Menu

Kontrola počiatočných stavov

 

Po prechode z roku do roku odporúčame odsúhlasiť počiatočné stavy nasledovne:

  • vytlačte si hlavnú knihu alebo súvahu jednoduchú za obdobie Otvorenie – Otvorenie,
  • skontrolujte účet 701 Začiatočný účet súvahový (musí byť nulový),
  • skontrolujte účet 431 Výsledok hospodárenia (musí byť zhodný s výsledkom hospodárenia z predchádzajúceho roka),
  • skontrolujte, či sa aktíva rovnajú pasívam (poslený stĺpec v poslednom riadku, musí byť tiež nulový).

ODPORÚČANIE: Pred kontrolou počiatočných stavov odporúčame spustiť programovú kontrolu účtovníctva v menu Firma – Kontrola. Program automaticky skontroluje účty 431, 701 a upozorní, ak nie sú na účtoch nulové zostatky.

Účet 701 – Začiatočný účet súvahový zostatok

  1. Ak ste už aj minulý rok účtovali v programe OMEGA
  • Ak nemáte v starom roku vytvorenú závierku účtovníctva (menu Firma – Závierka účtovníctva) výsledok hospodárenia program prenesie na účet 701. Skontrolujte v starom roku, či je vytvorená závierka účtovníctva. Po vytvorení závierky je potrebné urobiť opakovaný prechod do nového roka (menu Firma – Prechod do ďalšieho roka…), výsledok hospodárenia sa automatiky preúčtuje na účet 431 a účet 701 zostane nulový.

TIP: Ak nechcete vykonať opakovaný prechod do nového roka, účet 701 môžete vyrovnať vytvorením nového Interného dokladu do obdobia Otvorenie, so zaúčtovaním 701/431 alebo 431/701.

  • Ak napriek tomu má účet 701 zostatok, je potrebné skontrolovať počiatočné stavy bežného obdobia s koncovými stavmi minulého obdobia. Vytlačte hlavnú knihu (bežný rok) za obdobie Otvorenie – Otvorenie a hlavnú knihu (minulý rok) za obdobie Otvorenie – December.

2. Ak prvý rok účtujete v programe OMEGA (prešli ste z iného ekonomického softvéru)

– Vytlačte si hlavnú knihu do obdobia, odkedy ste začali účtovať v programe OMEGA. Napríklad:

a) V programe účtujete od 01.01.2012, počiatočné stavy ste zadali pomocou interného dokladu v období Otvorenie – hlavnú knihu vytlačíte len za obdobie Otvorenie – Otvorenie,

b) V programe účtujete od 05.2012,  počiatočné stavy  (obraty)  ste  si  zadali  do  účtového  rozvrhu na jednotlivé účty – hlavnú knihu vytlačíte za obdobie Otvorenie – Apríl.

-Vytlačte si hlavnú knihu zo starého softvéru (konečné zostatky).

-Porovnajte na zostavách jednotlivé účty, sumy a správnosť zaúčtovania.

 

KROS
Copy link