Menu

Vyúčtovanie energií a Kontrolný výkaz DPH

1.       Evidovanie predpisu platieb v roku 2020

V programe OMEGA môžeme zaúčtovať predpisy platieb za energie do okruhu došlých faktúr alebo interných dokladov. Na zaevidovanie týchto preddavkových platieb odporúčame vytvoriť novú evidenciu, resp. číselný rad.

V bunke Účet môžeme predvoliť účet z účtového rozvrhu, ktorý sa bude automaticky dopĺňať
na stranu DAL. Účet vyberieme v súlade s postupmi účtovania alebo v zmysle internej smernie  (napr. účet 379, 325 či 321).

Do tejto evidencie (číselného radu) budeme účtovať predpisy platieb za energie na základe „Dohody o platbách“ za elektrickú energiu, plyn, atď.

Na zaúčtovanie použijeme v konkrétnych okruhoch automatické účtovanie:

 • došlé faktúry: 20 DF – Nový doklad (s rozpisom DPH),
 • interné doklady: ID2 ID – Doklad s DPH (vstup) – odpočítanie dane.

V okruhu Došlých faktúr (DF), číselnom rade DF-E zaevidujeme splátku za mesiac 3/2020 na základe dohody o platbách elektrickej energie od Stredoslovenskej energetiky, a. s.:

 • dátum dodania 01. 03. 2020,
 • dátum splatnosti 15. 03. 2020,
 • suma spolu: 432 eur,
 • číslo faktúry: 133200500838,
 • variabilný symbol: 7223369500.

Splátku za ďalšie obdobia vieme zaúčtovať aj pomocou kópie z už existujúcej zaúčtovanej splátky.

a) Zaúčtovanie predpisu platby

Na účely Kontrolného výkazu DPH je dôležité správne vyplniť bunku „Číslo dokladu KV DPH“. Hodnotu doplníme z dokladu „Dohoda o platbách“ od dodávateľa energií – „Poradové číslo faktúry“.

b) Úhrada zálohovej platby

2.     Evidovanie vyúčtovania energií za rok 2020

V januári 2021 nám bolo zaslané vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2020. V prípade preplatku budeme evidovať dobropis, v prípade nedoplatku ťarchopis.

a) Došlý dobropis (PREPLATOK) – doklad o oprave základu dane

V januári príslušného roka dostaneme celoročné vyúčtovanie spotrebovanej elektrickej energie. Ak budeme mať spotrebovanú elektrickú energiu menšiu ako zaplatené zálohy, obdržíme došlý dobropis (preplatok), ktorý zaúčtujeme pomocou automatického účtovania 29 DD – Zníženie ceny § 53 ods. 1 (dobropis).

Za fakturačné obdobie roku 2020 sme obdržali dobropis od Stredoslovenskej energetiky, a. s. dňa 13. 01. 2021. Dobropis bol vyhotovený 12. 01. 2021 s dátumom dodania 12. 01. 2021.

 

 • Suma preplatku 600 € (500 € + 100 €),
 • Variabilný symbol: 7223369031,
 • Poradové číslo faktúry: 9160545638,
 • Poradové číslo pôvodnej faktúry: 133200500838.

Dobropis evidujeme v roku 2021:

Úprava nákladov v roku 2021:

Náklady spojené so spotrebou elektrickej energie za rok 2020 môžeme preúčtovať prostredníctvom ID – interného dokladu na účet 326 – nevyfakturované dodávky, ktorý vysporiadame v nasledujúcom roku 2021 v dobropise/ťarchopise.

Ak po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom platiteľ uplatnil odpočítanie dane, nastane skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH, ktorá má za následok zníženie základu dane (došlý dobropis), je platiteľ, ktorý odpočítal daň, povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane. Ak platiteľ doklad o oprave  základu dane nedostane do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1, opraví sa odpočítaná daň v tom zdaňovacom období, v ktorom uplynulo týchto 30 dní (§ 53 ods. 1 zákona o DPH).

b)  Úhrada došlého dobropisu

Ak nám preplatok na energiách vrátia na bankový účet, úhradu (resp. inkaso) došlého dobropisu zaúčtujeme cez okruh BV (Bankové výpisy) pomocou automatického účtovania 1 PD/BV – Inkaso OF, DD.

c) Došlý ťarchopis (NEDOPLATOK)

Ak je vyúčtovanie elektrickej energie za príslušný rok vyššie ako zaplatené zálohy, obdržíme došlý ťarchopis (nedoplatok), ktorý zaúčtujeme do okruhu došlých faktúr. Ide tiež o opravný doklad, ktorý zaevidujeme nasledovne:

 • Okruh: Došlé faktúry (DF),
 • Automatické účtovanie: 22 DF – Zvýšenie ceny § 53 ods.2 (ťarchopis),
 • Daňové priznanie DPH: riadok 28,
 • Kontrolný výkaz DPH: oddiel C2,
 • Dátum vzniku daňovej povinnosti (DVDP): dátum prijatia došlého ťarchopisu

V záložke Evidencia DPH je opäť potrebné doplniť aj „Číslo pôvodného dokladu“. Ak by sa tento údaj na došlom ťarchopise nenachádzal, bunka „Číslo pôvodného dokladu“ sa nevyplní, resp. vyplní sa hodnota „0“. V KV DPH bude v stĺpci číslo 3 „Poradové číslo pôvodnej prijatej faktúry“ uvedená „0“.

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty