Náklady uznané až po zaplatení

Pre správne zostavenie DPPO je dôležité určiť správny základ dane. Nie však všetky náklady, o ktorých sme účtovali počas roka sú aj daňovo uznaným nákladom. Na konci zdaňovacieho roka je potrebné skontrolovať náklady, ktoré sú daňovým výdavkom až po ich skutočnom zaplatení. Ak nie sú zaplatené, máme povinnosť o nezaplatenú hodnotu zvýšiť základ dane a platiť vyššiu daň.

Náklady, ktoré sú daňovými výdavkami len po zaplatení nájdeme v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v § 17 ods. 19. Patria tu:

 • kompenzačné platby vyplácané podľa osobitných predpisov,
 • náklady na nájomné za prenájom hnuteľnej veci, nehnuteľnosti zaplatené PO aj FO,
 • náklady na marketingové a iné štúdie, na prieskum trhu,
 • odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby maximálne do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu,
 • náklady vzťahujúce sa k úhrade príjmov daňovníkovi nezmluvného štátu,
 • náklady na poradenské a právne služby zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 69.1 a 69.2,
 • náklady na získanie noriem a certifikátov,
 • náklady na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe,
 • doplnené odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov, návrhov, modelov, know how, odplaty za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu.

Nájomné za prenájom hnuteľnej veci a nehnuteľnosti

U nájomcu je nájomné daňovým nákladom až po zaplatení. Pozor si dajme na platby nájomného ku koncu roka. Ak chceme mať nájomné za december 2018 v daňových nákladoch, je potrebné ho zaplatiť najneskôr do 31. 12. 2018. Ak máme zdaňovacie obdobie (ZO) hospodársky rok, tak je potrebné nájomné zaplatiť do konca posledného mesiaca hospodárskeho roka.

Spoločnosť A si od spoločnosti B prenajíma zváračské zariadenie. K 31. 12. 2018 nezaplatila dohodnuté nájomné za mesiac december 2018, zaúčtované v nákladoch v sume 100 €. Nájomné zaplatila až v januári 2019. Ako bude spoločnosť A postupovať pri zisťovaní základu dane?

Zdaňovacie obdobie 2018:

Nájomné zaúčtované na účte 518 je súčasťou výsledku hospodárenia na riadku 100 DPPO. Nezaplatené nájomné nie je daňovým nákladom, je potrebné zvýšenie základu dane. Suma 100 € sa uvedie ako položka zvyšujúca výsledok hospodárenia na riadku 140 DPPO.

Program OMEGA pri správnom nastavení vykoná zvýšenie základu dane v DPPO automaticky.

 1. V menu Číselník – Účtový rozvrh si vytvoríme nový analytický účet k účtu 518. Napr. 518.900, ktorý označíme ako Nedaňový. V záložke Výkazy/Priznanie k dani z príjmov PO nastavíme jeho smerovanie do riadku 140 DPPO.

  2. V pôvodnom doklade, kde sme účtovali o nájomnom, preúčtujeme účtovanie na nedaňový účet 518.900.

  3. V menu Prehľady – Daň z príjmov PO načítame údaje z účtovníctva cez Možnosti/Načítaj údaje z účtovníctva. Program automaticky uvedie sumu nezaplateného nájomné 100 € v riadku 140 a vykoná zvýšenie základu dane.

  Zdaňovacie obdobie 2019:

  V roku 2019 bolo nájomné zaplatené a stáva sa daňovým výdavkom. V DPPO za rok 2019 môžeme vykonať zníženie základu dane. Suma 100 € sa uvedie ako položka znižujúca výsledok hospodárenia na riadku 270. V programe OMEGA sumu 100 € zadáme ručne do riadku 270 a automaticky sa vykoná zníženie základu dane.

  Rovnako postupujeme v programe aj pri ostatných službách, ktoré sú daňovými výdavkami až po zaplatení.

  V prípade nehnuteľností, ak s ich prenájmom súvisia aj ostatné služby (napr. platby za energie) spojené s užívaním nehnuteľnosti a tieto platby sú u prenajímateľa zdaniteľným príjmom, u nájomcu sú tieto platby tiež daňovým nákladom až po zaplatení v súlade s § 17 ods. 19 ZDP.

  Náklady, ktoré sme si vyššie spomenuli sú u odberateľa daňovým nákladom až po zaplatení. U dodávateľa sú zdaniteľným výnosom v ZO, kedy sa o nich vo výnosoch účtuje.

  Výnimkou sú marketingové služby, pri ktorých sa daňová uznateľnosť posudzuje na základe platby na strane odberateľa aj dodávateľa.

  Uvedený postup je platný pre DPPO za kalendárny rok 2019 a hospodársky rok 2019/2020.

   

  Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                     


  Súvisiace témy k článku:
  Komentáre k článku:
  KROS
  Copy link