Recyklačný koeficient

Recyklačný fond je účelový neštátny fond, ktorý bol zriadený 1. júla 2001 zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jeho účelom je zhromažďovať finančné prostriedky dovozcov a výrobcov komodít povinných platiť príspevky v zmysle tohto zákona. Následne z vyzbieraných finančných prostriedkov podporovať formou dotácií a úverov projekty, ktoré zakladajú a rozvíjajú separovaný zber a zhodnotenie odpadov začlenených do kategórií komodít v zmysle tohto zákona a členenia fondu. Poskytuje sa tiež z neho finančná podpora obciam a ich združeniam za separovanie odpadu a jeho odovzdávanie na ďalšie zhodnotenie.

Fond rozlišuje odpady podľa uvedených sektorov:

a) opotrebované batérie a akumulátory,

b) odpadové oleje,

c) opotrebované pneumatiky,

d) viacvrstvové kombinované materiály,

e) elektrozariadenia,

f) plasty,

g) papier,

h) sklo,

i) vozidlá,

j) kovové obaly,

k) všeobecné.

Príspevok do recyklačného fondu sa platí za kalendárny štvrťrok a je splatný do tridsiateho dňa nasledujúceho štvrťroka.

V programe OMEGA je možné:

  • evidovať recyklačný koeficient pre jednotlivé skladové karty,
  • rozpočítavať vedľajšie náklady na účely recyklačných poplatkov (to znamená podľa hmotnosti),
  • tlačiť podklad pre príspevok do recyklačného fondu.

V menu Sklad – Skladové karty je potrebné priamo na skladovej karte zadať hrubú hmotnosť v kilogramoch na mernú jednotku v poli Hmotn. MJ a recyklačný koeficient v poli Rec. koef.

Následne pri evidovaní príjemky/výdajky zadáme do vedľajších nákladov sumu recyklačných poplatkov uvedených na došlej/odoslanej faktúre a zapneme voľbu Pre účely recyklačných poplatkov.

Program vypočíta celkovú hmotnosť prijatej/vydanej zásoby, a rozpočíta vedľajšie náklady na jednotlivé položky podľa ich hmotnosti a recyklačného koeficientu.

V ostatných prípadoch sa vedľajšie náklady rozpočítavajú pomerne podľa sumy položiek.

Napríklad, na príjemke evidujeme dve položky, pričom:

  • karta 1 má rec. koeficient 0,60 EUR a hmotnosť 1 kg,
  • karta 2 má rec. koeficient 1,00 EUR a hmotnosť 2 kg.

V prípade, že nakúpime po 10 ks každej položky, tak výška recyklačných poplatkov by mala byť na faktúre uvedená vo výške 26 EUR (10 x 0,6 x 1 + 10 x 1 x 2 = 26 EUR).

Na príjemke budú vedľajšie náklady v sume 26 EUR, pri vyššie uvedenom nastavení, rozpočítané na jednotlivé položky nasledovne:

  • karta 1: 26 : (0,6×1 + 1×2) = 10               10 x (0,6×1) = 6             6 : 10 = 0,6 EUR/MJ
  • karta 2: 26 : (0,6×1 + 1×2) = 10               10 x (1×2) = 20              20 : 10 = 2 EUR/MJ

Sumy vedľajších nákladov jednotlivých položiek príjemky korešpondujú so sumami recyklačných koeficientov zadaných na skladových kartách.

Pre motorové vozidlá sa recyklačný koeficient zadáva v eurách za kus. Pre správny výpočet recyklačného poplatku odporúčame v tomto prípade zadať na skladovej karte v poli Hmotn. MJ hodnotu “1”.

Zostavu Podklad pre príspevok do recyklačného fondu vytlačíme pomocou tlačidla Tlač v spodnej časti zoznamu pohybov na sklade. V okne Tlač zostavy… rozbalíme Manažérske funkcie a zvolíme zostavu Poklad pre príspevok do RF, potvrdíme Ok.

V zobrazenom formulári Definícia tlačových zostáv je možné vybrať štvťrok, za ktorý potrebujeme podklad vytlačiť. Prípadne podľa potreby zvoliť, ktoré karty a ktoré príjmy majú byť do zostavy zahrnuté.

Zostava obsahuje prehľadný sumár príjmov na skladových kartách, ktorý je vypočítaný na základe údajov:

  • hmotnosť MJ,
  • recyklačný koeficient,
  • počet prijatých MJ v danom štvrťroku.
Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link