Menu

Všeobecné podmienky Balíkov podpory

Balík podpory platí pri obnove vo vybranom variante vždy na 1 rok. Ak nemáte platný žiadny Balík podpory, môžete program aj naďalej používať, ale dočasne ho nemôžete aktualizovať, rozširovať ani využívať služby HOTLINE ani využívať bonusové funkcie v programe.

Balík podpory pri kúpe programu

Pri kúpe programu získate Balík podpory zadarmo vo vybranom variante (MINI na 12 mesiacov, ŠTANDARD na 9 mesiacov alebo PRÉMIUM na 6 mesiacov). V rámci Balíka podpory, získaného zadarmo ku kúpe programu, nemôžete využiť zľavu na rozšírenia programu. Pri prechode na vyšší Balík podpory sa neodpočítava nespotrebovaná časť Balíka podpory získaného zadarmo.

Balík podpory pri obnove programu

Balík podpory získate pri obnove vo vybranom variante vždy na 1 rok (4 za sebou nasledujúce kalendárne kvartály). Do týchto kvartálov sa zahŕňa aj kvartál, v ktorom si Balík podpory obnovujete.

Prechod na vyšší Balík podpory

V priebehu platnosti Balíka podpory môžete prejsť na vyšší Balík podpory (z MINI na ŠTANDARD alebo PRÉMIUM, zo ŠTANDARD na PRÉMIUM). Cena prechodu sa vypočíta ako rozdiel ceny zvoleného vyššieho Balíka podpory a ceny nespotrebovanej časti súčasného Balíka podpory, minimálne však vo výške manipulačného poplatku z Cenníka ostatných služieb.

Nespotrebovaná časť sa vypočíta ako ¼ ceny súčasného Balíka podpory vynásobená počtom kalendárnych kvartálov zostávajúcich do konca platnosti súčasného Balíka podpory (maximálne 4 kvartály). Do počtu kvartálov sa pripočíta aj aktuálny kvartál, ak je prechod je realizovaný v termínoch 15. 3. – 31. 3., 15. 6. – 30. 6., 15. 9. – 30. 9. a 15. 12. – 31. 12.

Pri prechode na vyšší Balík podpory vám odpočítame aj alikvotnú nespotrebovanú časť služby Predĺžená HOTLINE a služby iKONEKT – prepojenie účtovníctva s iKROSOM, ak ste si ich zakúpili k programu samostatne.

Všetky výhody vyššieho Balíka podpory môžete čerpať ihneď po spracovaní úhrady.

Balík podpory pri prenájme programu

Program spolu s Balíkom podpory si môžete prenajať na 3 alebo 12 mesiacov. V cene prenájmu programu je zahrnutý aj Balík podpory. Výsledná suma za 1 mesiac sa vypočíta ako percento z ceny zostavy programu, pričom sa zohľadní minimálna mesačná cena prenájmu.

Prechod na vyšší Balík podpory pri prenájme programu

Prejsť  na vyšší Balík podpory je možné až pri obnove prenájmu na nasledujúce obdobie.

Čerpanie služieb

Produkty a služby zahrnuté v balíkoch ŠTANDARD a PRÉMIUM je možné čerpať v Zóne pre klienta alebo telefonicky na čísle 041/707 10 51.

Čerpanie benefitov z vyšších Balíkov podpory je pri novej kúpe rovnaké, ako pri obnovení, s jednou výnimkou. Pri novej kúpe nie je možné využívať benefit „Zľava na rozšírenie“.

Výhody Vášho Balíka podpory môžete čerpať počas doby jeho platnosti“ ( V prípade školení sa ráta účasť počas platnosti BP)   

V Zóne pre klienta vždy uvidíte aktuálny stav vášho čerpania bonusov a výhod.

 

 

KROS