Menu

Aké kroky treba vykonať v sklade na konci roka?

Kontrola, inventúra a uzávierka skladu

Postup na vykonanie kontroly skladu, inventúry a uzávierky skladu, ktorý využijeme na konci roka ale aj v priebehu účtovného roka:

 1. Kontrola záporných stavov
  • Odstránenie záporných stavov na skladových kartách
  • Prepočet zostatkov na sklade po odstránení mínusových stavov
 2. Inventúra skladu
  • Kontrola evidenčného stavu
  • Fyzická inventúra skladu
  • Zaevidovanie zistených mánk a prebytkov
 3. Uzávierka skladu
 4. Kontrola stavu na sklade s účtovníctvom

Kontrola záporných stavov

Program umožňuje ísť v skladovej evidencii do mínusu (zaevidovať výdaj väčšieho množstva, ako je zostatok na karte). Uvedená funkčnosť závisí od nastavenia databázy v menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia – záložka Sklad.

Mínusové evidenčné zostatky by sme však mali využívať len v prípade nutnosti a s ohľadom na možné nezrovnalosti v hodnotách skladu a evidencií objednávok.

Mínusové stavy na skladových kartách je potrebné odstrániť. V opačnom prípade program nedovolí vykonať uzávierku skladu a zároveň budú skladové ceny na pohyboch nesprávne.

 

 

Programová kontrola nám zobrazí zoznam skladových kariet, na ktorých vznikol mínusový zostatok. V menu Firma – Kontrola zvolíme tlačidlo Nová kontrola. V zobrazenom okne pomocou voľby Možnosti v ľavom dolnom rohu, klikneme na Vyber všetko. Následne môžeme zrušením krížika vypnúť kontrolu na Účtovníctvo a fakturáciu, aby kontrola na sklad prebehla rýchlejšie. Potvrdením tlačidla Spusti kontrolu sa spustí programová kontrola. Po jej dokončení sa zobrazí zoznam chýb, ktoré súvisia so skladom. Chyby – skladové karty s mínusovými zostatkami, budú označené červeným štvorčekom (ako vážne chyby) s popisom: Na uvedenej skladovej karte bol po uvedenom dátume záporný stav.

Odstránenie záporných stavov na skladových kartách

Dvojklikom na záznam v kontrole sa zobrazia pohyby danej skladovej karty. Podfarbený bude prvý pohyb, ktorým sa karta dostala do mínusu.

V týchto zobrazených pohyboch, podľa potreby, môžeme:

 • meniť množstvá na kartách,
 • danú skladovú kartu z pohybu vymazať,
 • opraviť čas na príjemke, ak bola zaevidovaná v rovnaký deň ako výdajka. Príjemku je potrebné zaevidovať časovo skôr ako výdajku.

Mínusový stav na skladových kartách je nutné odstrániť aj keď vznikol na starších pohyboch. Nestačí, že konečný stav na karte je kladné číslo. Program kontroluje dátum a čas zaevidovania pohybov (príjemky, výdajky).

 

 

V zozname pohybov danej skladovej karty v záložke Upresni zapneme príjemky aj výdajky. Zrušíme prípadné dátumové ohraničenie zobrazenia pohybov, či ďalšie filtre. Pohyby usporiadame chronologicky podľa dátumu a zároveň podľa čas vystavenia.

Priamo cez menu Sklad – Pohyby na sklade je možné vykonať aj tieto úpravy:

 • zaevidovať chýbajúce pohyby,
 • vymazať duplicitne zaevidované pohyby.

Zoznam skladových kariet môžeme vytlačiť pomocou klávesovej skratky CTRL+E, alebo klikom pravého tlačidla myši na ktorýkoľvek riadok v zozname a výberom voľby Export do Excelu.

 

 

Po vykonaní uvedených úprav, ktorými sme odstránili mínusové zostatky na kartách, spustíme novú kontrolu. Zoznam chýb sa zaktualizuje.

