Ako v OMEGE zaevidovať kartu dlhodobého majetku odpisovaného výkonovou metódou?

Dlhodobý hmotný majetok – výkonový odpis

Pri dlhodobom hmotnom majetku, kde je predpoklad, že fyzické opotrebenie bude rýchlejšie ako morálne, Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. §26 ods. 7 umožňuje použiť výkonovú metódu odpisovania. Takýmto hmotným majetkom sú formy, modely a šablóny zotriedené do kódov klasifikácie produktov:
25.73.6 – Ostatné nástroje
28.92.4 – Stroje a zariadenia na triedenie, drvenie, miešanie a podobné spracovanie zeminy, kameňa, rúd a ostatných nerastných látok – z tohto kódu iba stroje na tvarovanie odlievacích foriem z piesku,
28.96.1 – Stroje a prístroje inde neuvedené na spracovanie plastov a gumy alebo na zhotovenie výrobkov z týchto materiálov
25.73.5 – Formy, formovacie rámy pre zlievarne kovov, formovacie základne, modely na formy.

Pri vytváraní karty dlhodobého majetku v programe OMEGA, ktorý sa bude odpisovať výkonovou metódou, je potrebné v časti Daňové zaradenie vybrať Výkonový v poli Typ daňového odpisu. Následne sa sprístupní pole Celkový počet použití, kde sa zadá celkový počet použití majetku.

Zhodné údaje by mali byť zadané tiež v záložke Účtovné odpisy v poli Typ účtovného odpisu Celkový počet použití.

Odpisový plán je možné vytvoriť v záložke Pohyby, kde sa pridávajú pohyby ku poslednému dňu obdobia (napr.:mesiac, štvrťrok, polrok, rok a pod.) podľa zvolenej frekvencie účtovania účtovných odpisov (Evidencia – Dlhodobý majetok –  záložka Funkcie – Nastavenie DM – Všeobecné nastavenia).

Po stlačení tlačidla Pridaj pohyb sa zobrazí formulár Pridaj pohyb na karte dlhodobého majetku. Zadáva sa tu typ pohybu Výkon – Počet výkonov a dátum pohybu, ku ktorému sa má vypočítať účtovný odpis. V poli Počet operácií sa zadá skutočný počet použití majetku za príslušné obdobie.

Po uložení pohybu program automaticky do záložky Účtovné odpisy pridá účtovný zápis za príslušné obdobie. Pohyby je možné pridať ako kópiu z predchádzajúceho pohybu. V kópií stačí zmeniť dátum pohybu, prípadne počet operácií.

Do záložky Daňové odpisy program automaticky zapíše daňový odpis.

Spôsob výpočtu účtovných odpisov na uvedených obrázkoch:

8 298,50 (obstarávacia cena) : 48 (celkový počet použití) x 2 (počet použití za účtovné obdobie)= 345,78

Spôsob výpočtu daňových odpisov v r. 2011:

345,78 x 7 = 2421 (po zaokrúhlení)

V poslednom roku odpisovania, z dôvodu zaokrúhľovania daňových odpisov na celé eurá nahor v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, bude možé uplatniť si odpis iba do výšky zostatkovej ceny.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link