Účtovanie v rámci trojstranného obchodu v programe OMEGA

Pod trojstranným obchodom rozumieme obchodovanie s tovarom v rámci krajín EÚ. Na jednoduchých príkladoch si ukážeme postup pre správne zaevidovanie dokladov v programe OMEGA. Slovenský platiteľ dane sa pritom bude nachádzať vždy v inej pozícií daného trojstranného obchodu.

1.Účtovanie slovenskej firmy v programe OMEGA z pozície odberateľa a zároveň 2. dodávateľa

V rámci trojstranného obchodu sme v pozícii 1. odberateľa a zároveň 2. dodávateľa. Prijali sme objednávku na tovar od českého partnera CZK (2. odberateľ). Tovar nemáme na sklade, tak ho objednáme od partnera HUF z Maďarska (1. dodávateľ), ktorý nám ho vyfakturuje. Tovar priamo českému partnerovi prepraví firma HUF.

a) Účtovanie z pozície odberateľa

Z Maďarska sme prijali faktúru za nadobudnutie tovaru (priamo dodaný partnerovi CZK). Ako 1. odberateľ zaúčtujeme faktúru od partnera HUF v okruhu zDF pomocou automatického účtovania 77 zDF – EÚ tovar – 1. odberateľ (trojstr. obchod). Použijeme voľný základ dane a typ sumy 35 (suma sa zobrazí na riadku 35 Daňového priznania DPH).

b) Účtovanie z pozície 2. dodávateľa

Faktúru vystavenú partnerovi CZK zaúčtujeme v okruhu zOF v nulovej sadzbe DPH s typom sumy 36.  Na faktúre máme povinnosť uviesť text „Prenesenie  daňovej povinnosti“. Dodanie tovaru sa uvedie na riadku 36 Daňového priznania DPH a zároveň v súhrnnom výkaze s IČ DPH českého partnera a kódom „1“, ktorý sa uvádza pri trojstrannom obchode.

2. Účtovanie slovenskej firmy (objednávateľa tovaru) z pozície 2. odberateľa

Slovenský platiteľ dane objednal prístroj od partnera HUF z Maďarska. Keďže požadovaný prístroj nemali k dispozícii, objednali ho od partnera CZK z Českej republiky. Faktúru za dodanie nám vystaví partner HUF (2. dodávateľ a zároveň 1. odberateľ).

Prijatú faktúru od partnera HUF zaevidujeme do okruhu zDF pomocou automatického účtovania 74 zDF – EÚ tovar – druhý odberateľ (trojstr. obchod). V rozpise DPH zadáme sumu do voľného základu dane, faktúra sa následne zaúčtuje so samozdanením.

Faktúra vstúpi na riadok 13 (základ dane) a na riadok 14 (hodnota DPH) DP DPH. Po splnení podmienok na odpočítanie dane aj na riadok 21 DP DPH. Faktúra zároveň vstúpi aj do časti B1 Kontrolného výkazu DPH.

3. Účtovanie slovenskej firmy z pozície 1. dodávateľa

Partner CZK z Čiech uzatvoril obchod na dodanie tovaru s maďarským platiteľom dane HUF (2. odberateľ). Firma CZK (2. dodávateľ a zároveň 1. odberateľ) objednaným tovarom nedisponuje, ale objedná ho od nás – slovenskej firmy (1. dodávateľ). Firme HUF dodáme tovar priamo do Maďarska a partnerovi CZK vystavíme za dodanie faktúru.

Za dodanie tovaru do Maďarska máme povinnosť vystaviť partnerovi CZK (ako objednávateľovi) odoslanú faktúru. Zaevidujeme ju pomocou automatického účtovania 50 zOF – Nový doklad v nulovej sadzbe DPH s typom sumy 16. Uvedená čiastka vstupuje na riadok 16 DP DPH (a zároveň 15). Hodnota sa vykáže aj v súhrnnom výkaze s IČ DPH partnera z Čiech. Tieto dodania sa v Súhrnnom výkaze vykazujú bez uvedenia kódu.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link