Menu

13. plat v roku 2019

Z pohľadu Zákonníka práce ide o mzdu, ktorá je definovaná ako „peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek“ (§ 118 ods. 4 ZP). Ide o dobrovoľnú, nie povinnú formu odmeňovania zamestnanca za prácu.

„13. plat“ sa vypláca výlučne v júni príslušného kalendárneho roka. To znamená, že bude zúčtovaný v mzde v máji.

Aby bol „13. plat“ odvodovo zvýhodnený, musia byť súčasne splnené tieto podmienky:

  • musí byť vyplatený v júni,
  • aspoň vo výške 500 €,
  • pracovný pomer zamestnanca trval k 30. 4. kalendárneho roka aspoň 24 mesiacov.

Aby bol „13. plat“ v roku 2019 daňovo a odvodovo zvýhodnený, stačí, ak bude vyplatený aspoň vo výške 500 € (nemusí byť vo výške priemerného mesačného zárobku, ako to bolo v roku 2018).

„13. plat“ je v roku 2019 do výšky 500 € oslobodený nielen od odvodov na zdravotné poistenie, ale aj od dane. Toto platí za predpokladu, že sú splnené všetky podmienky pre uplatnenie zvýhodnenia. Sociálne poistenie sa platí naďalej z celej výšky.

V Olympe zadáte „13. plat“ zložkou mzdy 271 – odmena k letným dovolenkám (tzv. 13 plat).

Či zamestnanci spĺňajú podmienky pre uplatnenie daňovo – odvodového zvýhodnenia pre „13. plat“ si môžete overiť v tlačovej zostave Tlač – Tlač – Personalistika – Údaje o pracovníkoch – Zoznamy pracovníkov – Zoznam pracovníkov podľa nároku na 13. a 14. plat.

Dokument sa dá tlačiť len v máji a v júni, potom pre posúdenie nároku pre 14. plat v novembri a decembri.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link