Menu

Tlač vybraných účtov

Potrebujete si skontrolovať stav niektorých účtov? Pozrite sa, ako si jednoducho v programe OMEGA vytlačíte zostavy za vybrané účty.

Na názornom príklade si ukážeme, ako  skontrolovať sumár nedaňových účtov, ktoré sa majú potiahnuť do DPPO ako pripočítateľná položka.

1. Cez menu Číselník – Účtovný rozvrh označíme žltým štvorčekom účty, ktoré potrebujeme skontrolovať.
2. Vstúpime do Knihy analytickej evidencie cez menu Prehľady – Kniha analytickej evidencie

Pred vyhľadaním údajov v Knihe analytickej evidencie zrušíme predchádzajúce filtre kliknutím na tlačidlo Vyčisti.

3. Vľavom hornom rohu v bunke Účet vyberieme možnosť Označené účty a filter potvrdíme tlačidlom Obnov.
4. Zobrazia sa nám doklady, ktoré vytlačíme v  spodnej časti formulára potvrdením voľby Tlač. V tlačovej zostave skontrolujeme sumár obratov za všetky označené účty.

 

Podobne ako Knihu analytickej evidencie, vytlačíme za označené účty aj zostavy Hlavná kniha, Denník účtovných zápisov, Saldokonto (sumárne/po položkách).

KROS
Copy link