu výstavby je v programe CENKROS 4 v okne Zoznam zákaziek označená farebnou ikonou . Stlačením tejto ikonky sa viete dostať priamo do Priebehu výstavby danej stavby.

Info: Aby vám panel vľavo zbytočne nezaberal miesto na obrazovke, môžete ho zúžiť kliknutím na dvojšípku v pravom dolnom rohu panela. Rovnakým spôsobom panel znovu otvoríte.

 


 Info: Ak v pravom hornom rohu v Zozname zákaziek je ikonka zelenej farby, tak signalizuje, že už ste do KROS Platformy prihlásený.

Info: E-mail, s ktorým sa previaže vaša licencia,  si môžete upraviť aj priamo v KROS účte.

Ako viem čerpať množstvo pomocou výkaz výmer?

Položky rozpočtu, ktoré boli počítané z  výkazu výmer, obsahujú tieto údaje aj po prenose do Priebehu výstavby. Všetky položky s výkazom výmer sú v tabuľke modré a po kliknutí na  ikonu pravítka sa otvorí okno s výkazom výmer položky rozpočtu.

Po vytvorení splátky čerpania v Priebehu výstavby sa položky s výkazom výmer zobrazia opäť modrou farbou s nulovou hodnotou. Na zadanie tohoto výkonu máte viac možností:

 • Priame zadanie výkonu – údaj sa zobrazí čiernou farbou ale bunka stále obsahuje ikonku pravítka, pomocou ktorej si viete zobraziť výkaz výmer.  
 • Použitím výkazu výmer – po kliknutí na ikonu pravítka v stĺpci Výkon sa otvorí okno výkazu výmer, v ktorom môžete označiť položky čerpané v konkrétnom období.  

INFO: Každá manuálna zmena položky zmení modrú farbu čerpanej položky na čiernu: zmena % výkonu, hromadná zmena, dočerpanie.

Položka, ktorá bola  v rozpočte vypočítaná z výkazu výmer, v splátke čerpania zatiaľ nevyčíslená

Položka, ktorá bola  v rozpočte vypočítaná z výkazu výmer, v splátke čerpania zadaná manuálne

Položka, ktorá bola v rozpočte vypočítaná z výkazu výmer, v splátke čerpania vyčíslená z výkazu výmer

 

Vytvorenie nového obdobia

Panel Obdobia nájdete v hornej nástrojovej lište:

Po otvorení panelu pridáte nové obdobie:

TIP: v prípade, že obdobie nie je totožné s kalendárnym mesiacom, použite Rozšírené nastavenia.

Obdobia môžete:

 • Upraviť – zmeniť dátumy obdobia
 • Vymazať – vymazať celé obdobia
 • Poslať na schválenie – odoslať investorovi žiadosť na schválenie

TIP: Ak máte v Priebehu výstavby príliš veľa období a prezeranie tabuľky sa stáva neprehľadné, použite funkciu Zobrazenie, ktorou si zobrazíte len vybrané obdobia.

Ak chcete na KROS Platforme pracovať aj so stavbami, ktoré už majú vytvorené splátky čerpania v CENKROS 4, použite funkciu Nahrať výkony. Čerpanie zvolenej stavby otvoríte pomocou funkcie Otvoriť priebeh výstavby.

TIP: Všetky splátky naraz nahráte zvolením obdobia od začiatku prvej splátky, po koniec poslednej a výberom nahrať celú stavbu.

Ako zadávať výkony do Priebehu výstavby?

Zadávať a editovať výkony môžete:

 • percentuálnym výkonom
 • aktuálnym výkonom
 • celkovou cenou, za ktorú bola daná položka prestavaná.

Bunky, ktoré môžete editovať sú zvýraznené rámčekom.

Pre editovanie bunky je potrebné dvakrát kliknúť myšou na konkrétnu bunku, ktorú idete editovať. Okolie bunky sa vyfarbí a  zvýrazní riadok, aby ste jednoducho videli, ku ktorej položke daná bunka patrí.

Editáciu bunky ukončíte kliknutím mimo nej alebo stlačením klávesy Enter.

Po editácií bunky je v Priebehu výstavby zapracovaný automatický prepočet. Vďaka nemu po ukončení editácie sa automaticky dopočíta:

 • doteraz prestavané – množstvo a cena,
 • ostatné stĺpce v danom období na editovanej položke,
 • stĺpce zostatku – množstvo a cena,
 • celková cena prestavaného v danom období na všetkých nadradených dieloch, objekte a stavbe.

Ak editujete bunku prislúchajúcu dielu/objektu/stavbe, automaticky sa prepočítajú všetky položky, ktoré sa v danom diele/objekte/stavbe nachádzajú a k nim príslušné zostatky a prestavané množstvá.

TIP: Ak sa pomýlite,  využite funkciu krok späť v hornej lište

Technické (7)

Pre používanie programu CENKROS 4 je potrebné poznať licenčné číslo, ktoré Vám bolo vygenerované pri zakúpení programu. K licenčnému číslu sa dostanete po prihlásení do Zóny pre klienta, do ktorej ste dostali v e-maily prihlasovacie údaje. V Zóne pre klienta nájdete históriu platieb s možnosťou stiahnuť si aj výpisy starších faktúr, možnosť vytlačiť si certifikát používateľa programu CENKROS 4 ale hlavne potrebnú informáciu – Licenčné číslo k programu CENKROS 4.

Ako sa teda do Zóny pre klienta dostanem?

1. V internetovom prehliadači prídem na našu stránku www.kros.sk

2. V pravej hornej časti klikneme na ikonu Zóna pre klienta, tak ako môžete vidieť na priloženom obrázku.

3. Zobrazí sa Vám prihlásenie klienta. Pre prihlásenie je potrebné zadať vaše zákaznícke číslo (toto zákaznícke číslo nájdete v hornej časti faktúry alebo predfaktúry ktorú ste obdržali od našej spoločnosti). Ďalej je potrebné zadať Heslo. Ak však heslo nepoznáte, zvoľte možnosť “Zabudli ste Heslo?” a postupujte podľa pokynov. Heslo pre vstup do Zóny pre klienta je spoločné pre všetky programy, preto ak ho neviete, môžete sa informovať aj u účtovníčky ak máte napríklad program Alfa, Omega, Olymp alebo Taxa.
4. Keď zadáte správne meno a heslo, otvorí sa Vám Vaša Zóna pre klienta kde máte všetky potrebné informácie. Licenčné číslo má 16 znakov a nájdete ho pri produkte CENKROS 4 – tak ako môžete vidieť na priloženom obrázku. Licenčné číslo zadajte do programu pri spúšťaní, nie je potrebné ho prepisovať, stačí ho označiť a použiť klávesovú skratku CTRL+C (kopírovať), CTRL+V (vložiť).

TIP! Ak neviete prísť na prihlasovacie údaje, zavolajte na našu Hotline k CENKROS 4, kde Vám radi pomôžeme s identifikovaním prihlasovacieho e-mailu pre Vašu spoločnosť.

Jednu licenciu programu CENKROS 4 je možné prenášať medzi dvoma PC zariadeniami. Takýmto spôsobom si viete zabezpečiť používanie programu na dvoch miestach. Licencia je stále len jedna, takže program budeme môcť súčasne použiť len v jednom počítači.

Licenciu uvoľníte zo záložky CENKROS 4, ktorá sa nachádza v ľavom hornom rohu.

Klikom myši na  záložku Informácie o programe a následne klikom na Uvoľniť licenciu dôjde k uvoľneniu licencie.

 

Po potvrdení Áno sa licencia uvoľní a program CENKROS 4 sa automaticky vypne.

 

Pri spustení programu na inom počítači Vás vyzve na zadanie licenčného čísla. Po overení sa program CENKROS 4 spustí a budete môcť v programe pracovať bez obmedzení.

POZOR!: Pre aktiváciu licencie je nutné pripojenie k internetu. V prípade, že pripojenie nemáte, viete licenciu aktivovať pomocou sprievodcu, ktorý sa v takomto prípade automaticky zobrazí.

Program CENKROS 4 si viete stiahnuť na našej internetovej stránke v sekcií aktualizácia programu CENKROS 4, kde je vždy k dispozícií najnovšia verzia.

Po spustení inštalačného súboru sa Vám zobrazí okno s nápisom Pripravuje sa inštalácia… a po chvíli sa zobrazí inštalátor programu CENKROS 4 – sprievodca, ktorý informuje, ako bude inštalácia v ďalších krokoch prebiehať.

V ďalšom kroku sa zobrazia Licenčné podmienky programu. Pre pokračovanie v inštalácií je potrebné zaškrtnúť, že súhlasíte s podmienkami licenčnej zmluvy. V prípade, že necháte zaškrtnutú možnosť “Nesúhlasím s podmienkami licenčnej zmluvy”, tak inštalácia programu bude ukončená.

Na záver je potrebné nadefinovať cieľové adresáre pre CENKROS 4 – programové a dátové súbory programu. Umiestnenie je už prednastavené a upravte ho iba v prípade, že Vám nevyhovuje (napr. z dôvodu malého miesta na disku C:).

Po zobrazení oznamu o úspešnej inštalácií sa na pracovnej ploche zobrazí ikona programu CENKROS 4. Dvojklikom spustíte program a zadáte licenčné číslo, ktoré nájdete v Zóne pre klienta.

Niekedy pri nesprávnom vypnutí programu môže nastať situácia že pri opätovnom spúšťaní CENKROS 4 hlási chybu so súborom kros.mdb. Túto chybu odstránite jednoduchým nahradením, ideálne nakopírovaním nového súboru z inštalačného DVD.

Ešte predtým než z DVD nakopírujete súbor Kros.mdb musíte priamo v adresári kde máte vytvorenú záložku CenkrosData, najčastejšie na umiestnení C:\CenkrosData premenovať poškodený súbor (napríklad na kros_starý.mdb).

 

Po premenovaní súboru kros.mdb vložíte inštalačné DVD aktuálnej verzie programu (tej verzie, ktorú máte nainštalovanú na Vašom PC) do DVD mechaniky a zobrazený automatický inštalátor zrušte.

 

Otvorte obsah inštalačného DVD a zvoľte cestu E:\Install\Cenkros\CenkrosData, kde nájdete súbor Kros.mdb. Súbor je potrebné nakopírovať do adresára CenkrosData, v ktorom sme súbor v predchádzajúcom kroku premenovali.

Pozor! Nahradením súboru kros.mdb prídete o vlastné pohľady, vzorové nastavenia a podobne. Všetky tieto nastavenia budú ako po prvej inštalácií programu. Ak ste mali namapované iné úložisko zákaziek ako je štandardne prednastavené na C:\CenkrosData\ toto nastavenie je potrebné tiež namapovať odznova.

Tip! Ak nemáte inštalačné DVD, náhradný súbor kros.mdb nájdete aj priamo vo vašom počítači v zložke C:\CenkrosData\Vzory.

Počas práce s CENKROSOM v práci, môže nastať situácia keď chcete pracovať na druhom PC napríklad z domu. Pre pokračovanie v práci na zákazkách je potrebné preniesť všetky dôležité údaje do nového PC.  Všetky potrebné data dokážete preniesť napríklad pomocou USB kľúča.
Okrem Zákaziek viete preniesť do nového počítača aj ďalšie dôležité dáta ako napríklad Stavby v Archíve, Databázy, alebo Centrálny zoznam firiem. Všetky tieto údaje sa nachádzajú štandardne na C:\CenkrosData.

K dátam sa dostanete nasledovne:

otvorte ikonu “Tento počítač”

následne otvorte “Disk (C:)”

vyhľadajte zložku “CenkrosData (môže byť aj CenkrosPlusData)” a otvorte ju. (Umiestnenie zložky CenkrosData sa môže líšiť v závislosti od nastavenia umiestnenia ktoré ste nastavili pri inštalovaní programu.)

Do Vášho PC zariadenia vložte USB kľúč dostatočnej kapacity a skopírujte naň potrebné adresáre a súbory. (Na kopírovanie môžete používať klávesové skratky Kopírovať- Ctrl+C , Vložiť – Ctrl + V)

Najdôležitejšie adresáre ktoré môžu byť pre Vás potrebné (môžte vidieť aj na obrázku nižšie):

Zložka Databázy – obsahuje databázy za jednotlivé roky počas ktorých program používate

Zložka Zákazky – adresár obsahuje všetky zákazky ktoré vidíte v okne Zoznamu zákaziek v programe CENKROS 4

súbor Firmy.mdb – súbor do ktorého sa ukladajú všetky firmy uložené v centrálnom zozname firiem

 USB kľúč na ktorom máte súbory skopírované preneste a vložte do druhého PC (napríklad k Vám domov). V počítači do ktorého idete dáta prenášať je teraz potrebné skopírovať obsah jednotlivých dát z USB kľúča tak aby platilo že:

obsah zložky Zákazky z USB kľúča – skopírujete do zložky Zákazky v novom PC

obsah zložky Databázy z USB kľúča – skopírujete do zložky Databázy v novom PC

súbor Firmy.mdb z USB kľúča – skopírjete do umiestnenia C:\CenkrosData a nahradíte ním existujúci súbor Firmy.mdb

 

Ak potrebujete reinštalovať program CENKROS 4 ale obávate sa aby ste neprišli o žiadne dáta. Viete si poradiť nasledujúcim postupom.

V prvom kroku vyhľadajte umiestnenie v ktorom máte uložené staršie zákazky a databázy. Najčastejšie sa k nemu dostanete cez: Tento počítač na DISK (C:) a adresára CenkrosData.

Tento priečinok premenujte (napríklad CenkrosData-záloha), poprípade ho skopírujte na iné umiestnenie.

Následne cez ponuku ŠTART – Ovládací panel zvoľte ponuku Programy a súčasti.

V zozname nainštalovaných programov nájdete program CENKROS 4, postavte sa naň a zvoľte možnosť odinštalovať. Po potvrdení prebehne odinštalácia programu z Vášho počítača.

