Menu

Hlásenie INTRASTAT v OMEGE

Hlásenie INTRASTAT je v programe OMEGA zostavované na základe pohybov na sklade (príjemky, výdajky). Tovary, ktorých pohyb sa nezachytáva na sklade napr.: finančný lízing, je potrebné doplniť do hlásenia ručne.

Používanie Intrastatu sa zapína cez menu Firma – Nastavenia – Všeobecné nastavenia – Intrastat. Tu je možné si prednastaviť, aké údaje sa majú štandardne dopĺňať v príjemkách a výdajkách pre potreby intrastatu:

 

Nastavenie skladu

V menu Sklad – Sklady si môžeme nastaviť pre každý sklad Región pôvodu/určenia (kde sa sklad nachádza):

 

Nastavenie na skladovej karte

Na každej skladovej karte, v záložke Intrastat je potrebné zaškrtnúť voľbu Pohyby na karte vstupujú do hlásenia a zadať:

 • kód kombinovanej nomenklatúry (TARIC)
 • krajinu pôvodu
 • koeficienty na prepočet MJ na čistú hmotnosť v KG a DMJ (doplnkovú mernú jednotku)
 • opis karty
 • pole MJ je chápaná ako hrubá hmotnosť tovaru. Slúži pri rozpočítaní vedľajších nákladov na jednotlivé tovarové položky.

 

 Cez Sklad – Skladové karty – Funkcie – Ďalšie funkcie – Hromadná zmena údajov na kartách – je možné hromadne zadať alebo zmeniť údaje na skladových kartách týkajúcich sa Intrastatu.

Nastavenie pohybov na sklade

V pohyboch na sklade cez menu Sklad má príjemka s typom príjmu Príjem zahraničie a výdajka s typom výdaja Výdaj tuzemsko, zahraničie automaticky zakliknutú voľbu Zaradiť doklad do hlásenia INTRASTAT. Zapnutím tejto voľby sa sprístupní záložka Intrastat, kde sú údaje potrebné pre hlásenia INTRASTAT:

 • členský štát zaslania/určenia – pri zadaní odberateľa/dodávateľa sa tu automaticky doplní štát odberateľa/dodávateľa uvedený v číselníku partnerov
 • región pôvodu/určenia – doplní sa údaj z prednastavenia v číselníku skladov
 • druh obchodu – typ A, typ B
 • dodacie podmienky
 • druh dopravy

 

V jednotlivých položkách príjemky/výdajky je takisto záložka Intrastat, kde sa autoamticky prenesú údaje zo skladovej karty a to:

 • kód nomenklatúry TARIC
 • pre úplné hlásenia aj:
 • krajina pôvodu
 • koeficienty na prepočet na kg a DMJ
 • opis karty

 V Sklad – Pohyby na sklade – záložka Funkcie –tlačidlo Ďalšie funkcie – Hromadné zmeny na dokladoch je možné zmeniť údaje vstupujúce do hlásenia INTRASTAT v hlavičkách a v položkách zvolených dokladov.

Generovanie hlásenia INTRASTAT

Cez menu Prehľady – Intrastat sa nachádza funkcia Generuj, ktorá nám automaticky vytvorí hlásenia podľa nastavení na jednotlivých skladových pohyboch.

Po zapnutí voľby Zlučovať položky – bude hlásenia obsahovať 10 najvýznamnejších podpoložiek kombinovanej nomenklatúry z hľadiska ich hodnoty v sledovanom období podľa kombinovanej nomenklatúry platnej v sledovanom roku rozčlenených podľa členského štátu určenia/zaslania.

Pre súčty zostávajúcich podpoložiek kombinovanej nomenklatúry podľa členského štátu určenie/zaslania sa uvedie spoločný kód 9950 0000.

V programe je nastavený prah transakcie 200 eur. Umožňuje tak kumulovať transakcie podľa členských štátov, ktorých hodnota neprevýši tento prah, do jednej položky s kódom tovaru 9950 00 00.
Do vygenerovaného hlásenia je možné vstúpiť a podľa potreby opraviť existujúcie údaje, či pridať nové položky, ktoré sa nenachádzajú v sklade napr. finančný leasing.

Hlásenie INTRASTAT je možné v programe vytvoriť aj ručne pomocou tlačidla Vytvor a postupným pridávaním skladových položiek.

Export hlásenia INTRASTAT

Vytvorené hlásenie INTRASTAT je možné tlačiť do štandardnej zostavy Hlásenie INTRASTAT.

Pre kontrolu správnosti odporúčame tlač zostáv Prehľady hlásení INTRASTAT, kde sú uvedené jednotlivé položky vstupujúce do hlásenia INTRASTAT. V prípade potreby je možné hlásenie INTRASTAT opakovanie zrušiť a po oprave pohybov na sklade vytvoriť nanovo.

Až po odsúhlasení správnosti vytvoreného hlásenia odporúčame v menu Prehľady – Intrastat – v záložke Funkcie Ďalšie funkcie zvoliť Uzatvorenie hlásenia.

Uzatvorené hlásenie INTRASTAT už nebude možné v programe OMEGA otvoriť, opravovať ho ani vymazať.
Následne je možné uzatvorené hlásenie exportovať do XML.

Opravné hlásenie INTRASTAT

Pre správne zaradenie položiek do opravného hlásenia v OMEGE je potrebné najskôr opraviť túto položku na pôvodnom skladovom doklade. Pri uložení takejto opravy sa program opýta, či chcete tento doklad označiť pre opravné hlásenie Intrastatu. Ak zvolíte Áno, budú pri generovaní do opravného hlásenia zahrnuté aj položky z tohto dokladu.

Program nekontroluje, či opravy položiek spĺňajú podmienky pre zaradenie do opravného hlásenia. Na základe výšky opravy musíte sami určiť, či chcete daný doklad označiť pre opravné hlásenie.
Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.  

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link