Ako zaevidovať novozistený hmotný majetok pri inventarizácií ako prebytok pri inventúre?

Dlhodobý hmotný majetok – inventrúrny prebytok, zaevidujeme ako bežnú kartu majetku do Evidencie – Dlhodobý majetok. Takýto majetok sa ocení reprodukčnou obstarávacou cenou. Keďže daňovo je inventúrny prebytok vylúčený z odpisovania, môžeme na karte zvoliť Typ daňového odpisu Neodpisovať. Pre zaúčtovanie účtovného odpisu zvolíme analytiku účtu 551 nastavenú v účtovom rozvrhu ako Nedaňový náklad. Rovnako zaúčtovaný výnos na účte 648 nie je zdaniteľným príjmom.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link