Menu

Ako účtovať DPH pre účely vypracovania daňového priznania DPH do iného členského štátu EÚ?

Účtovanie základov dane a DPH pre účely vypracovania daňového priznania k DPH do iného členského štátu EÚ

Ak chcete okrem účtovných prípadov pre daňové priznanie k DPH v SR evidovať aj účtovné prípady pre daňové priznanie k DPH v inom členskom štáte, je potrebné rozlíšiť základy a DPH, ktoré vchádzajú do príslušného daňového priznania k DPH. Keďže samotné daňové priznanie pre DPH do iných členských štátov EÚ sa v programe OMEGA urobiť nedá, ponúkame Vám odporúčanie ako si pomôcť v takomto prípade.

POZOR: Všetky odoslané faktúry vyhotovené s iným IČ DPH, ako prideleným daňovým úradom v tuzemsku je potrebné vyhotovovať mimo programu OMEGA.

Na sledovanie DPH v inom členskom štáte, odporúčame vytvoriť si vlastné analytické účty k účtu 343, ktoré budú reprezentovať DPH (na vstupe aj výstupe) v inom členskom štáte.

POZOR: Vytvorená analytika musí byť iná, ako je prednastavená v OMEGE pre sledovanie DPH v SR.

Pri vytváraní analytických účtov k účtu 343 je preto potrebné zabezpečiť, aby sa analytické účty pre evidovanie  DPH iného členského štátu nezhodovali s analytickými účtami pre evidovanie slovenskej DPH.

Príklad:

Vytvorené analytiky účtov pre evidovanie DPH iného členského štátu                                      

Uskutočnené zdaniteľné plnenia so základnou sadzbou dane (20%)    343.920

Uskutočnené zdaniteľné plnenia so zníženou sadzbou dane (10%)      343.910

Prijaté zdaniteľné plnenia v ČR so základnou sadzbou dane (20%)     343.820

Prijaté zdaniteľné plnenia v ČR so zníženou sadzbou dane (10%)       343.810

TIP: Analytické účty vytvárate cez menu Firma – Nastavenie – Účtový rozvrh cez voľbu Pridaj. Analytickú evidenciu je možné vytvoriť aj podľa čísla riadku daňového priznania v konkrétnom štáte EÚ.

Zároveň odporúčame vytvoriť analytické účty aj k príslušným účtom 5xx, 6xx, prípadne účtom obstarania, na ktorých účtujete o majetku, tovaroch a službách a ktoré vstupujú do daňového priznania v inom členskom štáte.

Na jednoduchšie sledovanie základu dane a DPH si môžete vytvoriť taktiež analytické členenie na SZČP, napríklad prostredníctvom číselníka Činnosti. V menu Firma – Nastavenie – Činnosti si cez voľbu Pridaj vytvoríte osobitne činnosť pre daňovú povinnosť a osobitne pre nárok na odpočet. Ku každému základu dane a DPH pri účtovaní dokladov následne priradíte kód vybranej činnosti.

Všetky základy dane a DPH je potrebné účtovať s typom sumy „V“ voľný základ.

Príklad:

Zaúčtovanie odoslanej faktúry s vaším českým IČ DPH do OMEGY:

Suma spolu: S    12 000,00 CZK               311.000

Základ dane: V    10 000,00 CZK                                      604.920

DPH:            V    2 000,00 CZK                                         343.920

Doklad odporúčame vytvárať v okruhu zOF prostredníctvom vzoru 51 – OF Nový doklad (CM)rozpis DPH, kde v rozpise sumy zadávate hodnotu do riadku Voľný základ. Program následne vytvorí dva účtovné zápisy s typmi súm Suma spolu (typ sumy S) a Voľný základ (typ sumy V). Tretí účtovný zápis odporúčame urobiť ako kópiu z druhého riadku cez voľbu Kópia. V druhom a treťom účtovnom zápise je potrebné napísať vypočítanú hodnotu základu dane a DPH a tiež doplniť správne účty a typy súm.

Účty 604.920 a 343.920 reprezentujú základ dane a DPH, ktoré budú súčasťou českého daňového priznania a do slovenského nevstúpia. Pri týchto sumách je potrebné použiť typ sumy Voľný základ (V). Typ sumy Voľný základ zabezpečí, že táto suma sa do daňového priznania k DPH v SR vôbec nedostane.

K základu dane a DPH následne priradíte aj kód vybranej činnosti (CZ – DPH Zdaniteľné obchody).

Rovnakým spôsobom je možné zaúčtovať aj zDF prostredníctvom vzoru 71 – DF – Nový doklad (CM)-rozpis DPH s použitím účtov 504.820 a 343.820 a vytvorenej činnosti CZ – DPH Odpočítanie dane. Všetky základy dane a DPH je potrebné rovnako účtovať s typom sumy „V“ voľný základ.

Podklad pre vytvorenie daňového priznania v inom členskom štáte

Ako podklad pre vytvorenie českého daňového priznania Vám poslúži tlačová zostava Kniha analytickej evidencie v oboch menách, kde si pred vyplnením daňového priznania vyfiltrujete účtovné záznamy podľa činností. Vybranú činnosť zadávate priamo v Knihe analytickej evidencie cez Ďalšie filtre v ľavom hornom rohu. Daňové priznanie je potrebné urobiť ručne.

Príklad: Kniha analytickej evidencie v oboch menách za činnosť: DPH – Zdaniteľné obchody

Rovnakým spôsobom si môžete vyfiltrovať aj doklady týkajúce sa odpočítania dane za činnosť CZ DPH – Odpočítanie dane.

KROS
Copy link