Menu

Ako zaevidovať v OMEGE dlhodobý majetok pôvodne odpisovaný v inom programe?

Zaevidovanie už odpisovaného majetku do programu OMEGA

Potrebujete do programu OMEGA zaevidovať dlhodobý majetok, ktorý bol už odpisovaný v inom programe? Majetok zaevidujeme podľa uvedeného príkladu:

Zaevidujeme majetok „Kovoobrábací stroj“ obstaraný a zaradený 15.4.2013:

  • Obstarávacia cena: 9 500 EUR
  • Odpisová skupina: II
  • Typ daňového odpisu do roku 2015: Lízing
  • Typ daňového odpisu od roku 2015: Rovnomerný
  • Typ účtovného odpisu: ÚO = DO

 

Najskôr zrušíme uzávierky majetku, ktoré sa do aktuálnej databázy preniesli prechodom. Urobíme tak v menu Evidencia – Dlhodobý majetok – tlačidlo Uzávierka/Zaúčtovanie odpisov, kde cez záložku Upresni odznačíme voľbu Nezobrazuj uzávierky predchádzajúcich rokov a všetky potrebné uzávierky zrušíme.

Pre možnosť návratu k pôvodným dátam, vytvoríme pred zrušením uzávierok archív aktuálnej databázy cez menu Firma – Archivuj.

 

Následne pridáme novú kartu dlhodobého majetku cez menu Evidencia – Dlhodobý majetok – Pridaj. Na karte je dôležité uviesť názov majetku a údaje v časti Daňové zaradenie.

V našom prípade sme majetok do roku 2015 odpisovali lízingovo. Od januára 2015, vplyvom zmeny legislatívy, sa majetok začal odpisovať rovnomerne. Túto zmenu zaevidujeme nasledovne. Klikneme na lupu, ktorá sa nachádza pri type daňového odpisu, čím sa zobrazí formulár Zmeny v type daňového odpisu, a v ňom:

  • V zázname od 1/1900 opravíme typ daňového odpisu na Lízing.
  • Program automaticky pridá nový záznam od 1/2015 s typom daňového odpisu Rovnomerný.

Rovnako postupujeme aj v prípade, ak v priebehu odpisovania daného majetku došlo k zmene odpisovej skupiny. Túto históriu odpisových skupín zaevidujeme cez ikonu lupy vedľa odpisovej skupiny.

Po upravení typu daňového odpisu zaevidujeme v záložke Pohyby obstaranie majetku a zaradenie majetku. Program tak vypočíta daňové odpisy podľa legislatívy platnej vo všetkých obdobiach, počas ktorých sa budova odpisuje.

Pohyby Obstaranie Zaradenie zadáme s dátumom, v ktorom bol majetok skutočne obstaraný a zaradený. V našom prípade sme majetok obstarali a zaradili 15.4.2013 v hodnote 9 500 EUR.

Voľbu Automatické zaúčtovanie interným dokladom, na pohybe Zaradenie, ponecháme vypnutú, pretože o zaradení majetku už bolo účtované v minulých rokoch.

Úprava účtovných odpisov za minulé roky

Aby evidenčná zostatková hodnota majetku ku poslednému dňu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia bola zhodná s počiatočným stavom v účtovníctve, zadáme na karte majetku odpisy minulých rokov len jednou sumou alebo automaticky vypočítané odpisy ručne upravíme. Odpisy pre ďalšie roky tak budú počítané zo skutočnej zostatkovej ceny majetku.

V záložke Účtovné odpisy postupne vykonáme nasledujúce kroky:

1) Zmeníme typ účtovných odpisov na Neodpisovať – všetky automaticky vypočítané odpisy sa z odpisového plánu vymažú.

2) Nastavíme typ účtovných odpisov na Ručne zadaný a tlačidlom Pridaj pridáme kumulovanú hodnotu odpisov od začiatku odpisovania k poslednému obdobiu predchádzajúceho roka, v našom príklade 7 520 EUR.

3) Následne zmeníme typ účtovného odpisu podľa toho, ako chceme majetok odpisovať, napríklad UO = DO. Program automaticky vypočíta odpisy od aktuálneho roka až do úplného odpísania majetku.

Úprava daňových odpisov za minulé roky

V záložke Daňové odpisy program vygeneruje odpisy podľa aktuálne platnej legislatívy na základe údajov zadaných v časti Daňové zaradenie.

Môže sa stať, že sme si cez lupku pri odpisovej skupine a type daňového odpisu nenastavili históriu odpisovania, prípadne sme si v minulých rokoch uplatňovali daňové odpisy v inej výške. Aby sa s uplatnenými daňovými odpismi  zhodoval odpisový plán v OMEGE, môžeme odpisy minulých rokov upraviť nasledovne:

1)V pravej dolnej časti klikneme na tlačidlo Nastaviť  a zvolíme voľbu Ponechať ručne zadané odpisy a rozdiel zapísať ako opravu.

2) Následne sa v odpisovom pláne nastavíme na riadok s daňovým odpisom, ktorý potrebujeme zmeniť.

V našom príklade sme si v roku 2015 neuplatnili daňový odpis. Klikneme na tlačidlo Oprav, a zapneme voľbu Neodpisovať.

3) Program nastaví nulovú výšku daňového odpisu v roku 2015 a predĺži odpisový plán o jeden rok.

Po zaevidovaní všetkých kariet dlhodobého majetku môžeme vytvoriť účtovnú uzávierku majetku, pričom sa zaúčtujú odpisy len aktuálneho roka.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link