Ako vytvorím zahraničný cestovný príkaz, ak pracovná cesta bola zrealizovaná lietadlom?

Príklad:
V dňoch od 27.5.2014 do 31.5.2014 ste sa zúčastnili obchodného rokovania v Ríme (Taliansko). Začiatok
cesty je v Dolnej Vsi. Cesta z Dolnej Vsi do Bratislavy bola zrealizovaná firemným automobilom a
z Bratislavy do Ríma ste cestovali letecky. Cena letenky je 359,- EUR a ubytovanie je v sume 892,- EUR.
V tomto prípade bude služobná cesta rozdelená na 4 samostatné úseky (medzizastávky), ktoré zaevidujte do evidencie
cestovných príkazov.
 Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Cestovné príkazy a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte nový
cestovný príkaz,
 číslo cestovného príkazu doplní program automaticky,
 v časti Všeobecné údaje vyplňte polia Osoba a Účel,
 v pravej časti formulára zakliknite voľbu Zahraničný CP, čím sa automaticky zaklikne voľba Podrobný cestovný
príkaz.

Prvý úsek cesty
 Pomocou tlačidla Pridaj pridajte prvý úsek cestovného príkazu,
 v časti Použitý dopravný prostriedok v časti Vozidlo, vyberte konkrétny firemný automobil,
 vyplňte miesto začiatku úseku, dátum, čas a zároveň aj koniec úseku, dátum a čas,
 v poli Štát je uvedené Slovenská republika,

voľba Prvý úsek pracovnej cesty bude automaticky zakliknutá,
 v poli Vzdialenosť uveďte počet prejdených kilometrov,
 pre uloženie údajov prvého úseku a pridanie druhého úseku, potvrďte tlačidlo OK a Pridaj.

Druhý úsek cesty Bratislava – Rím
 V časti Použitý dopravný prostriedok zakliknite Iný a vyplňte Lietadlo. Uvedenú možnosť môžete vybrať aj
kliknutím na voľbu tri bodky,
 miesto, dátum a čas začiatku druhého úseku program doplní automaticky z konca prvého úseku jazdy,
 uveďte miesto, dátum a čas pre koniec druhého úseku,
 v poli Štát vyberte konkrétny štát, v tomto prípade Taliansko,
 pre uloženie údajov druhého úseku a pridanie tretieho úseku, potvrďte tlačidlo OK a Pridaj.

Tretí úsek cesty Rím – Bratislava
 Miesto, dátum a čas začiatku tretieho úseku program doplní automaticky z konca druhého úseku jazdy,
 uveďte miesto, dátum a čas pre koniec tretieho úseku,
 v poli Štát je uvedené Taliansko.
 Na záložke Výdavky v časti Cestovné a miestna preprava doplňte sumu letenky 359,- EUR. V časti
Ubytovanie doplňte sumu 892,- EUR,
 pre uloženie údajov tretieho úseku a pridanie štvrtého úseku, potvrďte tlačidlo OK a Pridaj.

Štvrtý úsek cesty Bratislava – Dolná Ves
 V časti Použitý dopravný prostriedok zakliknite Vozidlo a vyberte konkrétne vozidlo,
 miesto, dátum a čas začiatku štvrtého úseku program doplní automaticky z konca tretieho úseku jazdy,
 uveďte miesto, dátum a čas pre koniec posledného úseku,
 v poli Štát vyberte Slovenská republika,
 v poli Vzdialenosť doplňte počet prejdených kilometrov,
 pre uloženie údajov posledného úseku, potvrďte tlačidlo OK.

Cestovný príkaz prepočítajte pomocou tlačidla Prepočítaj cestovný príkaz,
 na záložke Vyúčtovanie a náhrady skontrolujte vypočítanú náhradu za vytvorenú jazdu. Údaje je možné zobraziť
Sumárne, Iba výdavky, Iba cest. náhrady.

Na záložke Príkaz na vyslanie vyplňte pomocou tlačidla Pridaj poskytnutý preddavok. Pri zahraničnej služobnej
ceste zákon stanovuje povinnosť poskytnúť pracovníkovi preddavok. Údaje ako dátum vyslania na služobnú cestu,
štát a miesto výkonu vyplňte na záložke Ďalšie údaje,

 

 


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link