Zápočet daňovej licencie

Evidencia a zápočet daňovej licencie v DPPO 2019

Od 1. 1. 2018 je daňová licencia zrušená podľa prechodného ustanovenia § 52zk zákona o dani z príjmov. To znamená, že za príslušné zdaňovacie obdobie v roku 2019 sa už daňová licencia neplatí, ale ešte stále je možné ju započítať.

Podmienky zápočtu daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období:

 • Zapnutá voľba na 1. strane DPPO Započítanie daňovej licencie podľa § 46b ods. 5 a § 52zk zákona.
 • Na evidenciu a zápočet daňovej licencie slúži Tabuľku K – Evidencia a zápočet daňovej licencie podľa § 46b a 52zk zákona (strana 9).
 • Tabuľku K vypĺňa aj ten daňovník, ktorý v príslušnom zdaňovacom období neuplatňuje započítanie daňovej licencie, avšak v niektorom z bezprostredne troch predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach mu vznikol nárok na zápočet kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou.
 • V zdaňovacom období 2019 môžeme započítať daňovú licenciu zaplatenú za roky 2016 a 2017.
 • Daňovú licenciu zaplatenú za rok 2017 je možné započítať až do roku 2020.
 • Pri zápočte daňovej licencie za zdaňovacie obdobie 2019 sa bude stále pracovať s hypotetickou daňovou licenciou.
 • Započítať zaplatenú daňovú licenciu je možné maximálne do sumy kladného rozdielu skutočne vykázanej dane na r. 800 a hypotetickej daňovej licencie z r. 900.

Hypotetická daňová licencia

Výška daňovej licencie sa odvíja od ročného obratu daňovníka a od toho, či daňovník je alebo nie je platiteľom DPH, pričom obe kritéria sa posudzujú k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia.

·         Neplatitelia DPH s obratom do 500 000 EUR – 480 EUR.
·         Platitelia DPH s obratom do 500 000 EUR – 960 EUR.
·         Daňovníci s obratom nad 500 000 EUR – 2 880 EUR.
Ak si daňovník nebude započítavať zaplatenú daňovú licenciu z predchádzajúcich rokov, tak voľby na prvej strane DP ostanú vypnuté.

Nevypĺňa sa žiadna voľba vrátane výberu Platiteľ dane z pridanej hodnoty k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, a to aj napriek tomu, že firma je platiteľom DPH.

V prípade, že nebude zapnutá voľba Započítanie daňovej licencie na 1. stane DPPO, tak riadky 900, 910, 920 a 1000 sa nevypĺňajú. OMEGA ich automaticky zneprístupní.

PRÍKLAD:

Účtovná jednotka vykázala v roku 2016 stratu, tzn. že platila minimálnu daň = daňovú licenciu 960 EUR. V roku 2017 vykázala daň na r. 800 vo výške 160 EUR. Vzhľadom na to, že ÚJ je platiteľom DPH a vyčíslená daň bola nižšia ako daňová licencia, tak v roku 2017 zaplatila daňovú licenciu vo výške 960 EUR. V roku 2018 vykázala ÚJ nízku daň a nebolo možné vôbec započítať daňovú licenciu z predchádzajúcich rokov.

V roku 2019 vykázala daň na r. 800 vo výške 2 620 EUR.  Aký bude postup pri zápočte daňovej licencie v roku 2019?

V DPPO za rok 2019:

Na 1. strane zapneme voľbu Započítanie daňovej licencie a aj Platiteľ dane z pridanej hodnoty.

Na 3. strane v r. 800 bude daň 2 620 EUR.

Do r. 900 program automaticky doplní výšku hypotetickej daňovej licencie. Keďže je firma k 31. 12. 2019 platiteľom DPH bude to suma 960 EUR.

Na 9. strane do tabuľky K uvedieme údaje o zápočte daňovej licencie z predchádzajúceho obdobia, nasledovne:

 • do stĺpca 1 uvedieme zdaňovacie obdobia, kedy bola daňová licencia zaplatená.
 • do stĺpca 2 uvedieme výšku kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou, ktorú môžeme započítavať z prechádzajúceho obdobia. V roku 2016 to bola celá daňová licencia, čiže suma 960 EUR. V roku 2017 bola daň < ako daňová licencia. Výška kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou z roku 2017 je 800 EUR (960 – 160).
 • stĺpec 3 bude prázdny, pretože daňová licencia nebola započítavaná v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.
 • v stĺpci 4 uvedieme hodnotu daňovej licencie, ktorú v aktuálnom zdaňovacom období započítavame. Za rok 2016 je to celá výška 960 EURza rok 2017 môžeme iba 700 EUR. Dôležité je, aby súčet súm v stĺpci 4 bol najviac do hodnoty na riadku 910.
 • v stĺpci 5 bude za rok 2016 nula, pretože sme vykázali dostatočne vysoký základ dane, a môžeme si započítať celú sumu daňovej licencie. Za rok 2017 nám ostane na zápočet ešte 100 EUR, ktoré môžeme započítať poslednýkrát v zdaňovacom období 2020.
 • Súčet v riadku 5 v stĺpci 4 môže byť najviac do výšky sumy uvedenej na riadku 910 a automaticky sa prenáša na riadok 920.

Do r. 910 program automaticky doplní hodnotu dane, ktorá prevyšuje daňovú licenciu (2 620 – 960) 1 660 EUR. Maximálne do tejto hodnoty je možné urobiť zápočet daňovej licencie uhradenej za predchádzajúce zdaňovacie obdobia.

Riadok 920 automaticky sa prenáša hodnota z r. 5 v stĺpci 4 tabuľky K na 9. strane.

Na riadku 1000 bude vyčíslená daň po zápočte daňovej licencie, tzn. 960 EUR.

Započítať daňovú licenciu je možné len na časť dane, ktorá prevyšuje sumu hypotetickej daňovej licencie.

PRÍKLAD:

Účtovná jednotka vykázala v roku 2016 stratu, tzn. že platila minimálnu daň = daňovú licenciu 960 EUR. 

V roku 2017 vykázala daň na r. 800 vo výške 160 EUR. Vzhľadom na to, že je platiteľom DPH a vyčíslená daň bola nižšia ako daňová licencia, tak v roku 2017 zaplatila daňovú licenciu vo výške 960 EUR. Z roku 2017 si ÚJ môže započítať v nasledujúcich rokoch sumu 800 EUR (960 – 160).

V roku 2018 vykázala ÚJ nízku daň a nebolo vôbec možné započítať daňovú licenciu z predchádzajúcich rokov.

V roku 2019 vykázala daň na r. 800 vo výške 560 EUR. Nízka daň neumožňuje zápočet daňovej licencie ani v tomto roku.

Aký bude postup pri evidovaní zaplatenej daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období  v roku 2019?

V DPPO za rok 2019:

Na 1. strane nezapneme voľbu Započítanie daňovej licencie a ostane aj vypnutá voľba Platiteľ dane z pridanej hodnoty.

Na 3. strane v r. 800 bude daň 560 EUR.

Na 3. strane budú r. 900, 910, 920 a 1000 prázdne. OMEGA ich zneprístupní, riadky budú sivé.

Na 9. strane do tabuľky K uvedieme údaje o daňovej licencie z predchádzajúceho obdobia, nasledovne:

 • do stĺpca 1 uvedieme zdaňovacie obdobia, kedy bola daňová licencia zaplatená.
 • do stĺpca 2 uvedieme výšku kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou, ktorú môžeme započítavať z prechádzajúceho obdobia. V roku 2016 to bola celá daňová licencia, čiže suma 960 EUR. V roku 2017 bola daň < ako daňová licencia. Výška kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou z roku 2017 je 800 EUR (960 – 160).
 • stĺpec 3 bude prázdny, pretože daňová licencia nebola započítavaná v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.
 • stĺpec 4 bude tiež prázdny, pretože ÚJ v aktuálnom zdaňovacom období nevykázala dostatočne vysokú daň, aby mohla licenciu započítať.
 • v stĺpci 5 bude za rok 2016 v riadku nula (prípadne sa môže pole nechať prázdne), pretože v roku 2019 je možnosť poslednýkrát započítať daňovú licenciu z roku 2016. Nezapočítaná časť licencie prepadne. Hodnotu v poli upravíme cez ikonu Vlastná suma a doplníme nulu.

Za rok 2017 bude v riadku uvedená celá časť zaplatenej daňovej licencie, ktorá sa presunie na zápočet do roku 2020.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link