Menu

Ako nastaviť číslovanie bankového výpisu?

Nastavenie číslovania nových bankových účtov

Číslovanie nového bankového účtu je možné nastaviť už priamo pri vytváraní bankového účtu v menu
Číselník – Bankové účty v záložke „Nastavenie“, kde je potrebné zadať periodicitu doručovania
bankových výpisov.

Periodicitu výpisu nastavíme podľa periódy doručovania bankového výpisu, to znamená, že ak banka
zasiela bankový výpis denne zvolíme periodicitu denný, ak mesačne zvolíme mesačný a pod. Toto
nastavenie sa prenesie aj do číslovania dokladov (Firma – Nastavenie – Číslovanie dokladov).

Periodicitu výpisu je možné už na vytvorenom bankovom účte zmeniť v menu Číselník – Bankové
účty, kde cez voľbu „Oprav“ vstúpime do daného bankového účtu a v záložke „Nastavenie“ zvolíme
novú periodicitu.

POZOR! Zmena periodicity v nastaveniach bankového účtu sa premietne do číslovania dokladov iba
v prípade, ak sa v evidencii účtovných dokladov nenachádza žiadny účtovný zápis daného bankového výpisu.

Ak zmeníme periodicitu výpisu pričom v evidencii účtovných dokladov ešte nie je zapísaný žiadny
účtovný zápis daného bankového výpisu, program automaticky zmení aj nastavenie číslovania
bankového účtu v menu Firma – Nastavenie – Číslovanie dokladov.

V prípade, ak zmeníme periodicitu výpisu pričom v evidencii účtovných dokladov sa už nachádzajú
účtovné zápisy daného bankového výpisu, program nezmení nastavenie číslovania bankového účtu.
V tomto prípade je potrebné zmenu číslovania vykonať ručne aj v menu Firma – Nastavenie –
Číslovanie dokladov, podľa návodu „Nastavenie číslovania existujúcich bankových účtov“.

Ak sa rozhodneme zmeniť spôsob číslovania v priebehu roka, nahodené doklady prečíslujeme cez menu
Evidencia – Účtovné doklady – záložka Funkcie – tlačidlo Ďalšie funkcie – voľba Hromadné
prečíslovanie dokladov.

Nastavenie číslovania existujúcich bankových účtov

Nastavenie číslovania bankových výpisov pre existujúce bankové účty je možné zmeniť v menu Firma – Nastavenie – Číslovanie dokladov.

V okne Číslovanie dokladov sa nachádza stromová štruktúra, ktorá má viacero úrovní:
1. úroveň predstavuje „Okruh“,
2. úroveň predstavuje „Evidenciu“,
3. úroveň predstavuje „Číselný rad“.
V stromovej štruktúre je potrebné nájsť konkrétny bankový účet, na ktorom chceme číslovanie dokladov zmeniť. Prostredníctvom znamienka „+“ je potrebné rozbaliť strom a nastaviť sa na príslušný číselný rad. Číslovanie bankových výpisov sa nastavuje až v samotnom číselnom rade, do ktorého vstupujeme cez tlačidlo „Oprav“.

V záložke „Formát číselného radu“ následne upravíme číslovanie na požadovaný formát.

  • Prvá bunka v záložke „Formát číselného radu“ predstavuje označenie bankového výpisu. V prípade, že máme viacero bankových účtov rozlíšime ich práve na základe popisu, ktorý je uvedený v prvej bunke. Táto bunka je v časti „Formát aktuálnej bunky“ označená v kolónke „Typ bunky“ ako „Text“. Samotný text, ktorý bude uvedený v prvej bunke, je potrebné zadať do políčka „Text“.

Na obrázku je zapísaný text BU. V prípade, že máme viacero bankových účtov je možné rozlíšiť ich aj skratkou názvu konkrétnej banky,
napr. TB, VUB, SLSP atď.

POZOR! Pri bankových výpisoch je potrebné samostatne číslovať poradové číslo bankového výpisu a samostatne číslovať poradové číslo položky na bankovom výpise.

