Menu

Osobitná úprava DPH

Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby – § 68d

S účinnosťou od 1.1.2016 bola do zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty zavedená osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby (ďalej len „osobitná úprava“). Táto osobitná úprava je upravená v §68d zákona o DPH.

Platiteľ dane sa pre osobitnú úpravu rozhoduje dobrovoľne, pričom ale musí spĺňať podmienky stanové zákonom o DPH:
– je registrovaný podľa § 4 zákona o DPH,
– predchádzajúci kalendárny rok nedosiahol obrat 100 000 Eur a predpokladá, že v prebiehajúcom kalendárnom roku tento obrat tiež nedosiahne,
– nie je v konkurze a nevstúpil do likvidácie.

Osobitná úprava sa vzťahuje na:
– odplatné dodanie tovarov a služieb v tuzemsku, pri ktorých je platiteľ povinný platiť daň podľa § 69 ods. 1, okrem dodania tovarov a služieb podľa § 43 a 47 zákona o DPH,
– oslobodené plnenia podľa § 28 až § 42 zákona o DPH.

V programe Omege sa budú evidovať doklady s osobitnou úpravou typu faktúr a to:
– Odoslané faktúry, odoslané dobropisy a ťarchopisy s typmi súm napr.: 01/02, 03/04, 15, 2603/2704, atď.
– Došlé faktúry a ťarchopisy s typmi súm napr.: A/21A, XA/20A, Ao/28Ao atď.

  • Došlé dobropisy nevstupujú do osobitnej úpravy a pri oprave základu dane a dane sa
    postupuje ako doteraz.

A. Platiteľ, ktorý uplatňuje DPH na základe prijatia platby

Vznik daňovej povinnosti: Platiteľovi DPH, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, vzniká daňová povinnosť až dňom prijatia platby za dodané tovary a služby a to v rozsahu prijatej platby.
Právo na odpočet DPH: Právo na odpočet DPH vzniká až dňom zaplatenia za tovar
alebo službu a v rozsahu zaplatenej platby.

1. Nastavenie uplatňovania DPH na základe platby (osobitnej úpravy)

Ak sa rozhodnete pre uplatňovanie DPH podľa osobitnej úpravy, vo všeobecných nastaveniach je potrebné označiť voľbu Uplatňovanie DPH na základe platby. Zadáte dátum vstupu do osobitného režimu a v prípade skončenia doplníte dátum „do“. Zabezpečíte tak automatické prednastavenie voľby na novovytváraných tuzemských dokladoch vo Fakturácií a v Evidencii účtovných dokladov
(EUD).

2. Vystavenie faktúr vo Fakturácii s osobitnou úpravou

Pri vystavení dokladov, ktoré vchádzajú do osobitného režimu, je potrebné mať zapnutú voľbu „Uplatňovanie DPH na základe platby“.

3. Účtovanie dokladov s osobitnou úpravou v evidencii účtovných dokladov (EUD)

V EUD sa v záložke Evidencia DPH zobrazí voľba „Uplatňovanie DPH na základe platby“. Pri nastavení vo Všeobecných nastaveniach je voľba pri tuzemských okruhoch zapnutá automaticky.

Do daňového priznania DPH a kontrolného výkazu DPH sa doklad so zapnutou voľbou načíta až na základe prijatia platby a v rozsahu prijatej platby. Úhrada (zo záložky Úhrady) je automaticky uvedená aj v záložke Evidencia DPH, rozpísaná na základ dane a DPH a s uvedením dátumu vzniku
daňovej povinnosti (DVDP), ktorým sa rozumie deň prijatia platby.

Platiteľ DPH takto postupuje aj pri evidovaní došlých faktúr. Právo na odpočítanie DPH nastáva až dňom zaplatenia za dodaný tovar alebo službu.

B. Platiteľ, ktorý neuplatňuje osobitnú úpravu, ale eviduje doklady od dodávateľov, ktorí uplatňujú DPH na základe platby.

Ak je platiteľ DPH v bežnom režime DPH, ale má dodávateľov, ktorí uplatňujú osobitnú úpravu, má to vpyv na odpočítanie DPH.
Právo na odpočet DPH z takýchto dokladov vzniká až dňom zaplatenia za tovar alebo službu a to v rozsahu zaplatenej platby (nie dňom dodania tovaru/služby).

1. Nastavenie uplatňovania DPH na základe platby (osobitnej úpravy)

Ak uplatňujete bežný režim DPH, ale máte dodávateľov, ktorí uplatňujú osobitnú úpravu, voľbu Uplatňovanie DPH na základe platby vo Všeobených nastaveniach neoznačujete.

2. Účtovanie dokladov s osobitnou úpravou v evidencii účtovných dokladov (EUD)

Ak obdržíte došlú faktúru od dodávateľa, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, na doklade by mal uvedený povinný text: Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby. Na základe tejto skutočnosti zapnete v záložke Evidencia DPH voľbu „Uplatňovanie DPH na základe platby“.
Do daňového priznania DPH a kontrolného výkazu DPH sa doklad so zapnutou voľbou načíta až na základe platby a v rozsahu zaplatenej platby. Úhrada (zo záložky Úhrady) je automaticky uvedená aj v záložke Evidencia DPH a rozpísaná na základ dane a DPH. Právo na odpočítanie DPH vzniká dňom zaplatenia (DVDP).
Právo na odpočítanie DPH je možné si posunúť do ďalšieho zdaňovacieho obdobia (§ 51 ods. 2 zákona o DPH) prepísaním dátumu DUD a zapnutím voľby „Nemeniť DUD“ priamo v záložke Evidencia DPH cez tlačidlo oprav.

3. Tlačové zostavy – kontrola dokladov

V menu Tlač – DPH nájdete nové zostavy, pomocou korých je možné si zobraziť nielen všetky doklady, ktoré vstupujú do osobitnej úpravy, ale zároveň uvidíte aj informáciu o úhradách týchto dokladov.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty