Ako účtovať a vystavovať faktúry medzi členmi v skupinovej registrácii pre DPH?

V prípade, ak by ste potrebovali zlúčiť jednotlivé DP DPH, Súhrnný či Kontrolný výkaz DPH jednotlivých členov, tak nás prosím kontaktujte na hotline na t.č. 041/7071021.

 

Skupinovú registráciu upravuje:

 • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov § 4a a 4b (ďalej len zákon o DPH),
 • Metodický pokyn k uplatňovaniu DPH skupinou.

 

Čo je skupinová registrácia?

 • Registrácia skupiny pre DPH znamená, že viac zdaniteľných osôb je na účely DPH registrovaných ako jeden platiteľ dane. Podmienkou pre skupinovú registráciu je finančné, ekonomické a organizačné prepojenie týchto zdaniteľných osôb.
 • Členovia skupiny sú aj po zaregistrovaní skupiny naďalej samostatnými právnymi subjektami a voči svojim partnerom v obchodných vzťahoch vystupujú samostatne – vo svojom mene. Iba na účely DPH sa všetci členovia skupiny považujú za jednu zdaniteľnú osobu.
 • Všetky spoločnosti – členovia skupiny používajú jedno IČ DPH.
 • Zvolený zástupca podáva za všetkých členov:
  • jedno Daňové priznanie DPH,
  • jeden Súhrnný výkaz a
  • jeden Kontrolný výkaz DPH, pričom vychádza z podkladov účtovníctva a evidencie DPH od jednotlivých spoločností – členov skupiny.
 • Nakoľko je skupina považovaná za jednu zdaniteľnú osobu – fakturácia (plnenia) uskutočňované medzi členmi v skupine nie sú považované za zdaniteľné plnenia a nie sú predmetom dane, tzn. faktúry sú vystavované bez uplatnenia DPH.
 • Skupinu na účely DPH môžu vytvoriť len zdaniteľné osoby, ktoré majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku. V prípade, že má zdaniteľná osoba, ktorá je členom skupiny, sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň mimo tuzemska – tieto časti mimo tuzemsko nemôžu byť súčasťou skupiny registrovanej pre DPH (§ 4a ods. 5 zákona o DPH).

Kedy prebieha registrácia novej skupiny?

 • Registrácia novej skupiny je možná vždy iba k 1.1. kalendárneho roka nasledujúceho po podaní žiadosti o registráciu skupiny. Ak sú splnené podmienky podľa § 4a, daňový úrad zaregistruje skupinu, pridelí jej IČ DPH a každému členovi skupiny vydá nové osvedčenie o registrácii pre daň a súčasne zanikne platnosť osvedčení o registrácií pre daň jednotlivých členov.

Kedy môže pristúpiť nový člen do skupiny?

 • Vstup nového člena už do existujúcej skupiny je však možný k 1. dňu aj iného mesiaca, ako je január. Zmenu registrácie vykoná daňový úrad k 1.dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po skončení mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť o zmenu registrácie.
 • Ak sa zdaniteľná osoba stane členom skupiny, tak dostane nové osvedčenie aj s novým IČ DPH.

Aké sú odporúčané kroky práce v programe Omega?

 • Každý člen skupiny bude mať v programe Omega založenú samostatnú firmu (databázu) a bude vystavovať doklady pod jedným spoločným IČ DPH prideleným skupine.
 • Nové IČ DPH skupiny je potrebné si zadefinovať do firemných údajov cez menu: Firma – Nastavenie – Firemné údaje.
 • Faktúry vystavené vnútorne v rámci členov skupiny je potrebné evidovať:
 1. pod samostatným číselným radom – nový číselný rad pridáme cez menu Firma – Nastavenie – Číslovanie dokladov,
 2. s nulovou DPH,
 3. s typom sumy O (budú v evidencii DPH v súlade s § 70 zákona o DPH).

