Menu

Ako zaevidovať krátenie stravného v cestovnom príkaze v Omege?

V menu Evidencia – Cestovné príkazy priamo v cestovnom príkaze pridávame do záložky Vyúčtovanie jednotlivé úseky
služobnej cesty pomocou tlačidla Pridaj. V zobrazenom formulári Pridávanie položky do vyúčtovania pracovnej cesty
uvádzame výdavky, ktoré boli na danom úseku vynaložené. V pravej dolnej časti formulára po zapnutí voľby Krátenie
poskytnutého stravného sa zobrazia možnosti krátenia stravného:

 

 • Bezplatne poskytnuté raňajky 25%,
 • Bezplatne poskytnutý obed 40%,
 • Bezplatne poskytnutú večeru 35%.

 

Krátenie stravného vykonáme v súlade so zákonom 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách (§ 5, odsek 6, § 13 odsek 7).

 

 • Ak má zamestnanec na pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie v plnom rozsahu, zapneme
  všetky tri voľby. Zamestnávateľ mu stravné neposkytuje.
 • Ak má zamestnanec poskytnuté stravovanie na služobnej ceste čiastočne, zapneme príslušnú voľbu pre bezplatne
  poskytnuté raňajky, obed alebo večeru. Krátenie sa vykoná z maximálnej výšky stravného. Napríklad hodnota krátenia
  v tuzemsku za bezplatne poskytnuté raňajky sa vypočíta: 0,25 x 9,30 EUR = 2,325 EUR. Vypočítaná hodnota krátenia sa
  odpočíta od výšky stravného, na ktorý vznikol zamestnancovi nárok.

 

TIP: Od 01.09.2012 vchádza do platnosti Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré ustanovuje sumy
stravného pre tuzemsko. Nové sumy stravného pre časové pásma sú:
a) 5 až 12 hodín – 4,00 €
b) nad 12 až 18 hodín – 6,00 €
c) nad 18 hodín – 9,30 €

 

Príklad:
Pracovná cesta 02.09.2012, 6:00-19:00 = 13 hod., bezplatne poskytnuté raňajky.
V cestovnom príkaze pridáme v záložke Vyúčtovanie pomocou tlačidla Pridaj položku vyúčtovania pracovnej cesty. Tu vyberieme
určený dopravný prostriedok, štát, v ktorom sa daný úsek uskutočnil a účel cesty. V časti Trasa zadáme údaje (mesto, dátum,
čas) o vykonaní tejto časti pracovnej cesty.
Služobná cesta trvala 13 hodín, zamestnancovi vznikol nárok na stravné vo výške 6,00 EUR. Boli mu však bezplatne
zabezpečené raňajky, preto mu budeme stravné krátiť o 2,325 EUR (hodnota krátenia sa odpočítava od stravného
nezaokrúhlená, následne sa suma stravného, v prípade potreby, zaokrúhli na najbližší eurocent nahor). Nárok na stravné je
vypočítaný nasledovne: 6,00 – 2,325 = 3,68 EUR. Krátenie je možné zadať v tuzemských aj zahraničných cestovných príkazoch.
Po zaevidovaní jednotlivých položiek vyúčtovania pracovnej cesty do cestovného príkazu odporúčame použiť funkciu Vypočítaj
stravné a vreckové. Uvedenú funkciu nájdeme v pravej strednej časti formulára Pridaj cestovný príkaz. Program
automaticky vypočíta stravné a vreckové, na ktoré vznikol zamestnancovi na pracovnej ceste nárok.

 

 

Cestovný príkaz môžeme vytlačiť potvrdením voľby Tlač, ktorá sa nachádza v spodnej časti evidencie cestovných príkazov.

 

KROS
Copy link