Menu

13. plat 2020 – čo by ste mali vedieť

Mnohé firmy pri spracovaní miezd za máj 2020 vyplácajú zamestnancom 13. plat. Pri jeho vyplácaní sa na nás obraciate s niekoľkými otázkami. Prinášame vám odpovede na dve najčastejšie.

Ako OLYMP vypočítal základ dane pri vyplatení 13. platu?

Zamestnanec dosiahol v mesiaci máj 2020 mesačnú mzdu 950 €. Vyplatený mu bol aj 13. plat vo výške 950 €. U zamestnávateľa pracuje od 1. 6. 2015 a uplatňuje si odpočet nezdaniteľnej časti základu dane. Program OLYMP vypočítal mzdu zamestnanca za mesiac máj nasledovne. Ako vypočítal základ dane?

  1. plat je v roku 2020 do výšky 500 € oslobodený od dane a odvodov na zdravotné poistenie. Odvody na sociálne poistenie sa platia z celej výšky príjmu (1 900 €) , teda aj z tej časti 13. platu, ktorá je od dane oslobodená. Podľa usmernenia FRSR však sociálne poistenie, ktoré sa viaže k tej časti 13. platu, ktorá je oslobodená od dane (t. j. 500 €), nie je možné odpočítať pri výpočte základu dane podľa § 5 ods. 8 zákona o dani z príjmov.

Príjem oslobodený od dane predstavuje 500 € (ZM 271). Odvody viažuce sa k tomuto príjmu predstavujú 47 €. Program ich vypočíta ako pomernú časť z celkových odvodov na sociálne poistenie, ktorá prislúcha k oslobodenej časti 13. platu, t .j. 178,6 x 500 : 1900 = 47 €.

Zdaniteľný príjem predstavuje 950 €  (ZM 10) + 450 € (zdaniteľná časť zo ZM 271) = 1400 €. Odvody viažuce sa k zdaniteľnému príjmu predstavujú 187,60 € (234,60 – 47).

Základ dane sa vypočíta ako 1400 – 187,60 – NČZD =  1212,4 – 367,85 = 844,55.

Sumu poistného prislúchajúcu k  oslobodenej časti 13. platu (t. j. k 500 € ) nájdete vyčíslenú na mzdovom liste zamestnanca v riadku z toho soc. poist. z 13. mzdy.

 

Prečo nie sú vypočítané odvody na SP z 13. platu, ak bol zamestnanec celý mesiac máj na OČR/PN?

Ak mal zamestnanec počas celého mesiaca máj 2020 ošetrovanie člena rodiny alebo práceneschopnosť a zamestnávateľ mu v tomto mesiaci vyplatil 13. plat, je tento príjem vylúčený z platenia odvodov v zmysle zákona o sociálnom poistení (§ 140).

Jediný odvod, ktorý zamestnávateľ odvedie do Sociálnej poisťovne za tohto zamestnanca je odvod za organizáciu na úrazové poistenie. Zdravotné poistenie by sa platilo len zo sumy presahujúcej 500 €, t. j. len v prípade, ak by bol 13. plat vyplatený vo výške nad 500 €.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                           12.06.2020

KROS
Copy link