Kde urobiť nastavenia pre prácu s ECR?

Predaj cez registračné pokladnice

Program OMEGA podporuje spoluprácu s elektronickými registračnými pokladnicami a fiskálnymi modulmi typu EURO od firmy ELCOM spol. s r.o. a s fiskálnym modulom Varos FM 4000 Fiscal Printer od firmy VAROS združenie Banská Bystrica. Presný zoznam podporovaných pokladníc k práve aktuálnej verzii programu OMEGA nájdete na stránke www.kros.sk v časti FAQ (často kladené otázky).

Komunikácia medzi Omegou a ECR môže prebiehať v On-Line režime alebo v Off-Line režime.

  • S fiskálnymi modulmi je možné pracovať len v On-Line režime, to znamená, že fiskálny modul je stále pripojený k počítaču a používa sa len ako tlačiareň na tlač bločku z dokladu vytvoreného v OMEGE. On-Line pracujú aj niektoré ECR, ktoré vedia simulovať fiskálny modul. Programové vybavenie ECR ju v takom prípade umožňuje používať ako fiskálnu tlačiareň.
  • Naopak niektoré typy registračných pokladníc komunikujú len v Off-Line režime. To znamená, že nemusia byť stále pripojené k počítaču a tlač bločku sa zabezpečí pomocou klávesnice priamo na registračnej pokladnici.

TIP:  Už pri kúpe ECR je potrebné rozhodnúť sa, aký systém práce je pre vašu spoločnosť vhodnejší, a v akom režime, On-Line alebo Off-Line, predpokladáte pracovať.

Nastavenia pre prácu s ECR

V menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia v záložke ECR nájdete nastavenia pre prácu s ECR.

Aby ste nemuseli zakaždým ručne zadávať vytlačenie dokladu z ECR, môžete si túto funkciu prednastaviť. Vo formulári Všeobecné nastavenia je možné v záložke ECR nastaviť, aby program zároveň s uložením dodacieho listu, skladovej príjemky alebo skladovej výdajky vyzval užívateľa na vytlačenie dokladu z ECR.

POZOR! Pri uvedenom nastavení sa program automaticky po uložení príjemky alebo výdajky spýta na vytlačenie dokladu z ECR iba v prípade, ak je na príjemke použitý typ pohybu Príjem refundácie z pokladnice a na výdajke typ pohybu Výdaj cez pokladnicu.

Položkovitý doklad z ECR obsahuje všetky položky definované v doklade. Položky sú na doklade zoradené podľa svojho poradového čísla v doklade.

POZOR!  Vo všeobecných nastaveniach je rozsah textového poľa pre zadanie textu obmedzený. Zároveň môže byť text obmedzený aj konkrétnym typom ECR, t.j. aj keď sa vám do všeobecných nastavení zmestí 20 znakov, na doklade z ECR sa vám môže vytlačiť napr. len 14 znakov.

Ak je na dodacom liste (výdajke) použitá zľava na položky, vo všeobecných nastaveniach je možné nastaviť spôsob tlače zľavy na doklade. Toto nastavenie neplatí pre predajky.

  • Údaje o zľave sa netlačia– na doklade z ECR sa vytlačí iba konečná cena po zľave, bez akýchkoľvek údajov o zľave.
  • Zľava pri každej položke– pri tejto voľbe sa zobrazí malý náhľad, ako bude vytlačený doklad vyzerať. V zobrazených poliach sa v ľavej časti nachádzajú všetky položky, ktoré je možné zobraziť na doklade z ECR. Pomocou šípok (zakrúžkovaná časť) sa do pravej časti presunú len tie položky, ktoré chcete na doklade vytlačiť. Názov položky, cena a množstvo sú povinné. Tým pádom sa pri každej položke objaví informácia o zľave za položku. Poradie položiek na doklade je možné ľubovoľne usporiadať.

  • Zľava spolu na konci dokladu z ECR– za poslednou položkou sa na doklade bude nachádzať text “Zľava” aj so sumou v EUR, ktorá predstavuje sumárnu hodnotu zľavy za všetky položky.

V časti Nastavenie platby pri tlači dokladu z ECR je možné nastaviť, aby sa program pri tlači bločku spýtal na platenú sumu, prípadne aby bolo možné platbu rozdeliť aj podľa spôsobu platby (či platí hotovosťou, kreditom alebo šekom).

Posledná možnosť sa týka hotovostných úhrad odoslaných faktúr. V prípade, že potrebujete povoliť aj čiastočnú úhradu faktúr, je to potrebné v tejto časti zapnúť.

Ak zapnete iba voľbu Pýtať sa na platenú sumu, pri tlači dokladu z ECR (napr. z predajok) program zobrazí nasledovný formulár:

V prvom poli je uvedená celková suma dokladu. Do bieleho poľa sa zadáva hodnota, ktorú zákazník zaplatil a v treťom poli program vypočíta rozdiel, ktorý je potrebné zákazníkovi vydať. Pri tejto voľbe program vždy predpokladá, že platba je realizovaná hotovosťou, tak bude uvedený aj text na vytlačenom doklade a v uzávierke pokladnice.

Ak budú platby realizované aj prostredníctvom kreditu alebo šeku, tak je nutné zapnúť aj druhú voľbu Platbu rozčleniť podľa spôsobu platby. Pri tlači dokladu z ECR sa následne zobrazí formulár:

V tomto formulári môžete platbu rozpísať na hotovosť, kredit a šek, program vždy automaticky dopočíta zostatok a aj prípadný výdavok. Zvolený spôsob platby sa vytlačí aj na samotnom doklade z ECR aj pri uzávierke pokladnice.

POZOR! Fiskálny modul Efox Fiscal Printer od spoločnosti ELCOM spol. s r.o. nepodporuje členenie uzávierky podľa spôsobu platby.

Ďalším nastavením je, aby program umožnil čiastočnú úhradu. Ak zapnete voľbu Povoliť čiastočnú úhradu faktúry, pri tlači dokladu z ECR program zobrazí nasledovný formulár:

Táto voľba sa zobrazí len pri úhrade OF. Pri tlači bločku z predajok, dodacieho listu, a pohybov sa uvedená voľba neobjaví.

POZOR! Vo Všeobecných nastaveniach sa bude dať voľba Povoliť čiastočnú úhradu faktúry zapnúť len vtedy, ak bude označená prvá voľba Pýtať sa na platenú sumu.

Voľba Čiastočná úhrada je výrobcom programu prednastavená ako vypnutá. Ak si voľbu zapnete, zobrazí sa pole pre zadanie sumy čiastočnej úhrady. Pole, ktoré je sivej farby zobrazuje sumu, ktorú je potrebné ešte uhradiť. Polia Zákazník zaplatil a Zákazníkovi vydať sa vzťahujú k poľu Čiastočná úhrada, t.j. výdavok sa počíta k sume čiastočnej úhrady, nie k celej sume dokladu.

POZOR! Ak vo formulári Údaje o platbe zákazníka za doklad stlačíte Storno, doklad sa uloží, ale platba na pokladnici sa nezrealizuje.

Niektoré nastavenia pre prácu s ECR nájdete aj na skladových kartách a službách. Na skladovej karte sa nachádza záložka Registračná pokladnica. Pri práci On – Line sa odtiaľ prenáša skrátený názov predávanej položky. V číselníku služieb sa skrátený názov zadáva v záložke Služba.

Ak chcete tlačiť dennú uzávierku podľa tovarových skupín, je pre vás dôležité číslo tovarovej skupiny. Pri predaji sa na pokladnicu posiela informácia o tom, do ktorej tovarovej skupiny predaná skladová položka prípadne služba patrí a následne sa tento údaj vytlačí aj na dennej uzávierke (závisí od typu pokladnice). Tovarovú skupinu definujete pri skladových kartách, skupinu služieb definujete pri službách. Do registračnej pokladnice sa posiela len informácia o tovarovej skupine, resp. skupine služieb. Číslo tovarovej skupiny, resp. číslo skupiny služieb sa nezobrazuje na vytlačenom bločku!

POZOR! Podľa manuálu k vašej ECR si na pokladnici nastavte (zadefinujte) tovarové skupiny, napr. 1 OBLEČENIE, 2 DROGÉRIA, 3 POTRAVINY (názvy tovarových skupín a skupín služieb nemôžu obsahovať bodky a čiarky). Rovnako si zadefinujte skupiny služieb. Tieto čísla skupín potom používajte aj v programe OMEGA pri priradení čísla tovarovej skupiny príslušnej skladovej karte, príp. pri priradení čísla skupiny služieb príslušnej službe. Napr. karte č. 1 TRIČKO priradíte číslo tovarovej skupiny 1, službe č.1 BALENIE priradíte číslo skupiny 11. Tieto čísla musia byť zároveň jedinečné! Nesmie sa vyskytovať rovnaké číslo medzi tovarovými skupinami a skupinami služieb, t.j. nesmie sa vyskytovať tovarová skupina č. 1 OBLEČENIE a zároveň skupina služieb č. 1 BALENIE!

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via