(Postup si môžete pozrieť v priložených obrázkoch)

Po odinštalovaní programu odstráňte inštalačný adresár Cenkros – dostaňte sa cez ikonu Tento počítač na Disk (C:), priečinok Program Files (x86) (poprípade iba Prgram Files) a následne odstráňte celý adresár Cenkros.

Následne je možné nainštalovať CENKROS 4. Na inštaláciu môžete zvoliť dva spôsoby:

1. Ak máte zakúpené inštalačné DVD – inštaláciu spravíte vložením DVD do mechaniky a zvolením možnosti Inštalovať sa automaticky spustí sprievodca inštaláciou, ktorý Vás bude jednoduchým spôsobom viesť až do úspešného nainštalovania programu.

2. Inštalačnú súbor si viete stiahnuť na našej internetovej stránke v sekcií aktualizácia programu, kde je k dispozícií najnovšia verzia programu. Po stiahnutí inštalačného súboru, dvojklikom súbor otvoríte a prejdete postupnou inštaláciou na konci ktorej sa program úspešne nainštaluje.

Na záver je potrebné preniesť všetky Vaše dáta, aby ste mohli bezproblémovo pokračovať v práci. Do novo vytvoreného adresára CenkrosData nakopírujte súbory z Vami zálohovaného adresára. Dôležité sú obsahy priečinkov Archív, Databázy, Zákazky, Firmy.mdb. (Zálohovaný adresár hneď nevymažte, ale až v prípade, ak budete mať istotu, že Vám v programe nič nechýba.)

Ak máte vo firme zakúpených viac licencií a potrebujete zistiť rozsah licencie a licenčné číslo, ktoré máte pridelené pri konkrétnom používateľovi môžete tak spraviť priamo cez program.

V ktoromkoľvek okne programu, máte možnosť výberom z hlavného menu v ľavom hornom rohu zvoliť modrú záložku s nápisom CENKROS 4. Z ponúknutého menu je potrebné vybrať druhú možnosť Informácie o programe. Následne sa Vám zobrazí všetko potrebné o Vašej licencií zatriedené do štyroch hlavných sekcií.

 

Informácie o inštalácií na aktuálnom PC

Platnosť Balíka podpory

Konfigurácia programu

Rozsah zakúpených databáz

Informácia!

V okne Informácie o programe nájdete aj telefonické kontakty na Výrobcov programu KROS a.s. a databáz CENEKON, a.s. .

Zoznam zákaziek (5)

Ceny položiek si viete uložiť do Archívu cien, ktorý umožňuje ukladať ceny z podaných ponúk alebo už realizovaných zákaziek.

Archív cien si naplníte v Zozname zákaziek, zo záložky Údržba, stlačením ikony Naplnenie archívu cien a následne zvolíte, od ktorého dátumu sa budú stavby archivovať.

Archivované ceny môžete neskôr využiť pri podávaní inej ponuky (na inej stavbe), oceňovaní alebo kontrole cien rozpočtu. K tomu slúžia funkcie Auditór cien a Archív cien.

AUDITÓR CIEN

Pomocou tejto funkcie získate prehľad, aké ceny ste pre aktuálnu položku ponúkli na iných stavbách v rôznorodom časovom období. Funkcia je dostupná v module Rozpočet a Kalkulácia zo záložky Zobrazenie.

Program Vám zobrazí stavby, v ktorých bola položka použitá, v akom množstve a jednotkovej cene. Následne cenu z tabuľky Auditóra cien môžete preniesť do ceny aktuálnej položky pomocou ikony Blesku.

V grafe nájdete vývoj minimálnej, priemernej a aktuálnej a aktuálne použitej ceny v rôznom časovom období.

ARCHÍV CIEN

Na rozdiel od Auditóra cien, ktorý zobrazuje maximálne 10 cien v najmladších archivovaných stavbách Vám Archív cien ponúka informácie o všetkých položkách, ich celkovej cene a zároveň aká cena bola použitá v rozpočte/kalkulácií. Funkcia je dostupná v module Rozpočet a Kalkulácia zo záložky Nástroje.

Detailnejšie informácie o položke môžete získať tlačidlom Ukáž detail položky a cenu položky, ktorú chcete v danej stavbe použiť prenesiete tlačidlom Prenes cenu.

Pozor! Pred prenesením ceny z archívu cien do zákazky je potrebné prekontrolovať, či sa vo vyvolanom archíve nachádza položka s požadovaným popisom a hlavne mernou jednotkou. V zozname sa totiž zobrazujú položky, ktoré sa s aktuálnou položkou zo zákazky zhodujú v kóde. Môže sa preto ľahko stať, že ostatné údaje položiek budú rozdielne.

Program CENKROS 4 umožňuje obnoviť stavbu z automatickej zálohy, pričom si viete nastaviť obdobie, za ktoré sa majú zálohy uchovávať.

Automatická archivácia stavieb Vám zabezpečí, že pri zatváraní programu sa vytvoria zálohy všetkých zmenených stavieb. Výhodou tejto archivácie je, že nemusíte po každej zmene stavby manuálne archivovať, ale stačí raz nastaviť miesto archivovania a za aké obdobie sa majú stavby ukladať a program sa už sám postará o ich archiváciu.

Funkcia je dostupná v okne Nastavenia na záložke Automatické operácie (je potrebné mať zapnuté pokročilé nastavenia).

V textovom poli je preddefinovaný adresár, kde sa zálohy stavieb ukladajú. Dané umiestnenie viete zmeniť podľa potreby,

Do textového políčka “Vytvárať automatická zálohy v priebehu posledných X dní” si môžete určiť počet dní, za ktoré sa majú zálohy uchovávať. To znamená, že za každý deň, počas ktorého ste s programom pracovali (maximálne však X dní) a aj ho zatvorili, bude existovať práve 1 záloha každej zmenej/novovvytvorenej stavby.

 

Pozor!

V prípade, že v priebehu dňa spustíte program viackrát tak pri každom zatvorení programu sa záloha zmenenej stavby prepíše.  Ak stavbu zmeníte aj ďalší deň, vytvorí sa už nová záloha.

Takúto stavbu viete obnoviť pomocou funkcie Obnova archivovaných zákaziek dostupnej zo Zoznamu zákaziek a zvolíte možnosť Obnova z automatických záloh.

V programe CENKROS 4 je možné vytlačiť Vašu zákazku ako oficiálnu cenovú ponuku. Takúto ponuku viete vytvoriť s konkrétnym znením, zadanou zľavou, rekapituláciou a položkovým rozpočtom.

Cenová ponuka je dostupná v Zozname zákaziek na záložke Úpravy.

Tá Vám umožní nastaviť návrh zliav alebo prirážok editáciou žlto podfarbených buniek. Definované zľavy sú len návrhom a zatiaľ nijako neovplyvňujú aktuálnu cenu stavby. Zľavy sa aplikujú až po Premietnutí do rozpočtu.

Cenovú ponuku si viete skontrolovať a vytlačiť pomocou Ponukového listu, do ktorého sa prenášajú údaje zadané pri založení stavby. Taktiež je v ňom možné doplniť bližšie špecifikácie prislúchajúce danej stavbe. Pri zadávaní údajov Vám pomôže aj centrálny zoznam firiem a do samotnej ponuky sa prenáša aj logo firmy.

V programe CENKROS 4 viete spojiť viaceré objekty do jednej zákazky pomocou funkcie Spoj označené zákazky, avšak využitie tejto funkcie je možné ak chcete spájať iba Zákazky jednej stavby.

Funkcia je dostupná v Zozname zákaziek na záložke Úpravy alebo ju môžete vyvolať z Plávajúceho menu.

Predtým je potrebné označiť si zákazky, ktoré chcete spojiť a následne si zvolíte, či ich spojíte do aktuálnej alebo novej zákazky.

Do aktuálnej zákazky – vybraním tejto možnosti sa označené zákazky spoja do existujúcej zákazky, na ktorú sa musíte pred spustením funkcie v zozname zákaziek nastaviť.

Do novej zákazky – vybraním tejto možnosti sa otvorí okno Založenie zákazky pre vloženie novej zákazky. V okne vyplníte potrebné údaje a potvrdíte stlačením OK.

Informácia! Ak potrebujete spájať Zákazky z rôznych stavieb využite funkciu Vlož z inej zákazky, alebo kopírovanie/presun pomocou dvojoknového zobrazenia. Informácie o využití týchto funkcií nájdete vo FAQu pod názvom Vloženie položiek a objektov do rozpočtu z inej zákazky s aktuálnym kódom.

V zozname zákaziek máte možnosť roztriediť si jednotlivé zákazky do ľubovolných adresárov, aby ste vedeli efektívnejšie pracovať. Takéto triedenie môžete zvoliť napríklad podľa obdobia, alebo toho či je stavba dokončená, rozpracovaná a podobne.

 

Adresár si vytvoríte v Zozname zákaziek na záložke Štruktúra stavby, spustením ikony Vytvor adresár.

Zobrazí sa okno, kde do textového políčka zadáte názov vytváraného adresára a potvrdíte tlačidlom OK. Adresár môže obsahovať aj ďalšie pod-adresáre, ktoré si viete vytvoriť totožným spôsobom.

