Nadmerný odpočet DPH v programe OMEGA

Rozdielom daňovej povinnosti (dane na výstupe) a odpočítateľnej dane (daňou na vstupe) vzniká vlastná daňová povinnosť alebo nadmerný odpočet. Ak je odpočítateľná daň vyššia ako daňová povinnosť za príslušné zdaňovacie obdobie (ZO), vzniká platiteľovi DPH nárok na vrátenie dane od štátu (tzn. nadmerný odpočet).

Podať DP DPH je platiteľ dane povinný do 25. dňa nasledujúceho zdaňovacieho obdobia. To znamená, že ak je daňovník mesačným platiteľom DPH a podáva DP DPH za február, daňové priznanie je povinný podať do 25. 3. V prípade, ak 25. deň pripadne na víkend alebo sviatok, tak lehota na podanie sa posúva na najbližší nasledujúci pracovný deň. V rovnaký deň je vyčíslená daňová povinnosť splatná.

Vysporiadanie nadmerného odpočtu (§ 79 zákona o DPH) je možné dvomi spôsobmi:

1. V nasledujúcom ZO si platiteľ DPH v daňovom priznaní DPH (DP DPH) odpočíta hodnotu nadmerného odpočtu od vlastnej daňovej povinnosti.

V prípade, ak platiteľ DPH za bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobie vykázal v DP DPH nadmerný odpočet a v aktuálnom ZO dosahuje vlastnú daňovú povinnosť, táto daňová povinnosť sa poníži o sumu nadmerného odpočtu. Program OMEGA hodnotu nadmerného odpočtu doplní automaticky.

2. Do 30 dní od podania DP DPH za nasledujúce ZO daňový úrad vráti nadmerný odpočet (resp. do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie DP) v prípade, ak platiteľ DPH nemohol odpočítať celý nadmerný odpočet.

Ak platiteľ DPH splnil podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu podľa § 79 ods. 2, mohol požiadať o jeho skoršie vrátenie (zapnutá voľba Splnenie podmienok podľa § 79 ods. 2). Takýto nadmerný odpočet nie je možné započítať s daňovou povinnosťou v nasledujúcom zdaňovacom období, pretože už bude zo strany daňového úradu vrátený.

Podmienky, pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu (§ 79 ods. 2):

  • zdaňovacím obdobím platiteľa DPH je kalendárny mesiac,
  • platiteľ bol platiteľom DPH najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, a
  • platiteľ DPH nemal v období 6 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, daňové nedoplatky a colné nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu a nedoplatky na povinných odvodoch poistného v súhrne viac ako 1 000 Eur.

Viac informácií k daňovej povinnosti a k vráteniu nadmerného odpočtu je možné nájsť na stránke finančnej správy:

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/_financne-vyrovnanie#NadmernyOdpocet

Platiteľ DPH za zdaňovacie obdobie december 2016 vykázal nadmerný odpočet vo výške 136,01 Eur (nesplnil podmienky pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu za december). Za zdaňovacie obdobie január vykázal vlastnú daňovú povinnosť 540,40 Eur. Ako bude postupovať v programe pri podávaní daňového priznania za december 2016 a za január 2017?

Zdaňovacie obdobie: December 2016

Zdaňovacie obdobie: Január 2017

Suma nadmerného odpočtu z bezprostredne predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia bude do daňového priznania prevzatá maximálne do výšky vlastnej daňovej povinnosti za príslušné zdaňovacie obdobie

 

Platiteľ DPH mal za ZO december 2016 nadmerný odpočet vo výške 136,01 Eur a za ZO január 2017 mal vlastnú daňovú povinnosť 540,40 Eur. Pri odovzdávaní DP DPH za december 2016 mal zapnutú voľbu Splnenie podmienok podľa § 79 ods. 2 zákona. Ako bude postupovať v programe Omega pri podávaní daňového priznania za december 2016 a za január 2017?

 

Zdaňovacie obdobie: December 2016

Zdaňovacie obdobie: Január 2017

 

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link