 

Ukážka vystavenia faktúry vo fakturácií:

Odporúčame viesť samostatnú evidenciu a číselný rad kvôli prehľadnosti. Cieľom je oddeliť si  tieto faktúry od faktúr vystavených pre ostatných obchodných partnerov. Na položke vyberieme nulovú sadzbu DPH:

Ukážka zaúčtovania dokladu v Evidencii účtovných dokladov:

Tri firmy – A, B, C sa stanú od 1.1.2016 skupinou registrovanou pre DPH. Tri firmy – A, B, a C sú klasickými platiteľmi DPH. Účtujú v programe Omega v roku 2015.  Od 01.01.2016 sa stanú členmi jednej skupiny. Budú musieť podávať Daňové priznanie DPH, Kontrolný výkaz a Súhrnný výkaz DPH spolu s ostatnými členmi skupiny.

Ako postupovať v programe:

 • Firma A, B, aj C vystavuje faktúry pre svojich obchodných partnerov patriace do roka 2015 vo svojej firme roku 2015 s pôvodným IČ DPH (to, ktoré mali pred začlenením sa do skupiny) – ide o štandardné nahrávanie odoslaných faktúr, kde je základ dane aj daň (typy súm S, 03, 04),
 • Od 1.1.2016 sa stanú členmi skupiny. Každá firma si zaeviduje do firemných údajov nové IČ DPH pridelené skupine.
 • Faktúry patriace do roka 2016 vystavuje každý člen skupiny v roku 2016 už ako člen skupiny (s novým IČ DPH patriacim skupine). Faktúry vystavuje pre svojich obchodných partnerov so základom dane a daňou – (typy súm S – suma spolu, 03 – základ dane, 04 – DPH) tzn. ide o štandardné vystavovanie odoslaných faktúr.
 • Na konci zdaňovacieho obdobia (mesiac/ štvrťrok) v roku 2016 si každý člen skupiny s IČ DPH skupiny sám vytvorí v programe Omega Daňové priznanie DPH, Kontrolný výkaz DPH a Súhrnný výkaz, ktoré potom pošle každý člen zástupcovi skupine.
 • Zástupca tieto výkazy zlúči od všetkých členov skupiny a pošle jedno Daňové priznanie DPH, jeden Súhrnný výkaz a jeden Kontrolný výkaz DPH na Finančnú správu SR.


Firma A pristúpi už do existujúcej skupiny registrovanej pre DPH.Firma A účtuje doklady  v programe Omega v  roku 2016. Je platiteľom DPH. Od 1.5.2016 sa stane členom už existujúcej skupiny. T.j. pristúpi do existujúcej skupiny ako ďalší člen.

Ako postupovať v programe:

 • Faktúry pre svojich obchodných partnerov patriace do obdobia 1.1.2016 – 30.4.2016 vystavuje firma s pôvodným IČ DPH (to, ktoré mala pred začlenením do skupiny). Ide o štandardné nahrávanie odoslaných faktúr, kde je základ dane a daň (typy súm S – suma spolu, 03 – základ dane, 04 – DPH).
 • Od 1.5.2016 sa stane členom skupiny. Do firemných údajov (Firma – Nastavenie – Firemné údaje) si zadá nové IČ DPH (patriace skupine). Od tejto zmeny vystavuje doklady s IČ DPH skupiny (zmena v programe platí odvtedy, keď ju zadá do Firemných údajov).
 • Na konci zdaňovacieho obdobia (mesiac/ štvrťrok) v roku 2016 si ako člen skupiny s IČ DPH skupinovej registrácie sám vytvorí v programe Omega Daňové priznanie DPH, Kontrolný výkaz DPH a Súhrnný výkaz. Výkazy pošle zástupcovi. Zástupca skupiny tieto výkazy zlúči od všetkých členov a odošle jedno Daňové priznanie DPH, jeden Kontrolný výkaz DPH a jeden Súhrnný výkaz na Finančnú správu SR.
Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link