Registračná povinnosť DPH podľa § 7 a § 7a

Zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou,  je povinná registrovať sa na účely DPH po splnení podmienok uvedených v § 7 a § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len zákon o DPH).

Registračná povinnosť podľa § 7 zákona o DPH

 • vzniká zdaniteľnej osobe, ktorá nie je platiteľom dane alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou (napr. rozpočtová, príspevková organizácia, nadácia, spolok) pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu EÚ. Táto povinnosť vzniká v prípade, ak celková hodnota nadobudnutého tovaru bez dane dosiahne v kalendárnom roku 14 000 €.

Ak už je zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7 zákona o DPH,  registrácia podľa § 7a už nie je potrebná a opačne.

Registračná povinnosť podľa § 7a zákona o DPH

 • vzniká zdaniteľnej osobe, ktorá nie je platiteľom dane a je príjemcom služby poskytnutej od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej je povinná ako príjemca platiť daň podľa § 69 ods.3,
 • vzniká zdaniteľnej osobe, ktorá nie je platiteľom dane a dodáva službu do iného členského štátu, pričom osobou povinnou platiť daň je príjemca služby.

Povinnosť registrácie sa týka len pri dodaní služieb, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, ako sú preprava tovaru, poradenské, reklamné, právne, účtovné služby…

Osoba registrovaná podľa § 7 a § 7a zákona o DPH podáva daňové priznanie DPH do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, len za obdobie, v ktorom vznikla povinnosť platiť daň pri prijatí/dodaní takejto služby alebo pri nadobudnutí tovaru. V tej istej lehote má povinnosť aj daň zaplatiť.

Osoba registrovaná podľa § 7 a 7a zákona o DPH nie je platiteľom DPH – je iba registrovaná pre daň a má povinnosť odviesť daň v SR bez nároku na odpočítanie dane.

Nastavenie a účtovanie v programe Omega

Registračná povinnosť sa v programe Omega nastavuje v menu FirmaNastavenieFiremné údaje – v záložke Ostatné údaje.  Na základe tohto nastavenia sa vyplní prvá strana daňového priznania DPH.

Na obdobie, za ktoré potrebujeme zaúčtovať príslušné doklady, je potrebné zapnúť voľbu „Firma je platiteľom DPH“, a to v menu FirmaNastavenie Všeobecné nastavenia – záložka Firma.

Účtovanie zDF za služby

Faktúra sa účtuje v okruhu zDF pomocou automatického účtovania 73 zDF – EÚ (CM) služba – § 69. Týmto spôsobom sa evidujú zDF z EÚ so samozdanením, tzn. faktúry s nárokom na odpočet DPH. Nakoľko podľa § 7a zákona o DPH nárok na odpočet DPH nevzniká, je potrebné po zaúčtovaní všetkých účtovných zápisov vymazať zápisy s nárokom na odpočet DPH, tzn. piaty a šiesty riadok. Na štvrtom riadku je nutné doplniť protiúčet k účtu 343, napr. účet obstarania služby.

Účtovanie zDF za nadobudnutie tovaru

Zahraničnú DF podľa § 7 zákona o DPH (nadobudnutie tovaru) účtujeme pomocou automatického účtovania 72 zDF – EÚ tovar § 11 – 20 % DPH so smerovaním do riadkov 07 pre základ dane a 08 pre DPH so zaúčtovaním na účet obstarania tovaru napr. 504 (Pre 10 % sadzbu zadáme typy súm 0506). Aj v tomto prípade vymažeme účtovné zápisy s nárokom na odpočet DPH.

 Účtovanie zDD k zDF za služby, nadobudnutie tovaru z EÚ

Zahraničný DD k prijatej službe bez nároku na odpočet DPH je potrebné v programe Omega zaúčtovať cez dva doklady – zDD a zID uvedeným spôsobom:

 1. V okruhu zDD je možné použiť vzor 89zDD – EÚ zníženie ceny §25/§53 (dobropis). Po zaúčtovaní všetkých účtovných zápisov je potrebné vymazať tretí, štvrtý, piaty a šiesty riadok, zostanú len prvé dva. V dopropise sa účtuje len o oprave záväzkového a nákladového účtu s typmi súm Sa V.
  Zahraničný DD k prijatému tovaru účtujeme rovnakým spôsobom, len pri oprave základu dane zadáme účet obstarania tovaru napr. 504.100.

  2. Oprava základu dane a DPH sa zaúčtuje v okruhu zID dvoma účtovnými zápismi. Sumy je potrebné zadať s mínusovými znamienkami.
  a) Opravný doklad ku službe – pre opravu odvodu DPH evidujeme doklad s typmi súm 2611 pre základ dane a 2712 pre DPH.


  b)Opravný doklad k nadobudnutiu tovaru – pre opravu odvodu DPH použijeme typy súm 2607 pre základ dane a 2708 pre DPH (Pre 10 % sadzbu zadávame typy súm 26052706).

Vzhľadom na to, že osoba registrovaná podľa § 7 a § 7a zákona o DPH nepodáva Kontrolný výkaz DPH, údaje ako napr. „Číslo pôvodného dokladu“ nemusíte vypĺňať.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link