Menu

Kontrola zostatku banky (BV) v EUD oproti hlavnej knihe

Kontrola – evidenčný a účtovný stav banky

V priebehu roka je potrebné kontrolovať zostatok na bankovom výpise, ktorý bol doručený z banky:

 • so zostatkom bankového účtu v evidencii účtovných dokladov (EUD), a
 • s účtovným zostatkom príslušného analytického účtu v hlavnej knihe.

Ak máte viacero bankových účtov, je potrebné, aby boli všetky zaevidované v číselníku bankových účtov (Číselník – Bankové účty).  Zároveň je potrebné, aby mal každý bankový účet pridelený jedinečný analytický účet.

1.   Kontrola evidenčného zostatku

Evidenčný stav je všetko, čo je zaevidované v evidencii účtovných dokladov v okruhu BV. Do evidenčného stavu program berie všetky doklady v EUD zadefinované v číselnom rade daného účtu bez ohľadu na to, či sú doklady správne zaúčtované, tzn. či majú zelený štvorček.

Program spočíta do evidenčného zostatku:

 • Začiatočný zostatok

Uvedený je v menu Číselník  –  Bankové účty –  v záložke Nastavenie – Začiatočný zostatok.

 • všetky plusové  a mínusové obraty v EUD

Na základe začiatočného zostatku a všetkých plusových (kreditných) a mínusových (debetných) obratov sa vypočíta evidenčný zostatok. Tento sa musí rovnať zostatku na poslednom bankovom výpise a tomu, čo máme v hlavnej knihe na príslušnom analytickom účte 221 xxx.

1.   Kontrola účtovného zostatku

Účtovný zostatok sú všetky účtovné prípady zaúčtované na príslušnom analytickom účte 221 na strane MD a DAL, a to bez ohľadu na to, v akej evidencií sú zaúčtované (bez ohľadu na typ dokladu).

Cez menu Prehľady – Hlavná kniha vytlačíme zostavu za syntetický účet 221.

Začiatočné zostatky jednotlivých účtov program preberie do hlavnej knihy z interného dokladu zaúčtovaného do obdobia Otvorenie.

Konečný zostatok v hlavnej knihe sa musí rovnať na evidenčný zostatok v EUD a na zostatok z bankového výpisu doručeného bankou.

3.   Najčastejšie sa vyskytujúce chyby

Ak sa evidenčný a účtovný stav banky nerovná, tak môžeme mať:

 • nesprávne nastavený analytický účet na bankovom účte (účet zadaný cez Číselník – Bankové účty – musí byť rovnaký s účtom, ktorý je zadefinovaný cez Firma – Nastavenie – Číslovanie dokladov),

 

 • nesprávne uvedené znamienko v  doklade – napr. pri príjme na bankový účet je účet 221 zaúčtovaný na strane MÁ DAŤ, ale v evidenčnej časti dokladu je uvedené znamienko mínus,

 • podsvietenie buniek v číselníku – bankové účty

V prvom riadku označíme kliknutím (podsvietime) bunku, ktorí predstavuje číslo bankového výpisu (pri mesačnom výpise je to mesiac). V druhom riadku bunku, ktorá označuje číslo položky v bankovom výpise.

doklad účtovaný v okruhu bankových výpisov neobsahuje účet 221,

 • Evidenčný stav –  je v poriadku
 • Účtovný stav –  nie je v poriadku

položka z bankového výpisu je zaúčtovaná na účet 221, ale v inom okruhu dokladov ako BV (napr. v okruhu ID, DF.)

 • Evidenčný stav –  nie je v poriadku
 • Účtovný stav – je v poriadku

Chyby odhalí aj programová kontrola účtovníctva, ktorú spustíme cez menu Firma – Kontrola – Nová kontrola.

KROS
Copy link