Menu

Zaúčtovanie dokladu od DHL

V praxi je bežné, že podnikatelia si objednávajú tovar z tretích krajín. V prípade dovozu do tuzemska prostredníctvom špedičnej spoločnosti (napr. DHL), táto spoločnosť zaplatí colný dlh priamo colnému úradu (na základe podpísanej zmluvy o colnom zastúpení). Za danú službu si následne fakturuje poplatok. Podnikateľ od spoločnosti DHL obdrží  potvrdenie o úhrade colného dlhu ako aj samotný potvrdený colný doklad (JCD).

V programe OMEGA odporúčame nasledovný spôsob účtovania:

Firma DHL nám poslala potvrdenie o úhrade colného dlhu (colný dlh bol na účet colnice uhradený 9. 3. 2021). Dňa 11. 3. 2021 sme obdržali aj potvrdený colný doklad.

  • – Celková suma faktúry od DHL: 113,64 Eur,
  • – poplatok za spracovanie: 12 Eur s DPH,
  • – colný dlh – Clo: 12, 89 Eur
  •  – DPH: 88,75 Eur

 

1. Zaúčtujeme faktúru v okruhu DF – automatické účtovanie 20 DF – nový doklad s rozpisom DPH.

V rozpise DPH zadáme do 20% DPH sumu spracovateľského poplatku 12 Eur s DPH a do hodnoty Neobsahuje DPH zadáme colný dlh vo výške 101,64 Eur (12,89 Eur + 88,75 Eur).

Odpočet DPH vo výške 2 Eur si môžeme uplatniť v zdaňovacom období marec 2021.  Faktúru zároveň uvedieme v časti B2 kontrolného výkazu.

 2. Zaúčtujeme colný dlh v okruhu CD – automatické účtovanie 30 CD – Nový doklad.

3. Zaevidujeme ID – automatické účtovanie ID – Nový doklad, ktorým uhradíme colný dlh.

Vyrubená DPH z JCD vstupuje do daňového priznania DPH až po zaplatení. Pri uzávierke DPH program skontroluje, či je k dokladu priradená úhrada. Na základe úhrady následne program preúčtuje neuplatnenú DPH na uplatnenú.

 

Do podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie marec 2021 (t. j. do 25. 04.2021) boli splnené podmienky pre odpočet DPH (colný dlh bol uhradený a zároveň máme k dispozícií  potvrdené JCD colným orgánom).

Odpočet DPH si uplatnime v zdaňovacom období marec v hodnote 88,75 Eur a bude vstupovať na riadky 19 a zároveň 23 daňového priznania DPH. V Kontrolnom výkaze DPH sa colné doklady neuvádzajú.

4. Zaúčtovaním BV alebo PD uhradíme celú faktúru od spoločnosti DHL.

 

KROS
Copy link