Menu

Ako v evidencii jázd zaevidujem zahraničnú jazdu služobným (firemným) automobilom?

Príklad:
Dňa 14. 05. 2014 ste boli služobným vozidlom na zahraničnej pracovnej ceste v Ostrave. Hraničným
prechodom do Českej republiky je Makov. Cestou späť ste v Českej republike tankovali 20 l nafty, v celkovej
sume 698,- CZK.
V tomto prípade bude služobná cesta rozdelená na 4 samostatné úseky (medzizastávky), ktoré zaevidujte do evidencie jázd.
 Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Jazdy a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte novú jazdu,
 v časti Vozidlo vyberte cez rozbaľovaciu šípku vozidlo, ktorým bola jazda uskutočnená,
 vyplňte polia Vodič a Účel jazdy (pokiaľ sa Vám uvedené údaje nedoplnili automaticky zo záložky
Číselníky/Vozidlá – Nastavenia o vozidle),
 v pravej časti formulára zakliknite voľbu Zahraničná jazda, čím sa automaticky zobrazí záložka Jazda po
úsekoch.

Prvý úsek jazdy Žilina – Makov
 Pomocou tlačidla Pridaj pridajte prvý úsek jazdy,
 v zobrazenom formulári vyplňte miesto začiatku úseku, dátum, čas a zároveň aj koniec úseku, dátum a čas,
 v poli Štát je uvedené Slovenská republika,
 počet prejdených kilometrov program doplní automaticky zo systémovej databázy vzdialeností (v rámci
Slovenskej republiky), prípadne z vášho číselníka vzdialeností. Pokiaľ doplnený údaj nesúhlasí so skutočnosťou,
opravte ho,
 pre uloženie údajov prvého úseku a pridanie druhého úseku, potvrďte tlačidlo OK a Pridaj.

Druhý úsek jazdy Makov – Ostrava (Makov – hraničný prechod)
 Miesto, dátum a čas začiatku druhého úseku program doplní automaticky z konca prvého úseku,

– uveďte miesto, dátum a čas pre koniec druhého úseku,
– v poli Štát vyberte krajinu, do ktorej prechodom cez hraničný prechod (Makov) vstupujete, v tomto prípade
Česko,
– doplňte počet prejdených kilometrov,
– pre uloženie údajov druhého úseku a pridanie tretieho úseku, potvrďte tlačidlo OK a Pridaj.

Tretí úsek jazdy Ostrava – Makov
 Miesto, dátum a čas začiatku tretieho úseku program doplní automaticky z konca druhého úseku,

– uveďte miesto, dátum a čas pre koniec tretieho úseku,
– v poli Štát je uvedené Česko,
– doplňte počet prejdených kilometrov,
– v časti PHL (zahraničie) doplňte tankovanie, ktoré ste na tomto úseku jazdy vykonali. Zadajte Čerpanie v litroch, Cenu s DPH za liter, Menu a Kurz,
– pre uloženie údajov tretieho úseku a pridanie posledného úseku, opäť potvrďte tlačidlo OK a Pridaj.

Posledný úsek jazdy Makov – Žilina
Miesto, dátum a čas začiatku posledného úseku program doplní automaticky z konca predchádzajúceho úseku,

– uveďte miesto, dátum a čas konca posledného úseku,
– v poli Štát vyberte krajinu, do ktorej prechodom cez hraničný prechod (Makov) vstupujete, v tomto prípade Slovenská republika,
– pre uloženie údajov posledného úseku potvrďte tlačidlo OK.
– V záložke Jazda po úsekoch sa zobrazí toľko úsekov, koľko konkrétna pracovná cesta zahŕňala, v tomto prípade 4 úseky,

– na záložke Náhrada za jazdu skontrolujte programom vypočítanú náhradu za jazdu. Jej zobrazenie môže byť Sumárne alebo Podrobne,

– poznámku o jazde uveďte v záložke Poznámka,
– vytvorenú zahraničnú jazdu uložte tlačidlom OK.

 

 

 

 

KROS
Copy link