  • Stredná bunka v našom prípade predstavuje poradové číslo bankového výpisu. V časti „Formát aktuálnej bunky“ je v kolónke „Typ bunky“ nastavená ako „Počítadlo“. Pre túto bunku je potrebné nastaviť typ počítadla podľa periódy zasielania bankového výpisu.

Na obrázku je v číslovaní nastavené počítadlo „Zvýšiť o 1 pri zmene mesiaca, inak ponechať“. Takéto nastavenie zadáme pri bankovom výpise, ktorý banka zasiela mesačne. V prípade dennej periódy zasielania výpisu zvolíme voľbu „Zvýšiť o 1 pri zmene dňa, inak  ponechať“, a v prípade týždenného zasielania zvolíme „Zvýšiť o 1 pri zmene týždňa, inak ponechať“, atď.

Pri nastavení mesačného číslovania program vždy pri zmene mesiaca automaticky pridá ďalšie číslo výpisu, napr:
Január – prvá položka výpisu BU-001-001
Január – druhá položka výpisu BU-001-002
Január – tretia položka výpisu BU-001-003
Február – prvá položka výpisu BU-002-001

Program tak číslo bankového výpisu mení v závislosti od periodicity zasielania výpisov.

  • Posledná bunka predstavuje poradové číslo položky bankového výpisu. V časti „Formát aktuálnej bunky“ je táto bunka v časti „Typ bunky“ nastavená ako „Počítadlo“. Pre túto bunku je potrebné nastaviť typ počítadla podľa periódy zasielania bankového výpisu.

Na obrázku je pre číslovanie poradového čísla položky vo výpise nastavené počítadlo „Zvýšiť o 1 pri nezmenenom mesiaci, inak 1“. Takéto nastavenie zadávame pri bankovom výpise, ktorý nám banka zasiela mesačne. V prípade denného zasielania zvolíme voľbu „Zvýšiť o 1 pri nezmenenom dni, inak 1“, v prípade týždenného zasielania voľbu „Zvýšiť o 1 pri nezmenenom týždni, inak 1“.

Pri tejto voľbe program vždy pri zaevidovaní novej položky v danom mesiaci automaticky pridá ďalšie číslo položky, napr:
Januárprvá položka výpisu BU-001-001
Januárdruhá položka výpisu BU-001-002
Januártretia položka výpisu BU-001-003
Februárprvá položka výpisu BU-002-001
TIP: Ak sa rozhodneme zmeniť spôsob číslovania v priebehu roka a chceme zmeniť číslovanie na už zaevidovaných dokladoch, je možné prečíslovanie vyonať cez menu Evidencia – Účtovné doklady – záložka Funkcie – tlačidlo Ďalšie funkcie – voľba Hromadné prečíslovanie dokladov. Pred prečíslovaním odporúčame spraviť aktuálny archív databázy.

Podľa nastaveného číslovania bankového výpisu bude možné vytlačiť predkontačný lístok k jednotlivým bankovým výpisom.
Tiež je možné odkontrolovať evidenčný zostatok so zostatkom na výpise z banky. Zostatok, ktorý je uvedený na bankovom výpise sa porovnáva s hodnotou z bunky „Konečný zostatok“ v menu Evidencia – Účtovné doklady pri vybranom okruhu BV.

TIP: Pred samotnou tlačou predkontačných lístkov bankových výpisov je potrebné skontrolovať nastavenie číslovania bankových výpisov aj na príslušnom bankovom účte v číselníku.

Kontrola nastavenia na bankovom účte

Cez menu Číselník – Bankové účty je potrebné cez Oprav vstúpiť do konkretného bankového účtu. V dolnej časti je potrebné  kontrolovať či sú označené (podsvietené) správne bunky v časti „Bunka číselného radu, ktorá označuje číslo bankového výpisu“ a tiež v časti „Bunka číselného radu, ktorá označuje číslo položky v bankovom výpise“.

KROS
Copy link