Účtovanie v rámci trojstranného obchodu v programe OMEGA

Pod trojstranným obchodom rozumieme obchodovanie s tovarom v rámci krajín EÚ. Na jednoduchých príkladoch si ukážeme postup pre správne zaevidovanie dokladov v programe OMEGA. Slovenský platiteľ dane sa pritom bude nachádzať vždy v inej pozícií daného trojstranného obchodu.

1.Účtovanie slovenskej firmy v programe OMEGA z pozície odberateľa a zároveň 2. dodávateľa

V rámci trojstranného obchodu sme v pozícii 1. odberateľa a zároveň 2. dodávateľa. Prijali sme objednávku na tovar od českého partnera CZK (2. odberateľ). Tovar nemáme na sklade, tak ho objednáme od partnera HUF z Maďarska (1. dodávateľ), ktorý nám ho vyfakturuje. Tovar priamo českému partnerovi prepraví firma HUF.

a) Účtovanie z pozície odberateľa

Z Maďarska sme prijali faktúru za nadobudnutie tovaru (priamo dodaný partnerovi CZK). Ako 1. odberateľ zaúčtujeme faktúru od partnera HUF v okruhu zDF pomocou automatického účtovania 77 zDF – EÚ tovar – 1. odberateľ (trojstr. obchod). Použijeme voľný základ dane a typ sumy 35 (suma sa zobrazí na riadku 35 Daňového priznania DPH).

b) Účtovanie z pozície 2. dodávateľa

Faktúru vystavenú partnerovi CZK zaúčtujeme v okruhu zOF v nulovej sadzbe DPH s typom sumy 36.  Na faktúre máme povinnosť uviesť text „Prenesenie  daňovej povinnosti“.

Nadobudnutie tovaru uvedieme na riadku 35 a dodanie tovaru na riadku 36 Daňového priznania DPH. Zároveň dodanie tovaru v rámci trojstranného obchodu uvedieme aj v Súhrnnom výkaze s IČ DPH českého partnera a kódom „1“, ktorý sa uvádza pri trojstrannom obchode.

2. Účtovanie slovenskej firmy (objednávateľa tovaru) v programe OMEGA z pozície 2. odberateľa

Slovenský platiteľ dane objednal prístroj od partnera HUF z Maďarska. Keďže požadovaný prístroj nemali k dispozícii, objednali ho od partnera CZK z Českej republiky. Faktúru za dodanie nám vystaví partner HUF (2. dodávateľ a zároveň 1. odberateľ).

Prijatú faktúru od partnera HUF zaevidujeme do okruhu zDF pomocou automatického účtovania 74 zDF – EÚ tovar – druhý odberateľ (trojstr. obchod). V rozpise DPH zadáme sumu do voľného základu dane, faktúra sa následne zaúčtuje so samozdanením.

Faktúra vstúpi na riadok 13 (základ dane) a na riadok 14 (hodnota DPH) DP DPH. Po splnení podmienok na odpočítanie dane podľa § 49 až § 51 zákona o DPH, si môžeme uplatniť nárok na odpočítanie dane v tom istom zdaňovacom období. Tým pádom sa hodnota DPH načíta aj na riadok 21 DP DPH. Faktúra zároveň vstúpi aj do časti B1 Kontrolného výkazu DPH.

3. Účtovanie slovenskej firmy v programe OMEGA z pozície 1. dodávateľa

Partner CZK z Čiech uzatvoril obchod na dodanie tovaru s maďarským platiteľom dane HUF (2. odberateľ). Firma CZK (2. dodávateľ a zároveň 1. odberateľ) objednaným tovarom nedisponuje, ale objedná ho od nás – slovenskej firmy (1. dodávateľ). Firme HUF dodáme tovar priamo do Maďarska a partnerovi CZK vystavíme za dodanie faktúru.

Za dodanie tovaru do Maďarska máme povinnosť vystaviť partnerovi CZK (ako objednávateľovi) odoslanú faktúru. Zaevidujeme ju pomocou automatického účtovania 50 zOF – Nový doklad v nulovej sadzbe DPH s typom sumy 16. Uvedená čiastka vstupuje na riadok 16 DP DPH (a zároveň 15). Hodnota sa vykáže aj v Súhrnnom výkaze DPH s IČ DPH partnera z Čiech. Tieto dodania sa v Súhrnnom výkaze vykazujú bez uvedenia kódu.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link