Menu

Legislatívne otázky pre Kontrolný výkaz DPH

Všeobecne

Omega pre správne naplnenie KV DPH pracuje s troma dátumami:
DUD dátum uplatnenia dane, dátum nám určuje za ktoré zdaňovacie obdobie bude doklad v KV DPH vykázaný (rovnaká funkčnosť ako pri daňovom priznaní DPH).
DVDP dátum vzniku daňovej povinnosti – vypĺňa sa k príslušnému dokladu v stĺpci č.3 (Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby) v oddieloch A1, A2, B1, B2 pre všetky doklady okrem dokladov k nadobudnutiu tovaru z EU.
DUUP dátum uskutočnenia účtovného prípadu – vypĺňa sa v stĺpci č. 3 (Dátum nadobudnutia tovaru) v oddiely B1 pri dokladoch z nadobudnutia tovaru z EU.

V prípade faktúr z nadobudnutia tovaru z EU je potrebné do dátumu DUUP uviesť skutočný dátum nadobudnutia/dodania tovaru. K uvedenému dátumu nadobudnutia/dodania tovaru z EÚ vydalo FRSR usmernenie. Dôležité je, aby daňovník vychádzal zo svojich dokladov/faktúr. Automatické účtovanie 72, 72/1 a 75 je upravený tak, aby mal zastávku na bunke DUUP, kde je potrebné dátum nadobudnutia tovaru z EU uviesť.

Link na otázky a odpovede k vyplňovaniu KV DPH z FR SR – sú tu tiež uvedené príklady z nadobudnutia tovaru z EU, pri časti B1 (z februára 2014)

Vyhotovená faktúra k prijatej platbe na 100%

Ak je vyhotovená faktúra k prijatej platbe a táto prijatá platba predstavuje 100% ceny za dodanie tovaru alebo služby a následne bola v ďalšom zdaňovacom období vyhotovená faktúra o dodaní tovaru alebo služby, dodávateľ uvedie v A1 za príslušné zdaňovacie obdobie len faktúru k prijatej platbe. Rovnako sa postupuje aj keď takýto prípad nastane v rámci jedného zdaňovacieho obdobia.

Došlá faktúra k prijatej platbe na 100%

Ak je došlá faktúra k prijatej platbe na 100% a následne bola v ďalšom zdaňovacom období prijatá faktúra o dodaní tovaru a služby, odberateľ uvedie v B1 a B2 za príslušné zdaňovacie obdobie len faktúru k prijatej platbe. Rovnako sa postupuje aj v prípade, že sa to stane v rámci jedného zdaňovacieho obdobia. Nulové konečné vyúčtovacie faktúry uvedené v B1 a B2 program do KV DPH nezahrnie.

Zaevidovanie tržieb z ECR do KV DPH

V OMEGE v okruhu pokladničných dokladov automatické účtovanie PD – Tržba z ECR má nastavené smerovanie tržby do oddielu KV DPH = D1. V oddiely D1 sa neuvádzajú úhrady faktúr v hotovosti cez ECR. Takéto faktúry sa uvádzajú v oddiely A1.

Dobrovoľné evidovanie tržieb cez ECR

Platiteľ dane, ktorý nemá povinnosť viesť tržby v ERP, ale aj napriek tomu používa ERP dobrovoľne nevykazuje tržby v oddiely D1. Údaje vykazuje v oddiely D2. V OMEGE je potrebné pri evidovaní takejto tržby cez automatické účtovanie PD – Tržba z ECR zmeniť oddiel
na D2, alebo použiť nový vzor automatického účtovania PP/Z PD – Zjednodušený doklad (príjem s DPH), ktorý má oddiel D2 predvyplnený.

Občan (nezdaniteľná osoba)
Pre vystavené doklady občanom je v programe v číselníku partnerov zapracovaný nový check „Občan (nezdan. osoba)“. Po označení checku na partnerovi budú doklady vystavené na daného partnera automaticky smerované do oddielu D2.

Oddiel A1 verzus D2 pri vyplnení KV DPH

a) A1 – povinne vystavené faktúry so všetkými náležitosťami faktúry podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH pre:
• zdaniteľné osoby – platiteľov dane (právnické osoby – s.r.o., a.s., fyzické osoby – podnikatelia) – majú pridelené IČ DPH
• zdaniteľné osoby – neplatiteľov dane (právnické osoby – s.r.o., a.s., fyzické osoby – podnikatelia) – nemajú pridelené IČ DPH
• právnické osoby, ktoré sú nezdaniteľnou osobou (obce, VÚC, ministerstvá, neziskové organizácie atď.) – môžu/nemusia mať pridelené IČ DPH.

b) D2 – vystavené faktúry pre:
• „obyčajných“ občanov nezdaniteľné osoby. Občania nemajú pridelené IČ DPH.
• zdaniteľné osoby, alebo právnické osoby, ktoré nie sú zdaniteľnou osobou – uvedené v bode a), ak sa vyhotoví zjednodušená faktúra podľa § 74 ods. 3, ktorá neobsahuje všetky náležitosti faktúry.

POZOR: nie každá faktúra vyhotovená v sume do 100 EUR vrátane dane je zjednodušenou faktúrou. Zjednodušenou faktúrou do 100 € je faktúra, ktorá neobsahuje údaje o odberateľovi a jednotkovej cene bez DPH. Ako príklad uvádzame otázku a odpoveď zo stránky FR SR:

Podľa § 74 ods. 3 písm. a) zákona o DPH sa za zjednodušenú faktúru považuje doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 EUR a tento doklad nemusí obsahovať údaje podľa § 74 ods. 1 písm. b) zákona o DPH a jednotkovú cenu. Ak platiteľ vyhotoví faktúru v hodnote do 100 EUR, pričom táto faktúra obsahuje všetky údaje v zmysle § 74 ods. 1 zákona o DPH, kde túto faktúru uvedie v KV, v časti A.1 alebo v D.2?

V zmysle § 74 ods. 3 zákona o DPH môže platiteľ vyhotoviť zjednodušenú faktúru, ktorá obsahuje všetky údaje podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH okrem identifikácie odberateľa a jednotkovej ceny. Ak platiteľ vyhotoví faktúru so všetkými náležitosťami podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH pre zdaniteľnú osobu alebo pre právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou v hodnote do 100 EUR, ide o riadnu faktúru (nie zjednodušenú), ktorú uvedie do časti A.1.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty