Ako si uplatniť daňové výdavky na PHL do výšky 80% ?

Daňové výdavky na PHL formou paušálnych výdavkov do výšky 80%

Zákon č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov § 19 ods. 2 písm. l) definuje tri možnosti uplatnenia výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky:

  1. Forma paušálnych výdavkov do výšky 80% – pri tomto spôsobe uplatňovania výdavkov nie je povinnosť viesť knihu jázd.
  2. Na základe dokladov o nákupe PHL najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel.
  3. Na základe spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii vozidla alebo technickom preukazeje potrebné mať k tomu podrobnú evidenciu, teda knihu jázd.

V tomto postupe si popíšeme uplatňovanie výdavkov na základe paušálnych výdavkov.

Pri uplatňovaní výdavkov na spotrebované PHL na základe paušálnych výdavkov platí, že:

  • výdavky sa môžu uplatniť len do výšky 80% z celkového preukázateľného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne,
  • nie je povinnosť viesť knihu jázd a prepočítavať spotrebu PHL,
  • správca dane môže kontrolovať počet najazdených kilometrov a porovnať, či zodpovedá nákupu PHL, ktorý uviedol daňovník alebo môže skúmať počet najazdených kilometrov primerane k podnikateľským aktivitám daňovníka a porovnávať ho so spotrebou vykazovanou v minulých zdaňovacích obdobiach,
  • ak daňovník používa motorové vozidlo na podnikanie a aj na súkromné účely, výdavky vo forme 80% paušálu si uplatní len v takej výške, v akej využíva motorové vozidlo na podnikanie,
  • doklady, ktoré preukážu spotrebu PHL sú: doklady o nákupe PHL za príslušné zdaňovacie obdobie a stav tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia.

Uplatniť 80% výdavkov vynaložených na PHL je možné dvoma spôsobmi:

  • v priebehu účtovného obdobia – priamo pri účtovaní dokladu
  • na konci zdaňovacieho obdobia za všetky doklady sumárne

1. Uplatnenie v priebehu účtovného obdobia – priamo pri účtovaní dokladu

V priebehu účtovného obdobia pri úhrade PHL v hotovosti – použijeme automatické účtovanie PV80 PD – Paušálne výdavky (PHL 80%).

Zaúčtujte nákup PHL, ak si uplatňujete výdavky na PHL paušálne priamo pri úhrade cez pokladničný doklad, celková suma dokladu je 48 €, základ 40 €, DPH 8 €.

 

 

Doklad má hodnotu 48 €, ale táto hodnota je 100%, potrebujeme si preto rozdeliť základ na 80% daňových výdavkov a 20% nedaňových výdavkov, pre tento účel odporúčame vytvoriť samostatný analytický účet 501, ktorý označíme ako nedaňový, v našom príklade 501.999. DPH v doklade je vypočítaná len z hodnoty 80% daňových výdavkov účtovaných na daňovom účte 501.300.

V Kontrolnom výkaze v časti B.3.1 bude uvedená v stĺpci 2 celková výška dane (súčet typov súm 21A a KV20). V stĺpci č. 3 bude uvedená už len hodnota odpočítanej dane v Eurách – 80% (typ sumy 21A).

 

V prípade účtovania PHL na došlej faktúre je rozdiel len v smerovaní do oddielu KV DPH, pri ktorom je potrebné zvoliť B2. V takomto prípade bude v stĺpci č. 5 suma dane v Eurách uvedená celá hodnota dane a do stĺpca č. 7 sa uvedie len výška odpočítanej dane.

 

2. Uplatnenie až na konci zdaňovacieho obdobia za všetky doklady sumárne

Počas zdaňovacieho obdobia (mesiac, resp. kvartál) účtujeme jednotlivé nákupy PHL, pričom si uplatňujeme celých 100 %. Na konci zdaňovacieho obdobia si zaúčtujeme interný doklad, kde odúčtujeme 20% výdavkov z celkovej sumy PHL účtovanej na účte 501 (nedaňový účet) a účte DPH 343.

Zaúčtujte nákup PHL, ak si uplatňujete výdavky PHL paušálne, ale vyúčtovanie PHL robíte až na konci zdaňovacieho obdobia. Vtedy odúčtujete 20 % z celkovej sumy, ktorú ste účtovali počas zdaňovacieho obdobia na účte 501 a 343, keďže si môžete uplatniť len 80 % daňových výdavkov. Interný doklad zaúčtujete k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia.

V našom príklade predstavuje 20 % – základ 8 € a DPH 1,60 €, ktoré sme si neprávom uplatnili a teraz ich musíme ponížiť. Preto najskôr odúčtujeme základ dane mínusom z daňového účtu 501.300, kde sme počas zdaňovacieho obdobia neprávom účtovali a naúčtujeme si túto sumu na nedaňový účet 501.999. Rovnako ponížime odpočet DPH, na ktorý sme nemali právo a naúčtujeme hodnotu DPH na nedaňový účet 501.999 podľa obrázku nižšie.

V kontrolnom výkaze budú hodnoty uvedené nasledovne:

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link