Menu

Majetok a Daňové priznanie k dani z príjmov PO

Pri načítaní Daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb (DPPO) cez menu Prehľady – Daň z príjmov PO program automaticky naplní tabuľku B – odpisy hmotného majetku na 5. strane.

Do DPPO vstupujú odpisy iba dlhodobého hmotného majetku. Hodnoty sa načítavajú z menu Evidencia – Dlhodobý majetok. Nenačítavajú sa z dokladov v účtovníctve.

 

Do riadku 2 – Daňové odpisy hmotného majetku sa automaticky načíta:

 • pomerný daňový odpis pripadajúci na počet mesiacov od zaradenia majetku do užívania v prípade, ak bol majetok v danom zdaniteľnom období (ZO) zaradený počas ZO (pomerný odpis v 1. roku odpisovania);
 • celý ročný daňový odpis v prípade, ak bol majetok v danom ZO zaradený do užívania na začiatku ZO;
 • celý ročný daňový odpis v ďalších rokoch odpisovania, pripadajúci na dané ZO;
 • pomerná časť odpisu majetku neuplatnená v 1. roku odpisovania, v prípade ak sa majetok v danom ZO odpisuje posledný rok;
 • daňový odpis majetku, u ktorého je v danom ZO prerušené daňové odpisovanie (je to suma daňového odpisu, ktorý by sa uplatnil, ak by daňové odpisovanie nebolo prerušené);
 • ak je majetok v danom ZO poskytnutý na prenájom, načíta sa suma  daňového odpisu akoby majetok nebol prenajímaný (bez limitácie do výšky príjmov z prenájmu);
 • ak je majetok využívaný aj  na osobnú potrebu, načíta sa suma daňového odpisu  bez zohľadnenia súkromného využívania (celý ročný daňový odpis);
 • daňový odpis vypočítaný časovou a výkonovou metódou odpisovania.

Do riadku 2 sa nenačítava pomerný DO, ktorý sa počíta pri type vyradenia Predaj – odpis v roku vyradenia,  nakoľko tento sa načítava osobitne do riadku č. 5 (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov § 22 ods. 12).

Zostavy evidencie majetku a DPPO tabuľka B

Jednotlivé hodnoty z tabuľky B si môžeme skontrolovať v Evidencii dlhodobého majetku v rámci nasledujúcich tlačových zostáv.

V tlačovej zostave Porovnanie účtovných a daňových odpisov si skontrolujeme r. 1 – Účtovné odpisyr. 6 – Daňové odpisy zahrnuté do základu dane.

Ak evidujeme aj nehmotný majetok, treba sumy odpisov v zostave ponížiť o odpisy tohto nehmotného majetku.

Keďže v našom príklade nemáme nehmotný majetok, program doplnil hodnoty na r. 1 a r. 6 nasledovne:

 • Účtovné odpisy DHM (r. 1): 36 148 Eur.
 • Daňové odpisy hmotného majetku (r. 6): 22 886 Eur.

Rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi sú prenesené na 2. stranu ako pripočítateľná alebo odpočítateľná položka, podľa charakteru buď do riadku 150 alebo 250:

 • Ak sú účtovné odpisy > ako daňové odpisy, rozdiel sa doplní do riadku 150 (zvýši základ dane).
 • Ak sú účtovné odpisy < ako daňové odpisy, rozdiel sa doplní do riadku 250 (zníži základ dane).

V príklade sme mali účtovné odpisy > ako daňové odpisy a preto sa rozdiel, konkrétne 13 262 Eur, doplní do riadku 150.

Riadok 3 v tabuľke B obsahuje neuplatnenú časť ročného odpisu dlhodobého hmotného majetku, ktorý bol počas zdaňovacieho obdobia poskytovaný na prenájom.

Túto hodnotu je možné skontrolovať v tlačovej zostave Dm – daňové odpisy – prenájom majetku, kde hodnotu neuplatnených daňových odpisov z prenájmu porovnáme s hodnotou uvedenou v daňovom priznaní. Rovnako si overíme, či sú v zostave všetky karty majetku, ktorí sme v danom ZO poskytli na prenájom.

Hodnotu odpisov nezahrnutých v daňových výdavkoch z dôvodu prerušenia odpisovania, ktoré vstupujú do riadku 4, si môžeme skontrolovať v tlačovej zostave Prerušené daňové odpisy – Dm – daňové odpisy – prerušenie odpisovania.

Riadok 5 obsahuje pomernú časť ročného odpisu pri predaji hmotného majetku. Túto hodnotu kontrolujeme prostredníctvom tlačovej zostavy Dm daňové odpisy – predaj majetku s odpisom.

V prípade, že chceme údaje v tabuľke B – Odpisy hmotného majetku zadať ručne, alebo ich upraviť, zapneme voľbu – Vlastná suma. Následne bude možné vpisovať do poľa vlastnú hodnotu odpisov.

V dokumente vychádzame zo vzoru DPPO platného na rok 2019.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.

 

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link