Menu

Ako účtovať a vystavovať faktúry medzi členmi v skupinovej registrácii pre DPH?

 

Skupinovú registráciu upravuje:

 

 • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov § 4a a 4b (ďalej len zákon o DPH),
 • Metodický pokyn k uplatňovaniu DPH skupinou.

 

Čo je skupinová registrácia?

 • Registrácia skupiny pre DPH znamená, že viac zdaniteľných osôb je na účely DPH registrovaných ako jeden platiteľ dane. Podmienkou pre skupinovú registráciu je finančné, ekonomické a organizačné prepojenie týchto zdaniteľných osôb.
 • Členovia skupiny sú aj po zaregistrovaní skupiny naďalej samostatnými právnymi subjektami a voči svojim partnerom v obchodných vzťahoch vystupujú samostatne – vo svojom mene. Iba na účely DPH sa všetci členovia skupiny považujú za jednu zdaniteľnú osobu.
 • Všetky spoločnosti – členovia skupiny používajú jedno IČ DPH.
 • Zvolený zástupca podáva za všetkých členov:
  • jedno Daňové priznanie DPH,
  • jeden Súhrnný výkaz a
  • jeden Kontrolný výkaz DPH, pričom vychádza z podkladov účtovníctva a evidencie DPH od jednotlivých spoločností – členov skupiny.
 • Nakoľko je skupina považovaná za jednu zdaniteľnú osobu – fakturácia (plnenia) uskutočňované medzi členmi v skupine nie sú považované za zdaniteľné plnenia a nie sú predmetom dane, tzn. faktúry sú vystavované bez uplatnenia DPH.
 • Skupinu na účely DPH môžu vytvoriť len zdaniteľné osoby, ktoré majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku. V prípade, že má zdaniteľná osoba, ktorá je členom skupiny, sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň mimo tuzemska – tieto časti mimo tuzemsko nemôžu byť súčasťou skupiny registrovanej pre DPH (§ 4a ods. 5 zákona o DPH).

 

Kedy prebieha registrácia novej skupiny?

 Registrácia novej skupiny je možná vždy iba k 1.1. kalendárneho roka nasledujúceho po podaní žiadosti o registráciu skupiny. Ak sú splnené podmienky podľa § 4a, daňový úrad zaregistruje skupinu, pridelí jej IČ DPH a každému členovi skupiny vydá nové osvedčenie o registrácii pre daň a súčasne zanikne platnosť osvedčení o registrácií pre daň jednotlivých členov.

 

Kedy môže pristúpiť nový člen do skupiny?

 • Vstup nového člena už do existujúcej skupiny je však možný k 1. dňu aj iného mesiaca, ako je január. Zmenu registrácie vykoná daňový úrad k 1.dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po skončení mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť o zmenu registrácie.
 • Ak sa zdaniteľná osoba stane členom skupiny, tak dostane nové osvedčenie aj s novým IČ DPH.

 

Aké sú odporúčané kroky práce v programe Omega?

 • Každý člen skupiny bude mať v programe Omega založenú samostatnú firmu (databázu) a bude vystavovať doklady pod jedným spoločným IČ DPH prideleným skupine.
 • Nové IČ DPH skupiny je potrebné si zadefinovať do firemných údajov cez menu: Firma – Nastavenie – Firemné údaje.
 • Faktúry vystavené vnútorne v rámci členov skupiny je potrebné evidovať:
  • pod samostatným číselným radom – nový číselný rad pridáme cez menu Firma – Nastavenie – Číslovanie dokladov,
  • s nulovou DPH,
  • s typom sumy O (budú v evidencii DPH v súlade s § 70 zákona o DPH).

Ukážka vystavenia faktúry vo fakturácii:

Na položke vyberieme nulovú sadzbu DPH:

Ukážka zaúčtovania dokladu v Evidencii účtovných dokladov:


Tri firmy – A, B, a C sú klasickými platiteľmi DPH. Účtujú v programe OMEGA v roku 2019.  Od 01.01.2020 sa stanú členmi jednej skupiny. Budú musieť podávať Daňové priznanie DPH, Kontrolný výkaz a Súhrnný výkaz DPH spolu s ostatnými členmi skupiny.

 

Ako postupovať v programe:

 • Firma A, B, aj C vystavuje faktúry pre svojich obchodných partnerov patriace do roka 2019 vo svojej firme roku 2019 s pôvodným IČ DPH (to, ktoré mali pred začlenením sa do skupiny) – ide o štandardné nahrávanie odoslaných faktúr, kde je základ dane aj daň (typy súm S, 03, 04),
 • Od 1.1.2020 sa stanú členmi skupiny. Každá firma si zaeviduje do firemných údajov nové IČ DPH pridelené skupine.
 • Faktúry patriace do roka 2020 vystavuje každý člen skupiny v roku 2020 už ako člen skupiny (s novým IČ DPH patriacim skupine). Faktúry vystavuje pre svojich obchodných partnerov so základom dane a daňou – (typy súm S – suma spolu, 03 – základ dane, 04 – DPH) tzn. ide o štandardné vystavovanie odoslaných faktúr.
 • Na konci zdaňovacieho obdobia (mesiac/ štvrťrok) v roku 2020 si každý člen skupiny s IČ DPH skupiny sám vytvorí v programe OMEGA Daňové priznanie DPH, Kontrolný výkaz DPH a Súhrnný výkaz, ktoré potom pošle každý člen zástupcovi skupine.
 • Zástupca tieto výkazy zlúči od všetkých členov skupiny a pošle jedno Daňové priznanie DPH, jeden Súhrnný výkaz a jeden Kontrolný výkaz DPH na Finančnú správu SR.

Firma A účtuje doklady  v programe OMEGA v  roku 2020. Je platiteľom DPH. Od 1.5.2020 sa stane členom už existujúcej skupiny. T.j. pristúpi do existujúcej skupiny ako ďalší člen.

 

Ako postupovať v programe:

 • Faktúry pre svojich obchodných partnerov patriace do obdobia 1.1.2020 – 30.4.2020 vystavuje firma s pôvodným IČ DPH (to, ktoré mala pred začlenením do skupiny). Ide o štandardné nahrávanie odoslaných faktúr, kde je základ dane a daň (typy súm S – suma spolu, 03 – základ dane, 04 – DPH).
 • Od 1.5.2020 sa stane členom skupiny. Do firemných údajov (Firma – Nastavenie – Firemné údaje) si zadá nové IČ DPH (patriace skupine). Od tejto zmeny vystavuje doklady s IČ DPH skupiny (zmena v programe platí odvtedy, keď ju zadá do Firemných údajov).
 • Na konci zdaňovacieho obdobia (mesiac/ štvrťrok) v roku 2020 si ako člen skupiny s IČ DPH skupinovej registrácie sám vytvorí v programe OMEGA Daňové priznanie DPH, Kontrolný výkaz DPH a Súhrnný výkaz. Výkazy pošle zástupcovi.  Zástupca skupiny tieto výkazy zlúči od všetkých členov a odošle jedno Daňové priznanie DPH, jeden Kontrolný výkaz DPH a jeden Súhrnný výkaz na Finančnú správu SR.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.  

 

 

 

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty