Menu

Majetok a Daňové priznanie k dani z príjmov PO

Pri načítaní Daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb (DPPO) cez menu Prehľady – Daň z príjmov PO program automaticky naplní tabuľku B – odpisy hmotného majetku na 5. strane.

Do DPPO vstupujú odpisy iba dlhodobého hmotného majetku. Hodnoty sa načítavajú z menu Evidencia – Dlhodobý majetok. Nenačítavajú sa z dokladov v účtovníctve.

 

Do riadku 2 – Daňové odpisy hmotného majetku sa automaticky načíta:

 • pomerný daňový odpis pripadajúci na počet mesiacov od zaradenia majetku do užívania v prípade, ak bol majetok v danom zdaniteľnom období (ZO) zaradený počas ZO (pomerný odpis v 1. roku odpisovania);
 • celý ročný daňový odpis v prípade, ak bol majetok v danom ZO zaradený do užívania na začiatku ZO;
 • celý ročný daňový odpis v ďalších rokoch odpisovania, pripadajúci na dané ZO;
 • pomerná časť odpisu majetku neuplatnená v 1. roku odpisovania, v prípade ak sa majetok v danom ZO odpisuje posledný rok;
 • daňový odpis majetku, u ktorého je v danom ZO prerušené daňové odpisovanie (je to suma daňového odpisu, ktorý by sa uplatnil, ak by daňové odpisovanie nebolo prerušené);
 • ak je majetok v danom ZO poskytnutý na prenájom, načíta sa suma  daňového odpisu akoby majetok nebol prenajímaný (bez limitácie do výšky príjmov z prenájmu);
 • ak je majetok využívaný aj  na osobnú potrebu, načíta sa suma daňového odpisu  bez zohľadnenia súkromného využívania (celý ročný daňový odpis);
 • daňový odpis vypočítaný časovou a výkonovou metódou odpisovania.

Do riadku 2 sa nenačítava pomerný DO, ktorý sa počíta pri type vyradenia Predaj – odpis v roku vyradenia,  nakoľko tento sa načítava osobitne do riadku č. 5 (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov § 22 ods. 12).

Zostavy evidencie majetku a DPPO tabuľka B

Jednotlivé hodnoty z tabuľky B si môžeme skontrolovať v Evidencii dlhodobého majetku v rámci nasledujúcich tlačových zostáv.

V tlačovej zostave Porovnanie účtovných a daňových odpisov si skontrolujeme r. 1 – Účtovné odpisyr. 6 – Daňové odpisy zahrnuté do základu dane.

Ak evidujeme aj nehmotný majetok, treba sumy odpisov v zostave ponížiť o odpisy tohto nehmotného majetku.

Keďže v našom príklade nemáme nehmotný majetok, program doplnil hodnoty na r. 1 a r. 6 nasledovne:

 • Účtovné odpisy DHM (r. 1): 36 148 Eur.
 • Daňové odpisy hmotného majetku (r. 6): 22 886 Eur.

Rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi sú prenesené na 2. stranu ako pripočítateľná alebo odpočítateľná položka, podľa charakteru buď do riadku 150 alebo 250:

 • Ak sú účtovné odpisy > ako daňové odpisy, rozdiel sa doplní do riadku 150 (zvýši základ dane).
 • Ak sú účtovné odpisy < ako daňové odpisy, rozdiel sa doplní do riadku 250 (zníži základ dane).

V príklade sme mali účtovné odpisy > ako daňové odpisy a preto sa rozdiel, konkrétne 13 262 Eur, doplní do riadku 150.

Riadok 3 v tabuľke B obsahuje neuplatnenú časť ročného odpisu dlhodobého hmotného majetku, ktorý bol počas zdaňovacieho obdobia poskytovaný na prenájom.

Túto hodnotu je možné skontrolovať v tlačovej zostave Dm – daňové odpisy – prenájom majetku, kde hodnotu neuplatnených daňových odpisov z prenájmu porovnáme s hodnotou uvedenou v daňovom priznaní. Rovnako si overíme, či sú v zostave všetky karty majetku, ktorí sme v danom ZO poskytli na prenájom.

Hodnotu odpisov nezahrnutých v daňových výdavkoch z dôvodu prerušenia odpisovania, ktoré vstupujú do riadku 4, si môžeme skontrolovať v tlačovej zostave Prerušené daňové odpisy – Dm – daňové odpisy – prerušenie odpisovania.

Riadok 5 obsahuje pomernú časť ročného odpisu pri predaji hmotného majetku. Túto hodnotu kontrolujeme prostredníctvom tlačovej zostavy Dm daňové odpisy – predaj majetku s odpisom.

V prípade, že chceme údaje v tabuľke B – Odpisy hmotného majetku zadať ručne, alebo ich upraviť, zapneme voľbu – Vlastná suma. Následne bude možné vpisovať do poľa vlastnú hodnotu odpisov.

V dokumente vychádzame zo vzoru DPPO platného na rok 2019.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.

 

KROS
Copy link