Menu

Správne použitie kurzov pri bankových pohyboch

Aký kurz použiť pri bankových pohyboch?

 

Použitie kurzov je ustanovené v § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.  V prehľade nájdete, ako postupovať v jednotlivých situáciách:

 1Inkaso pohľadávky v cudzej mene

Ak je pohľadávka zaplatená na:

  • eurový účet – môže sa použiť kurz príslušnej banky (Účtovná jednotka – ďalej len ÚJ, si určí v internej smernici),
  • devízový účet v cudzej mene –  na prepočet sa použije kurz ECB zo dňa predchádzajúceho deň inkasa pohľadávky.
2. Úhrada záväzku v cudzej mene

Ak je záväzok zaplatený z:

  • eurového účtu– môže sa použiť kurz príslušnej banky (ÚJ si určí v internej smernici),
  • devízového účtu v cudzej mene – na prepočet sa použije kurz zistený VAP, FIFO alebo kurzom ECB zo dňa predchádzajúceho deň uskutočnenia účtovného prípadu, resp. zo dňa predchádzajúceho deň úhrady záväzku (ÚJ si určí v internej smernici).

 

3. Prevod prostriedkov z eurového účtu na devízový účet v cudzej mene

Na ocenenie prírastku na devízovom účte si ÚJ určí v internej smernici  jednu z možností:

  • kurz banky (komerčný kurz),
  • kurz ECB v deň uskutočnenia účtovného prípadu,
  • kurz platný v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

V programe môžete zadať kurz ECB alebo kurz banka. Ak sú zadané oba kurzy, program uprednostní na prepočet kurz banka.

 

4. Prevod prostriedkov z devízového účtu na devízový účet

Na ocenenie prírastku na devízovom účte si ÚJ určí v internej smernici jednu z možností:

  • prírastok v eurách ocení v presne rovnakej sume ako ocenila úbytok v eurách,
  • kurz ECB v deň uskutočnenia účtovného prípadu,
  • kurz platný v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu

Na uvedenom odkaze nájdete aj ďalšie odporúčania z Finančnej správy:

https://podpora.financnasprava.sk/931674-%C3%9A%C4%8Dtovanie-kurzov%C3%BDch-rozdielov

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie. 

 

 

KROS
Copy link