Automatické sledovanie obratu DPH

Sledovanie obratu pre registráciu za platiteľa DPH

Ste neplatiteľ , štvrťročný platiteľ DPH, prípadne si uplatňujete DPH na základe prijatia platby? Obrat pre DPH si môžete sledovať v Prehľade o firme v záložke DPH. V prípade, že výška obratu presiahne sumy stanovené zákonom o DPH, hodnota obratu sa zobrazí červenou farbou.

Obrat sa sleduje pre nasledovné účely:

 • Povinnosť zaregistrovať sa na platiteľa DPH: neplatiteľovi DPH vzniká povinnosť registrovať sa na mesačného platiteľa DPH, ak prekročí obrat vo výške 49 790 eur za najviac 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
 • Povinnosť zmeny zdaňovacieho obdobia z kalendárneho štvrťroku na kalendárny mesiac: štvrťročnému platiteľovi DPH vzniká povinnosť stať sa mesačným platiteľom DPH, ak prekročí obrat vo výške 100 000 eur za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
 • Povinnosť ukončiť osobitný režim uplatňovania DPH: ak ste v osobitnom režime uplatňovania DPH na základe prijatia platby a Váš obrat presiahne v sledovanom období 100 000 eur, vzniká Vám povinnosť ukončiť uplatňovanie osobitnej úpravy DPH.

Sleduje sa 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, preto je potrebné mať pripojenú aj databázu predchádzajúceho roka.

Čo sa počíta do obratu pre DPH? 

Na účely zákona o DPH sa obratom rozumie súčet hodnôt bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku, okrem hodnoty tovarov a služieb, ktorú sú od dane oslobodené podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42.

Hodnota dodaných poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37 a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39 sa nezahrnú do obratu, ak sú tieto služby súčasťou tovaru/služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňa ani hodnota príležitostne dodaného hmotného majetku okrem zásob a príležitostne dodaného nehmotného majetku (§ 4 ods. 7).

Čo počíta do obratu pre DPH program OMEGA?

Výšku obratu program OMEGA sleduje z dokladov zaúčtovaných v evidencii účtovných dokladov a to zo sumy, ktorá je zaúčtovaná na syntetických účtoch 601, 602, 604 a 642 a zároveň aj podľa konkrétnych dodaní tzn. typov súm:

 • typy súm, ktoré vždy budú vstupovať do výpočtu obratu: 14, 15t, OA2, OkA2, OC1, OkC1, 14o,
 • typy súm, ktoré môžu a nemusia vstupovať do výpočtu obratu: 01, 03, 2401, 2403, 01n, 03n, 2401n, 2403n, 13, 13a, 14n, 15s, 15n, O, Ok, 13o, 15o, V. Do informatívneho obratu ich však program počíta. Od hodnoty obratu je preto potrebné výnosy, ktoré tam nemajú vstúpiť, odpočítať. Ide napr. o výnosy za dodané stavebné práce na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v inom členskom štáte (zaúčtovaná na 602 s typom sumy O).
 • typy súm, ktoré nemôžu vstupovať do výpočtu obratu: TOof, Osv, 14pn, On.
 • v prípade neplatiteľa DPH sú sledované výnosy s typom sumy V.

Vypočítaná suma obratu v Prehľade o firme je informatívna. Ak sa výška obratu v programe blíži k hodnotám stanoveným v zákone, odporúčame Vám pozrieť sa na zrealizované obchody podrobnejšie a informatívny obrat prípadne upraviť.

Zmeny v definícií obratu platné od 01. 01. 2019

Od roku 2019 sa môžu do obratu započítať aj niektoré sumy účtované na účte 384 (Výnosy budúcich období). Do 31. 12. 2018 sme do obratu počítali iba výnosové účty. V dôsledku zmeny zákona o DPH k 01. 01. 2019 je potrebné sa pozerať na obrat do 31. 12. 2018 a od 01. 01. 2019.

Do informatívneho obratu je preto potrebné pripočítať napr. :

 • dodanie tovarov a služieb v tuzemsku, ktoré sú zaúčtované na účte 384 (platí od 01.01.2019),
  • dodaný nájom dopredu (zaúčtované na účte 384 s typom sumy 03/04, 15),
  • dodanie predplatného dopredu (zaúčtované na účte 384 s typom sumy 01/02, 03/04),
  • dodanie paušálnych služieb dopredu (zaúčtované na účte 384 s typom sumy 03/04),
  • dodanie tovarov a služieb, ktorých miesto dodania je na území SR a sú dodané v rámci pravidiel jednoúčelových poukazov (zaúčtované na účte 384, s typom sumy 01/02, 03/04),
 • prípadne iné dodania, ktorých miesto dodania sa nachádza na území Slovenskej republiky a ktoré nie sú zaúčtované na účtoch 601, 602, 604 a 642, a to napr. účty 606, 607.

Sumy účtované na účte 384 program automaticky do obratu nezapočítava, a preto je nutné ich ručne sledovať a následne k obratu pripočítať alebo odpočítať:

 

Rok 2019:

 • dodania účtované na účte 384 k obratu pripočítame (strana DAL).

 Rok 2020 (a nasledujúce roky)

 • dodanie účtované na účte 384 k obratu pripočítame (strana DAL),
 • rozpustenie 384 z roku 2021, ktoré boli započítané do obratu odpočítame (strana MD).

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.    1.1.2021

 

 


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link