Sumárny doklad

Stretávate sa s tým, že musíte každý mesiac účtovať hromadu bločkov? Využite funkciu Sumárny doklad a môžete účtovať jedným účtovným dokladom viac bločkov naraz. Ukážeme si to na nasledovnom príklade.

Firma ABC, s. r. o. má za mesiac október 4 doklady z registračnej pokladnice za tankovanie PHL, spolu v celkovej sume 110 eur s DPH.

 V programe OMEGA nákup PHL zaúčtujeme v evidencii účtových dokladov v okruhu PD – pokladničné doklady. Pre zaúčtovanie použijeme vzor automatického účtovania, napr. PV PD – Výdaj (doklad s DPH). Po doplnení textu a dátumu vyhotovenia nás program presunie do Podrobného rozpisu DPH, kde vyberieme funkciu Pridaj sumárny doklad.

Vo formulári vyplníme dátumy, celkovú sumu dokladu podľa príslušnej sadzby DPH, prípadne poznámku. Program sám vypočíta základ a DPH. Nové položky pridávame pomocou tlačidla Enter.

Sumy sa zaúčtujú jedným účtovným zápisom. V poslednom kroku doplníme syntetické a analytické účty.

Sumárny doklad vytlačíme priamo z evidencie účtovných dokladov cez tlačidlo Tlač. Vyberieme si zostavu Pokladničný doklad (editovateľný). Zároveň v Nastaveniach zapneme funkciu Tlačiť sumárny doklad.

Aby sme mohli vytlačiť sumárny doklad používame výlučne tlačovú zostavu Pokladničný doklad (editovateľný).

Od verzie 21.60 môžeme funkciu Sumárny doklad používať aj v okruhu Interných dokladov. Postup je rovnaký, ako pri pokladničných dokladoch. Pri tlači sumárneho dokladu v interných dokladoch používame tlačovú zostavu Interný doklad (editovateľný) a v časti Nastavenie zapneme voľbu Tlačiť sumárny doklad.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link