Po vytvorení potrebných adresárov si v Zozname zákaziek spustíte dvojoknové zobrazenie, kde v jednom okne budete nastavený na adresár, do ktorého chcete stavbu presunúť a v druhom okne sa kurzorom nastavíte na požadovanú stavbu. Pomocou funkcie Presuň sa dané stavby premiestnia do požadovaného adresára.

Dôležitá informácia! Adresár viete vytvoriť aj priamo v dátovom umiestntní cestou C:\CenkrosData\Zákazky, kde štandardnou formou kopírovania a vkladania si prenesiete potrebné zákazky.

Export, import, tlač (4)

Pri importe súborov exel a pdf môžete okrem funkcie Import dokumentov dostupnej v zozname zákaziek, využívať aj systém Potiahni a pusť tvz. Drag & Drop.

Jednoducho označením súborov vo vašej zložke, kliknutím ľavého tlačidla myši a jeho držaní s následným potiahnutí nad zoznam zákaziek spustíte import zvolených súborov. Tak ako môžete vidieť na obrázkoch nižšie.

Šípka v Zozname zákaziek Vám ukazuje, kam sa zvolené súbory budú importovať. Súbor môžete pustiť aj nad celým zoznamom zákaziek. Ak zvolené súbory pustíte priamo nad konkrétnou stavbou, program sa Vás spýta, či chcete vložiť importované súbory do aktuálnej stavby alebo založiť novú stavbu.

Následne sa zobrazí okno Import v ktorom sú všetky súbory zoradené podľa abecedy.

TIP: Súbory podporované na importovanie sú vo formáte .xls, .xlsx, .xlsm a .pdf

UPOZORNENIE: Aby fungoval automaticky import je potrebné mať nainštalovanú najaktuálnejšiu verziu programu CENKROS 4.

Dodávateľské firmy sa často stretávajú s požiadavkou doplniť ceny do pôvodného zadania s podmienkou, že pôvodný súbor musí zostať bez akejkoľvek zmeny mimo vyplnených cien. Pre takéto účely slúži funkcia Export cien do zadania, ktorá zabezpečí naplnenie cien do pôvodného XLS súboru v prípade, že bol importovaný zo súboru formátu uniXML, Excel Komplet, Excel Komplet 2006, Excel Komplet 2012, Excel Univerzál alebo Oferta.

Export cien spustíte tak že sa v Zozname zákaziek nastavíte na stavbu alebo zákazku, ktorú chcete exportovať a na záložke Tlač a export stlačíte funkciu Export cien do zadania (tak ako môžete vidieť na obrázku).

V zobrazenom okne označíte, čo chcete exportovať (aktuálnu zákazku, Označené zákazky aktuálnej stavby, Celú stavbu).

Po kliknutí na tlačidlo Test exportu sa postupne prekontrolujú všetky exportované zákazky (podľa zadaného rozsahu) a vypíše sa, do ktorého súboru sa zákazka bude exportovať a zároveň sa otestuje, či súbor existuje a nie je len na čítanie.

V prípade že export prebehne v poriadku môžete stlačiť tlačidlo OK. Exportovaním sa z najvyššej verzie rozpočtu prenesú jednotkové ceny položiek do pôvodného súboru. Ak zadanie bolo vyexportované tak, že v ňom bola povolená editácia množstva a prác naviac, tak sa do súboru okrem cien prenesú aj tieto údaje.

 

UPOZORNENIE: Je dôležité, aby ste pôvodné súbory so zadaním nevymazali a ani nepremiestňovali.

V programe CENKROS 4 je možné vyexportovať zostavu do formátu “.PDF”. Takýto export je podporený cez funkciu Hromadná tlač, ktorá je dostupná zo záložky Tlač a export v zozname zákaziek a každom module programu.

 • Po spustení funkcie si v ľavej časti zaškrtnite, ktoré tlačové zostavy chcete exportovať.
 • V pravej časti si určíte rozsah exportu (napr. za aktuálnu zákazku alebo celú stavbu).
 • Následne si zvolíte spôsob exportu pomocou tlačidla Export do PDF.

 

 

Následne sa v okne Hromadná tlač vyfiltrujú zostavy, ktoré ste si vybrali pre export do PDF a zároveň Vám program ponúkne určiť umiestnenie výstupu a spôsob generovania exportovaného súboru.

Funkcia Export Excel Komplet je výmenný formát pre exportovanie rozpočtu s cenami alebo bez cien ako zadanie, v ktorom si sami dokážete navoliť aké údaje budú vo výslednom súbore vyexportované. Súbor môžete vyexportovať uzamknutý, čím zabránite prípadným zmenám. Výhodou tohto formátu je prevzorcovanie a rýchlosť jeho prepočtov aj mimo programu Cenkros 4.

