Menu

Majetok obstaraný formou finančného prenájmu (lízingu)

Pokiaľ ste obstarali automobil, prípadne iný majetok formou finančného prenájmu (lízingu), môžete postupovať pri účtovaní v programe OMEGA podľa nasledovného príkladu.

Účtovná jednotka obstarala úžitkový automobil formou finančného prenájmu (lízingu) s dobou prenájmu 36 mesiacov. Lízingová zmluva obsahuje tieto údaje:

 

Text Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Obstarávacia cena (istina) 32 196,00 6 439,20 38 635,20
Lízingový úrok 4 835,00 967,00 5 802,00
1. zvýšená splátka (20%) 6 440,00 1 288,00 7 728,00
Poplatok za uzatvorenie LZ 190,00 38,00 228,00
Poplatok za prevod vlastníctva 33,00 6,60 39,60

Prvá zvýšená splátka je súčasťou obstarávacej ceny, splatná 21.1.2021.

Súčasťou lízingovej zmluvy je splátkový kalendár s predpismi splátok:

P. č. Dátum splatnosti Istina Lízingový úrok Základ DPH Sadzba DPH Suma DPH Na úhradu celkom
1. 19. 2. 2021 637,35 0 637,35 20 % 127,47 764,82
2. 19. 3. 2021 446,86 190,49 637,35 20 % 127,47 764,82
3. 19. 4. 2021 450,25 187,10 637,35 20 % 127,47 764,82
4. 19. 5. 2021 453,66 183,69 637,35 20 % 127,47 764,82
atď.

Postup účtovania:

Na účtovanie záväzkov vyplývajúcich z lízingovej zmluvy je možné použiť interné doklady alebo došlé faktúry. Prehľadnosť v evidencii záväzkov dosiahneme, ak použijeme samostatnú evidenciu v okruhu došlých faktúr.

 

V našom príklade sme na účtovanie takýchto záväzkov vytvorili v okruhu došlých faktúr evidenciu a číselný rad DFL. Do nastavenia číselného radu sme prednastavili účet 474.000, ktorý v účtovom rozvrhu označíme ako saldokontný. To znamená, že účtovné zápisy s úhradami jednotlivých splátok budeme párovať s dokladmi so zaúčtovaným záväzkom. Umožní nám to priebežne sledovať vysporiadanie záväzku z finančného prenájmu.

1. Obstaranie úžitkového automobilu

2. Zaradenie úžitkového automobilu (istina + poplatok za uzatvorenie LZ)

3. Zaúčtovanie DPH z 1. zvýšenej splátky

 

O prvej zvýšenej splátke neúčtujeme z dôvodu, že je už zahrnutá v obstarávacej cene a zaúčtovaná v 1. účtovnom prípade na účtoch 042.000/474.000.

 

4. Zaúčtovanie úhrad v okruhu BV:

  • 1. zvýšenej splátky
  • Spracovateľského poplatku
  • DPH z 1. zvýšenej splátky
    5. Zaúčtovanie 1. mesačnej splátky podľa splátkového kalendára

6. Úhrada 1. mesačnej splátky v okruhu BV


7. Zaúčtovanie 2. mesačnej splátky

8. Úhrada 2. mesačnej splátky v okruhu BV

Aj keď lízingovú splátku uhrádzame jednou sumou, v doklade zaúčtujeme dva účtovné zápisy. V jednom zápise hodnotu istiny spárujeme s faktúrou č. 35210001 a v druhom zápise hodnotu ostatných položiek splátky (úrok, DPH z úroku, DPH z istiny a pod.) spárujeme s faktúrou č. 35210004. Dosiahneme tak, že predpis a úhrada záväzku budú správne saldokontne vysporiadané

Rovnaký postup pre evidovanie predpisu splátky a úhrady budeme opakovať podľa rozpisu splátok. V našom príklade sa splátky uhrádzajú vždy k 19. dňu v mesiaci, čomu zodpovedajú dátumy na DF.

Hodnotu istiny zaúčtujeme do nákladov v podobe odpisov. Môžeme na to využiť Evidenciu – Dlhodobý majetok.

Od 1.1.2015 bol zrušený typ daňového odpisu lízing. Je potrebné použiť typ daňového odpisu rovnomerný alebo zrýchlený, v závislosti od odpisovej skupiny, do ktorej je daný majetok zaradený.

Zhrnutie:

P. č. Doklad Text Suma Typ sumy Oddiel KV DPH Účtovanie
MD D
1. DF – 35210001 Obstaranie automobilu lízingom 32 424,00 S X 474.000
  Spracovateľský poplatok 190,00 A B2 042.000  
  DPH so spracovateľského poplatku 38,00 19A B2 343.020  
  Istina 32 196,00 V X 042.000  
2. ID Zaradenie automobilu 32 386,00 V X 022.000 042.000
3. DF – 35210002 DPH z 1. zvýšenej splátky 1 288,00 S X 474.00
  Základ dane k 1. zvýšenej splátky 6 440,00 A B2  
  Odpočítanie dane – DPH § 49 ods. 2 písm. b) 1 288,00 19A B2 343.020  
  Storno základu dane k 1. zvýšenej splátky -6 440,00 V X  
4. BV Úhrada 1. zvýšenej splátky (35210001) 6 440,00 V X 474.000 221.001
    Úhrada spracovateľského poplatku (35210001) 228,00 V X 474.000 221.001
  Úhrada DPH z 1. zvýšenej splátky (35210002) 1 288,00 V X 474.000 221.001
5. DF – 35210003 1. mesačná splátka 127,47 S X 474.000
  Základ dane – istina 637,35 A B2  
  Storno základu dane – istina -637,35 V X  
  DPH k základu dane – istina 127,47 19A B2 343.020  
6. BV Úhrada 1. mesačnej  – istina (35210001) 637,35 V X 474.000 221.01
    Úhrada DPH z 1. mesačnej splátky (35210002) 127,47 V X 474.000 221.001
7. DF – 35210004 2. mesačná splátka 317,96 S X 474.000
  Základ dane – istina 446,86 A B2  
  Storno základu dane – istina -446,86 V X  
  DPH istina 89,37 19A B2 343.020  
  Úrok 190,49 A B2 562.000  
  DPH úrok 38,10 19A B2 343.020  
8. BV Úhrada istiny (35210001) 446,86 V X 474.000 221.001
    Úhrada – úrok, DPH z úroku, DPH z istiny (35210004) 317,96 V X 474.000 221.001

 

 

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty