Evidujete doklady v cudzej mene a účtujete k dokladom kurzové rozdiely?

Koncoročné kurzové rozdiely

Obchodujete so zahraničnými partnermi a evidujete doklady v cudzej mene? Pozrite si, na čo by ste nemali zabudnúť.

Obchodujete so zahraničnými partnermi a evidujete doklady v cudzej mene? Pozrite si, na čo by ste nemali zabudnúť.

 

 

Kurzové rozdiely pri úhrade pohľadávok a záväzkov v cudzej mene

Úhrady k záväzkom a pohľadávkam, ktoré sú zaevidované v cudzej mene sa štandardne prepočítavajú kurzom určeným a vyhláseným ECB (Európskou centrálnou bankou) v deň, ktorý predchádza dňu uskutočnenia účtovného prípadu t. j.  deň predchádzajúci dňu úhrady.

Program Omega automaticky zaúčtuje kurzové rozdiely (ďalej KR) k dokladom, ktoré majú v menu Číselník – Účtový rozvrh zapnutú voľbu Saldokonto. Pri účtovaní pomocou automatických vzorov sa pri úhrade dokladu, ktorý bol evidovaný v cudzej mene, vypočíta a následne zaúčtuje vzniknutý kurzový rozdiel na účet 563 – Kurzové straty, 663 – Kurzové zisky.

Koncoročné kurzové rozdiely ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Súčasťou koncoročných uzávierkových operácií je aj výpočet KR ku poslednému dňu účtovného obdobia:

  • k neuhradeným pohľadávkam a záväzkom zaevidovaných v cudzej mene,
  • k valutovým pokladniciam a devízovým bankovým účtom.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa na konci účtovného obdobia prepočítavajú na menu EUR kurzom určeným a vyhláseným ECB v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (t. j. štandardne k  31.12.).

Zaúčtovanie koncoročných KR v programe OMEGA

Uzávierku KR a ich zaúčtovanie je potrebné vykonať ešte pred prechodom do nového roka. Len tak sa prenesú účty so zostatkami v cudzej mene do nového účtovného obdobia so správnymi hodnotami.

 

A) Zaúčtovanie KR k neuhradeným záväzkom a pohľadávkam

Koncoročnú uzávierku KR vytvoríme cez menu  FirmaUzávierkaKurzové rozdiely saldokonto. Po stlačení voľby Vytvor sa zobrazí formulár, kde zadáme pre každú menu kurz platný ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Po potvrdení voľby Pokračuj doplníme účty pre zaúčtovanie KR do okruhu zID v evidencii účtovných dokladov.

Spôsob účtovania KR (daňové, nedaňové) si nastavíme v menu FirmaNastavenieVšeobecné nastavenia v záložke Firma.

Pri saldokontných účtoch si môže účtovná jednotka vybrať, či bude koncoročné KR zahrňovať do základu dane. KR k pokladniciam a bankovým účtom sa zahrňujú do základu dane vždy.

  1. Nezahrňovať KR do základu dane (nedaňové) – KR nie sú daňovým nákladom/výnosom a o hodnotu KR budeme upravovať základ dane. Tento spôsob výpočtu KR je účtovná jednotka povinná oznámiť správcovi dane a uvedie sa aj na prvej strane DPPO.

 

K účtom 563 pre kurzovú stratu a 663 pre kurzový zisk odporúčame vytvoriť samostatnú analytiku, ktorú použijeme pri účtovaní nedaňových koncoročných KR. Účty budú nastavené ako nedaňové so smerovaním do daňového priznania ako pripočítateľné (563) alebo odpočítateľné (663) položky.

 

2. Zahrňovať KR do základu dane (daňové) – KR sú v tomto prípade daňovým nákladom/výnosom daného účtovného roka (informácia o KR sa do nového roka neprenáša). Pri úhrade prenesenej faktúry z minulého roka sa zaúčtuje už len KR, ktorý vznikol v aktuálnom účtovnom období.

B) Zaúčtovanie KR k pokladniciam a bankám vedených v cudzej mene

Ak vedieme aj valutové pokladnice a devízové bankové účty, na konci účtovného roka spustíme cez menu Firma – Uzávierka – Kurzové rozdiely zPD, zBV uzávierku kurzových rozdielov. KR sa zaúčtujú do okruhu zPD/zBV.

Firma vedie valutovú pokladnicu v mene CZK. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky vykazuje stav v cudzej mene 100 CZK a v tuzemskej mene 5 EUR. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky t. j. k 31. 12. je kurz ECB 25,061. Ako vypočítať koncoročné KR?

 

Hodnoty overíme v Knihe analytickej evidencie (cez menu Prehľady – Kniha analytickej evidencie):

  1. Prepočet zostatku v CZK kurzom k 31. 12.:                                             100 CZK / 25,061 = 3,99 EUR
  2. Výpočet aktuálneho zostatku v mene EUR:                                             5 EUR  – 3,99 EUR = 1,01 EUR
  3. Vypočítaný KR v hodnote 1,01 EUR je kurz. strata                                 1,01 EUR   563.100/ 211.200

Zobrazenie zostatku v Knihe analytickej evidencie za rovnaké obdobie po zaúčtovaní KR:

Pred výpočtom KR sme mali na pokladnici zostatok 5 EUR, prepočtom sa znížil účtovný zostatok na 3,90 EUR, z toho dôvodu hovoríme o kurz. strate. Ak by sme po prepočte mali na pokladnici vyšší zostatok, účtovali by sme o kurzovom zisku.

Rovnakým spôsobom sa počítajú KR aj k bankovým a saldokontným účtom v cudzej mene.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link