Funkcia je dostupná v okne Zoznamu zákaziek v záložke Tlač a export a spustíte ju stlačením ikony Export Excel Komplet. Následne sa otvorí nastavenie exportu, rozdelené do jednotlivých sekcií.

 

Po kliknutí na “ceruzku” si sami zvolíte rozsah dát ktoré chcete vyexportovať.

TIP: Všetky údaje, ktoré si pri vyexportovaní nastavíte, ostanú uložené aj pre budúci export, okrem nastavení v sekcií „Pokročilé“.

UPOZORNENIE: Dokument, ktorý je odomknutý alebo zamknutý vlastným heslom môže byť užívateľom zmenený a pri následnom importe nemusí byť správne načítaný.

Cenníková databáza (3)

Ak obsahuje cenník materiálov a prác vlastné položky, program CENKROS4 Vám umožňuje jednoducho preindexovať ceny týchto položiek podľa potreby.

 • Vlastné položky si vyfiltrujte pomocou pohľadu Vlastné položky
 • Položky, ktorých ceny chcete upraviť si označíte v stĺpci “O”

Ceny označených položiek môžete následne upraviť požadovaným indexom pomocou funkcie Kopírovanie ceny. Funkciu vyvoláte zo záložky Nástroje – Hromadná zmena.

Napríklad potrebujete zvýšiť cenu vlastných materiálov o 10%. V rozbaľovacom zozname Zdrojová cena si určíte typ ceny, ktorá sa bude upravovať a následne nastavíte index na 1,1 čo predstavuje navýšenie o 10%. Výslednou hodnotou je Vami predvolená Cieľová cena.

Ak potrebujete pri spracovaní rozpočtov využívať konkrétny materiál od samotného výrobcu alebo pradajcu s platným balíkom podpory máte dostupné Materiály online. Ceny týchto materiálov sú pravidelne aktualizované a dopĺňané priamo dodávateľmi.

Cenníky obsahujú navyše doplnkové informácie o položke, v niektorých prípadoch aj obrázok materiálu a dostupnosť materiálu u konkrétneho predajcu

V databáze Materiály online sa nachádza viac ako 1 000 000 materiálov od rôznych výrobcov a predajcov. Preto odporúčame pri vyhľadávaní požívať viacero vyhľadávacích slov čím si viete zúžiť množstvo vyhľadaných položiek.

 

TIP: Niektoré položky v programe majú nastavený aj priamy preklik do e-shopu. Dokážete si tak v rýchlosti pozrieť dostupnosť tovaru na sklade alebo ďalšie doplnkové parametre. Funkciu spustíte kliknutím na ikonu Materiál v e-shope.

Ak ste do rozpočtu vkladali nové položky, ktoré nie sú obsiahnuté v cenníkoch alebo ste nacenili  zadanie od investora s jeho vlástnými R-položkami a chceli by ste si tieto položky spolu s cenami preniesť do vlastnej cenníkovej databázy, môžete využiť funkciu Ulož do firemnej databázy. Tá je dostupná zo záložky Nástroje, ktorá je dostupná v module Rozpočet a kalkulácia. Funkciu tiež spustíte stlačením klávesovej skratky Ctrl+G.

Funkcia prenesie zo zákazky do vlastnej databázy všetky alebo len označené položky. Môžete taktiež zvoliť či chcete preniesť aj rozbor TOV, alebo chcete preniesť len položky materiálov.

Položky vlastnej cenníkovej databázy viete následne využívať při tvorbe rozpočtov.

POZOR! Ak nemáte vytvorenú vlastnú databázu, je potrebné ju založiť. Vlastnú databázu si vytvoríte v Zozname databáz pomocou funkcie Založ databázu.

Čerpanie (2)

V praxi sa často stáva, že suma splátok sa kvôli zaokrúhľovaniu nezhoduje s dohodnutou zmluvnou cenou z rozpočtu. Ak potrebujete, aby sa tieto sumy rovnali, môžete využiť funkciu Dočerpaj všetko. Táto funkcia dočerpá všetky položky a Krycí list poslednej splátky tak, aby súčet všetkých splátok súhlasil s cenou z rozpočtu. Navyše vloží do Faktúry a do Krycieho listu v čerpaní centové vyrovnanie, ktorým sa zabezpečí zhoda uvedených cien.

Funkciu v čerpaní spustíte stlačením ikony Dočerpaj všetko na záložke Základné.

Zobrazí sa upozornenie, že spustením funkcie sa nenávratne dočerpajú všetky položky.

Stlačením Áno sa položky dočerpajú, stlačením Nie sa funkcia nespustí.

