Úhrada faktúry v hotovosti

Zákon o registračných pokladniciach č. 289/2008 podľa novely č. 494/2010 vyžaduje, aby boli úhrady faktúr v hotovosti v rámci registračnej pokladnice registrované do samostatnej hladiny, ktorá bude mimo ostatných sadzieb DPH.

V programe Omega je možné úhradu faktúry zaevidovať cez registračnú pokladnicu alebo fiskálny modul a súčasne zaúčtovať pokladničný doklad v Evidencii účtovných dokladov. Podmienkou je, aby registračná pokladnica pracovala v on-line režime, t.j. bola pri predaji pripojená k počítaču (fiskálny modul pracuje iba v on-line režime). Úhrada sa zrealizuje v programe Omega a na ECR sa vytlačia už len pokladničné bločky.

Takýmto spôsobom je možné používať ERP v prípade, že licencia programu obsahuje modul Maloobchodný predaj. V menu Omega – Licencia – Rozsah licencie je uvedené, aké moduly daná licencia obsahuje.

TIP: Nastavenie všetkých potrebných hladín na ECR, teda aj pre úhradu faktúr, odporúčame overiť už pri kúpe pokladnice. Prípadne dohodnúť s dodávateľom pokladnice ich dodatočné nastavenie.

Používanie samostatnej hladiny pre úhradu faktúr v hotovosti v programe Omega

Od verzie 14.50 sa v programe Omega v menu Číselník – Pokladnice nachádza nastavenie: Podporuje samostatnú hladinu pre úhradu faktúr v hotovosti.  

POZOR! Voľbu je potrebné zapnúť iba v prípade, že daná pokladnica samostatnú hladinu pre úhradu faktúr v hotovosti  podporuje a zároveň ju má zadanú v systémových nastaveniach pokladnice.

Úhrada faktúry v hotovosti cez ECR

Úhradu faktúry cez registračnú pokladnicu je možné v programe vykonať niekoľkými spôsobmi:

  • Cez menu Fakturácia – Odoslané faktúry – v tejto evidencii sa postavíme na danú faktúru a v záložke Funkcie – Ďalšie funkcie klikneme na voľbu Vytlač doklad z ECR. Vytlačí sa bloček, ale nezaúčtuje sa pokladničný doklad do Evidencie účtovných dokladov. Pokladničný doklad program zaúčtuje až pri automatickom zaúčtovaní finančnej uzávierky z ECR (Sklad – Registračné pokladnice – Prenos finančnej uzávierky z pokladníc), a to každú úhradu na samostatný pokladničný doklad. Pri fiskálnych moduloch je potrebné zaúčtovať úhradu faktúry ručne v Evidencii účtovných dokladov v okruhu PD.
  • Cez menu Faktrurácia – Odoslané faktúry – v tejto evidencii sa postavíme na danú faktúru, cez záložku Funkcie – Ďalšie funkcie vyberieme voľbu Uhradiť doklad PD/BV. V následne zobrazenom formulári je potrebné zaškrtnúť voľbu Vytlač doklad z ECR (táto voľba je prístupná len pre fiskalizované pokladnice). V tomto prípade program automaticky vytvorí pokladničný doklad a zaúčtuje ho do Evidencie účtovných dokladov, zároveň sa vytlačí bloček na ECR. Pri automatickom zaúčtovaní finančnej uzávierky z ECR už tieto úhrady nebudeme účtovať.
  • Cez menu Faktrurácia – Odoslané faktúry – v tejto evidencii sa postavíme na danú faktúru a klikneme na tlačidlo Uhradiť doklad PD/BV na dolnej lište. Zobrazí sa rovnaký formulár a aj postup bude ako pri vyššie uvedenej funkcii.

Čiastočná úhrada faktúry v hotovosti cez ECR

Cez program Omega je možné vykonať aj čiastočnú úhradu faktúry cez ECR. Podmienkou je určité nastavenie vo Všeobecných nastaveniach (Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia – záložka ECR).  Voľba Povoliť čiastočnú úhradu faktúry sa bude dať zapnúť len vtedy, ak je zapnutá prvá voľba Pýtať sa na platenú sumu:

Pri vyššie uvedenom nastavení sa pri úhrade faktúry zobrazí pole pre zadanie sumy čiastočnej úhrady:

Sumu zobrazenú v sivom poli je potrebné ešte uhradiť. Polia Zákazník zaplatil a Zákazníkovi vydať sa vzťahujú k poľu Čiastočná úhrada, to znamená, že výdavok sa počíta k sume čiastočnej úhrady, nie k celej sume dokladu. Takýmto spôsobom je možné danú faktúru uhradiť cez ECR aj na viac krát. V menu Fakturácia – Odoslané faktúry v stĺpci Uhradené cez ECR bude program napočítavať sumu úhrady registrovanú cez ECR. Suma bude v uvedenom stĺpci zobrazená (prípadne pripočítaná), len ak dôjde k fyzickému vytlačeniu bločku cez ECR.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link