Prepočet zostatkov na sklade po odstránení mínusových stavov

Po odstránení mínusových stavov je nutné vykonať Prepočet zostatkov na skladových kartách. Funkciu spustíme v menu Sklad – Skladové karty – záložku Funkcie – Ďalšie funkcie – Prepočítaj zostatky.

V ďalšom kroku je potrebné vybrať, na ktorých kartách sa prepočet uskutoční (všetkých, zobrazených alebo označených). Prepočet zostatkov zaktualizuje zostatky na kartách a aj skladové ceny na pohyboch.

Prepočet zostatkov sa uskutoční len na pohyboch, ktoré nie sú uzavreté uzávierkou skladu. V prípade, že je potrebné prepočítať všetky pohyby na vybraných skladových kartách, pred spustením prepočtu zrušíme uzávierky skladu.

 

 

Pre možnosť vrátenia sa k pôvodným údajom, odporúčame pred zrušením uzávierok skladu a spustením prepočtu zostatkov, vytvoriť archív firmy cez menu Firma – Archivuj.

Inventúra skladu

Inventúra skladu predstavuje:

 • kontrolu evidenčného stavu,
 • fyzickú inventúru skladu,
 • porovnanie stavu zisteného fyzickou inventúrou s evidenčným stavom,
 • zaevidovanie zistených mánk a prebytkov (úpravu evidenčného stavu).

Kontrola evidenčného stavu

Pred vykonaním fyzickej inventúry skladu odporúčame skontrolovať evidenčný stav na sklade.

Cez menu Sklad – Skladové karty – Tlač je možné vytlačiť tlačové zostavy:

 • Sklad – Stav na sklade,
 • Inventúry – Inventúrny súpis,
 • Manažérske funkcie – Obratová súpiska – Rekapitulácia pohybov na sklade.

V týchto zostavách porovnáme zostatok v eurách. Ak je rovnaký, môžeme vytlačiť zostavu Podklad k inventúre, a to cez menu Sklad – Skladové karty – Tlač, kde v Predmete tlače rozklikneme Inventúry. Túto zostavu použijeme na evidovanie fyzicky zisteného stavu pri inventúre skladu.

Fyzická inventúra skladu

Fyzickú inventúru skladových zásob odporúčame vykonať minimálne jeden krát ročne, a to ku poslednému dňu účtovného roka. Ako podklad pre vykonanie tejto inventúry slúži zostava Podklad k Inventúre.

Zostavu s takýmto nastavením použijeme ak:

 • Zoznam bude obsahovať skladové karty zvoleného skladu s evidovaným zostatkom k zadanému dátumu, teda ku dňu, ku ktorému vykonávame fyzickú inventúru zásob.
 • V stĺpci Evidované množstvo bude zobrazený zostatok, ktorý je evidovaný na skladovej karte v programe ( v menu Sklad – Skladové karty v stĺpci Množstvo).
 • Stĺpec Skutočné množstvo slúži na zapisovanie hodnoty, ktoré bolo zistené fyzickou inventúrou na sklade, t. j. množstvo, v akom bola položka ku dňu inventúry fyzicky na danom sklade.
 • Porovnaním údajov v uvedených dvoch stĺpcoch zistíme rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom. Do stĺpca Rozdiel uvedieme hodnotu so znamienkami ,,+“, ak ide o prebytok (evidované množstvo < skutočné množstvo), prípadne ,,- “ ak ide o manko (evidované množstvo > skutočné množstvo). Tieto rozdiely je potrebné následne zaevidovať do programu a upraviť tak evidované množstvo.

Zaevidovanie zistených mánk a prebytkov

Zistené inventúrne rozdiely zaevidujeme ako manko alebo prebytok pri inventúre. Program umožňuje dva spôsoby úpravy evidenčného stavu zásob na základe inventúry: 

Spôsob č.1 odporúčame v prípade, že osoby poverené na vykonanie inventúry môžu mať informáciu o evidovanom množstve inventarizovaných položiek.