Ak investor požaduje prehľad čerpania jednotlivých položiek zo všetkých objektov, pre všetky doterajšie splátky, takýto zoznam je možné získať cez funkciu Prehľad čerpania stavby. Funkcia môže byť zaujímavá aj pre vnútrofiremné využitie, ako podklady na kontrolu pre stavebný dozor.

Funkcia Prehľad čerpania stavby je dostupná v Zozname zákaziek na záložke Nástroje. Tento prehľad je zoznam všetkých položiek čerpania stavby – teda položiek čerpania nachádzajúcich sa vo všetkých zákazkách

Celý prehľad stavby je hierarchicky usporiadaný a vidíte komplexné informácie o položkách a to v akom období boli konkrétne položky čerpané a aký je zostatok. Pomocou tlačidiel “ + a ” môžete rozbaľovať a zbaľovať jednotlivé úrovne.

Rýchlejším spôsobom ako dosiahnuť požadované zobrazenie je použiť tlačidlá v spodnej časti okna a obsah okna môžete vyexportovať do fomátu XLS. Do exportovaného súboru sa dostanú len tie údaje, ktoré sú v Prehľade čerpania zobrazené.

Kalkulácia (2)

Ak máte zakúpený program s modulom Kalkulácia k dispozícií máte tzv. limitky. Túto funkciu môžete použiť ak potrebujete dostať z programu súpis materiálov, strojov alebo profesií.

Tento výstup je dostupný zo záložky Tlač a Export funkciou Oceňovacie podklady v module rozpočet, alebo Kalkulácia.

Program Vám prioritne ponúka iba najčastejšie používane šablóny (zvýraznené zeleným písmom), ale máte možnosť Zobraziť všetky šablóny.

Následne si vyberiete limitku podľa aktuálnej potreby, ktorú viete vytlačiť, exportovať do .xls alebo poslať na mail.

Dôležitá informácia: Zostava Limitka materiálov umožňuje vytvoriť podklad pre ocenenie materiálov konkrétnych výrobcov vrátane ich katalógových čísel. Zostava je dostupná priamo z Oceňovacích podkladov alebo zo záložky tlač a export.

Ak chcete dosiahnúť iba cenu za prácu, kde nebude zahrnutá cena materiálu, viete túto úpravu zadefinovať v module Rozpočet alebo Kalkulácia pomocou funkcie Oceňovacie podklady dostupnej zo záložky Základné.

 

Ešte predtým ako vytvoríte tieto zmeny, vytvorte si pomocnú verziu rozpočtu. Zabezpečíte si, že sa k pôvodnej verzií budete môcť bezproblémovo vrátiť.

Po spustení oceňovacích podkladov je potrebné nastaviť všetkým položkám typ ceny na kalkulovaná, teda položky musia obsahovať rozbor TOV.V prípade potreby Vás na to program automaticky upozorní.

V okne oceňovacích podkladov zvoľte možnosť Hromadnej zmeny. Na to, aby ste dosiahli cenu iba za prácu bez materiálu je potrebné vynásobiť cenu všetkých materiálových položiek hodnotou “0”

Touto zmenou dosiahnete, že jednotková cena všetkých materiálov bude vynulovaná a zostanú ocenené iba položky za cenu pracovníkov, strojov a subdodávok. Zmeny sa prenesú až potvrdením tlačidla OK.

Nastavenia (1)

Chcete si v programe upraviť nastavenia tak, aby sa preberali pri každej založenej stavbe? Vytvorením nastavenia základného vzoru stavby zabezpečíte, že všetky novovytvorené stavby budú obsahovať totožné údaje/nastavenia a to tie, ktoré ste zadali pri vytvorení základného vzoru.

Nastavenie spustíte v ľavej hornej časti programu, kliknutím na modrú záložku CENKROS 4.

Nastaveniach vzorovej stavby, ktoré spustíte je možné definovať:

 

 • Základné nastavenia – obsahuje nastavenia zoskupené do záložiek. Kliknutím na konkrétne nastavenie môžete v pravej časti okna zmeniť jeho parametre. Tieto parametre predstavujú pravidlá, ktoré sa budú zachovávať pre každú novozaloženú stavbu
 • Založenie stavby, zákazky – základné údaje o klasifikácií stavby, mieste, objednávateľovi, zhotoviteľovi, projektantovi a pod. sa po ich nastavení prenášajú pri založení novej stavby, zákazky
 • Súhrnný a krycí list rozpočtu – Údaje, ktoré nastavíte na Krycom a Súhrnom liste vzorovej zákazky, sa budú prenášať do Krycích a Súhrnných listov nových stavieb
 • Kalkuláciu réžií stavby – Záložka Výrobná réžia umožňuje prednastaviť pre nové stavby kalkuláciu réžií stavby (zvlášť pre rozpočet a zvlášť pre kalkuláciu).

Previous

Next

KROS
Copy link