Preukázanie dodania tovaru do iného členského štátu potvrdením o prijatí tovaru odberateľom.

Novelou č. 246/2012 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH sa, okrem iného, zavádza povinnosť preukázania oslobodenia od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu potvrdením o prijatí tovaru odberateľom.

Od 01.10.2012 má platiteľ DPH povinnosť preukázať dodanie tovaru do iného členského štátu potvrdením o prijatí tovaru odberateľom za podmienok, že

– do iného členského štátu dováva tovar, pri ktorom sa uplatňuje oslobodenie od dane podľa § 43 zákona o DPH, a

– prepravu tovaru vykoná dodávateľ alebo odberateľ.

Zákon neurčuje formálnu úpravu potvrdenia, ale povinné údaje, ktoré musí obsahovať:

– meno a priezvisko odberateľa alebo názov odberateľa a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava,

– množstvo a druh tovaru,

– adresu miesta a dátum prevzatia tovaru v inom členskom štáte, ak prepravu tovaru vykoná dodávateľ, alebo adresu miesta a dátum skončenia prepravy, ak prepravu tovaru vykoná odberateľ,

– meno a priezvisko vodiča pozemného motorového vozidla uvedené paličkovým písmom a jeho podpis,

– evidenčné číslo pozemného motorového vozidla, ktorým sa uskutočnila preprava tovaru.

TIP: Tlačiť potvrdenie o prijatí tovaru odberateľom je možné v programe OMEGA z odoslaných faktúr a dodacích listov.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link