Menu

Akým spôsobom v programe ALFA plus vytvoriť zahraničný cestovný príkaz, ak si v programe neevidujem evidenciu jázd?

Príklad:
Dňa 28. 05. 2014 ste boli služobným vozidlom na zahraničnej pracovnej ceste v Ostrave. Hraničným
prechodom do Českej republiky je Makov. Späť na Slovensko ste sa vrátili 29. 05. 2014. Cena za ubytovanie
bola 1 000,- CZK, v rámci ubytovania boli poskytnuté aj raňajky. Cestou späť ste v Českej republike
tankovali 45 l benzínu, v celkovej sume 1 570,50 CZK.
V tomto prípade bude služobná cesta rozdelená na 4 samostatné úseky (medzizastávky), ktoré zaevidujte do evidencie
cestovných príkazov.
 Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Cestovné príkazy a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte nový
cestovný príkaz,
 číslo cestovného príkazu doplní program automaticky,
 v časti Všeobecné údaje vyplňte polia Osoba a Účel,
 v pravej časti formulára zakliknite voľbu Zahraničný CP, čím sa automaticky zaklikne voľba Podrobný
cestovný príkaz.

Prvý úsek cesty Žilina – Makov
 Pomocou tlačidla Pridaj pridajte prvý úsek cestovného príkazu,
 v časti Použitý dopravný prostriedok vyberte konkrétne vozidlo,
 vyplňte miesto začiatku úseku, dátum, čas a zároveň aj koniec úseku, dátum a čas,
 v poli Štát je uvedené Slovenská republika,

voľba Prvý úsek pracovnej cesty bude automaticky zakliknutá,
 v poli Vzdialenosť uveďte počet prejdených kilometrov,
 pre uloženie údajov prvého úseku a pridanie druhého úseku, potvrďte tlačidlo OK a Pridaj.

Druhý úsek cesty Makov – Ostrava
 Miesto, dátum a čas začiatku druhého úseku program doplní automaticky z konca prvého úseku jazdy,
 uveďte miesto, dátum a čas pre koniec druhého úseku,
 v poli Štát vyberte krajinu, do ktorej prechodom cez hraničný prechod (Makov) vstupujete, tomto prípade Česko,
 v poli Vzdialenosť doplňte počet prejdených kilometrov,
 pre uloženie údajov druhého úseku a pridanie tretieho úseku, potvrďte tlačidlo OK a Pridaj.

Tretí úsek cesty Ostrava – Makov
 Miesto, dátum a čas začiatku tretieho úseku program doplní automaticky z konca druhého úseku jazdy,
 uveďte miesto, dátum a čas pre koniec tretieho úseku,
 v poli Štát je uvedené Česko,
 v poli Vzdialenosť doplňte počet prejdených kilometrov.
 Na záložke PHL doplňte tankovanie, ktoré ste na tomto úseku vykonali. Zadajte Čerpanie v litroch, Cenu s DPH za
liter a Menu,
 zakliknite voľbu Započítaj do vyúčtovania cestovného príkazu, suma čerpania bude vyúčtovaná na výstupnej
zostave cestovného príkazu.

Na záložke Výdavky v časti Ubytovanie doplňte sumu 1 000,- CZK.

Na záložke Krátenie stravného zakliknite voľbu Krátenie za bezplatne poskytnuté raňajky,
 pre uloženie údajov tretieho úseku a pridanie štvrtého úseku, potvrďte tlačidlo OK a Pridaj.

Štvrtý úsek cesty Makov – Žilina
 Miesto, dátum a čas začiatku štvrtého úseku program doplní automaticky z konca tretieho úseku jazdy,
 uveďte miesto, dátum a čas pre koniec posledného úseku,
 v poli Štát vyberte krajinu, do ktorej prechodom cez hraničný prechod (Makov) vstupujete, tomto prípade Slovenská
republika,
 v poli Vzdialenosť doplňte počet prejdených kilometrov,
 pre uloženie údajov posledného úseku potvrďte tlačidlo OK.

Cestovný príkaz prepočítajte pomocou tlačidla Prepočítaj cestovný príkaz,
 na záložke Vyúčtovanie a náhrady skontrolujte vypočítanú náhradu za jazdu. Údaje je možné zobraziť Sumárne,
Iba výdavky, Iba cest. náhrady.

Na záložke Príkaz na vyslanie vyplňte pomocou tlačidla Pridaj poskytnutý preddavok. Pri zahraničnej služobnej
ceste zákon stanovuje povinnosť poskytnúť pracovníkovi preddavok. Údaje ako dátum vyslania na služobnú cestu,
štát a miesto výkonu vyplňte na záložke Ďalšie údaje,
 vytvorený cestovný príkaz potvrďte tlačidlom OK.

 

KROS
Copy link