 • Zostavu Podklad k inventúre vytlačíme aj s evidovaným množstvom a prípadné rozdiely (prebytky, manká) na nej vyčíslime. V menu Sklad – Pohyby na sklade ručne vytvoríme príslušné pohyby.
 • V prípade, že skutočný stav zásob je vyšší ako evidovaný, vytvoríme príjemku s typom príjmu Prebytok pri inventúre. Tu zaevidujeme len položky, na ktorých bol zistený prebytok.
 • Ak bol inventúrou zistený skutočný stav zásob nižší ako evidovaný, vytvoríme výdajku s typom výdaja Manko pri inventúre. Tu zaevidujeme len položky, na ktorých bolo zistené manko.

Spôsob č.2 odporúčame vtedy, keď osoby poverené na vykonanie inventúry nemôžu mať informáciu o evidovanom množstve inventarizovaných položiek.

 • Zostavu Podklad k inventúre vytlačíme bez evidenčného množstva a zapíšeme do nej len hodnoty fyzicky zisteného množstva jednotlivých položiek.
 • V menu Sklad – Pohyby na sklade vytvoríme príjemku s typom príjmu Výsledok inventúry. Tu zaevidujeme všetky skladové karty, ktoré sa ku dňu inventúry fyzicky na sklade nachádzali a doplníme skutočné množstvo zistené fyzickou inventúrou.
 • Po uložení tejto príjemky zostane stav na sklade ešte stále nezmenený. Príjemku je teda môžeme opraviť, či doplniť. Následne je potrebné v menu Sklad – Pohyby na sklade v záložke Funkcie – Ďalšie funkcie vyberieme voľbu Generovanie mánk a prebytkov z inventúry.

Program pomocou uvedenej funkcie porovná evidenčné stavy zásob so skutočným stavom zaevidovaným v pohybe Výsledok inventúry a v prípade zistených rozdielov automaticky vygeneruje príjemku Prebytok pri inventúre a výdajku Manko pri inventúre, čím sa upraví evidenčný stav zásob.

Zostavu Inventúrny súpis skladu odporúčame vytlačiť (Inventúry – Inventúrny súpis) k dátumu zaevidovania inventúrnych rozdielov. Na zostave budú vyčíslené tieto rozdiely pri konkrétnych položkách.

 

Uzávierka skladu

Po vykonaní inventúry skladu a následnom zaevidovaní zistených rozdielov, môžeme spustiť uzávierku skladu. Uzávierkou sa uzavrú všetky pohyby na sklade za vybrané obdobie. Pri vytváraní uzávierky je možné zároveň nastaviť automatické zaúčtovanie týchto pohybov do evidencie účtovných dokladov. Pohyby sa zaúčtujú cez interný doklad.

Príjemky a výdajky uzatvorené uzávierkou program nedovolí opravovať, vymazávať a neumožní ani pridávať nové pohyby do uzatvoreného obdobia. V prípade potreby je možné uzávierku zrušiť, a po vykonaní potrebných úprav, opakovane vytvoriť.

 

Podmienky pre správne vykonanie uzávierky skladu:

 • Na skladových kartách odstránime mínusové stavy.
 • Pre automatické zaúčtovanie pohybov na skladových kartách navolíme príslušné účty.
 • Ak bola vytvorená účtovná uzávierka (Firma – Uzávierka – Účtovníctva), program nemôže zaúčtovať do uzatvoreného obdobia nový interný doklad, a uzávierka skladu nebude vykonaná.
 • Počas vykonávania uzávierky skladu ostatní užívatelia nemôžu evidovať doklady v sklade.

Uzávierku vytvoríme cez menu Firma – Uzávierka – skladu, pomocou voľby Pridaj.

