Menu

Opakovaný prechod do nového roka v programe Omega

Opakovaný prechod do nového roka

Prechod do nového roka môžeme opakovať viackrát. Aktualizujú sa pri ňom počiatočné stavy a nevyrovnané saldokonto. Doklady, ktoré boli vystavené v starom roku ostanú nezmenené.

Aby sa výsledok hospodárenia preúčtoval na účet 431, tak zopakujeme prechod po vytvorení uzávierky a závierky účtovníctva v starom roku.  Po zopakovaní prechodu sa v novom roku v evidencii účtovných dokladov aktualizujú vždy interné doklady so zaúčtovaním počiatočných stavov súvahových účtov.

Ako urobiť opakovaný prechod do nového roka?

Opakovaný prechod spustíme v menu Firma – Prechod do ďalšieho roka. Pred spustením odporúčame spraviť archív databázy nového roka.

Po ukončení prechodu sa opäť vytvorí html súbor, v ktorom sa zobrazí počet aktualizovaných záznamov z jednotlivých evidencií a porovnanie zostatkov v starom a novom roku.

Pri prenose jednotlivých číselníkov a evidencií platia pravidlá

1. Niektoré číselníky sa prenášajú iba pri prvom prechode do nového roka:

menu Firma, resp. Firma – Nastavenia

 • Číslovanie dokladov
 • Všeobecné nastavenia
 • Firemné údaje
 • Skupiny užívateľov
 • Sadzby dane z motorových vozidiel
 • Užívatelia, prístupové práva

menu Evidencia

 • Spôsob vyradenia
 • Dohody o zápočte pohľadávok
 • Importované bankové výpisy

menu Sklad

 • Cenové úrovne

menu Číselník

 • Výkazy minulého roka (súvaha, výkaz ziskov a strát)
 • Cenové úrovne služieb

menu Číselník – Ostatné číselníky

 • Akcie CRM
 • Daňové úrady
 • Cestovné náhrady
 • Cudzie názvy v reportoch
 • Vlastné premenné
 • Kódy KN pre Intrastat

Po prvom prechode neodporúčame už vykonávať prečíslovanie dokladov v evidencii účtovných dokladov a skladový kariet.

 

2. V iných číselníkoch program porovná záznamy v starom a novom roku:

 • ak je záznam rovnaký v starom aj novom roku, nebude sa prenášať,
 • ak sa záznam zo starého roka v novom roku nenájde, pridá sa ako nový.

Pri tomto spôsobe sa záznamy starého a nového roku porovnávajú podľa určitého porovnávacieho kritéria:

Menu Číselník
Účtový rozvrh syntetický a analytický účet
Vlastnosti účtov názov
Strediská GUID
Zákazky GUID
Činnosti GUID
Pracovníci GUID
Bankové účty číslo účtu
Cenník služieb číslo, názov
Partneri podľa všeobecného nastavenia
Vlastnosti partnerov názov
Druhy cenín kód
Pokladnice názov
Autá EČV

 

Pre zobrazenie stĺpca GUID (automaticky vygenerované číslo) napr. v číselníku stredísk, postupujeme cez menu Číselník – Strediská (zákazky, činnosti, pracovníci), klikneme pravým tlačidlom myši na názov stĺpca napr. Názov strediska a vyberieme možnosť Vlastné nastavenie stĺpcov. Zobrazí sa formulár Prispôsobenie a následne dvojklikom na názov GUID sa stĺpec zobrazí na konci prehľadu.

Porovnávacie kritérium GUID uľahčí prechod do nových účtovných období, v prípade potreby napr. zmeny názvu strediska (zákazky, činnosti, pracovníka). Ak zmeníme názov, tak číslo GUID zostáva rovnaké a po prechode nevznikajú duplicitné záznamy.

Menu Číselník – Ostatné číselníky
Účtová osnova syntetický účet
Peňažné meny kód
Peňažné ústavy názov
Konštantné symboly symbol
Špecifické symboly symbol
Mestá názov
Štáty a stravné názov
Merné jednotky názov
Cudzie jazyky kód
Spôsob dopravy názov
Formy úhrady názov
Menu Evidencia
Vlastnosti účtovných dokladov názov
Vlastnosti KM názov
Vlastnosti DM názov

 

 

Menu Fakturácia
Odoslané faktúry číslo dokladu
Odoslané preddavkové faktúry číslo dokladu
Dodacie listy číslo dokladu
Zákazkové listy číslo dokladu
Vlastnosti fakturácie názov
Menu Sklad
Skladové karty podľa všeobecných nastavení
Sklady názov
Vlastnosti skladových kariet názov
Výrobné čísla, šarže výrobné číslo, šarža

 

Splátkové kalendáre – pri opakovanom prechode prenesú iba tie záznamy, ktoré sa dodatočne pridali v starom roku.

Z dôvodu, aby nevznikali duplicity, tak zadáme kritéria pre porovnávanie skladových kariet a partnerov. Cez  menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia v časti Prechod/Import/Eshop.

 

3. Po prechode sa automaticky aktualizuje existujúci záznam a záznamy pridané v statrom roku sa pridajú aj v novom:

 • Evidencia účtovných dokladov – neuhradené pohľadávky a záväzky

Prenášajú sa doklady, ktoré obsahujú saldokontne nevysporiadaný účet. Aktualizujú sa všetky zmeny na záznamoch a zároveň sa prenesú aj všetky dodatočne pridané doklady.

 • Krátkodobý majetok

Prenesú sa vykonané zmeny na kartách krátkodobého majetku iba v tom prípade, ak sa zmenilo aj inventárne číslo majetku a tiež všetky dodatočne pridané nové karty majetku.

 • Dlhodobý majetok

Pri opakovanom prechode sa prenesú len zmeny vykonané v pohyboch dlhodobého majetku a všetky dodatočne pridané nové karty majetku.

 • Došlé a odoslané objednávky, prijaté reklamácie

Prenesú sa všetky zmeny vykonané na pôvodne prenesených dokladoch, tzn. ak niektorú objednávku (reklamáciu) v starom roku dodatočne vybavíme prenesie sa táto informácia aj do nového roku.

 

Pri opakovanom prechode program neaktualizuje skladové karty so zmenenými údajmi, (najmä zmenené číslo, názov). Tiež počiatočné stavy na skladových kartách je potrebné opraviť ručne.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link