Menu

Účtovanie faktúr na prelome rokov

Na prelome rokov sa stáva, že je potrebné zaúčtovať faktúry, ktorých dátumy vystavenia alebo prijatia zasahujú do nového roku, ale z pohľadu DPH patria ešte do starého roku. Pre tieto prípady je dôležité správne nastavenie dátumov v programe:

  • Dátumy prijatia/vyhotovenia sú rozhodujúce pre zobrazovanie dokladov v prehľade pohľadávok a záväzkov.
  • Dátum DVDP (dátum vzniku daňovej povinnosti) nie je rozhodujúci pre uplatnenie DPH. O tom, v ktorom období bude DPH uplatnená, určíme cez dátum DUD (dátum uplatnenia dane).
  • Dátum DUÚP (dátum uskutočnenia účtovného prípadu) musí byť nastavený zhodne s obdobím, do ktorého je doklad účtovaný. Dátum DUD aj DUÚP sa nachádza na doklade v záložke Evidencia DPH.

Príklady na princíp účtovania faktúr na prelome rokov v  účtovnom programe OMEGA:

a) DF s dátumom prijatia v roku 2020, z pohľadu DPH a účtovníctva rok 2019.

Dňa 15. 01. 2020 (pred podaním daňového priznania DPH) sme obdržali faktúru za internet od spoločnosti Slovak Telekom, a.s., s dátumom vyhotovenia 13. 01. 2020a s dátumom vzniku daňovej povinnosti 30. 12. 2019.

DP k DPH za posledný štvrťrok (mesiac) minulého roka sme ešte nepodali, môžeme účtovať tento doklad do roku 2018. Dátumy nastavíme nasledovne:

Dátum vyhotovenia: 13. 1. 2020     Dátum DÚUP: 30. 12. 2019           Dátum DVDP: 30. 12. 2019

Dátum prijatia: 15. 1. 2020               Dátum DUD: 30. 12. 2019             Účtovné obdobie: December

b) DF s dátumom prijatia 2020, z pohľadu DPH rok 2020, náklad súvisí s 2019

Dňa 28. 01. 2020 sme obdržali faktúru za telekomunikačné služby (Internet) od spoločnosti Slovak Telekom, a.s., s dátumom vyhotovenia 12. 01. 2020 a s dátumom vzniku daňovej povinnosti 30. 12. 2019. V roku 2019 sme faktúru ešte nemali k dispozícií, ale máme s partnerom uzatvorenú zmluvu s presne stanovenou cenou služby. Ak už je po lehote na podanie daňového priznania k DPH, budeme doklad z pohľadu DPH účtovať do roku 2020 a z pohľadu nákladu do roku 2019.

V roku 2019, môžeme vznik nákladu účtovať súvzťažne s účtom 326 – Nevyfakturované dodávky v okruhu interných dokladov (poznáme cenu na základe uzatvorenej zmluvy). V roku 2020 zaúčtujeme došlú faktúru.

Rok Typ dokladu MD D
2019 interný doklad 518 326
2020 došlá faktúra 321
    326
    343

 

V došlej faktúre nastavíme dátumy takto:

Dátum vyhotovenia: 12. 1. 2020        Dátum DUÚP: 28. 1. 2020          Dátum DVDP: 30. 12. 2019

Dátum prijatia: 28. 1. 202020                  Dátum DUD: 28. 1. 2020              Účtovné obdobie: Január

Hodnota DPH bude uplatnená podľa dátumu DUD – Dátum uplatnenia dane, tzn. 28. 1. 2020.

Ak je dátum DUD rôzny od dátumu DVDP, zaklikneme v záložke Evidencia DPH voľbu Nemeniť DUD. V opačnom prípade by sa pri uzávierke DPH zmenil dátum DUD podľa DVDP.

 

 

c) Vystavenie OF s dátumom v roku 2020, z pohľadu DPH rok 2019

V module Fakturácia doklad zaevidujeme v roku 2019 s dátumom vyhotovenia faktúry už s rokom 2020 a do bunky dátum DVDP uvedieme dátum, ktorý súvisí s rokom 2019. Po zápise do Evidencie účtovných dokladov program správne nastaví všetky dátumy a DPH uplatní podľa dátumu DUD, ktorý je zhodný s dátumom DVDP.

V evidencií účtovných dokladov sa odoslaná faktúra zaeviduje nasledovne:

KROS
Copy link