Kontrola výkazov

Kontrola výkazov

Po vyplnení výkazov a daňového priznania odporúčame skontrolovať výkazy nasledovným spôsobom:

Kontrola VH medzi Súvahou a Výkazom ziskov a strát

Na odkontrolovanie správnosti výsledku hospodárenia medzi výkazmi slúži rovnica:

Postup na odkontrolovanie:

  • Vytlačíme Súvahu a Výkaz ziskov a strát cez menu Tlač – Prehľady – Účtovná závierka za obdobie Otvorenie – December.
  • Porovnáme výsledok hospodárenia v Súvahe a vo Výkaze ziskov a strát.

V prípade, že sa výsledok hospodárenia vo Výkaze ziskov a strát nerovná s výsledkom hospodárenia v Súvahe, je potrebné skontrolovať výkazy podľa nižšie uvedených krokoch:

1.Spustíme programovú kontrolu účtovníctva cez menu Firma – Kontrola (opravíme chyby, ktoré sa týkajú výkazov, prípadne nastavenia účtov).

Skontrolujeme účty:

  • 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (musí mať nulový zostatok).
  • 395 – Účet vnútorného zúčtovania (musí mať nulový zostatok).
  • 701 – Začiatočný účet súvahový (musí mať nulový zostatok).

2. Cez menu Číselník – Výkazy minulého roka – Súvaha/VZaS v dolnej časti cez voľbu Možnosti zvolíme funkciu Nastav štandard (pre aktualizáciu bežného obdobia) alebo Prevziať výsledky z minulého roka (pre aktualizáciu minulého roka.

Nastav štandard – program automaticky nastaví na všetkých účtoch štandardné smerovanie do jednotlivých riadkov výkazu. V prípade, ak potrebujeme nejaký účet smerovať do iného riadku, tak urobíme zmenu cez menu Číselník – Účtový rozvrh a priamo na účte v záložke Výkazy.

Prevziať výsledky z minulého roka – program automaticky nanovo načíta a prevezme údaje z databázy minulého roka. V prípade potreby, je možné upraviť hodnotu v konkrétom riadku ručne.

Súčtové riadky nevypĺňame. Účtovný Program Omega ich vyplní automaticky na základe zadaných súm v jednotlivých riadkoch výkazu. Zaokrúhľovanie na celé EUR – aj v tomto prípade môže byť rozdiel v zaokrúhlení v tolerancii do jedného eura, aby sedeli všetky súčty, medzisúčty a výsledok hospodárenia.

Kontrola medzi Výkazom ziskov a strát a DPPO

Ak sa k výsledku hospodárenia Účtovnej závierky pripočíta/odpočíta hodnota zaúčtovanej dane, mal by sa súčet týchto dvoch súm rovnať hodnote, ktorá sa rovná riadku 100 daňového priznania (je nutné brať do úvahy zaokrúhlenie sumy vo výkazoch).

To znamená, že pre výsledok hospodárenia pred zdanením musí platiť nasledujúca rovnica.

Do daňového priznania, na stranu 7 do tabuľky F, program načíta súčet nákladov bez účtu 591. To znamená, že aj hodnota uvedená na riadku 100 (2. strana DPPO) je vypočítaná ako rozdiel medzi celkovými výnosmi a nákladmi bez zrážkovej dane zaúčtovanej na účte 591.

V Účtovnej závierke malej a veľkej ÚJ na riadkoch 100 a 61 (v prípade mikro ÚJ 33 a 38) sú uvedené hodnoty z účtovníctva, kde je zahrnutá aj hodnota zrážkovej dane – v Súvahe z účtu 221 a vo Výkaze ziskov a strát z účtu 591.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak bolo počas roka účtované o zrážkovej dani  na účte 591, tak hodnoty VH v Účtovnej závierke sa nebudú rovnať s riadkom 100 v DPPO o sumu zaúčtovanej zrážkovej dane. S riadkom 100 DPPO sa nebude rovnať VH ani v prípade, ak už bude zaúčtovaná klasická ročná daň.

Zrážková daň a jej vysporiadanie

Podľa § 43 ods. 6 zákona o dani z príjmov sa daňová povinnosť daňovníka z príjmov z kreditných úrokov vybraná zrážkou, považuje za splnenú po vykonaní zrážky dane.

Spoločnosť počas roka účtovala kreditné úroky vo výške 140 EUR. Z týchto kreditných úrokov bola automaticky vybraná daň zrážkou. Zrážková daň z úrokov bola účtovaná priamo na účet 591, táto daň je považovaná už za vysporiadanú.

 

Hodnotu celkových kreditných úrokov, zaúčtovaných na účet 662, uvedieme v daňovom priznaní ako odpočítateľnú položku. Účet 662.900 nastavíme v účtovom rozvrhu ako nedaňový a nasmerujeme na riadok 210 DP – podľa nového daňového priznania (pôvodne to bol riadok 240).

Automatické načítanie údajov do daňového priznania je možné vykonať priamo v daňovom priznaní cez voľbu MožnostiNačítať údaje z účtovníctva.

Zrážková daň účtovaná na účte 591 – Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti je považovaná za vysporiadanú daň, z toho dôvodu sa v daňovom priznaní na strane 3 v riadku 1030 už neuvádza. Je to daň vybraná zrážkou považovaná za definitívne vybranú daň.

Na riadku 1030 sa stále vykazuje daň vybraná zrážkou považovaná za preddavok na daň, napr. ak bola vybraná z príjmov z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link