Menu

Automatické sledovanie obratu DPH

Sledovanie obratu pre registráciu za platiteľa DPH

Ste neplatiteľ , štvrťročný platiteľ DPH, prípadne si uplatňujete DPH na základe prijatia platby? Obrat pre DPH si môžete sledovať v Prehľade o firme v záložke DPH. V prípade, že výška obratu presiahne sumy stanovené zákonom o DPH, hodnota obratu sa zobrazí červenou farbou.

Obrat sa sleduje pre nasledovné účely:

 • Povinnosť zaregistrovať sa na platiteľa DPH: neplatiteľovi DPH vzniká povinnosť registrovať sa na mesačného platiteľa DPH, ak prekročí obrat vo výške 49 790 eur za najviac 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
 • Povinnosť zmeny zdaňovacieho obdobia z kalendárneho štvrťroku na kalendárny mesiac: štvrťročnému platiteľovi DPH vzniká povinnosť stať sa mesačným platiteľom DPH, ak prekročí obrat vo výške 100 000 eur za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
 • Povinnosť ukončiť osobitný režim uplatňovania DPH: ak ste v osobitnom režime uplatňovania DPH na základe prijatia platby a Váš obrat presiahne v sledovanom období 100 000 eur, vzniká Vám povinnosť ukončiť uplatňovanie osobitnej úpravy DPH.

Sleduje sa 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, preto je potrebné mať pripojenú aj databázu predchádzajúceho roka.

Čo sa počíta do obratu pre DPH? 

Na účely zákona o DPH sa obratom rozumie súčet hodnôt bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku, okrem hodnoty tovarov a služieb, ktorú sú od dane oslobodené podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42.

Hodnota dodaných poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37 a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39 sa nezahrnú do obratu, ak sú tieto služby súčasťou tovaru/služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňa ani hodnota príležitostne dodaného hmotného majetku okrem zásob a príležitostne dodaného nehmotného majetku (§ 4 ods. 7).

Čo počíta do obratu pre DPH program OMEGA?

Výšku obratu program OMEGA sleduje z dokladov zaúčtovaných v evidencii účtovných dokladov a to zo sumy, ktorá je zaúčtovaná na syntetických účtoch 601, 602, 604 a 642 a zároveň aj podľa konkrétnych dodaní tzn. typov súm:

 • typy súm, ktoré vždy budú vstupovať do výpočtu obratu: 14, 15t, OA2, OkA2, OC1, OkC1, 14o,
 • typy súm, ktoré môžu a nemusia vstupovať do výpočtu obratu: 01, 03, 2401, 2403, 01n, 03n, 2401n, 2403n, 13, 13a, 14n, 15s, 15n, O, Ok, 13o, 15o, V. Do informatívneho obratu ich však program počíta. Od hodnoty obratu je preto potrebné výnosy, ktoré tam nemajú vstúpiť, odpočítať. Ide napr. o výnosy za dodané stavebné práce na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v inom členskom štáte (zaúčtovaná na 602 s typom sumy O).
 • typy súm, ktoré nemôžu vstupovať do výpočtu obratu: TOof, Osv, 14pn, On.
 • v prípade neplatiteľa DPH sú sledované výnosy s typom sumy V.

Vypočítaná suma obratu v Prehľade o firme je informatívna. Ak sa výška obratu v programe blíži k hodnotám stanoveným v zákone, odporúčame Vám pozrieť sa na zrealizované obchody podrobnejšie a informatívny obrat prípadne upraviť.

Zmeny v definícií obratu platné od 01. 01. 2019

Od roku 2019 sa môžu do obratu započítať aj niektoré sumy účtované na účte 384 (Výnosy budúcich období). Do 31. 12. 2018 sme do obratu počítali iba výnosové účty. V dôsledku zmeny zákona o DPH k 01. 01. 2019 je potrebné sa pozerať na obrat do 31. 12. 2018 a od 01. 01. 2019.

Do informatívneho obratu je preto potrebné pripočítať napr. :

 • dodanie tovarov a služieb v tuzemsku, ktoré sú zaúčtované na účte 384 (platí od 01.01.2019),
  • dodaný nájom dopredu (zaúčtované na účte 384 s typom sumy 03/04, 15),
  • dodanie predplatného dopredu (zaúčtované na účte 384 s typom sumy 01/02, 03/04),
  • dodanie paušálnych služieb dopredu (zaúčtované na účte 384 s typom sumy 03/04),
  • dodanie tovarov a služieb, ktorých miesto dodania je na území SR a sú dodané v rámci pravidiel jednoúčelových poukazov (zaúčtované na účte 384, s typom sumy 01/02, 03/04),
 • prípadne iné dodania, ktorých miesto dodania sa nachádza na území Slovenskej republiky a ktoré nie sú zaúčtované na účtoch 601, 602, 604 a 642, a to napr. účty 606, 607.

Sumy účtované na účte 384 program automaticky do obratu nezapočítava, a preto je nutné ich ručne sledovať a následne k obratu pripočítať alebo odpočítať:

 

Rok 2019:

 • dodania účtované na účte 384 k obratu pripočítame (strana DAL).

 Rok 2020 (a nasledujúce roky)

 • dodanie účtované na účte 384 k obratu pripočítame (strana DAL),
 • rozpustenie 384 z roku 2021, ktoré boli započítané do obratu odpočítame (strana MD).

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.    1.1.2021

 

 

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty