Menu

Automatické sledovanie obratu DPH

Sledovanie obratu pre registráciu za platiteľa DPH

Ste neplatiteľ , štvrťročný platiteľ DPH, prípadne si uplatňujete DPH na základe prijatia platby? Obrat pre DPH si môžete sledovať v Prehľade o firme v záložke DPH. V prípade, že výška obratu presiahne sumy stanovené zákonom o DPH, hodnota obratu sa zobrazí červenou farbou.

Obrat sa sleduje pre nasledovné účely:

 • Povinnosť zaregistrovať sa na platiteľa DPH: neplatiteľovi DPH vzniká povinnosť registrovať sa na mesačného platiteľa DPH, ak prekročí obrat vo výške 49 790 eur za najviac 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
 • Povinnosť zmeny zdaňovacieho obdobia z kalendárneho štvrťroku na kalendárny mesiac: štvrťročnému platiteľovi DPH vzniká povinnosť stať sa mesačným platiteľom DPH, ak prekročí obrat vo výške 100 000 eur za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
 • Povinnosť ukončiť osobitný režim uplatňovania DPH: ak ste v osobitnom režime uplatňovania DPH na základe prijatia platby a Váš obrat presiahne v sledovanom období 100 000 eur, vzniká Vám povinnosť ukončiť uplatňovanie osobitnej úpravy DPH.

Sleduje sa 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, preto je potrebné mať pripojenú aj databázu predchádzajúceho roka.

Čo sa počíta do obratu pre DPH? 

Na účely zákona o DPH sa obratom rozumie súčet hodnôt bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku, okrem hodnoty tovarov a služieb, ktorú sú od dane oslobodené podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42.

Hodnota dodaných poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37 a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39 sa nezahrnú do obratu, ak sú tieto služby súčasťou tovaru/služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňa ani hodnota príležitostne dodaného hmotného majetku okrem zásob a príležitostne dodaného nehmotného majetku (§ 4 ods. 7).

Čo počíta do obratu pre DPH program OMEGA?

Výšku obratu program OMEGA sleduje z dokladov zaúčtovaných v evidencii účtovných dokladov a to zo sumy, ktorá je zaúčtovaná na syntetických účtoch 601, 602, 604 a 642 a zároveň aj podľa konkrétnych dodaní tzn. typov súm:

 • typy súm, ktoré vždy budú vstupovať do výpočtu obratu: 14, 15t, OA2, OkA2, OC1, OkC1, 14o,
 • typy súm, ktoré môžu a nemusia vstupovať do výpočtu obratu: 01, 03, 2401, 2403, 01n, 03n, 2401n, 2403n, 13, 13a, 14n, 15s, 15n, O, Ok, 13o, 15o, V. Do informatívneho obratu ich však program počíta. Od hodnoty obratu je preto potrebné výnosy, ktoré tam nemajú vstúpiť, odpočítať. Ide napr. o výnosy za dodané stavebné práce na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v inom členskom štáte (zaúčtovaná na 602 s typom sumy O).
 • typy súm, ktoré nemôžu vstupovať do výpočtu obratu: TOof, Osv, 14pn, On.
 • v prípade neplatiteľa DPH sú sledované výnosy s typom sumy V.

Vypočítaná suma obratu v Prehľade o firme je informatívna. Ak sa výška obratu v programe blíži k hodnotám stanoveným v zákone, odporúčame Vám pozrieť sa na zrealizované obchody podrobnejšie a informatívny obrat prípadne upraviť.

Zmeny v definícií obratu platné od 01. 01. 2019

Od roku 2019 sa môžu do obratu započítať aj niektoré sumy účtované na účte 384 (Výnosy budúcich období). Do 31. 12. 2018 sme do obratu počítali iba výnosové účty. V dôsledku zmeny zákona o DPH k 01. 01. 2019 je potrebné sa pozerať na obrat do 31. 12. 2018 a od 01. 01. 2019.

Do informatívneho obratu je preto potrebné pripočítať napr. :

 • dodanie tovarov a služieb v tuzemsku, ktoré sú zaúčtované na účte 384 (platí od 01.01.2019),
  • dodaný nájom dopredu (zaúčtované na účte 384 s typom sumy 03/04, 15),
  • dodanie predplatného dopredu (zaúčtované na účte 384 s typom sumy 01/02, 03/04),
  • dodanie paušálnych služieb dopredu (zaúčtované na účte 384 s typom sumy 03/04),
  • dodanie tovarov a služieb, ktorých miesto dodania je na území SR a sú dodané v rámci pravidiel jednoúčelových poukazov (zaúčtované na účte 384, s typom sumy 01/02, 03/04),
 • prípadne iné dodania, ktorých miesto dodania sa nachádza na území Slovenskej republiky a ktoré nie sú zaúčtované na účtoch 601, 602, 604 a 642, a to napr. účty 606, 607.

Sumy účtované na účte 384 program automaticky do obratu nezapočítava, a preto je nutné ich ručne sledovať a následne k obratu pripočítať alebo odpočítať:

 

Rok 2019:

 • dodania účtované na účte 384 k obratu pripočítame (strana DAL).

 Rok 2020 (a nasledujúce roky)

 • dodanie účtované na účte 384 k obratu pripočítame (strana DAL),
 • rozpustenie 384 z roku 2021, ktoré boli započítané do obratu odpočítame (strana MD).

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.    1.1.2021

 

 

Vzdelávajte sa s KROS academy

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...
Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link