V zobrazenom formulári je potrebné vyplniť tieto údaje:

 • Uzávierka ku dňu: dopĺňa sa dátum, ku ktorému sa uzatvára sklad.
 • Sklad: zo zoznamu vyberieme sklad, ktorý uzatvárame. Uzávierku je nutné vytvoriť pre každý sklad samostatne.
 • Zaúčtovanie pohybov skladu: zapnutím tejto voľby sa sprístupnia bunky Zaúčtovať od, Interné číslo, Spôsob zaúčtovania, atď.

Túto voľbu odporúčame zapnúť v tom prípade, ak je účtované o pohyboch na sklade spôsobom A.

 

Po zapnutí voľby podľa potreby zadáme dátum, od ktorého má byť zaúčtovanie pohybov vykonané, zvoliť číselný rad, do ktorého bude zapísaný interný doklad a spôsob zaúčtovania, podľa ktorého program zaúčtuje jednotlivé pohyby. Po stlačení tlačidla Ok program vygeneruje interný doklad so zaúčtovaním skladu. Pre lepšiu prehľadnosť môžeme pre interné doklady so zaúčtovaním pohybov skladu vytvoriť samostatný číselný rad, napríklad IDs. (Firma – Nastavenie – Účtovanie dokladov)

V prípade, že účtujeme sklad spôsobom B, voľbu na zaúčtovanie pohybov skladu nezapíname. Program uzatvorí len pohyby na sklade, ale interný doklad generovať nebude.

Účtovanie skladu spôsobom A: obstaranie zásob sa účtuje na účet skladu a až úbytok sa účtuje do nákladov. Účtovanie skladu spôsobom B: obstaranie zásob sa účtuje priamo do nákladov, a na konci roka sa podľa výsledku inventúry preúčtuje stav zásob z nákladov na účet skladu.

Odporúčania:

 • Uzávierku skladu je možné vykonávať podľa potreby: denne, týždenne, mesačne, atď. Odporúčame však vykonávať uzávierku skladu aspoň raz za mesiac, napríklad ku poslednému dňu príslušného mesiaca.
 • Vytvorenú uzávierku je možné v prípade potreby kedykoľvek zrušiť. Uzávierka sa zo zoznamu uzávierok neodstráni, dostane príznak fialového štvorčeka. Zrušením uzávierky sa automaticky vymaže aj interný doklad z evidencie účtovných dokladov so zaúčtovaním pohybov skladu.

Kontrola stavu na sklade s účtovníctvom

Po vykonaní uzávierky skladu so zaúčtovaním pohybov odporúčame porovnať evidenčný stav na sklade so zostatkom na účtoch zásob k rovnakému obdobiu.

Na porovnávanie sú vhodné zostavy:

 • Stav na sklade (Sklad – Skladové karty – Tlač – Stav na sklade), a
 • Hlavná kniha – zostatok na účtoch 112,132 (Prehľady – Hlavná kniha).

V zostave Stav na sklade odporúčame zadávať kritériá pre zobrazenie skladových kariet po jednotlivých skladoch (ak je pre každý sklad použitá iná analytika účtov zásob) v skladových cenách.

V Hlavnej knihe porovnávame konečný zostatok za jednotlivé analytiky účtov 112,132.

V prípade potreby podrobnejšej kontroly odporúčame vykonať uzávierku skladu so zaúčtovaním, pričom v časti Spôsob zaúčtovania zvolíme voľbu Po dokladoch. Po vytvorení uzávierky skladu a zaúčtovaní pohybov odporúčame skontrolovať:

 • Obratovú súpisku (Tlač – Manažérske zostavy – Obratová súpiska – Obratová súpiska po dokladoch),
 • Interný doklad so zaúčtovaním uzávierky skladu v Knihe analytickej evidencie za príslušné účty zásob (prípadne obstarania.

 

Vzdelávajte sa s KROS academy

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...
Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link