Import z Excelu

Import skladových kariet

Potrebujete si preniesť do programu OMEGA zoznam skladových kariet, prípadne nový cenník z Excelu? Vyžite funkciu importu skladových kariet:

V menu Sklad – Skladové karty potvrdíme voľbu Import z Excelu

Cez ikonu lupy načítame súbor, ktorý musí byť vo formáte XLS alebo XSLX

Na základe porovnávacích kritérií program zistí, či importujeme existujúcu skladovú kartu (údaje na karte sa pri importe akualizujú podľa importného súboru) alebo novú kartu (importom sa vytvorí nová skladová karta).

Kód skladu sa porovnáva automaticky, preto sa v porovnávacích kritériách nenachádza.

Štruktúra importného súboru
  • Povinný údaj je Názov karty. Ak máme založených viac skladov, doplníme do importu s Excelom aj Kód skladu.
  • Hlavičku uvedieme v 1. riadku Excelu, pričom poradie stĺpcov je ľubovoľné. Tvoria ju názvy údajov, ktoré chceme importovať, napr. Názov karty, Kód skladu, Číslo karty, Sadzba DPH, a iné. Presnú štruktúru hlavičky zobrazíme stlačením F1 v programe OMEGA.

  • Ak chcete importovať čísla začínajúce nulami, odporúčame v Exceli zmeniť formát bunky pre daný stĺpec na Text. V opačnom prípade sa importom prenesie číslo tak ako ho vidíme v Exceli, tzn. bez núl.
IMPORT CENNÍKA

Cenníky skladových kariet môžeme do programu importovať súčasne so skladovými kartami alebo samostatne. Ak importujeme len cenník, importný súbor musí obsahovať minimálne tieto stĺpce:

  • Názov karty,
  • Cena kód,
  • Cena bez DPH.

Pokiaľ máme skladové karty s rovnakým Názvom na viacerých skladoch, tak do importného súboru musíme doplniť ďalší údaj, a to Kód skladu.

Importovať môžeme len fixné predajné ceny v mene EUR. Ceny uvádzame bez DPH, program pri importe zabezpečí prepočet na cenu s DPH podľa nastavenej sadzby DPH na skladovej karte. Ak importný súbor obsahuje cenovú úroveň, ktorá v programe nie je, cena sa nenaimportuje.

Importovať môžeme aj viac cien v rôznych cenových úrovniach. V tom prípade ceny odlíšime zadaním čísla k názvu v hlavičke.  Hlavička bude vyzerať nasledovne:

Kód ceny a aj Cena bez DPH v hlavičke, ktorá jej prislúcha, musia mať rovnaké číslo. V našom prípade Cena1 bez DPH súvisí s Cena1 Kód.

V programe máme veľkoobchodnú cenovú úroveň s kódom VO a maloobchodnú cenu s kódom MO. V oboch prípadoch ide o fixné ceny. Potrebujeme aktualizovať cenník, zmenili sa obidve ceny. Ako postupovať?

1. Importný súbor v Exceli vyzerá nasledovne:

2. Cez menu Sklad – Skladové karty potvrdíme voľbu Import. Nastavíme cestu k súboru, porovnávacie kritéria a potvrdíme cez voľbu Ok.

Po spustení importu prebehne kontrola údajov. Výsledkom kontroly môžu byť upozornenia na duplicitné položky v importnom súbore aj v programe OMEGA, chýbajúce povinné údaje, neexistujúce cenové úrovne a podobne. Chyby sa zapíšu priamo do súboru, ktorý sme importovali. V ňom môžeme upraviť nesprávne údaje a opäť ho naimportovať.

Požiadavky pre správny import skladových kariet a predajných cien:

Názov stĺpcaRozsah/počet znakovFormát
Názov karty255text
Číslo karty20text
PLUcelé číslo
EAN20text
JKPOV12text
Merná jednotka 5text
Hmotn. MJdesatinné číslo
Objem MJdesatinné číslo
Recyklačný koeficientdesatinné číslo
Typ kartyJednoduchá karta
Karta s výrobnými číslami
Karta so šaržami
text
Cudzí názov255text
Voľná položka255text
Záručná dobacelé číslo
Záručná doba typDeň
Týždeň
Mesiac
Rok
text
Sadzba DPHNižšia
Vyššia
Nulová
Neobsahuje
text
Množstvo Mindesatinné číslo
Množstvo Maxdesatinné číslo
Množstvo bežne vydávanédesatinné číslo
Číslo colného sadzobníka10text
STN12text
DIN12text
BN12text
Poznámkaneobmedzený počet znakovtext
Tovarová skupinacelé číslo
MJ pre jednotkovú cenu5text
Kód skladu5text
Cena1 Kóddesatinné číslo
Cena1 bez DPHdesatinné číslo

 

 

Import z excelu – šablona

 

 

 


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link